Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1877

toe IMA 4 B it eilOW winddnik wnunam uit het tiiiawesten met atooten v a lOS kilogram de barometer stuud 7H9 a mM om 2 u whs de windrichting ffestzuidwest met eeue gemiddelde drtikkuig vau £ S kilugr om 3 u wa d rioktiiig w M eu nam de wiud id kracht ecuigsaius af tot 5 u auriui hij weder aanwakkerde uit het westaoordweaten de avonds om 7 o had len nog atootni vau tO kiiogr hq hield met eeue gemiddelde kraebt van 60 kiiogr aan tot dien ochtend 3 uur waarna hij liiugzamerhaud verminderde met buien De hoeveelheid reneu om I u aJEgfH twaa 8 9 m M Volgens waarnemingen op het meteorologisefa obser▼Btoriara ▼ te Helder werdeu daar Woensdug namiddag onMtmska i un wiadstoot waargeuomeu van 90 t lOO kgr op deu vicrk meter O btrometerataod was 737 De vloed was des avonds l OS hoven vollee ifaandag ia te Dordrecht besloten d Maatschappy t Nvt van deu Javaan met 1 Februari hedeu te ontbinden Die ontbinding was het noodzakelyk gevolg van het heugelijke feit dat het doel der Maatachappg iu hoofdzaak is bereikt De Voorzitter mr J van treouep zeide in de inleidende rede waarmede hy de vergadering opende dat in Nederland een maatachappy uitsluitend bestemd om werkzaam te tyn in het belang van deu Javaan als blyveude instelling geen worlel zal schieten Veel mwr heil meende hfj sieh iu de toekomst te mogen voontellen via het iuatandhouden van een schoolfoods tot bevordering van het inlaudseh onderwijs in Nederl ludié Met algenieeM stammen besloot de vergadering een sehoolfouds roet dat doel op te richten Het bfstuur over dat fonds waarin ook de gelden voor de kweekschool en het Voordeelig saldo der baten van de ontboBdsu Maatschappij zlillèn wordeu gestort is ppgedragen aan een permanusnte commissie voor kat eerst samengesteld uit de heeren J van Qenucp te ftotteidam A Mosns en J U Marouiei te Utrsc A C JoOsten te Amsterdam eu J P de B de A Isiug en U Goeman Borgains uit s GraVenhage Aan die permaniaate Coidmissie is de meest v edin oevoegdheid toegekend 1 tot hèt verkrijgen door alle gepaste middelen TM gelden voot het fonds 1 tot het beschikken voor het doel van het fonds orér de verkregen gelden behoudens Ue algemeeue tabeveling dat giften en bijdragen zooveel mogelijk Wllea wordeu gekapitaliseerd en slechts onder buitengéWinie omstandigheden het kapitaal van het fouds ld wordCB aangesproken Terstond na aAoop der vergadering heeft de Comnissie sish geeonstitnéenl en in beginsel lit slolen VOOT dit jaar de renten van het fonds te bestemmen voor een der scholen in de Minahasa Eeli deraanwemgÉn teekende terstond voor 500 een ander Tsor ƒ 12 terwijl nog verschillende andere kleine ti rtgea wïrten gestort Voor hCt eoogres Van pfant en tuinbouwkundigen n vau fab riekanten en handelaren in roortbreiigseleu ui hst ptantenryk te houden bij gelegenheid van ds interaationale tentoonstelling in April 1877 heeft ziek thans de commissie geconstitueerd als volgt prof dr N W P Banwenhoff te Utrecht voorzitter prof dr P At Boer te Groniiigen W BoomkaïBP te Noordwqk W J de B rdes en dr H F R Hnhrecbr alhier 3 H Krelaip te Haarlem dr I Holder te s H prof dr C A J A Oodenaas alkier prof dr W F B Suringar te Leiden a U F Jonkman te Utreeht secretaris