Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1877

De aanneiaiug v u het voorstel ii uMt sroiK ingenoineuheid door liet land veruomen De vAffioatie der sterainiug voor de Presideutskeuze zal aanstaanden Uuuderdng beginnen Ook de prèèidIMit Grant hreKt z iie goedkeuring aan de besluiten v é het congres m Il BINNENLAND GOUDA 30 Januari 1877 Her was inderdaad jatuiner dat de zaal nKxxik Zondagavond niet beter bezet was want het couoert vau het Zweedsche Zuiigers Kwurtet was werkelgk meer belaugstelliug waard geweest De verschillende nrs vau üet programma werden zuiver eu met smaak gezongen de voordracht was beschaafd eu het geheel zeer verdienstebjk De vereenigiug vau christelyke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland zal haar algemeeue vergadering houden op 21 en 35 Mei a s In een gezin is verleden week te Stolwyk de besmettelijke keelziekte uitgebroken De spreekbeurt op de vergadering Uitspanning door InspMnnüig deu 27 tiezer te Stolwijk gehouden werd vervuld door deu Heer O de Vreugt die tot atof uiuu de uovelle van Gremer Myu oude Jaoob Deze voordracht schonk Veel genoegen als ook de bgdragen die door eeuige leden erdeu ten bestA gegeven Voor de betrekking van Hulponderwijzer aan de eerste openbare Ugere school te Stohvgk hebbeu zich geen sollicitunteu aangemeld In de dezer dagen te Boskoop gehouden vergadering der Pumologisolie Vereeuiging bleek uit de rekening vau deu Penningmeester dat de outvaugsteu over het dieoiitjaar 1876 hebbeu bedragen 59 11 en de uitgaven i 3 11 zoodat eeu batig saldo vau f ii overbleef De ontvangsteu over 1877 werden begroot op ƒ 679 eu de uitgaven op ƒ 577 31 Biide rekeuiiig eu begrooting werden met algemeeue stemmen goedgekeurd Naar het U D verneemt zal de pupiUeuscbool uiterljjk met 1 Mei u a in werkiug Lonieu Van de ƒ 46 000 bcuoodigd voor de opriohtiug en iustaudhuudiug eeuer christelijke uorma ilsuhool ter gedachteuii vim ds Heldring te Zettcu is uugslechts ongeveer flOOO bijeengebracht De door de nagelaten betrekkingtu van mevr de wed van der Kouwen uitgeloofde premie van ƒ 1000 teu behoeve van hem die de daders van den dubbelen moord wiat aan te wijzen of zoodanige inlichtiiigen wist te geven dut daarvan de aanhouding er daders het gevolg was is volgeus het leaderUmd aldus verdeeld Aan Roelfs die in overleg met eu door middel van Jcnek kennis hud gemaakt met Jut eu dezeu aan het praten had gekregeu en aan Jeuck zyu ieder ƒ 200 eu uau den beambte vap politie Mauders t Rotterdam die in deze de eerste eu gewichtigste diensten had bewezen ƒ 100 toegekend Aau G T Van Schalen den schrijver van den anoniemen brief Waarby de Politie werd bekendgemaakt dat Hainer tot Jut had gezegd ik b de moordenaar niet van mevr Van der Kouiveu en de stiefbroeder van Jut Jobs Gom Hilfner op wiens verzoek en ia wiens tegenwoordigheid by den brief te zynen huize had gesclireveu zyn iuder ƒ 260 toegekend In de Hoagsche Kroniek der Gron Cl leest men De heer Heemskerk spant al zyne krachten io om de kieshervorming aan de schoolwetherVormin g te laten loorafgaan Twee dagen a het reces verklaarde de minister met d meest mogelijke overtaiging de nieuwe kieswet d B