Goudsche Courant, zondag 4 februari 1877

ICfn retiMent d t den 17 t Vebnari a st te s Oni cuhii c ene algtmeeue rer oderiug run het Aardr k kuiidig genootschap tal gehouden worden iu welke Ie luu tei zee L R K ool msus Bejracu over de uititiiding eeuer NederliiiidschePüol expnlitie il spreken Men hoopt dat deze vergadering z4 wordiu bijgewoond door den beroeiudeu Daitschea geograaf Dr A Peterauuiu Met genoegen Vernemen wij dat door verichilIrnde plaatselijke sohüoloomtuissieu door departementen der Maatsohappg tot tot Nut viin t Algemeen en door belungslelleudeu de pogiiigea tot oprichting van een Nederlaudsch Schoolmuseum krachtig lü gesteund lutusscben is de medewerking Tan nien uoodig om de stichting op een goeden grandslag Ie boawen eu daar de bgdra waardoor men als bcgnustiger van deze nuttige ijatelling optreedt slrohts 3 iu het jaar beloopt vertrouwen wij dat ook zonder persoonlijke uuuoodigiiig tot toëinding het grtal der begunstigers spoedig zal toeaemeu l cze lank wordt ook door ons met warmle aanbcTolsn De secretaris is de heer H W Bloem Beguliersgracbt 100 Amsterdam In de Donderdag gehouden Botterdanuohe Baadsxittiag ia besloten tot den verkoop van inachryvingen op het Grootboek ü W S tot een bedrog van 7S8 000 nominaal Voorts ia in strgd met het gisteren door t Utr Vaghl gemelde door den Voorzitter medegedeeld dat de spoordieust geopend zal wonlen den lu Maurt de Handeisvereeiiigiug grcft bij die gelegenheid een vuurwerk De raad heeft met 19 tegeu 11 st besloten een erediat ta veileenen aan B en W groot 10 000 voor Ulngumtie van de stads gebouwen en muziek De heeten Le Orss van Zuyien en Haspels directeuren der Sotterd Sdionwburgeu hebbeu op de door heu itgesehr prysvraag 37 tooueelstakkeu ontvangeu De door heo gekozen Joty houdt zich met het kzeu dier stakkea bezig Daar de meeste stukken eerst in de laatste dagen van December lyu ingt koinen zal de Jury rermoedelgk uiet voor d volgende maand haar rapport b j de Tooneeidirectie kunnen inzenden De voortvlnehtige ledea der Haagsehe bankiersfirma Overklift fc Co warea voor de tereohuittiug vao bet gereehtahof te s Oraveuhage van gisteren gedagvaara Ma terecht te suan wegens bedriegelqkeu baukhreuk iu veieeuiging gepleegd door jals nefaiUeerde kpopliedea vau een bizonderen st voorzien eu tot bcÉniarBeBsers gesteld zqnde van handeUpapÜreii de marde der voorwerpen waarop de last en bewaargeving betnkkelgk was ten eigen bate aau te enden De beaehuldigdcn niet venchenen zgnde verleeadede preaident het woord aan den odv geu mr ïregory et openbaar miuistcrie vertegenwoordigende die Zijn refaisitair tot eeue tweede oproeping der zaak deed Voorafgsaa door eeue korte toespraèk Waarin hij de woorden uDeze dag is een rouwdag voor de justitie frsika onlaag door den president bij gelegenheid van it behandeling eeuer zaak genit waren tot de sque maakten Het was de dag der begraving vaa de zaak der jfar G nog enkele formaiitaiteu Daden te vervallen zgn en de jnstitie zen machteloos Mara tegenover een groolen zwen4claV dea oudste der broaden die den jongere heeft medegevoerd ten ver an Aan hem is het helaas gelukt aan de handen der justitie te ontkomen hem die de fortain eu de