VOBiiwdelyk zollen dri seetiën gevormd worden Mn voor plantkunde ién voor tuinbouw en één voor plantaardige voortbreogseieUj welke laatste nit den aard der aak tioh weder in verschillende ondersenlién zal splitsen Hoewel het Fninsdfae de offioie£le iaal van het congres zal zijn zullen de spekers hun voordrachten de8verki eiide ook in het Ifrferlandich hst Hoogduitach of he Ecgelsoh kunnen honden Beeds lijn 26 vraagpunten opgegeven welke vermoedelyk behandeld znUen worden waarvan 5 betreffende de pUntkunde 6 over den tuinbouw waaronder At beste inri 4iting der tninboaw proef tations en over taiubouwonderwijs de invlbed van gekleurd glas op de ontwikkdin van bloemen verder B betNtfrade katoen en 8 betreffende Ubak opder welke vtorkoikeu Óp welk standpunt sUsAt tegenwoordig d maekiaale sigarenfkbriékatie Welke uitkomsten keeft Bwn bti het gebruik der wikkelvormen verkrenaF M Bestaat ar van het atandpnnt des handtki Wetkel eenigc grond om over prodnotie ran tabak in onze overzeesobe bezittingen met name op Java en Sumatra te vreezen Of üag men vertrouwen dat de gelegenheid tot aftet m a w het verbniik nat de steeds toenemende productie gel tt tred zal kaoaea houden Ten slotte komen nogroor 1 vraag ovar Uoa e n 6 ovct meekrap en indigo 9i eait ftt i n B t a i ty b Itatat më od uit Atjeh oiKwtm W TJ in m l gl het volgende mede te deeleu Een der gewapende sloepen van Zr Ms Aart van Nta werd ouder bevel van den luit t z Lamie afgezonden om op een uur afktand van Gighen esÉ Atjehsche prahw het Unueu o uilvuren eenef kwaia te belettm De pranw dit ziende traqiltte door SQel pacaawa weg te komen dwh dit gehikte ufttr wél de sloep vlak by de prauw was giug een der Atjehneezen met een eindje klaar slaan ofn ic akxp aaa te halw en dow geen bnnnor weAl eenig v audelyk vertoon gemaakt De sloep ging langzaam vooruit voor en achterin een paar man met geweren gewapend op het oogenblik dat zy langs de prauw zwaaiden sprongen eenige Atjehueezeu over eu begonnen met hun klcwangs de matrozen iu te hakken Daar zy op de doften standen en de matrozen meereudeels zaten ing het er liing niet frisoh uit Het hoofd der prauw sprong op Lamie toe die geen tyd hebbende zyn revolver K ijf vdke achter hem lag hens op een rigeu vuiiitslag z4edai ig outkaaUs dat hy uaar beaedcn tuimelde maar onmiddellijk stond hij wider overeind CU juist toen hy Lainie eeu klewanghouw wilde toebrengen schoot de ouderoficier hum eea kogel door de lörel L imie gaf toen bevel dat al het volk met de geweren buiten boord zou springen latende de sloep tijdelijk in de handen der Atjehneezen Nu begonnen de onzen vun uit het water op de A ehiieezeu te vuren met het gevolg dat er weldra een stal dood en varsoheidenen aaugeslpten waren Wel beproefden sommigen hunner Ie matrozen die hunne geweren dfgesohoten hadden met huu klewsng te naderen maar daar zij aebterladers hadden werd huu dit door iiet snelle vureu belet De weinigen die van hen overbleven zochten zich toen du ir een snelle vlucht te redden Waarop de onzen weder bezit van den sloep aatnep L imie hud drie weinig belangrijke wouden bekomeu die binnen eenige dagen hersteld waren Vier matrozen werdeu zwaargewond sommigen hadden zeven klewanghouweu Een van hen overleed den volgenden dag