o t aui werken moet kee vóór ajles de prioriteit Dat zegt genoeg Teuzy de Tweede Kamer die den 6ea dezer terugkomt tf anders over denkep mocht Uiav ook in dat opdoht bestaat geen zekerheid i want de leden zijn bet aiet eens Veléa beweren dat t aee nuttig zou kun nea z ja op de felbestredeu voordracht de kiezers te If ten stemmen anderen meeneii dat s lands belang eischt dat er eerst zuivering kome in de politieke atmosfeer en daarna de kieawethervorming en ontbinding De kieswethervorming is thans door deu Rhad van State ondeltooht en wbrtH in de eetate dagen der volgende week aan het departement van biunenlandKhe zaken teruggezonden Waarschijnlijk zal daarop reeds binnen Ha etj hit ontwerp genöd e jn om aan dcfiamer te worden aaagi eden Er wordt zoo leert ntea daarin verder in de laatste dage geeproken Ofer het beihat waa san g H H den rige t u Qr j op verseek W l Uy uf zijlie UiJdsohHp te i euaeD over het feit Ut vguieu ledt u tan du oude oouimiasie ook weder fn de nieuwe zitting haildeu gekregen omdat daardoor de begiustlen door üe vurige commissie vuurgestaaii koudeit gahaadhaafd bl vcu u hal daar haar iUUigevaugeu werk kou wurdeu votrtgezet Hg drong r op aau dat deze oomujiseie diit werk daS oAk zon Yoortzetteu beiield Met deuttlfden geest vau bezadigden vaonutfcaag en hervonuiug Siudelyk droug hg an op ijverige werkzaamheid opdat de publieke dienst geen ttooruis zou oudergaau De heer BethmiUit heeft het lidwatschaj der oojk Diiasie niet taiigeuoaKU toodat tooi heot a ui u eene atenuoing looet plaats heblxn Eeu oogeiiblik vreesde men dat de verkiezing van Gambetta die tegen deu zin der regetriug was kwaad bloed zetten zou tusscheu de fraotieu dfl republikeinen n de regeering ouderling Het sc nt echter dat daarvoor ihaus gteue vrees meer behoeft te bestaan Bij de verkieziugen iii de Duitsche hoofdstad ziju ia de drie districten waarin zij moeslen plaats hebben de progressisteu Portsehritt overwinnaar gebleven daar gekozen werden do heereu Hirsoh Kiou en Herz De heer von Forckenbeck laatst president vau ém rjksdag is dus in Berlyu niet herkozeu De heer Uladstoue heeft eeu adres ontvangen vau vryzinuige vereeuigiag te ïauutou eu in antwoord daarop eeue lange rede gehoodeu waarut hij krachtiger dau ooit te voreu da nieeuiug verkondigde dat urkye bet verdrag van ltt5G volkoiueii heeft ge ehonden Elke verplichting u t d t verdrag voor geland voor ruiteude houdt daarom pp Hy spotte met de nieuwe Turksohe grondwet en besloot zijue rede met den krachtig geoiten weuscb dat Ëugelund zal voortgaan net zijne pogingen tot bevrydiug der Chrislcueu ia Turkije en aldus den grooteii plicht dieu het ia opgelegd sd vervuUen Zgne rede werd met geestdrift toegejuicht Volgens eene tweede diSpêclie heeft de heer tilad tone ook het wantrouwen jegens Uusland bestreden Midkatpwha heeft zich reohlstreeks tot de vorsten nu Servië ea Montenegro gewend met de volgende ipfehe Uwe Hoogheid zal lieh wel willen heriuuereii dat p uw verzoek de mogeudbadeu tappen hebben ge tt bg de verhevene Porte teu einde eeu wapeustilJfand is het leven te roepen eu dat de keizerlgke regéeriiig altijd bezield inet dezelfde gevoelens vau