tsctomat van een tal zguer slachtoffer heeft verniatigd Adi gen was met eeugevoel van weemoed yi tiat all vtrriild tt maar omdat bat nist len galakt was aan de jnstitis te ontkomen Hg gevoelde jiok gadiongen deze woorden te uiten zij moesten kem van de lippen voor dat thans deze zaak dale in de kille groeven der vergetelheid Het requisitoir an adv gen strekte ten slotte tot eeae twwde op oapiag der zaak tegeu den üta dezer waaromlnutt kct hof bgdaa lal ailapiaa k doen 1 1 Ta Scheve ngan is er bgna geen enkel vaartuig dat t deus den jongsten storm geen schade leed wdke voor sommige zeker 300 zoo niet meer zal bedrasen Men kan de kracht van den storm afmeten naar de omatandigheid dat het zand vaa de dninen iiaa 3 voet ia afgeslageq de keienbestrating voor Bet badhuis is bgna geheel weg de steenen zqn uit den grond geslingerd en her en derwaarta ver utid Iu een woord het is een ruine aan het strand l£c lao Sobevaningen bg raming een kwart ton gonds al du oA vaa Hdtead wordt aau de iV S OL geaehrevea De storm van SO Jaanari tt heeft ook hier da poten tgner ontembare kracht oagda n Keeds des ochtends hadden wq eene stg ren Z W wind met aan kggeiide koelte des middags liep de wind itta westelijker steeds vergezeld van zwaiea i des avonds Ongeveer negen ure was de wind NW en ontaarde alstoen in storm waarbü zulke hevige tHndstaeteo dat kal n ua tiiikan dak van ket bgua a cweifcte kaatoor voor da aaibteoanpu der in en B uuide rechteu eu ace bestemd met de houten verbindingen werd losgerukt en op een afstand van minstens 200 M up eeae rielsu keet aedervirl die onder dat gewicht bf wcek In de keet bevonden zich de vrouw hare zuster eu haar dochtertje uelukkig zgu zg van onder de pmuhoopeu te voorschgu gekomeu de vrouw ernstig gekwetst da beide anderen met lichte verwoudingen Vaa het dircctie gcbouw is de houten dak bekleeding de Igst blikseinidleiders eu vlaggeatok op verren afstand door den wind medegevoerd Diasdagavond verkeerde een werkman op ean vlot in het kanaal onder de gemeente Zaandam door den storm in gevaar twee timmerlieden trachtten hem met een sdini e te hnlp te komen doch het vaartuig sloeg om en allen verdronken Uit Blarieum wordt gemeld dd 31 Januari Beeds vroeg in den morgen werden de bewonen van dit stille dorp nit den slaap gewekt Van alle zijden klonk het geroep de zee is door den vetten dgk gebroken De ongelooflijks mare verspreidde zich als eeu loopvuur over de omliggende gemeenten Van alle kanten daagde werkvolk op om met takkebossen stroo palen planken en zand de gemaakte opening te stappen Beeds waren enorme hoeveelheden in de diepte verdwenen tot men eindelijk den stroom scheen meester te zgn toen tot aller ontzetting de zee met een geweldigen ruk alle gedane moeite verijdelde Het water stroomde uu met ren vreeselgke kracht over de velden en weilanden heen niets kon zgue vaart meer stuiten de opening werd steeds breeder en over de Uooischegrucht baanden de golven met woest getier zich een weg naar de lage veeneu van Eemues Eemues dat reeds van de Eemz de tot aan den dijk van den straatweg blank stond werd uu van alle zijden door t water ingesloten Het water rees tot aan dea rand van deu dijk en stroomde op enkele