Het Lange Vóórboort te s Graveubage mat omgeving zal dit jaar het punt vormen voor de illumi natie ter gelegenheid van s Kouiugs verjaardag Onder vw rzit rsch p van Z K H Prins Alexander der Nederlanden beeft jl Zaterdag in het locaal Vüij mtta te s Gravenhage eene vergadering van de Begeliugsoommissie der tentooiisteUiug vap Kunst toegepast op Nijverheid plaatsgehad De Uitvoeringscominissie heeft een uitvoerig schriftelijk rapport uitgebracht over hetgeen zy tot uu toe verricht heeft ter vervulling van h t mandaut haar door de Begelingsooiniftissie gegeven der lielangrykste puntan van het rapport gaven aanleiding tot eeue levendige gedAohtenwisseling Oud r anderen is in overeenstemming met de meeuing der uitvoerings comuiissie uitgemaakt f al alleen voltooide werkstukken maar geene modellen zullen kunnen nededingen naar de bekroningen bij den internutioiudeu wedstrijd Over de vraag betreffende het uitreiken Van medailea of getuigschriften voor de ontwerpers wogen de gevoelens tegens elkaar op zoodat in eene latere vergadering daarover eeue eindbeslissing zal genomen wordeu Verder bleek dal uit het binnenland de deelneming aan de nationale tentoonstelling zoowel als aan den internationalen wedttr d geer voldoende belooft te zyn Daar het hondenvervoer per spoorwegen bier telande aan verschillende belemmerende bepalingen onderworpen is heeft het hoofdbestuur van de Ned jachtvere niging Nimrod gemeend dat het opzynen weg lag te trachten in dien toestand verbetering aan te brengen en zich daarts met gemotlveeidadres gewend tot den raad van toezicht op de spoorwegdiensten Gedeeltelyk Wordt san de bezwarente geinoet gekomen door de bepaling dat voorbtaiitnsaohen staüonp waarvoor directe pUiitsbilletten worden Ingegeven ook direct hondenvervoer zal wordeatoegeiMen tagea beta ipg eanar pdraoaenviadit 3aklasse en mits de honden ten vervp r wor4fa aaagebadaa in eigeg v n jilatte daken voorziene hokkw Het hoofdfaestanr van Nimrod zal zich wedei totden raad van toezicht wenden om te trachten nogmeardefe ooaaessi i te ezl anga A e 4 0 Als een bew s der kracht van door stormwind opgezweepte golven moge het volgendev dienen Het is bekend dat langs de bnitenzyden der steepen havenhoofden in Zee van het Noordzee kana C b wyze van golfbreker zware blokken van beton worden gealoft Spto la B koastateca basbwnd in bet tigmtta ait kalk a tn of portlaadoamsDti met grin CB stokkaa baksteen vaipiöigd die ia da lacht of Ww water loedig versWent Dspe Uokkaa vw langwerpig vierhoekigsu vorm zyn van tweeSfl a meting namelyk van 5 en 10 kub met ichattd Zy wegen elk tien duizend of twintig diiiisttd kilogram Aan het vooreinde van het zuider havenhoofd zya uitsluitend bloltkear u laatstgenoemde soort geatort atort tnu by en jongstm üSeuwjaaredag is éa Aem to OOÖ kilqjfrara zware hkikken gelicht n oa over het S meti r breede hoofd getsbovan en gekanteld t zij aa de binowsy in de kaven terecht gekomen Opmerkelyk ook is het te zien hoe de blokken door den stormvloed in beweging gebracht Of elkander hebbeu ingewerkt Wx at samni ea met eei dfi kanZao 4ief if oadliB blokken z n lugsdjongeifc Voor de rechtbank te Amsterdam stond gisteren terecht een 15 jarig kantoorbediende beschuldigd ua den 28 Octcber op een bem