Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1877

Vrlfilag 2 Febriuri 1877 N 1940 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotieblad vnor Gouda en öinslrekeo y De achaldeiachen ia het füllissemeat ran Jean Pierre Louis Kanuteeg Koopman te Gottda de beToorrechten de pand oi bypotheekbebbenden daaronder begrepen worden opgeroepen voorde tireede vergadering van schuldeischers welke zal plaats hebben op ZATERDAG den TIENDEN FEBRUARI 1 77 dea voormiddag tan tien are in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ton einde voortte gaan met de verificatie der Schuldvorderingen Rotterdam en Gouda 27 Januari 1877 D Curatoren Mr J VA GENNEP Mr J FOBTÜUN DROOGLEEVEB P Gouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE VBtWAAHLOOSDE TERKOUDHEÉ CHBORUCHE BROHCHITES TEEKIH6 UTIOiniEELE BEHARDELIRB TEER CAPSULES DE GUYOT Dtn apti4ei ter groette vaa e gewone pil bvntten teer uit Noorwegen geheel luivcr en van dl MnU 4 tallteit De capsule smell in de mtag ea de teei wordt geraakkelijk opgenomeo en werkt spoedig létiiigdiibcketcbraikderlen nieeruiilebeTden t TCsr herttelleadeB en smkke personen Het u t49TCm MD seer goed praeiVrvatiet voor ei ac menii le uekicn f sonl UI tijdeo dat E udemH n heerschcn Anmmotn de therapeultque do prafeueur Bon l e teer ttfi t I A Cnenave wordt met bijzonder t sneees gekruikt tafen huiduilslag en loni wring Hit fl is ktiai lijkelijk door d urvai ing bewezen dal de tcci een atunuleen nden invloed lieeil en dai bij matig nuarc geregeld gebruik de teer de organen der spijsverteenng laebt epwekt en den goeden bloedsomloop bevordert Ihcttomnatr de métUcwe du doateur Fasri de werking der teer inwendig is al volgt Zy ver meerdert de unne afecheiding wekt den eetlust op en bevordert de spijsvcrtecnng Men schrijft de teer voor al voor ii chnmiache catharren van de Uau en Ion g TnaU il Ukarwae da pnfesaeur Soninu Bq t gebruik van èén of twee capsules op t ogmbtik datmèn gaateelen werkt de teer hoogst merkwaardig m de volgende gevallen i moiiCHiTtt aavMM L LONaaANOOUIItlB MWa RLOOtPI IWMiauOHIIOi UMaoNTiruiN n TUMNa KULPUIICM tueirrc smMvuTtiMiM KOIII OP M ILMta ie t algemeen tegen alle aandoeningen der sUjmvliesent Jedoe flacon van fr S 50 bevat 60 capsiHes Dit is genoeg gelegd om aan te toonen hoe weinig dese geneeswyte kost van 5 t t 7 1 3 cent ferdag Oki ssdk ttgni I lhM M m iMmaaAaet Aoedta mast noi ooraj fetteii op letMe eft fMUe miarap ii Ub met xmtrU letten i $ afyednkt m d onderlwkeanf w Vm ieemit tkk Te OoQda m jr o Zeldanriik en iBdene Ipothek B te bdcoiMS GEZONDHEIDSBIER MALZ EXTKACT te en Maai kwalen MALZEXTRACT letfen Vermafferinff MALZ EXTKACT te en Zwakte MALZ EXTBAGT te en Lon Iijden MALZEXTttACT te en verouderden Hoest Hen neme s morgens s middags en s avonds een Wijnglas rol Prgzen 1 flesch 45 Cent 6 flesschen ƒ 2 20 13 flesschen ƒ 4 40 De flesKhen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds ternggenomen Johan BofTsche Centiaal Dépot te Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat 250 Te GoüDA bfl J C VAN VREÜMINGBN vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zont en bewyst uitmuntende diensten by hoofdpgn verstopping en slechte spgsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpgn migraine aambeyen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 eenti S t a a 1 w ij n Het is van alf meene bekendheid dat yzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed ia VPaar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zyn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziekten