Goudsche Courant, zondag 4 februari 1877

N 1942 Kennisgeving De BIJRfiEMEESTEE van öoada gelet op rt 7 der Wit van den 4n July 1850 StaaMMao 87 reneluiide het KltJöBKCiT enz noodijft de IngeMti Ben deter gemeente tfSt om zoo rg elders in de Directe BeliMtinf en mojften zyu nuafah en cLiarvan vóur den Ijn Februiirij oiinsta tudc te doeu blgkeu douf 0T rl ging het Aiin Biljet of een aittrelisel uit Ie Kohicrfn dier Belutingi u inlleude tot cle ovemeraiug dener bewijien ter Plaatselijke Secretarie worden f uiraceerd dnxulijks vno dog voormiddags 10 tot des namiddag 1 ure inet uitzOndcriug ran deu Zondag Gouda den 3n Februarj 1877 Ik Burl emteiter voonuxtuf VAN BEIUilEN I JZEN DOP RN KENNISGEVING Th BUKOEMEESTETl van Ooud brengt overeeukoiimtig artikel 15 tweede lid der wet van den S6 Mui lg7U StaaUtil u ti2 ter algemeene kennis Dat hij gedurende dertig dagen ter inzage ande belanghebbenden ter Secretarie van de gemeente li ft nedergelegd deu Staat oaniryzende de uitkomsten van de meting en Mfaattiug der gebouwde eigcntiorainmi welke nieuw gesticht r ijn of aan welke vemieuwiugen hebben plust gehad met opgave vanhet jaar waarin de belimtbure opbrengst gerc ildwordt bedoeld in de ont 15 23 ca 43 vah g nielde wet i Gouda den 6n February 1877 I Pe Bargeraeester Toonioemd VAM BEBGKN UZENDOOB M door de pvermacht verpletteren laat ons het recht daartegenover stellen onder de beschutting der vrjjheid is de overwinning van het recht zeker Dergelgke ra icl evingen z n raadzaam tn hebbeu haar uitwerking De Duitwhe Eijksafgev iardigden zijn reeds bezig om hu i plaatsen uit te zoeken de sociaal democraten scliuou slecht 13 in getal vrageu 21 zetel en een afzonderlijke kamer voor hun beraadslagingen wa rschijiilp omdat zij hopen dat von de uiterste lil etzijde hun nog eeuige stemmen zullen bijvallen De Klzass rs hebben 10 plaatsen aangevraagd voor de I autonüinisten Bij den Bondsraad is eeu wetsontwerp ingediend waarbij Berlijn wordt verklaard tot zetel van het Hyksgereohtshof De Pruisische Lmddag zet steeds het ouderzoek der begrooting voort wa irbij door vele leden van de gele enheid wordl gebruik gemaakt om alles en nog wat onder de aandacht der Begeering te brengen Zaterdag gaf de Minister van Laudbouw ds rnededeeling dat de onderhandelingen met Nederland over de aansluiting van het kanaalstels I afgeloopea zijn eii alleen nog de hoogere goedkeuring wordt iugewH cht BINNENLAND GOUDA ö Februari 1877 Oeiijk nit achterstaande advertentie blijkt zal door het con i é tot bevordering der fraaie kuusteu wederom eeu dv bé van groot genot aan het Goadsche publiek wordi i tohocken J fwv Liua Schneider is de hoogbegaafde noaw me zooveel heeft bijgedragen om onze letterknnde iu kaar vaderland bekend te maken Hare rertaltugen van Vondel Beet ten Kate e worden zeer i eprezen In 1873 ontving zij van onzen Koning de groote gouden rijks medaille voor verdienateo als dfficieele erkenning van hare uitnemende diensten aai de vaderlandsche letterkunde Nadat zg ons vaderland verliet omdst haar eene plaats was aangeboden in het onder de hooge bescherming der Kroonprinses van Duitachland en Pruisen slaande VictoriaLyceum te Keulen heeft zg niet opgehouden ook onze Letterkunde binnen den kring harer studiën i te trekkeu Vooral Vondel vereert zij hoog ea haar verWyf in de geboortestad van dezen uitnemenden dichter heeft den stoot geven aan een vroeger meerI malen geuiten wensch dat