plaateen met kracht over den straatweg heen Vele huizen staan geheel iu het water de meeste bewoners zgn gevlncht en hebbeu hun vee naar Blarieam of Laren gedreven In de huizen staat ket water eveneens zeer hoog de havenweg en gausohe reeksen hnizen zijn 6ndergeloopeu De eb heeft eenige hoop op nitkomst gegeven eu zoo dn wind niet weder opsteekt zullen de thans genomen maatregeleu den vgand wel betengelen maar t wordt reeds avond Het is een vreeselgk gezicht het water met zulke nacht over vruchtbaar weiland te zien stroomen gausohe vrachten ballast drgven over bet water de glond is in den omtrek losgewoeld en o Veral kobben zich kleine meren gevormd op de hoogte van de doorbraak heeft de stroomiog den harden zandbodem 20 voet diep weggespoeld De burgemeester zoowel als het werkvolk inlienen allen lof voor den moed en de vastberadenheid waarmede zg het onheil dat vooral het naburige EemueslraitendgkB bedreigt trachten af te wenden maar t hangt au te ve bijkomende omstacdigheden af dan dat er iets zekers over den mogel jken afloop zon kannen voorspeld worden Omtrent bet verougelukkenr vaa de stoomboot ülfum wordt uit Egmond gemeld De Ulfua strandde des nachts ten 1 nre bg eea hevigen storm drie kwartier benoorden Egmond De reddingsboot was spoedig gereed maar kou door de woedende zee het slchip met beivikeu en de toestand der equipage was toen zeer gevaarlgk Men maakte gebruik vaa het vuurpgltoestel eu de wakkere bemanning van de reddingsboot slaagde tr iu niettegenstaande de zee over het achtenship rolde en een woedende branding ongeveer ten vier are de bemanning te redden uitgezonderd de kapitein tweede en derde machinist benevens de tweede hofmeester De kapitein was des nachts door eeu stortzee over boord geslagen Het schip is gebroken en de lading drgft langs strand Ket sohip zit bg vlued onder water Te lüsleben is volgena de Jlojfd Zlf deze maandeene vrouw overladen weduwe Oppeuheim dia 20 April 1768 iu den Eliaa geboren was en derhalve den zeldzaam hoogen ondkrdom van ruim 110 jur n bereikt heeft De gemeenteraad yan Malheim heeft dezer dagen een eurieua onderwerp behandeld Tot dnsver ii as het nl gewoonte dat de leden in de Openbare vergaderingen rookten Een bunoer z ker geen liefkeUber van ket niootiaansoke kruid vond den walm m ng T het gebraik ongepast en deed dcr ve een voorstel het a te schaffen De rooke eebter hadden de meerderheid l t voorstel wefd met 15 tegen 10 stemmen lerworpen en men dampte r eir loatig op los De meeniog aangaande ie eerbiediging Van i m Zofdag in Engeland heenekende bl kt ook in Kinlida de bovenhand bü de rtgeering te beUiett ZQ keefl althans t y verordening bepaald dat voortaan O Zon dég ket oorweg vericeer niet neer is gtobito M B 4 buitengewone Èevallen ter beoordeeling vbd plaatselgke overheden uitgezonderd De heer de Fontmartin wgdt in de QaieUt dt Frat een artikd aan wl oa Buloi den directeur der Rtviu du Dttuc Miuidei Als ean staaltje van polemischen stgl waarbg de kefttigsta aiAacpste en tevens grofste taal die ooit kier te laade op dat gebied varuomau werd benigzoet BMg hsetaa vertalen wg hier letterlijk hoe Sustave Planche in dat art gekenschetst wordt De bedoelde plaats Inidt