Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1877

t Van af MAAiVDAG aanstaande GROOTE OPRUIMING Woensdag 31 Januari 1877 N 1039 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Adverleotieblad voor Gouda en Omslreken tot zeer LAGE PRIJZEN r GOUDA VOLKOMgN Ü FTHEKSEL DER 3 KIKAg KHACHTHERSTELLEND TONISCH EN KOORTSWSIIEIID De EGHTB QDINA LAHOCHE in een zoer aanctnaam £ lt l er hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van IJUIOCHE ai de wel kzame bestanddaelen der 3 besto Kina soorten f Bol rood en prijsi bevat Zijnu voortreffolijkheid bovoii allo andere prep iraten is in de Hospit ilon dodelijk bewezen alsmede door eon t vinti ini Hiicoe teijen Verzviahking af moedt lniithi id vi dfjhwale i Kritische lepjIijdiM lotjen do 6ehen Ze hoorlarn der nochtige landen AU1JS 22 rue Drouot en in Apotheken mm m jn m mm bestaande uit de Heeren É LinTE IAIV Ie Tenor E LI DQI 1ST Ie Tenor T UGERIIOLTZ 2e Ttuor Th LraDGRl U B S u E Dl RI Ci 2eBas op ZONDAG 28 JAKUA bÏ 1877 s avonds te 7 j ure I Aan Zwedca Xoorweegsch lied S F A Beisiger ï iweêdseh VoIksifearnii n A Edstren S Uit Predman Episilar 24 C M Bellmann 4 De Waterroos 17 F At t Stoombootlied 7 O Lindblad r Het Roosje in het Dal 36 1 E Hermes Sohertslied Polka 34 V Wahliu Aanhet Noorden ZweedsohVolks grianj met Teiioor Solo 14 0 Laarin 5 DeBrailofltTaartinHar laDger 4 H Kjeuiir 10 Serenade H Marschner II Uit lledmim8Epistlar 23 C M Bellmann 11 Slaap in vrede met Bariton Solo F Möhring Db bijgevoegde Nummers zijn die van het Tlk sTBOEKJü dat a 20 cents aan het Bureau Op den Concertavond verkrijgbaar is 1 Bntréebilietten ad ƒ 0 99 per persoon voor 4 Leden der Sociëteit hnnne Dames en Kindinen en ad ƒ 1 70 per persoon voor NietLtden bonne Dames en Kinderen zyn te bekonèn bg den Kastelein der Sociëteit b wien tvveiM pliistaen te bespreken z jn Tqd taan door df Maaad Cormnissarissen NOOTHOVEN vak GOOR J C IJSSELSTIJN lii Zia de zeer gunstige recensie o a in de Ooudtche Courant van Zondag 11 i D BAMBERG Zoon van TJlen den werel beroemden Heer O 1 BAMBEBG Hofmechanicns van Z M ddh Ko ug beveelt zich beteefdelijk aan voor Partijen of dergelijke gelegenheden mt de Vastenavmid of andere particuliere Kinderpartijen Hjj belooft een genoegIgken avond en billijke berekeuid l j is eiken dag p r brief of telegram te ontbie4en aan zgn diM Turfiijarlrt 44 te t GravmJuige Wmmmm da nieuwste Modellen SPUITEN voorHuis n Tningfbmik teVens voorhanden H EETWATER BORDEN BOTERWABMERÖ TAPELCÖNYOOBDEN enz enz in het MAGAZIJN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN van J J van Remmel j lr A 57 Fabriek § Merk t e mot roem bekende Dr Airy B l peoiaUteiten ais Sarsaiiarillian algemeen betend als het MrtsMiMfe middel bij chronische riekten welke tdt bederf in het bloed en de sappen OMstaan Fatn EbcpeUer onovertref baar bq ïhnmatlane Jlcbllqden enz eui Dr Alry 8 Pillen bü slechte spijsverteenng vMKopirinK ens steeds met het èe$te ffetolg aanfMreoo lijn voorbanden te Ooada bq J C SBIiDEintUX Dro rist en L SCHENK leder die zioh vooraf vtai de Mtengewmu wttkmu rn k tii dezer Geneesmiddelen il overtuigen taa ia boveEfteooerade d pMs gntie ee met v lè fifiiu ttteeien voorzien uittreksel bekomes dt Br Airy s Natuargeneeswijae AUè artikelen moeten met boven afgedrukt fabiickmerk 2 9T Oudergeteekende heeft de eer aan zjjne Begunstigers bejcend te maken dat van af 1 JANUARI 1877 in huur is overgegaan aan GORTS VAN DORDT de Koornmolen genaamd de KoortMoem bl vende onder de firma van A JONKER 4 ZONEN Ondergeteekende beveelt bovengenoemde in UEds geëerde gunst aan niet twjjfelende of hy tal het gegeven vertrouwen waardig maken UEd Dienaar C IJSSELSTIJN Ontvangsten en Uitgaven zullen ten niljnen kantore blijven plaats hebben W N RAAUHAAKERS Banketbakker Haven B 17 HEEFT VOORHANDEN KONINGINNBBROOD FEESTGEBAK PRINCE88EBROOD HEBRENBANKET CHOCOLAT BDNBOMS NIEUW SIJSTEEM ZUIfiKIlKSTTAmN £ GOllDVlILLINGEN PINKHOF Oha I en 4Me 5 