gematigdheid en verzoeuiugsgeziudheid niet heeft geMrzeld eeu wapenstilstand t verleeueu die sedert tweeuaal is vernieuwd in de hoop dat daardoor het luiteu van deu vrede vergemakkelgkt eu nutteloos Uoedvergieten Éermeden worden zou Het oogenblik il niet verre dit ten gevolge vau het verstrijken van 4l e beide vapciMUlsttiiden de vijlkudelgkbeden hervst Bioetsn worden tot groote aohadu der landstreken die daarvan het tooueel zullen ziju Ik vraag mijzelf tl of niet een eerlgke eu oprechte poging vau de ewi en de andere zijde moet worden in het werkgeiteld om deze treurige gebeurtenissen te voorkomen ti deze overUiigiug dit op de r e e de menschlievendheid ia gegrond eu bovendien overtuigd dat y we Hoogheid evenzeer doordrongen is vau liefde tot en vrede eu het verUngeu oiu een ei de te maken lan een Z09 betreurenswaardige en zoo noodlottige èorsteling wend ik mij ruiterlijk tot haar oui haar toeraoonlgk nit te noodigeu met de keizerlgke regeering in verstandhonding te treden door middel ran reohtftreekaehe onderhandelingen Een Uter berioht voegt er bij dat de keizer vau Basland door vorst Uibiu geraadpleegd omtrent deae l ptohe verklaard heeft dat Servic het voorstel van Turkgs moest aannemen aangezien de vrede van weljte igde ook aangeboden altgd eeue wensohelyke nak is Rifsland had geen bezwaaf tegen reohtatreekache onderhandelingen met de Porte Van de stad 3er Oostersohe quaestie overigens geen nieuws De Monlagtmue zegt dat de aangekondigde Bustlsolte circulaire aan de mogendheden eeue geheel nieuwe phase opent in de Oostersohe qonestie Het Idt tiier de vraag of de Enropeesjtbe Uiogendhedeu besloten hebbeu om asu de b ehonwingen ter conferentie gaopcubaard een zuiver platonisefa kaaktn te geven dan wel of zij aau eene sterkere pressie op do Porie riUcB deelnemen Door eerstgenoemde haudelwijze te volgen lou men oanohjjulgk tot e ne verslapping graken UatatgenotDute haui sl öa IM d inleiding iqn tot u verder zelfstandig optreden van Kusland OverigoH moe de Porte zieh eer kanst a w aoneer qj door invoering der nieuwe Turkache grondwet ei door het spoedig sluiten van den vrede met Serviëen Montenegro aan het krachtig optreden Tan Busbind waartoe in allen gevalle bü sloten is elke redenwil ontnemen Het oorlogsgevaar is wel niet onmiddellyk dreigende maar slechts krachtige pogingenkannen het v n den staatkundigen gtzi c h t e i nder geheel doen veidwqnen A De paus ia zirk geweest dodi weder un de beten Hui Het Amerikaansche Haia der Tertegeavoordige keeft met 191 lagen 88 stemmen het vooistet aiagenomen betrcSeude de gemengdh commissie welkeket Ttu tok der presideatikenie nl Urieabtw ontslag als inspectear der kavallerie is i leand H t was bekend dat de Prins maanden geledep di ontslag bad gevraagd en dat er toen geen beschikking op genomen maar alles aangeweuil is om deu Prins te bewegeu z fesldPRtte naar Nederlai weder over te brengen Xe vergeefs Wat moet daarvan het einde zijn f Men flristert van eeu ablwd fan de kroon van intelpellaÉen in da Katger ja wn wat niet 1 Mi dankt er moest iaderdal ecu einde worden gemaakt uau al deze voor de dynastie nadeelige en minder aangename geruchten en openlijk moe j