aldus Die grove en smerige pedant log vervalend gdel meeator glhoofdig onder ideéo zonder oorspronkeIgkheid zonder geest zonder stgl zonder vuur type van negative deugdeit en van onmacht beleediger van Victor Hugo en van Lamertine van Chateaubriand Casipiir de Lavigne en van Scribe van Paul DeUroche Horace Vernet en van Aiy Scheffer spelbreker die gedurende twintig jaar onze tentOonstelliugeu beroofde van de meesterstukken dier kunstenaars zulk een iudivtdn als Gastave Plapche een peo in handen te geven is eene der grootste dwalingen van Buloz in zijne RiitMii geweest £ w foedkoop gmu midM Neem telkens voor den eten twee teerkapatUt va Oufot in geval gg turioudm zgt ioett of aan broMhiUt ealkarren üermf of in t algemeen aan eenige aandoening van de brmiekn of longeH Iqdt ledere Jl e m bevat uitUf UerkaptiUm t geen maakt dat de geheele behandeling slechts zes i acht oeutao daags kost en u ontheft vun het gebruik vau alle afkooksels patés siroopen en b ntdranken Talbmk zun de Nahaaicsils Og moet dos vooral letten op bet etiquette waarop de haudteekeuiug van den heer Guyot iu drie kleuren is gedrukt Te verkrggen te Oo da bij Ztldnrijk drogist ea iu de meeste apotheken Aan bet bureau van Politie kan inlichtingen gegeven wordep omtrent een Koperen Tulbaudpan dia vermoedelgk iu deze gemecpte verkeerd is bezorgd Gevonden voorwerpen aan hetJBureau van politie gedeponeerd Een Zweep en een Linnen Zakdoek Laatste Berichten WaahinKtOn 2 Febr Na afloop der zitting van deu Senaat en het Huia vso Vertegenwoordigers beeft de Commissie belast mat de oplossing der qaaeatie over de verkiezingen voor het Presidentwhapb hare werkzaamheden geopend onder voorzittérsekap vu den rechter Clifford Zg heeft bericht ontvangen van den uitslag der verkiezingen ia Florida wa irby zgn overgelegd de protesten van de beide partgen die bg het commisorinal onderzoek door advokatén zullen worden vertegenwoordigd FajriJB 2 Febr De waarborg dien de Porte eischt van Servië bestaat in eene verbinteiiis van 9ervië om gedurende een bepaalden tgd geen oorlog te voeren Servië raadpleegt inet 8t Petersburg Men verwacht dat het vandaar eene vredelievende raadgeving zal ontvangen Het bericht van mobilisatie der Keizerljjk Bnssische garde heeft zich niet beveetigd Kopenhagen 2 F br De Koning verlengde de zitting van den Rgksdsg tot 31 Maart om aan de Landsthing voldoenden tgd te verschaffen tot het behandelen der brgrootiug van t Dep van Finanoién Petersburg 2 Febr Hetgeen in de bnitenlaadsobe bladen gemeld werd over ondarhatf elingen ofer een Bussiacfae leening of Bosrisekc finanoiëde operaties wordt in rtgeeringskringen voor nit de lueht ge epen verklaard Burgerlijke Stand OgBOBGN 81 Jan iSuMniii ssden J de Imt ta H taa des B ric 1 Fsbr Nieolui eadm i iia IiMswea ca A U Dirkf Cornvlii Frsdrieu oodez € vso d r Veldsa ta M Stvcrtga 2 Johtoas Anytinita ouden D Viotw d ra A J LMewvutila Wilbilmiu Ogibertt onden r i fttêt ta E de Ooeij OVERLEDEN M Jtc W S Hsrteaaiat S d 4s Mink M T Botrt wid A dt Wit 11 j 1 Fftr J W Hort auet 10 d H A Wgtsc P 10 Bk OMDEBTROUWD 1 Febr H 01la tc wsaiaisfdim 48 j tn E van Akra 40 j F J Mtrrei i rj i M W Ktrüta Mi 3 Vtrlrtiik ï i M U 21 k ♦ GotroDwd