de natuurlyke gevolgen Van alle zoogenaamde yzerpraeparateu is deze oplossing de geschikste Eén eetlepel bevat 0 15 gram yzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost l Bot erpoeder verkort den tyd van het karnen maakt de boter vaster beter van smaak fraayer van kleor en verhindert het sterk worden In pakken voldoende vctor 50U kan melk i 30 cents ilV BU ieder artikel is eene uitvoerige gebrulksaanwijaing Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda by L Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Schoonlioven by Wed Wolff en Zoon te Oudewater by F Jonker Idenbnrg te Woerden by N C van der Kas En In de andere plaatsen in de bekende dowts Emmerik H VON OIMBOBN 293 Staats LoteriJ De TREKKING det EERSTE KLA88B begint MAANDAG 5 FEBRÜABIJ 1877 ilK JLBi Uitgave C middelzware stokken voor Piano verschynt in 12 maandelyksche afleveringen Prgs per jaargang f 8 20 INHOUD der 4e rilevering STIEHL Op 115 Impromptu h la russe THOMANN Op 23 Uber Stock und Steio Characterstuk PREISSLBE Noctamo HELCEB St Op 45 25 Etudes No 2 DANBÉBE Serenade Voor slechts 80 ct in een geheel vierendeeliaars ontvangt men dus iedere maand eene aflevering van 16 compres gedrukte wgina s der meest gezochte salonmuziw PUIKE ENGELSCHE FOSTLANIkCEUENT venA aangevoerd Binnen en Buitenlandsche fiODVlATElUALEN Azijn Pok en Palmhout J MULDER BleekerssingeL Tegen hoest eo verslUmlng by Kiuderen is deBuHiAHDscHBDRUIVEN BORST HONIQ Uitgave D gemakkelyke stukken voor Piano verschynt jn 12 maandelijksche afleveiin Prgs per jaargang 3 60 INHOUD der 4e Aflevering CZERNY Oq 158 Sonatina e Rondo DOPPLEB Op 112v La petite CMuette Bondino HANDBOOK Op No 1 FanSisie Ober Alle V el sind sclion do STRUTH Wiegenlied von TaubertBRUNNER Sclule der 6elanfigkeitNo 2en3 Voor slechts 90 ets in een geheel vierendeel aars ontvangt men dus iedere maand eene afeverin van 16 compres gedmkie pagina s gemakkelyke salonstukken Men kan voor eei geheelen jaaigang iotta2 kenen by den Boekhandelaar jbl Brinkman wfiouda jj Gouda Dmk van A Brinkman van W H ZICKENHEIMËR het beste es aangenaamste middel Bodegraven 21 Januari 1876 Mynheer Zend my een kist DBUIVENBORSTHONIG Het is my aangenaam U het volgende als een bewjys der genezende kracht der Oroivenborsthonig te lomnen mededeelen Het kind van F üekker alhier leed aan een hevigen slymhoest De ingeroepen hnlp van geneeskundigen baatte niet Eéne flesch Borsthonig wasechtcr voldoende om het van dien hoest te bevtyden Na minzame groeten UBd Dienaar F VERSLOOT Verkrggbaar in heele flesschen fl 2 in halve flesschen it fSüiC fl l in kwart flesschen 6 5 ct terwyl tot voork ing van bedrog of lU aak iVere flesch van een tinnen cap e voorzien is waanïp nevenstaand fabriekmerfgedrukt is By 3im U kü F B WoUr Zoen Bodtfrtm 1 Tmloot Bulanp A J v i Twwt Btlfl L vu Unwea Omnioft 1 L T C SntUIM Apotk HeurumJe W Hnlrikt BiMitmU J D im Harb aUeftrOeff we de Bat T Uidtn £ Noordgk Oudnottn F Jinker Ideiibnrg JUMtrdam Ü J W Snibi li Apotk KjniH C vu Oiiikel SttMn 4MH l WoUfc Dreg retrUrg A vin Vmd WtMmmn C vu Eaaw a rMT W B vu Dindi BUITENLAND BuUeDlaiidsck Overjlcbt Ia de Pnuuohe Kamers is Maandag een ontwerp ingediend tot aitbreidia van het kostelooze ondervgs Er irts niets aan de oide loodat de litting is verdaagd tot hedeo De treurige sociale toeatand van aomnrige groote rijken ui waarsobyulijk tengevolge hebben dat het internationale karakter van de in 1878 te Patys te konden teotoonatelliug eenigszins beperkt ui weien