Alepcanderstraat s Gisvenhage Dageiyks te cons lteeran van 10 tot 4 uur 293 Staats Öiötêr De TREKKING der EERSTE KLASSE gint MAANDAG 5 FEBRÜARU 1877 Jfo 812 der beroemde WekelUkscbe Samenspraken Ditgavé J J H SXl MSR të Vtreokt il he de b Toorhandeii hg den Boekhandelaar Laag Tiaadaw te Goud u STAALHOUDEND Aanbevolen tegon afmitting van LKErriJD of VKnMOEIENlS BLOEDiGEUilEK ot Zt ne KLKUBLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HERSTKU LINO GEVOLGEN VAN HBT KRAAMBED enS Ê Fabriekshiork prcilepoiieerd GENEHALDEl OT Xmaterdani bijïl H üloth ej C Openbare Verkooping TE GOITDA Op DINGSDAG 30 JANÜARIJ 1877 des vooriuiddags ten elf ure in het Logeqieni Dï Zalk aldaar van Een HEERENHÜIS met een grooten en iraaien Tnin aan de Westhaven te GoixtiH Wjjk B No J 49 groot lïÖO centiaren z de in het huis een marmeren gang zeven n Benedenals Bovenkamers meeft allen geetokadoord en van stookplaatsen voorzien een Keuken met pomp goede Kelder en hetgf verder tot eeh aangenaam en gemakkel k woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1877 Een WINKELHUIS en ERF aan den ouden Veorstal op den hoek van de Bogen in de nabybeid van de rivier den IJssel te Gmtda zjjnde bet eerste huis gerekend van de Malh gatsluis af Wi k B No 126 waarin de winkel in kruideniers en koloniale waten en scheepsvictualiën met goed gevolg wordt nitgeoefeild Te aanvaarden 1 Mei 1877 Een HUIS en ERF aan de Pepergtr t A Goa4a Wflk K No 238 Een KOETSHUIS met stelling voor drie paarden Erf en stuk grond als voren K No 289 Te aanvpttfden 1 Junij 1877 Een PAKHUIS des verkiezende wt kaasf stellingen Erf en groot stuk grond als vorfU K No 240 Te aanvaarden 1 Juji 1877 Drie HUIZEN en ERVEN aan de Bmb te Gouda Wp O No 125 l fl 127 enf Een SCHUUR en twee stukken Grond Jiftzonder geschikt tot het bouwen v a Euïten aan den Stadswal en Turfsingelgraoht te Gouda het eene groot 541 centiaren e het andan 367 centiaren Twee perceelen nitmnntend WEELAND in de Korte Akkeren te Gouda kadaster sectie B No 409 tot 412 groot 2 hècttoen 82 ientiareiï Terstond te aanvaarden fin aoi OOFTTÜIN qet TUINHUIS m He Korte Akkeren te öoiKio Wgk P No i i groot 9 aren 65 centiaren Terstond te allnvaarden Nadere inlichtiiu eB z n jM kuitore vaü den Notaris W J OKOOGLEEVER te Óouia Qonda Druk van A Briniiakn Kennisgeving INEIGTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OF NADEEL KUNNEN VËKOOEZAKEN BÜKGEMEESTEB en WETHOUDEHS der gemeente Gonda Qtlet np artt 6 en 7 der wet van dea 2n Junij 875 ftaahbtad na 95 Brengen ter alfi enieene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van den Heer Q Immerzeel om vergunuiug tot het oprigten van eene broodbakkerij in het perceel gelegen op den Baam wijk O no 217 kadaster sectie D no 777 Dat op Zaturdag deu 10 Februarij 1877 des namiddags ten 1 are op het Baadfauis gelegenheid is om bezwaren tegen de oprigtiug van die bakkerij iu te brengen en dat gedurende drit dagen röór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekoineu sebrifturen kan worden kennis genomen Goada den 27n Jannarg 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DbOOOLKÜVKB FoBTUUN van BeEOEN IJziSNDOOBH MMSMeaas si ii i i i i ii i i Voorbereidend en Voortgezet Lager Onderwijs Jaren laag reeds zgu ulle deskundigen overtuigd dat ons volksoaderwgs aooit die resultaten zal kunnen geven die men daarvan verwachten mag indien het voorbereidend en toorteezet li r onderwgs niet alom voor ieder türitr gbaar xgn Boe toch is de toestand Op les of zevenjarigen leeftijd komt het kind op de lagere school velen zoo weinig ontwikkeld dat men moet beginnen om hen preken te leeren Aanschouwen is hoofdzaak om de kindaren bekend te maken met de meesteenvoudige begrippen En hoe zou men iete anders kunnen verwachten Wat wordt inde meeste huisgezinnen gedaan om de kinderlgke vermogens te ontwikkelen Is dit voor vele vaders en moeders geen onmogelijkheid bezig als zg moeten zfjn om in de behoeften des gezins te