ter in Miewin megsi B postwijsel va ƒ 82 15 i 1 tn esn ft TdCten veranderd en daardodr O centr te hctrben oirtVrMM v aau den 8taat 91 valiicbheid iu een aatbiatiek geschrift gel k ds subal addièr tm slMa het misdry f qu ilificeerde waarvoor hij requireerde z maanden cellulaire ifevangeniestraf Ware de bepch die de daad bekende ouder dan 16 jaren geweeat de eisch dan voor het criminele Hof tara 5 tot 15 jaar tuchtbuisstraf geweest Uitspraak 6 Pebrnatj De vorige week werd te Amsterdam eene dienst maagd betrapt op het medeneraen uit den kelder van een maal aardappelen Haar mevrouw geatrenger dan in den regel huisvronwen z n in znlke omstandigheden mengde de justitie in het geval De dienstbode werd door erii politiedieiiaar naar het oommissarisat der seetie geroepen Zy verzette zich en wel löo hevig dat 4 agenten noodig waren om haar daar heen te brengen Den volgenden dag bleek zij van schrik krankzinnig te zijn geworden If v J D Van alle zijden meldt men vroege lente teekenen Onlangs vond men te s Bosch reeds een levenden meikever nu weder zien wy vermeld dat men op twee plaatsen nieaw geboniv e vogelnestjes ontdekt heeft respeetievel l met 1 en S eitjes Een voornialig inwoner der gemeente Sittard zekare P wordt verdacht z ne vrouw vermoord te hebben te Daalen Praieeii Volgens gerueht zou hij bq Heerieu zijn gearresteerd De Bannue de Paris et de Pays Bas te Paryii is het sliiehtoffer geworden van ee mjabruik riH vertropwen op grpote schaal De chef der cartes pondentie ten hare bureele beeft door middel vaji valwhe ti l keii eyn som ran 648 000 tn ontvreemd Toeq het Mrog ontdekt wfrd bevqnd hy zich te Waenea Hy werd onhewast van de outdekkiug teruggeroepen en door de Parijsche politie onmii delylc na aokpmtt aasgehondeu In de parijsche wijk Manffettari oetbnt een gewezen officier het vak van voddenraper uit Men denkenu niet dat de officier wegens slecht gedrag uit den dienst ontslagen is integendeel bij heeft een eervollemilitaire loopbnun achter zich en is zelfs gedecoreerd met het kruis van het Legioen van Her Waarom hy voddeiiMper werd weet niemand dooh zooveel is zeker dat men heitt eiken avond gekleed in een kiel met den traditicfteelen mspd op den rug een laatsam in de hand en een eindje pijp in den mond zynuaohtelyke ronde kan zieu maken Als de vervaldagvan z n pensioen is ingebroken ontdoet de onoevoddenraper zich van ziju kiel scheert zich alleen den witten knevel sparende wikkelt zich in een wydcn militaireQ mantel steekt een fijne cigaAr op en gaatzyn geld ontvangen Gedurende een achttal dagenziet men hem niet meer daarna duikt hy plotselingweder op en hervat zijn ne4erig bcdrqf Naar men wil zou de officier voddennper een aardig vermogen hebben zoek gemaAkt en zich niet in een bnrafen kleven kunnen schikken Vandïar dat hy zijn Mstaan in twéegn splitst Gedurende Un week leeft M ifil iroot he en twaalf Weken als een arme duivel t V a Ha zitdcMn dk 4 geljik 4e atw ljirt WmwrdarM ialk If asteeriog zaksr de meentoSgeiBaeoc ip laeest wanhopende v r da hin g l innA n D onierviading hseft earst te J nMmlM Jatotbjisa I ovcasl geëerd dM de teeV die een hartsitibtig prodnot is van de dennen amxeer wlEWMTdJCW cn ge l jft ig iii iaskiai eaA iap dia f i4 W ei taariog f bromhitia