Doitschland heeft reeds vroeger besloten niet offioieel mede te doen en thani heeft de Oonenrijksohe biulgeteoamissie met 16 tegen 11 stemmen hure goedkeuring geweigerd voor eeo orediet van 800 000 floryucr tot deebiemiug van Oosteanjk Hougurije op grpiid van den ongunatigen financieelen toesMud De outhoudiag van een paar rgken als Uuitscblaad eu Ooslenrijk HcHigarijs oefent utanrlyk een zeer beperkenden iavtoed nit op de ouderueming Se uitalog van de verkiezingen voor deu Duitsohen Bjjksdag is nog altqd niet geheel bekend 23 distrioten ontbraken Dinsdag nog de nationaal bbenleu ksrdden 117 de Forsohrittspartü 24 de tociual demo Itea 12 stemmen de eetste lollen waaischynl k bet vroegere getal H8 niet halen terwyl de Fortsclirittsparti weinig meer te winnen lleeft ook de sociaaldemocreteu zullen het begeerde getal van i wel uiet bereiken nu de liberalen wakker geschud waren Boeaten zij by de herstemmingen bijna zonder onderKheid het onderspit delven Maagdenburg verklaarde Boh met een verpletterende meerderheid voor de natio h lihanlMii Von Uuuh verkreeg 10430 stemmen kpn 6471 die op den soeialistisahea tegenoandidaat Brieke waren uitgebracht De agitatie der Belgische liberalen tegen de kieswet Malou neemt telkens grooter proportiéa aon Mes begint al in schouwburgen en publieke plaatien te maAifesteeren De toestemming van Buslaod in de reohtstreeksohe onderhandelingen met de Porte bewast volstrekt niet d t bet zgu rol in de Oostersche quaestie als iifj espeeU bewbouvt Buslund kan zich moeilijk terugtrekken voor Turkije wezenlijke hervoriuiugeo heeft ingevoerd De Nord bevestigt deze opvatting van die vredesonderhandelingen Buslaud kan Servië en Uuutenegto tot den vrede aanmoedigen maar Be ehouwt daarom niet de zaak ais afgeloopen Die oorlog was eene bükomeode omstandigheid Verdwynt die door b t sluiten ran den vrede dan blijft toch de hoofdzaak nog over Hoe de zaken zullen gaan is dus nog altyd onzeker BuaUnd alleen zonder hulp of althans onzgdigheid der aangrenzende mogendheden kan byua uiet met sooces een oorlog tegen Turkye beginnen en zullen dé mogendheden dien overbodig maken door de Porte door gezamenlijke pressie tot haar plicht te breugenP Ku steeds spreekt men van een ciroiUaire Welke BnsUnd san de mogendheden sou zenden om ze tot verdere samenwerking uit te noodigeu De onderhandelingen over de Hongaarsohe Bank duren steeds voort voor t oogeublik helt men over tot een overeenkomst met de Nationale Bank Het ülzosser Landsoomité zal den Sn Februari worden bijeengeroepen De Dceniohe Tweede Kamer heeft in derde lezing met 68 tegen 25 stemmen de gewijrigde begrooting goedgekeurd de Eerste Kamer zal nu de begrooting weder veranderen naar den rin dïr Begeering en haar zoo terugzenden naar de Tweede Zoo duurt de geiMnnen toestand voort Hel bij den Zweedschen Kqksdag ingediimde ontwerp tpr wijrigiag der legerwet heeft ten dod binnen vüftten jaren eene rforganisatle gegrond op algemeese dieastpliehtigheid tot stand te brengen dooh reeds ia het tijdperk van ovenaag de armee aaniienluk te Versterken en do mobüiaatie gemakkelijk te maken Op de begrooting is gebraoht een poet van twee millioen kronen voor uitbreiding der vloot een van 740 000 kronenVoor een universiteitsgebouw te Upsola en een van 6 millioen voor uitbreiding der no del l tpMrwe Te oecdeehtt natr de lebrMiite stcMnen bij de benoeming der permanente Ooamissien schijnt de rerhondiog van de sterkte dar partijen onveranderd te zijn gebleven zoodat de BoeWnpartij 120 a ISO en het eentrum 