voorzien Het kind groeit op en op zesjarigen leeftyd gaat het naar de school waar de onderwyzer zoo mogelgk het verzuimde moet bhalen Heelt deze voldoende hulp kan een onderwijzer zich speciaal met die eerstbeginneDden bezi houden dan kan de verloreutgd nog eenigszms ingehaald worden maar hoe weinige scholen verkeeren tot nu toe in dien gnnstigen tqestand Zyu in de laatdte jaren in verschillende gemeenten bewaarscholen opgericht worden deze inrichtingen hier en daar ten pUtten lande gevonden nog zgn zg verre van algemeen en een wettelgke regeling ontbreekt Hoevele pogingen reeds zgn aangewend om het voorbereidend onderwgs wettig te regelen tot nn inn die po ngen mislukt De wet kent die inrichtingen niet en het provinciaal reglement daarop o a in ZnidhoUand is geheel verouderd Heeft het kind vgf of zes jaren de school bezocht dan is de leertgd gewoonlgk geëindigd en het huisgezin of de naaiwinkelo itvangthet meisje de fabriek de werkplaat of de akker ontvangt den jongen Van onderwgs is voor het grootete gedeelte j n sprake meer en komt men na drie of vier jaren dan is het geleerde vergeten pn zg die nog een weinig kunnen lezen en met houterige letters een soort cacographie op het papier kunnen brengen munten uit TOven vMen die alles verleerd zgn Denkt men misschien dat de toeatud bei r il men ve slechts acht op briefes of rekeningen die men van werklieden ontvangt zeker oen zal er ontawetoB die beter zgn maar het grootste gedeelte geeft een treurigen indruk van de resulteten van ons in vroeger tgd zoo hoog opgevijzeld volksonderwijs Spreekt men met werkliedi i men staat verstomd over de weinige ontwikkeling die men bg hen aantreft Algemeenetkenois ontbreekt gewoonlgk geheel hun woon nschat is uiterst ering in een nanwe krii g van denkbeelden lewegen zg zich gaat men daar baiten dan vindt men onwetendheid en daardoor verregaande onver8cbil heid Zeker zgn er uitzonderingen er zgn mannen laet gzeren wil n krachtige volharding die zioh in weerwil van het gebrekkijir onderwgs ofl twikkeld hebben maar dit zgn nitzonderingtn onwetendheid helaas is regel en is het in grootete gemeenten reeds treurig ten platten lande waar voor hen alle middelen tot verdere ontirikkeling ontbreken is het nog treuriger gesteld Zeker geen verbljjdeade schildering Herhaaldelijk is op verbetering op regeling van het voortgezet onderwgs aangedrongen de burger dagen avondscholen zonden in de erkende behoefte voorzien maar deze vindt men slechte in weinige gemeenten en daar voorzien zg nog volstrekt niet in de algemee behoeften Van een herziening van d wet op het lager onderwgs wachtte men verbetering werd die wet herzien dan zon zeer leker en het voorberaidend en het voortgezet la r onderwgs geregeld worden Alweder teleurstelling Wordt aan het voorbereidend onderwgs nog gedacht het voortgezet lager OüderwiJswöWtg eel vergeten En welk voorbereidend onderwgs belooft de wet ons Er kan aan een lagere school een klasse voor voorbereidend onderwgs verbonden worden maar op die klasse zgn de bepalingen der wet niet toepasselgk daar kunzien geheel ongeschikte personen aangesteld orden het lokaal kan bekrompen en slecht ingerit t zgn mite het slechte afgescheiden is van de gewone lagere school alles wordt overgelaten aan de welwillendheid aan de belangstoliii van het gemeentebestuur no liever geen vroord Tan het voorbereidend onderwgs in de wet dan zulk een regeling die de ellendige hokken van vroeger met haar matressen en snoepwinkels iif eere hersteld Kon bg de wet van 1857 het uitgebreid lager onderwgs nog dienstbaar gemaakt worden aan het voortgezet lager onderwgs nn dit vervalt houdt dit middel ten platten laude op om nog iete te doen Wel zal Kt onderwerp nader geregeld worden als het den minister mag gegeven zgn ook de wet tot regeling van het middelijaar onderwgs tewgzigen maar wanneer zal dit geschieden En zeus als wg veronderstellen dat de minister zjjn naam mag verbinden aan de geheele weigering