de vertegenwoordigiag t u het Nederlaudsche volk de vroaj stdlen 0 ie Segeering haar beantwoorden w kte de v koudiO is tassehen Nederland en den Prins van Oranje of eeu Nederlandsch Prins en vermoedelijk troonopvolger voortdnfeftsl buiten s lands woonachtig kan blijven Ik f wel dat men uiem ud eu llenujnst cqh RJhj het Huis Van Oranje kan toevoegen ic volo tic juhto Uai pro ratione mluntoi maar wanneer de Kederlandsohe natie of hare vertegenwoordiging ddldelqk doet blijken van het verlangen om deu Kroonprins in ons midden te zien wederkeeren dan geloof ik dat s Koniiigs opvolger dieu wensoh niet zal afwijzen Het belang der dynastie en der natie beiden zou door een oplossing van eeu der moeilijkheden die van publieke notoriëteit zijn gebaat worden De bewoners van de Vyverberg zitten volgens den schr die melding maakt van de plaatsing van een magazijn vau de flrma Abercrombie in bet deftige huis van wijlen den heer Hoffmann het schoons perceel hoek Vijverbergen Kututerdyk wel eenigemuts in ïak eu n che nu ze een winkelier tot buurman hebben gekregeu En nu moge het ten zeer deftige uitstalling eeu oogverblindend magazyn een stapelplaats vau de prachtigste luxe artikelen iijn dat de heer Aberororabie in het fraaie gebouw zeer ongrsuhikt tot wiukelbuia heeft gevestigd vuur de deftige bewouers van de ei rste gracht der residentie blijft het eeu winkel eu zg ueineu het deu O baron van Wassenucr Gatwijck die het verkocht heer hoogst kwalijk Het blgkt belangrijk na ie gaan voor welke uitgaven bier a üt fiiesbiud ke tvoogden v in j upliehtigeu toeatemmiuu vrageu Zuo zyn dezeu tegen O I bruari a s te Aruin opgeroepen om o a goed te keuren de betaling viin den dorpsomsUg nit de kerke ondsen een nieuwe btgraafpbuits oen te leggen in verband met eeu lijkenhuis terwyl het biatste punt is het gebruik vau afbetaald wordend kapitaal Hel is zekerlijk voor de dorpsgeiiouten niet ouaaugeaasit eU hunne lusten zoo uit de kerkefoiidaeu betaald wolden De Trieiche Ct meldt van Ameland het volgeode staaltje van mogelijk proctische maar zeker boven verwachting goedgeslaugde geneeswijze Den tn deler viel eeu jongeling te Hollam zich in een sehniirvan het hooi latende glyden ongelukkig in eenhooiplukker wtlke in een scliuinsohe richting langthet been door het vleesch drong en met de punt aan de andere zyde ti gen bet vel stuitte Qeenge uecsknndige te Ilolluin aanwezig zijnde werd dssmid aldaar gehaald die bet eeu v jl het ijzer os bet iugaugspuut vau het Ken afvylde hetwelk 14 u tgd van ecu half uur was afgeloopen Paar hetiu bet beoiivleeKsh gebleven g leelte vau lust gzer van een weerh iak vuorzien was konde het yzer nt t teruggetrokken worden A inrom men besloot ter phuiiif Waar de punt tegen het vel gestuit was eene opeutugte snyden Dit geschied zijnHe trok men het Ijlerm t een ug tang uit het been alles zonder datjie jongeling eenig tecken van jiijn gaf men legde toen kompressen met water op Be wond en gaf den geneesdeer te Nes kennis van de operatie dio een fleicb met vocht gevuld medegaf om daarmede de wondnat te houden waarvan eobter geen gebnik werdgemaakt daar men zich b j water goed bevond etzieh daarbij hield Tbaos