60 i 70 leden zal tellen BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1877 Blijkens een hq het Depsii van Koloniën ontvangen telegram van den Gonvemeur ieueraal van Nederl ludie is den 27 n uit Kotto Badja bc neht dat den 22n bet tot dekking vou deu officier van g ndheid Wolff dienende geleide bij Sibuig overvallen werd waorbg die officier en t mindere militairen sneuvelden en S minderen gekwetst werden Den 26u vertrok de oiviele eu militaire bevelhebber gturraal majoor Diemout met het 2de 10de eu 12de buuillon beuevens 3 secliéu artillerie per stoonieofaepen over zee nwr Koeroug Kaja om de kust van daar tot Kadjoe te bezetten De gczondhaidatoestaod in GrootAtokia was gunstig Het is gebleken dat de lastgeviagen van den Minister van Binnenl zaken tot ufmaÜng fan wegens longziekte verdacht vee met zeUeo zeer laA worden opgevolgd Vermits indien die afinaking wiA met deu meesteu spoed geschiedt deze kostbare maatregel veel van zijne waarde verliest beeft de ummiaaaris des Kouings lu deze provincie de Burgemeesters der geraeenteu namens den Minister rerzoeht na onlvaogtt van laatgeviug ter voon zaken geen oogenbltk te hrten verioren gaan Naar w j met zekerheid veraemen zal ProfessorA Bmmmelkamp uit Kampe op Dinsdag denirHMmri a a ifats avond ten 7 are ia het loeaal Heil des rolks alhier op versoek der hulpvereeniging voor Gereformeerd sehoolouderwgs eeuemie houden betreffende het Christelijk onderwijs na afloop gevolgd door vrij debat Moge vele vooreu tegenstanders van die beUngrgke lezing en datvnje debat gebruik maken aangezien de toegangvrg is Stand In de Boadsvergadering van den 29 dezer werdentot hulponderwijzers oau de sobool voor gew eu m u I te Oudewaler benoemd de heeren J vanden Pol van Ltugerak eu A i Laus vauBhoon Met de benoemden stonden voor beide drietallen op de voordracht L J Linthorst van Mid deaBeenuter Wi 6 Uiaaink van den Helder eu A WiUer vau Ooatrrhout Als eene bijdrage ten opzichte van het nut der sohoolspiiarbanken vermelden wjj dat door de leerlingen der openbare school te Oudewater over 1876 werd ingebracht 1115 48 terwgl ƒ 689 82 aan verschillende deelhebbers werd uitbetaald Het totaal der inlagen ter Nutsspoarbauk gedeponeerd bedroeg den 1 Januari 77 de som van ƒ 1627 47 Tweemaal per jaar wordt de rente in de tpaarbockjes bijgeschreven door den hoofdonderwijzer den heerJ Kiewiet de longe die gesteund door het bestuur der Nutsspaarbiiuk te Oudewater voor ongeveer drie jaar deze zoo nuttig werkende inrichting op touw zette Naar de N H Ct verneemt ia het ontwerp eener herziene kieswet niet alleen bij den Baad van State ifgedaan maar is ook het Bajqwrt van den Baad reeds van4 BKoningswege aan het Dep Van Binnenl Zaken verzonden Nog verneemt het blad dat in het ontwerp het aantal leden der Tweede Kamer op 84 gebraoht is Het D Z B meWt in str d met bovenstaand bericht dat de ontwerp kie et de bureaux van den raad van State nog niet verlaten heeft een wetsontwerp ter zake van de Kon militaire A demie mag volgens dat blad eerlang worden tegemoet gezieu Volgens den Haagsohen correspondent vsn de Gr A woidl door 150 jongelieden gesollioiteerd naarbet voorreoht om als pensionnairee des koninga van welke dleoi 80 voor zang en piano te wordenopgeleid Nu de kermis door de i Haagsohen gemeenteraad gehandhaafd ia hebben b irg en weth bekend ge maakt dat de jaarmarkt ip Maandag 14 Mei 1877 aouvHiigt en op Dinsdag 22 Mei d a v eindigt Het zttiveriugssysteem waarvan burg en weth vroeger gewaagden Zdl reeds op de aausuande kermia