iludaov De baata WWaiOi 3 m t g lw tt i gK ivm v B ikapaxlaiki Dp tTufita M a nW n Wi aaa dar iwieat popviain gmawmddidaitivmriibtiKmTi gewMmde zisktM Q r o l$E emit mm tir r kapaolw telkens vo HiVfti ca t itw itw4di da initaed ii v ch it ie kMerkaa 0 Mf iliA 44 man de asM wy lfli lw ft iKmt mwi m da idmUeMige Kaud e ka i g TMin4 q ItWf AüHr op het étiquette letten Te verkrygeR tfr 0Mi jb l FtofetffljB SfrUltlfirörtel Oreif nttr kinem ja dat is gemakkelyk gezegd OMT aia nw bewondering zoo gioot gewanten is dat ge niet weet wat het e t ta raein dan is dat zrqpen in uw van genot vervuld gemoed geen lichte tuk Wat zal men van dit viertal zeggen wat kraehtig genoa ia m uw bevondcritfg r te gerp Wstee ttn tTa r Wid at wi k p H t program geeft mij een goede gelegenheid eeuigsBjis iiHJa maaaiag aitaaa te aetlan jpor atij ot Strjjkkw tet van J an Bepkei staat er Dat karakteriseert het samenspel Is het niet of men iu het kwartet van tyd tot t d een solo der Ie viool hoort begeleid AmK i £ viool nola en Celk Wordt Jean Becker niet nu en dan onwillekeurig nMgtsbeft door z a le eadig gevoel overheerscht sist somwijlen zyn prachtige r ke Stradivarios de oroige instrumenten ontstaat ook daardoor niet een loort van afhankelijkheid van den aanvoerder 4fu impiratorP Ik geloof ja My komt het voor dat Beoki r s vorig temperam t edel blaieM en iedere morteli kkeid heheersoheof tofc vta lf 4 ziJ Iwoaihtig J a tig instrument hem tot vorgeigèr stempelend zijn inedöpeler aan te beac den rol h É Ct gewend Na jeii ièUlareaÜ aer iDal lerkk ge als ie viool een Amati op met dat meer duistere geluid wat zisk soo goed aan een klagende Viola aanslait HQ t ge daaraaaat eaa Contrabas Nseo t ts een Visloncd doch wat zwaar eu liep geluid wal Oboeacbtige klank wat groudtoon ruiscfat u tegeu als ge de diepe C hoort aanzetten Bshoaf ik te aaggei leiar dat ik geena aa mar kingen neérschr f Als ge op het Cincert jjeHee st iqt zult ge met my erkennon dat dat vooroptreden der eerste viool zyn aanlokkelijke zyde heeft Want t is geen aanmatiging maar veelmeer vervoering die Jean Becker er toe verleidt zijne tonen te bezielen mot den gloeienden adem der edelste geestdrift Wie het viertal gehoord beeft en eeuige kennis heeft iiau de moeilijkheid der instmmeaten zal zieh verbaasd hebbeu over de zuiverheid de gelijkheid en den adel jran bun spet Van het weekste piauiseima iwelt bet geluid aan met onberispelijke gelykmatighcid tot het krachtigst forta Qeea ruwheid geen verassing geen vlekje merkt ge op t Is of zij zich liet kunnirn vergissen Geen tw jfel omtrent bet tanpo geen onzekerheid b j het retardando het is 4ia wii Mae gegaahte 4 t viertal beheencht Haar meer nog dan in iiUvoering ligt in fifne eprstting hun kradit Met innige toewijding hebben I q zich van den geest der composities doordrongen es zy leggen het neer in hun heerlqk samenspel Als zy spelen spreekt de compodist gij hoort dea ijnen gelutigen Mozart ij wordt verrukt door deu eenigen Beethoven den meester van het rijke diepe krachtige en toch zoo teedere gevoel den hartstoch tel ken doch zich beheerschenden kunstenaar Ook vader Haydn de schalke melodieuze zannc van t Marcia da bezielde schepper van bet onovertroffen Gott erhalte wordt niet vergeten Dat drietal