o onderwijskundig gebied dan vreezen wg nog dat het voort zet onderwgs voor het volk niet geregeln zal worden omdat het bjj het lager onderwgs behoort en in het ontwerp had moetan worden opgenomen Oe begeerte om te gemoet te komen aan de grieven der anti schoolwetmannen schgnt oorw zaak te zijn dat het ontwerp omtrent deze zaken zoo onvolledig is Het bgzonder onderwgs kan nu zoo noodig zich met het Voorbereidend en voortgezet onderwgs bezig honden Een allertreurigste beleefdheid een te gemoetkoming die de resulteten van ons geheele pnderwgs in gevaar brengt Wat noodig is De verplichting voor iedar gemMotobaatanr om of een voldoend getal UMukindenehoIan op te richten of om aan de Ugere scholen voorbereidingsklassen Toor kinderen van 4 tot 7 jaren te verbinden Bg geëxamineeide hooid en hnlponderwgzeressen konden aan die schol i vrouwelgke kweekeliu en werkzaam zgn De examena voor dit personeel moesten ook van rgkswege Worden atgeuomen en deze scholeu ut klassen moesten evengoed aan het schooltoezicht onderworpen zqu aL de gewone lagere school Aan de particuliere industrie mag de oprichting niet overgelaten worden ea de zoogenaamde kerkelgke lEleinkinderscholea zjjn voor het grootete gedeelte eer nadeelig dan voordeelig üp t kinderschooltje aan den wand Trof test bg telt mgn oog Nnl voor het hart voor t jong verstand Te duister en te hoog schreef de Genestet reeds en het geschrevene is ook nu nog te dikwgls van toepassing En wat het voortgezet lager onderwgs betreft ook dit moest verplichtend zgn Waar geen bnrgeravondscholen kunnen opgencht worden moest aan de gewone lagere school een klasse voor voortg et onderwgs verbonden worden voor die leerlingen die voldoend higer onderwijs genoten hebben Dit onderwgs moest ingericht worden naarde behoefte der leerlingen Wel is nn eenlandbouwschool opgericht maar deze kan in deverste verte niet voorzien in de behoeften Iniedere landbonwende gemeente moet legenheidzgn om ten minste de eerste begmselen derlandbouwknnde en het laadmeten te leeren in fabriekstreken zjjn teekenen werktuigkundeen de begins en der wiskunde noodzakelgk ende gelegenheid moet dos gegeven wotden rootdit onderwgs Jongens van 13 tot 16 jaar moet zoo de gelegenheid gegeven worden ota zich verder te bekwamen Door den gemeenteraad het schooltoericht gehoord kunnen de vakken van onderwgs van die klassen overeenkomstig den lokalen toestand geregeld worden de oprichting moest echter door de wet verplichtend gesteld worden Alweder dus meerdere Ditgavë voor hst onderwgs dat reeds zoo ontzettend veel ko Zoude die klacht waarlgk gegrond zgn is iqg vol te houden als men de uitgaven voor onderwgs vergelgkt met die voor onze defensie Millioenen worden beschikbaar gesteld omons te kunnen verdedigen wanneer een buitenlandsche vgand onze onafhankelijkheid zoudewillen bela n en men foude bezwaren hebbenvoor de uitgave van eenige honderdduizendenom een vgand te verdrgven die onder onsrondsluipt en de beste krachten der natie verslindt Onkunde en onwetendheid moeten be streden worden niete moet te veel zgn omdiovgauden te overwinnen moge dit meer en meerafier overtuiging worden moge vooral van die overtuiging blgken als het ontwerp in beraadslaging komt moge dan door de vertegenwoordiging geregeld worden wat door de regeeringvenmmd is L BUITENLAND Bultenlandsch Overziclit De verkiezing voor een voorzitter der budgetoommissie van de Fransohe kamer heeft tot het gewenschte resultaat geleid ui de herkiezing van den heer Gambetta met 29 van de 82 uitgebrachte stemmen terwijl 8 blauoo biljetten tvareu ingekomenen een slem door don heer Uniohard was Verkregen Tot rioe preaidenten werden gekozen 3e htereu Oodiery Quiobaid ea Bardoox Bij de aanvaarding van dm presidentieelen zetel s rak de heer GambetU eeB korte ladevoering uit waarin hij constateerde dat iu de repnblikeinsohe paitü geen verschil beersohte terwijl hi er op aandrong dat de eensgezindheid zou wordra gehaadluafd