is ile jougeling kersleHtonder dat de geueesh r bet beeu en de oa4 gezien heeft Over de herstellmE van dolle heudsziekle doo ds natmr wbrdt in i DfUad mti verhaal gedan door iiBimuid dia het iu zijne jeugd gehoord heeAl Teu Noorden van G uda zoo verhaalt de schrö teri Ugt het dorp Sluipwljk Daar ivAs mjjn fider predikant en ben ik grootge n oht Bg gejègeaktijl dat er eeu verdachte hond had geloopen werd vlj het volgende verbiMild door wieo ïfui ik niet i zeggen Het kan wel 60 jaar geleden zyn Onder ie stukken lands die verveend zyn was een dat den naam droeg van de dollemanskamp eigenaar van dat stuk was door zyn eigen houd ge k die later wegens kennelyke dolheid was afgemain De gefaétei vAdto deed zgn volwanen zonen nebvinfi dat tg er Toor zorgen Waden hem nietitastohett t beddea te smorsn SMsIs in voii è eeawen de goMoih iltéi Ölj gIdMitet dei waniiaer er ealkt i kMWMHii Tan deÜeidaaa Item bespeord Wiefdis a lieu t taMl maeeteu blinddoeken en de bndBD bandeiK veiindg i em fov of t h it Mtts de vttpvtM kamp die niet ve i n zin wdng vrof OvftraAii Daar moesten zii ii hut vaktrfadriet eueei gf slieten voor hem opaLi en hrm verder aan zijn l rt overlaten Het stuk lauda waar de zoueu met behulp der boren den iigAhkkigftwadir heen braekteu was omgeven tM e M breede siloaU uiwee dfie morgen groot y4 t g li emia woé foor iftnand die aan watervrees leed dat hg er af zou ksRwu Voor spgs werd overvloedig gezorgd want het w aron ganseh geen arme licftea Wanneer je lijder ïj igeu yuu r izeriuj kreeg dan liep kij Ut Mfeiieti bet l ail in de leugte eu ia de rondte om eu door tot hy er vi U vermoeidheid bij uederviel en nat van het i w et niets meer vermocht Hoe hing die toestond geduurd heeft is nuj uiet gezegd Ook weet ik uiet of die vligen van dolheid rat toejoamen a l tfr begomten te verminderen Maar dit went er b j verteld dat de man hersteld is dat hij het vergift duor ziju loopen eu reiiueu beeft nitgezwecten eu dat het laad waarop dit tooptd plaats had ïe f d gebeurl aii f deu ua ileeft ontvangen van de doUeioatiakamp Na 40 of eenige jareu meer predikaut geweest te zgn bezocht ik Sluipwijk en den oud Burgemeester van Eeeuwijk deu heer Brak Naar uiultiding van de wet op de dolle houdeu verhaalden oude vrienden mg dezelfde gebeurtenis en Ik beu er zeker van dat er nog menigeen in Reeuwijk en Sluipwijk met deze verlever ring bekend is Misschien kan er de geueeikaiide e uig nat nit trekken ea daarom heb ik het door de oouraut aan de vergetelheid oultrukken Zoodra ik iu de eouruuteu van 1876 bis over dr Grzymala in Podolie en ziju geneesmiddel xi mltum ipinotuM welke plant ook iu het zaideu van Kr inkry k zou groeien eu door dezen arts werd aangeprezen als geneesmiddel tegen de dollehoudsziekte h ikliohr ót botanist te Parjs geschreven met verzoek my vau die plant eenige zaden te bezorgen Door liemiddeliug van de heereu A Dollfus mede redaottur van Lm feuilla Jet Jmnet iltiimlUtiit is mg toegezonden Dtteription tt fpire de xqptkmm tpuuHui LoMfouardt épituuitr fecifique contre L Hydroplu iie Nice impriinerie Cuison et Avir non Uit de pbuit blijkt dat iu ons biud die klis met ziju lange gele dorens niet