WILLEM HBND IK t OQBDT wnCBBISTINA ArLQEBTINA BBüNtlNO Gimda 1 F hwiMi 1877 imodt $ MieoBKo Mr JKerionw mDLY Ï of BAin Otkida T P YIBDLT I FMwttui l§77 iE VH T l H dea ntted tot one iJiape i oef ii id ona jongste dochtertje ANNA MARIA in den a valligeil leeftgd ran sUchta 3 jaar en 10 BWnden T STIGTBE S C STIöTEB Pntui Qottd 1 fejjraap 1877 Alaemte nt kenniagemng De Ondergeteekenden betuigen bfl deie bunnen hartelüken dank ann allen die Igken vkn belangstelling hebben betoond bg zijne 12 Jarige Echtvereeniging inzooderheid tevens aan BH Bestourders van het Zieken en uwenionds Piiovidb tu A D VKBMAAT G VEBMAAT ZoNHi Goin A 3 Febr 1877 De Heer en Merronor W H vaj GORDT Bkuntikg betoijen hunnen bai teIgken dank ook namens hnnne wederzgdsche betrekkingen voor de vele bewijzeu van deelneming bg hnn hnwelgk ondervonden Voor de vele bewijzen van deelneming bg het droevig verlies van mgne echtgenooté ontvangen betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behnwdmoeder mgnen hartelgken dank W HOOGBNDIJK Wz Oouda 1 FpbruMriJ 1877 Dankbetuiging De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank in het bgzonder aan de geneesheeren die zoo liefdergk tot herstel van ons kindje hebben bügedragen en voorts aan allen die 100 vele bewgzoi van beluigstelling aan ons l etoond hebben C H 8TEENMËOER M A STEENMEUSR GöTTE Q mda 8 Febmari 1877 De ondergeteekende heeft de eer te berichten èki van af Dinsdag den 6 Febmari en voorti üdere Dinsdag en Zaterdag van 1 tot 2 nut s enheid bestaat TÖT DEELNAME AAN DE LESSEN voor Jonge Jufvrouwen van af ZesjoikAi leeftgd H J STEENBERGEN Te HUUB gevraagd tegen Mei voor een klein gezin BEïf NET INGERICHT Briaven franco met opgaaf vai kuurprgi onder letter V V aui ife Boekfauidalaani J VAN BENTQM fc ZOON te OomiS fijne fafelltkeui en hk ORANDE CHAKTRECSE WqUEUR BENKDICTINE ELIXEK DB 8PA LE SANOLHK DES AKDFNN£S LiqUhüR d OR MAUUQVINO m ZAHA BUXliR il ANVKRS UQDKOK It EMILION eai W N RMIJMAAKERS maben B If 5JRJ T TE KOOP GBTRAAGD BBN fiSQQT HÉOENSOL iBrievw f uo ohder letter Z net opgaai van PÜJUS B 9 k di l w J yJk BBNTÜM J JZQON te gou fa xufiiLtinAH i M wn PINKHOX ms Ih t Ute AJsMa4en aiut sGraveithage i te iMhtiiHnnn M 10 tot4 anr i TE HUUR met Mei en VOORKAMER met ALCOOF liefst ongemeabileerd op de Oost of $ ath vcn of op de Markt Brieven freuieo onder lett A B bg dan Uitgever dezer Conr PlkmO TE KOOP voor f105 Eea goed onderhouden 7 Octaafs PI NINO met Mahoniehouten kast een boiteogewoon koopje voor leerlingen van de Pianoles Adres franco brieven Bureau dezes motto Pianino Wordl Gevraagd voor Twee Dames tegen Mei a s INWONING KOST BEDI8NING enz bg Fatgoenlijke Burgerlieden Franco opgave van Conditiën onder letter U bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier LOUIS mitm Coiffeur Oost haven te Gonda heeft de eer zgne geëerde Clientèle te berichten dot hg een exquis assortiment PAUFÜMERIËN direct uit Pargs van het Huis PINAU D COMP heeft Ontvangen Kaneen Jongen geplaatst worden KAASLEB EXmCT ontniabaar voor KoMêfabrikanteii verkrggbaar bg Oroblode Castro O Arasterdam Dit PREPARAAT vervangt geheel en al de kalfsmagen zonder de nadeelige eigenschappen daarvan te bezitteny is