meesters in ééae eeuw geboren en in eene slid die van den tegeuwoordigen l ialletkoning Strauss geleefd hebbende sü t vi k i i baknmp a ievensomstandighedan ia nog altijd onovertroflenl Hitnne werken soms voor nieuwere zaken ter zijde gfr steld treden telkens weer voor de schrille somWe gezochte toon effecten der hsdeadaagaohe oam ouiat B p den voorgroad Het woa aan staaabmlb gedaohte om do weiken dezer oude doch nooit reroaderds meesteia oas te laten hooren indien diu muziek in onze stad populair is dan getnigt dit voor den gezonden mnziekalen rnuiak der inwoners Indien e heerfi de 8 he peg fan Mi 4tt ea C C H Prince ook daartoe heboeo medegewerkt dan verdièaeuizy dabbel den dank van allen die gisterenavond door hun toedoen van t hser jk spdl tan Je n Becker s qsartef gezelschap hebben genotea5 WSWFOT i w I J mil H EEBna BAmjirBicHiaifG n de laatste zitting van den Goudsohen gemeente laad is doafjR W iMMgeko d dat liiin feeds eeninaal behandeld en toen vefdaagf vqorsfël lot opri6hting van een badg Wjoj ieid ioot fcinvermogeadsn teq tw eón i e a wor be nddj j is WM te iwui tr dit dit v v pk u i Bfr l IffWillg t9t fn da ge le4en t ranioA 5 orstal in wiMirJuagj meBiJe ino t het qpe 4 tk g g4 Jiet m te Swnmoen flu wannoer d jaa4 nnh renesigda nwt l et vooi tel va J tt d g M WI Wm DU to ibfto gef il het49 d taer egsjcurf De aanlsiding tot het Toontel ia hietin celr j aarfbUlfKgii M I napenf i4 niet o ieert lèt op aw m oal v irje le geld te betalen thans woón zyn Kj warme dagen buiten dis iwea chpol cich te gaan verfrissohaa daartoe ktezen of water dat t diekt geiegea ia by de wandelplaatsen zoodat den wandelaars aaiistoot wordt gegaven èf mter dat te afgelegen is aw daardoor gevaar oplevert voor het Isveu der twe meis Tot heden op zomerdagen de Kleikude of Qouwerakschen dyk passeerende zi t men dan aok een groot aantal jeugflige Gouwcnoais huane viqe uar g brnikea met banoe ledematen te verfiiasefi eu te versterken in den helderen stroom Om nu aaa lie eeae zyde dan wandelaiirs 4e aanstoot te ontuamen an aan deu aqteeu kant dÉi jengdigen minvermogenden een gelegenceid te geveï waar zij zonder gevaar zich kuaoeui vetfaitsckei vandaar het voorstel Kn B valt het al dadelijk iu het oog di de medadeelbig vaa B ea W j op piosdag 23 J iMiaii 11 iuu dcnSoad gedaaa Mvst daze ziHkeda noiw I ons gevoelen is er geen dringende behoefte a ii ene j oieuHe vtnschooL Den gelegenheid tot a iÏ9 ia ii het belang der openbare gezondheid voUloeude Maar denkt gij dan werkelijk myne Heeren I dat de jongeo die nu gewoon is een uitgebreid watervlak ter zyner beschikking te hebben waar hij zieh frank en vrij kan bewegen zich uu tevreden zal stellen met eau zeer bepeifkte rainite die hij moet deelen met een aantal anderen vaa z ju soort Denkt ge werkelijk dat hij die in den IJsel rechts eu links kan zwemini u al naar t hem gpeddonkt die daarin zoo r kan gaa ds z JBS ktfchie het hsm varooctoren nu een kaia WVter vol Éea le aakKiriaiiea waactky met permissie vap Gouda s e4elacbtbaar bestuur eenige stappen op eu uSer zal mogen doen maar w ia het verboden is zijne voetea van den grond op te lichtiU zyue houden uit te slaan Meest gy I dun iodsfdaad dat hij wien t lot h d n een genot was zïn kftiohten te meteu