groeit Van denzelfden beoefenaar der botanie heb ik eeu klein takje van zijn xanüum tpintnam ontvangen uit het midden vau Pr iukrij d it met de Niceache beschrüviog en plaat volkomu ovweeakoat Zaad er vau heb ik ï ni t maar hoop ik toch tegeu het voorjaar te outVHugeu Voor ieder belangstellende is de plaat met het tskje van deze xcmtmm ipimoima te bezichtigen by da Klinkcubili g Sr te Voorburg bij s jraveuhoge Het bericht vau 21 dezer uit de Krinipenerwavd 4 w u eeiie tweede atoomboot van Soboonhovsn flp Rotterdam ca ter g in de vaart komen tcRijntop een iwarerstaud te berueteu en dcrhalvó onjuist te zgn Vit Maruoi wordt tan de Gnin Ct gemeld Het is 11 Vrydsgavouil toen de beschuldigde vsn eeu diefstal iu de kerk der Chr Oerrf gcmjgBt alhier moeat verhoord wordeu lu het genjej lfehui te Marum kluchtig toegegaan Door deu predikant M was aau den burgemeester kennis gegeven dat zijne dienstmeid verMoedelgk den disblai had gepleegd De bargemeester liet daarop door de veldwuoli era de beschuldigde naar t gemeeutehuia brengen Munr daar gekomeü kon men nleta beginnen want de burgemeester die ouders niM veel kan uitvocn u was nu iu eea toestand dat hg niets kpn doen De oudste wethouder werd gjhauld eu toen deze aanwezig was en den burgemeester zag ontstond er eene woordenwisseling tusschen beidei die daarAiede eindigde dat op verlangen vou den wethouder de heer Soheltemn klerk van dwi bBrgenjeeetot pef rijtuip van zijne woniug naar t jjeoicentdtuis werd gehaald zoodat er procesverbaal Igoil worde 9pgemnakt onder veUi blndef isaen vaij dei ülaB die cigenlgk de zaak had moeten uitvoerei t Öevolg van deze geschiedenis is dat door den weOobder en andere ooggetui ii eeu klacht over de burgemeester bg heereu gedeputeerde laten is i zouden en dal door iiig eteneu der gehje nte Marum san den burgem ter de w a ch is te kaniieu gegeven d l Wj zoo spoedig msigeljik 5j M d H Koning verzoeke om als burgemeester de geipeelito ilamn opt ai en te worden Door Burg ea Wfeth van HBrMffi nbieoli iaaad don itoad eeu voonld ingediend tot opriobting eènefMa htsMhool Blgkeua de memorie vnatoehebtingh bben Burg en Weth het vroeger Ipegedwe d ktoeW l Ot oprichting vaa ma timuwtwinksl losgelaten De kosten voor dit jaar zyii er wid op ruim ƒ 6000 alsMcosteu van ioriohtiuK 3500 voor me belen en jfertftnigan f lm vOor VoWWii van afrepieur euleeraren ƒ 600 En nd en Noora lriierika in te r o f bM wofden duiven vpp l et eilaud IJsland afgericht die door leemMutkeid üptiao eit faaoBt tfltmuAien eu lau ft zee gewiwii zija Zg k unen in e én uur 30 tot 40 Dnit8c e mijlen ajeggell en uit uUe deeleii der wereld naar hun vaddl iud terugkeereii De proeven die men totnogtoe d iannede kieft gMoraen Ziju zeer gunstig uftgevalleu Meu gelooft dat zij ill suat ziji den weg over den Oseiau üisscbeu zohsop cn üonsondergaug af t legden fhdien de pijief galukt dan zal men een dogelijksshegeregelde postdienst inrichten m Weder meldt men een gevaf van zelfohtploffiug Vï hardgln ditmaal een Kmptuglas dat uaar eeu inwoner van Utrecht aau het V D mededeelt onvetwaoht terwyl de Limp niot brandde iu duizenden Stukjes her eu derwnarta werd geslingerd r Tfl Tilburg