gestreng worden toegepast Alle zoogeiiaamd ifé sehontants straatmnziekaiiteii eu stxaatkunstenaaK ullen worden geweerd en slechts voor een beperkt ge spellen beignets wafel en poffer eskramen zal plaats verleend wprden terwijl uiet meer dan drie draaimolens in de stad en één te Soheveningen zullen worden toegelaten Te Botterdam heeft eergisteren de beproeving pUais gehad van den spoorweg door die stad Die beproeving had plaats als volgt Tien looomotieven met hare tenders bewogen zich over de baan in twee gelederen gesehaoid en voor de overbrugging van Koningshaven en Maasbrug nog versterkt met zes goedereuwagena over de twee rijen locomotieven verdeeld elk met 10000 kilo spoorstaven bevracht Lange rolde deze dubbele trrin 400 000 i 600 000 kilo zwaar een kleinen afstand voort om telkens vijf tien of vijftien minuten halt te houden en ten slotte lungs de gehede baan een terogrid te wagen met eeue snelheid van tien meter in de seoonde De r rwegbruggen ea viaducten hebben ten volle aaa rereisehten voldaan Aan de vele berichten omtreat de gevolgen van den hevigen wind en hoogen waterstand ootleenen wy het volgende Tengevolge van dén buitengewoon hoogen waterstaud der Maas is in den nacht van Dinsdag op Woeusdas ds boitenetod u Botterdara ondergelooMi j Als eene bgzaaderfaeid kan hierbij wonfaavermeld dat het water ten 6 ure éea oeutimeter hooger stond dsu bij den hoogen vloed vanhet jaar 1777 eu slechts 6 centimeters beneden dienvan 1825 Te Kralingen werden gisteren nacht de ingezetenen door het luiden van de noodklok uit den slaap gewekt Ër bestond daar groot gevaar voor eene doorbraak De waterstand van de Maas liep bij spriogtg met uoordweaten storm tot 38 centimeter boveu noordpeil op Terstond werden krachtige maatregelen genomen tot wering van het gevaar Woensdoguchtend t n 6 ure brak de dgk van den Stormpolder ouder Krimpen a d IJsscl door Vela huisgezinnen ziJn zonder woning Van persoonlijke ongelukken heeft men totdusver niets gehoord Op de Middelstegracht te Leiden is omstreeks 11 ure Dinsdagavond een huisje door bet omstorten vaa een daarnevens stooiideu tuinmuor oader deu z areu last van het puin bezweken en ingestort zoodat het geheel een ruïne ia De man en de kinderen waren reeds te bed maar de vrouw zat uou de tafel De bedstede bleef ongedeerd en de op het aanhoudend hulpgeroep toegcscboteu buren mochten er in slagen man n kiuderen in veiligheid te breugen De redding der vrouw die ouder het puin lag kostte Vrü wat moeite maar ook daarin sUagde men gelukkig Zg zijn er met deu zwareu schrik afkomen maar hebbea alles verloren Uit Oronibgeu wordt gemeld dat de dijken bg Zoutkamp en ia den Kerkhovenpolder die naoht sjju weggeslagen Die van deu Bei lerwolderpolder woarsohgulijk eveneens Uit Kampen schrgft men dat daar het zeewater zoo hoog om de stadsteeg dat men in de baiteawgken vreesde voor overstrooming Des nachts ten drie uur Werden dan ook de bewouers de de politie gewekt en vooral lu de lagere gedeelteX 4er stad gewaarschuwd dm kelders en onderhuizeu te ontruimen daar er groot gevaar hestund voor het doorbrekep van zeedgken jelakkig bedaarde t n den ochtend de storm en is dan ook het water sedert dien ochtend vollende Aan het Oir DagU wf rdt medegedeeld De wind liep des nachts van westzuidweat tot zuidwest eu zuidzuidpest terig met klimmeude kradit tot des middags I ure dee morgens om 10 uor was de wind luidïuidweat met eene gemiddelde drukking vso SS eu tootea van 55 kilogrammen da boroBustet bleef atcrfc dalea tat a middagi 1 k 4 f