met anderen wien t een lust was den IJsel over en w r te ssvemmen zonder te rusten ien t e u zaligheid was zich op deu m gelegen met de oogen uaar den blauwen hemel zaï htjea op de kabbelende golQes te hiten voortdrijven vourtaan zich zal willen behelpen met een soort wandeling in een orabeind puardewed Immers neen mijne Keereu Ën daarom allean reeds verdient het voorstel van B en W niet aaugenomeu te worden want de badinrichting zou gemaakt worde ds f 1209 nitgegaven de apciehter aaiigraleld maar het badend publiek zaa wej bl jven ea iCIaikade eb IJsel drukker dan ooit liezocht Ja maar wordt ar gcaptWDord wjj zouden er streng op laten letten dat er niet gezwomineu werd buiten de doo ons opgeriohte gelegeuheid wy hebben onze agenten van politie wij zouden AUea wel mog k mijne Heeren I maar h bdioorf tot de otunofrlflldiedcii ihM gij hat asAmmau lietet op die plaatsen waar het nu geoenrt en dat aaugeoomeB tolt met een besluit tot oprichting vtn e i wemiuriehting een ydel Werk verrichten eirdat moot voorkomen want vooreent zou dat koeten Sn moeiten weggegooid zyn en vervolgens zou de eerbied voor de hfliMeliugea Van tidt bestuur daaltloor niet toenemen May er ziJn uqg meer n enep waarom het voorst moet fMW Di ai iMrd 4t Bttlooi tt Iwri ta ii t ddej wat B en W wensohèn dan zouden er van hoogerhand twee badinrichtingen te Oonda t n opprerieht een voor de gegoeden en een voor de minder vermogenden eeu waar tegen betaling gezWomMien wordt o een waar gratis mlMad wdrdt Maat zoolang OU niet tevens da bestaande zw scboal verbeterd wontt en van een derg ljk plan Uykt niets dan vra ik met welk r bt men die 8cha9l doopt met den naam sohMl jöior meergegoedeu Het water een modderpodtf de kleedlëtaiertjes ooveldoeude ini richt en te weinig in g al het toezichf in de verste verte niet voldoende middelen toti bft leeren zwemmen gebrekkig Is de tegenwooifdage badinrichting wimr Vesttaa uit geea oafcel oogpnut te verdedigen is de aangewezen plaats voor den betalende hoe tiü dsn in s Hemels qaaip iA plaats wel worden waar gratis toegfug v cie ironJtJ Nèfn verbetfrt mfn de bestaande inriclit ng nip waa r eds nu de soldaten van het gg ni n stands wanneer de kómmandeeread officier t Wi1 grMis baden waar i eedfs na weezen ed bestetlelingen I 6bteloos toegang hebben dan ware het bét er offi lillé miuwaiogtaden daarhaau te zenden opdat ix i i hoefte b j de gtgoede ingezetenen van Goiida iseeri o qwfir we d gfvo ld tot oprioh j g van ene ehoprbjke Wploala in den Ul el Hei vporstel v n fi en W mo t usj4w 9 f mei worden aangepomeu al laten wy de overi bezwaren van het leel jke van ets hrining op Of Wachtelstraat van het min frisseVe van bet i n ftfotttnend water van ket min vfüe voor de éilu wanende mensehe enz fi nog Sar tbt Toontel inaet tat vetWArpen maai event iin elyfc f i i d te worden Want Waarlyk de ge dient u eiu4 aai genqn te worden Woflt Wawlyk df gef schicdenis van de badiuriohtin voor miuverinogendeu £ beslaat geen fraais blodzyd in het boek dar parlementaire schermutselingen in Gouda s raadzaal Herinnert u toch dut 2j Januari 1S76 het verzoek inkwam van eeuige ingezei eu offk een gelegenheid tot baden ts maken voor de mjnvermogeudeu wdk verzoek gesteld werd ia haudea van B en W om berieht en