ziju naar men ons van daar bericht de Belgische 2centime9tnkken waarmede die üemeentc overladen i geweest geheel opgeruimd Men onderviudt daar echter zeer het gemis aan Toldvnide pnynant hetgeen ij het betah Mn bet werkvolk op de libtilSfa i werkplnalseln üot ongerief geeft Meu hoopt dat weldra von regeeringSwege daarinzal worden voorzien flW Dikwyls komt de vraag bij ons op hoe is het toch mogelijk lat de arbeiders die iu de open lucht moeteli welken eu aan alle nfwisseliugeu van ous veraudeilijk klimaat zijn blootgesteld nog gezond blijven Men zou werkelijk gaan gelooven dat die arbeidende klasse van een ander maaksel ii maar wanneer men df doctoren spraekt eu audereii die met hun geiandlieidstofstaiid beter bekend zgn dau verneemt men liilaas dat er in dieu kring oneindig velen gevonden wufdeii die pan verkouilheid bruuchitis catharreii of oudere aandoeiiiugen vau borst en luugen lijden Voor heu is het werkelijk eeu agtn dat de leerkapsules van Gnyot zgn uitgevondeu die door deju arbeider gedureude zgn arbeid kuuuen worden ingeiioinen en die alle oorstdranken patés en siroopeu vervangen die hij te huis zou moeten bereiden eu innemen D uirenboven heeft cHt geneesmiddel het voorrecht vau bijzonder goedkoop Ie zyu Elke flacon teerkapsulea bevat zestig kapsulen zoodat de geheele behandeling slechts 6 è acht centen daags kost Het is zeker dat zoowel de goedkoope prijs als de uitetekendi nitwerkiBg dier k ipsules er veel toe hebbeu bijgedragen om dit geneesmiddel de popubriteit te doen verwerven die het tegenwoordig 111 ul e landen geniet Laatste Berichten Weeaen 9 Jan De Bussisshe eirouhiire waarvan ereohUkade bhuleu reeda oittieksels leverden is hjir en w Ktrachyolijk cveumin elders niet aanwejig Het iMviarsijhijiilijk dal tie Pbïle gknuichti den naar Servie udt om VBedesouderhandelingen aan teknoopen J Qt 29 Jan Gisteren had onder de opvoering ïttu de itiiette de Portici eene manifesutie plaats tegeu het ontwerp der kieswet door de regering bij de Ktmer iigedietad Brussol 29 Janunri De Nori sprekende vau de mogelijkheid dot Turkije dCn vrede sluit met Servië en Moutenogro zegt dat ds oorlog die beitted legen Turkije gevoerd hebben slechts een inoideBt as Komt aan dit wcident eeu einde dai blijft de hoofdiiuaestie toi i bestaan en wordt de toestand teruggebracht tot hetgeen hij was vóór den oorlog Het sluiten vau deu vrede tusscbeu TutJcye eu Servië zal geen verandefiug brengen in de taak die Europa vóór den oorlog op zich nail genomen Weenen 29 FSSnari De Commissie voor de begrooting verwierp na een langdurig dM nt rtioral om fiuauoieele redenen met 16 tegen 11 stemmen het voorstel van den rapporleor tot iawilliging van eeu crediet van 600 000 11 voor de deelneming aan de Parijsohe wsr ldteutoonstelling De rapporteur Qomperta nam tengevolge van dat besluit zyu rapport terug eu kondigde a n dot de minderheid een voorstel zou doen tot het toestaan von genoemde aom OOBBESPONÜENTIB Het Ingexonilen stuk vsa Geen Wl enz pprit aiet gepisuii daar w hst nlel weatelid k acltiD lat lc duria Mand Ua saak thi as vui noQisaic zijda lu ons blid betprokea wordt Ds BtoiCTii Bi rg9rlijke Stand OEBOKBNi iS Jan