daarenboven veel doelmatiger en aaninerketgk goedkooper dan het tot nu toe gebruikte kaasleb Prospectuasen worden op franeo aanvrage gratis toe zonden AGENTEN worden verlangd STÖOtVËRVERWT Chemische WasscheriJ van Gebr PAIJHK Almelo Onde rgeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt de Go ereu lederen ZATERDAG uaaV Almelo op Mwkt W VAN DER PALS Commanditaire Vennootscha en L DROOGLEEVER FORTSUV BOTTKRDAM Ziiidblaak n 48 CoKKlssiie VAK Toezicht di Heekbn Mr J KNOTTENBELT L Viv KOETSVELD 6 VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Yolxtf Gouda ec Onitrekw kunnen de DEPOSITO S gestort worden bn den Heer Mr J FORTülJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een tezgnra Kantore vetirggbaar Reglement In filCHTEE S BOEKHANDEL te Nijaegen ia veisohenen en bq alle boekhandelaren voor handeni Or r B Jf atuQTgen swljse 49S blad sterk met vtel in dHi tekst gedrukte anatomische af beeldingen Pr l Dit uitmuntende wj rk kan a n alle i eken onveitébijlig aan welke sekte zy Igden diïrom dringend worden aanbevolen omdat 4eM g neeswün de proef sohittoreiid hedft dOOtSestaant soosle bUjIt ait de tabjjke in het boek opgenomen oitstekende getnigsohrifiea Me iOergulbf öltutel MAGAZIJN van IJZKHWAREV ENZ KXZ Bovengenoemd Magazijn is ruim voorden vau GEÊIKTE HATEN EHEWICBTEN Th M GOORISSEN PGz mabkt gouda Café Restaurant I c ondeigeteckende bericht aan zgne geachte Begunstigers en Stadgenooten dat hg bg zgn KOFFIEHUIS iltl llilUlÜ en mede ene FLINKE GELEGENHEID he TOT HËT HOUDEN VA VËR64DER1 GEN tevens neemt hij lo vriiheid nogmaals te attenteereu op de MOSSELEN welke iederenavond bg hem te bekomen zijn UEd Dw Dienaar G BELOTVJE Cz oogsrl Jiofftel utd Het verzuim v ö verkoudheden is meestal de oorzaak van keel longontsteking enzv Als voorbehoedmiddel bg verkoudhrafcn is de sinds eer reeks van jaren met roem bekende bg onder welsmdcende rgnlandsche DIIÜIVEX BOHST HOMG uit de briek van W H KICKENHEIMEB te Mainz van onschatbare waarde TraubenBrust BrustHonip Volgaarne verklaar ik d4 mgn kind oud S j jaar lijdende aan eene verouderde kuudevatting door het gebruik vau slechts twee fleschjes Bijnlandsohe Druiven Borsthonit volkomen van die gevaar Igke kwaal genezen is Kr e werd 11 Mei m Prat GroaJDfceD l ï m BRUGGEN Dejie z nrgke drank door vele duizenden genezenen ten warmste aanbevolen is steeds in dezelfde voortreffelijke kwaliteit en allerai echt verkrijgbaar in i fiesschen a fl 2 m Vj flesschen a II 1 in j fleswhen a 65 Cent voorzien van eene eqisule met nevenstaand fabriekslempel te Souda bg ¥ H 4 ollf Oudtmattr F JoDker Idrabarg SoUtrdam C J W Saabi hé Apoth KjiKijk C J T n Rinkel ScJumihoven 1 Vloig t 2ooa Droit Vofirburg A van Veen Waddinztm C n Eeawaa ITotntn W II u DigKclra J n im aid iL L Vusimia ft Zaoa Aaotb Sodtgratien P Venloot Bmtoof A J i Twout Delft L ip LMüwen Ormrtnkage J L F C Sn bilié Apotb HaiertKimit W Hendrik UaiiitrtcU j D d D Hsrloji irilltgtrtèerf wei de ll ndt Ik Jt De Vsm ouds gerenommeerde Ai THEEËN uit den Koninklijken Nederlandachen Wurtemberggchen THEE HANDEL vaa P W TROIISSËtOT ZOOX Ho veranciers vitc de HovMi vail Ke edand Wart0mberg te iJ r fam steeds verkrijlrbaar i huéa J l v nJ p j t U