raad ea dat eerst den 33 Apnl d a v dat rapport werd uitgelmieht nadat p de indiening daarvan in de vergadering v n la April door het raadslid Kranen uig was uongolrongen en dat cerat 16 Mei de zaak in behandehiig kwam Na een beraad van 4 maanden lang mocht man verwachten dat de k gaaoeg ave ht zou zyn en biUy t rw y Bpckt men rieds toen een beaiiasiog ta geraoet eiea Eb watgelieardef Tegen alle inensohe lijke berekening iu wordt besloten om nog eens k ilin eü bedaard uit te kyken of et hier ofduar met een geschikte plaatj te vinden is daarineji gedurende die 4 luaaoden in onze oBvaugryke gemeeuta licht aaa geschikt pUatsje over t hoofd had kunnen zien De zaak wordt das nltgesteW Men on er over deuken Dat bleef zoo totdat in de vergaifering van lÖ October daaropvolgende totgroote verbazing van bet publiek bleek tengevolge van een interpellatie van heltelide raadslid Kranenburg dat li ea W op een vnoiMei vau dea Baad eade Baad 9 asnvoétsttd vau B an W wachtta ia u deze zaak Terecht merkte het A ieines nm dm Datf toen ter tijd op Op dale w had ket Ooodscbèpubliek uag long kuuusn wseiiten op aei ba inrichting Dbarup werd er weder een èen t d gewnbht ett geddcht totdat in de raadszitting van 24 Oataboii de heer Kranenburg voontai e een badinrjchtiug t maken op een andere plaats Dit werd verworpen en uu kuiaen B pu V weet met hun oud voa stel voor den dag Hoelang men dus gewacht ïn gedacht heeft de zaak H fMtelijk ua op dezel hoogte als b Md van bat vorige jaar Mv laakt het wordt nu tyd dat de zaak eeu andere fbaBej j intreedt en dat Gouda a raad eiudclyk eeue beaSssing rtaae l ff Hoe die uit lal vallei f t ƒ 1 t Iu het beUng van Gouda en ure inwoners is hette hopen dat het voorstel vaa Bi ea W oet paii meerderheid wordt verworpen en dat wordt besloten de th ius bestaande bad en weininrichting Vooi ieder gratis opan te stellen dan i te rainvennogettfcA dadelyk gehplp e iJs meesgegosde qoet da i zoo hem die vereeniging van knapen en jongelingen uit allerlei sfandji uief bevalt maaf pogfiigail ii het werk steibn een betere te krygen Met zyngeld zal hem dat niet moeilyk vallen I Q Q I ssmèéÈ HABKXB B I C H T 9 Sh ü Gouda 1 Februari it f f B j kleine omzet was de stenunjng fla w Poldertarwe puike ƒ 10 75 i © Mindere ƒ 10 è 10 0 mfjgit pMke ïlU a 8 25 Mindere i a J 60 Voer 6 Ï5 a rf6 90 Gerst puike ƒ 7 75 a 8 25 Mindere ƒ 6 75 a fJM Haver zwaie ƒ S iM K e 4 ji f Ml De Veemarkt met geringen aanvoeren tra en handel varkens geschikt voor JLiondeu van 4 it 26 cents per half kilo magere vukens en biggen ving verkoaUL Kaas met vluggen hinidet priiisa van ƒ 39 k J 33 Boter 1 70 è ƒ Ï DO 111 al III B u T g 0 r 1 U k S t a n Ir GEBOREN 29 Ua WiUim udsrs H Koaiaua RIctvcM OV£RI IiDIiNi n J a M Mol mti aa W I HfWefkboica 64 j 31 W de Vriei Irnisvr naj l aten O j U D GEHUWD 31 JiB J N Koniaip en V E TsnStrutra T i Steenlawi m S LinaaMt iVtU H V M oSMk ea Q X Brostisg u j Bwgerlijke Stand ifpon4erstaan eGei9eeaten Mi ié Januari tol l Februari 877 OEBiMltNi M pTv aea Heuvd ea W 1 VriM Fraai ouitn K Vmk ea W mj Sprwf tonden r J H S T QNBK riK öWl i GtsHsit GËHinl Gwae stoivrtikj GEBOREN 4 $ J Adr ous ond r Jl Boer ia N K Dikker Ju swli Sloof iSESfl e l Il OvmBDEN P Jaa T i i 4 e t Ifa JL Ttrkaiy i S