Johannes Btndrjkna lyiden H J Verberno tn N SparnaaH 27 Joinniu oadiiri O Vérklaü ea H da Groot WflUm ouden C JSiissli eo T Bbowmen 28 Martiaus Johannes Petrqi onilera P Theoasen en Q H ran Beue kotn Nicolaaa Tennis onders Ó ZevenboojBi n M Reeheen Helena Jacoba ouders A C Nienmtad en O lifH 29 JohfnSu dudera C Verbart en it A Sooibeek tn ss ondera J Bréebaart eoM van W i AJriana Oideni ouders P a er Toorn ea D BefoDie OtBRLEÜÏiN 27 Jan 0 Briltüa 2 m J Burtnsa U j G C Drabbe 9 m i 28 C A de oog l n ADVERTE WT IËN Jiierallen van een Zoon M BREBBAARÏ TA v dïr Klew Gouda 29 Januari 1877 Heden ovorieed na eene kortstondige ongesteldheid mijn hartelijk geliefde Echtgenoot J BAARTMAN Ja in den ouderdom van bgna 34 jaren mjj nalatende twee nog jeogdige kinderen Wed J BAAUTMAN Je Edautv Gouda 27 Januari 1877 Voor de vele bewijzen van deeln nungouriervoiiden geddreiide de ziekte en het OTerlijdpn ïaii onze geliefde Moeder en fiehnlvdmoüder jaejaiTtonw de Wed A HAGENDIHS i K Bkoin beteigen w onzen nelgemeendendank J UaSELSTIJN J IJSSELSTIJN i ÉitfiKDHK Boi h 2 9 Janu ari 1877 A r f STEENROijir DE PII1J8 der RUHR GROVE KACHELKOLElr uit onze PAKHUIZEN is van af hedê lOCt p R L m Oontaat öiet 8 Cat korttj par fe 1 VHIJ AAN HUIS BEZóMDTbuJl of meer Ji mud gelljjc genomeftl rJAN PaiXCE Cie Vouda 29 Januari 1877 Urbanus Pillen b reid Tolgens het aloude en eeti Recept waarop meu in bet bijssondel attent maakt Kijn teer nuttig in ongesleldhedea der MAA en werken heilzaam op de SPlJBVERTKRlSa Oj ïijn uitmantend tegen de GAL 8CHEKPTB § het BLOED en UITSLAG der HUID M liÉ ZACHT LArERENU eu SLIJMAFDKIJVENÓ aVaA Verzegelde iotnen vau 37 s t n dabdoezen zijn erkrijgbaar bij de hh i AUlaaaerdim 1 de Boer AmlerdoM M CléUan b C drag heilige weg D 1 Bodegraeen B Veralout Botkoop 1 A van t Wondt li ilt H W de Kruqfif I ikmen J B Westerhoff OAda li Schenk op de Hoogstraat JtldpitreeU K Oosierling JUge J L P C Snabili Buitenhof le n 3 f Tcrbu gh Haarlem hoek Bakkentf Uièrkerk y van Beekuni Matrdreckl G H Post Oudeitater Pr Vree RoHerdam v d Toom Ie Beker Wests Wagsnsinuil Scheonhovett A Wolff Vttfcht Altena k Kroon op t Sleeuw over det 0üokeratr n 372 Vl rdingtn Wouter Pleijeier H mrden J P SweerHtSB ZeiiHiuhen A Prins fel depdt d er eChtO l riw9 a Pillen sin t zoi ele jaren met roem bekend jan in algemeen ft brijk IS door ous te Goudjl alleen en Ult BlOitend geplaatst bij den heer L SÜ £Klj op de Hoogstraat Waarschuwing I Men wordt ïnttantelijk verteeht wel atteat tl wilieu zgn dat door ous by litnand in it d Ur anus Pillen bereid volgens het oude en eaht Ke pt in Dépót zijn verkrggbaar gesteld i s j er iovpt opgtgetx SMtn ea I la lae dan hy de kffrw bovéigeioetude Dépólhouders 1 olk doosje i ee bil t voorzian met de eigenktind naamieel enin va ié vervasnUger d Kednem t Zoon Apo tb ers welke HandtceVeniag ziol ook bevindt o het Zegellak waarmede de Uoosjes verzegeld zijn Wi verzoeken ie gebraikeu uutaitteUjt daar wet op e letten en ra Miun aan Vel toe te XlÊD b j wieu men de Uoosjta Pillen haak AlleenjKe Do4jrs liuuta ete biljiit tuit on e HandiièlléiX ia l h aan te sehiflfdn es zich te waehMv Wt het gMnuk m v ele nomukMU wscc