het huls ia de Grosse Witsohgasse te Keulen waar deze dichter geboren werd een toepasselijk opschrift bekome Het oudheidkundig genootschap aldaar heeft besloten door eeu bronzen plaat iu het huis te metselen dat feit in herinnering te doen honden Doch uiet alleen hare studie beveelt haar aaa dringt ons den wensch te uiten dat een talrijk bezoek haar op den 32sten moge te beurt vallen zij heeft ook indien Wfl goed ingelicht zijn de gave om goed voor te dragen En dit is natuurlijk van het meeste belang want het gehoorde moge uitstekend zgn indien de wgze waarop het ten gehoore wordt gebracht mishaagt mishaagt bet geheél BuKcDJandsch Overzicht De herhaaldelijk aangekondigde eitculalre van het Bnsaisohe gouvernement moet den In Febr werkelijk uit St Petersburg zijn virzondeD encil den 5n dezer aan verschillende mogendheden worden overhnndigd Zg kon niet eerder worden verzonden vó r in de hoofdstad van Rusland bericht wa ontvangen van het vertrek van alle ambassadeur uit Konslaiitinopel Omtrent den inhoud van dit nieuwe diplomatieke stuk wordt thans het volgende gemeld De circulaire van prins OortschakofT herinnert in de eerste plaat dat de overeenstemming tussehen de roote mogendheden dank zy het initiatief van Rnsaud bij deu aanvang der Oostersohe crisis is tot stand gekomen Daarna wordt betoogd dat deze overeenstemming door de verwerping van het BerIqnsche memorandum gestoord doch spoedig weer op de door Engeland voorgestelde grondslagen hersteld werd waarvan het gevolg was dat de mogendheden eenstemmig hare eischeo op de conferentie onder ierpen aan het oordeel van de Porte die ze echter van de hand wees Naar het gevoelen der Kossische regeering heeft Europa door zjjn gemcensohappelyk diplomatiek optreden het bewys geleverd dat hit een levendig belang telt in het behoud van den vrede in het Oosten dat het t beschouwt als n plicht en lijn recht om daartoe uit naam van het gemeenschappelijk belang samen te werken De Bussische regeeriug heeft derhalve alvorens een bealuit in deee aangelegenheid te nemen en bezield door den wensch om ook in deze nieuwe phase vap het Oostersohe vraagstuk de verstandhouding der Èuropeesobe mogendheden te hiyidhaven a u We vertegenwoordigers tMJ de mogendh deB die het Parüsche verdrag hebJ Den getcekepd opgedragen om aich zekerheid te versohaffen aangaande betgeetj de verschillende regeeriugen voornemens zgn te doen tegenover dé verweiping harer eenparige voorstellen door de Porte Lord Stratford de Eedcliff e heeft tot de Timet een sehrgven gerioht over de Oostersohe quaestie Na ewezen te hebben op de moeilijkheid ea pozekerheid van den haidigen staat vso zskeu telt hg voor dat door de Mogendhe ea aai de Pprte formeel een zekere 1 OPENBARE AANBESTEDING BüRGEMBBSTEE en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op MAANDAG den 12 FEBRUABLI 1877 des namiddafis ten lure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het VEROROOTEN Tan hat gebouw der BÜRGERAVONDSOHOOL aan de Hoatmansgraoht Het Bestek de Teekeuiugen en Voorwaarden zullen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter PLAATSELIJKE SECRETARIE en aan de 8TADS TIMMBRWERF ter inzage liggen INLICHTINGEN worden gegeven door den Gemeente Architect De INSCHRÜVINGS BILJETTEN zullen op Zegel geschreven door den Inschrijver en iQue Borgen geteekend en behooriyk gesloten den 10 FEBRUARI 1877 voor des namiddag 5 are op gezegde Secretarie moeten zgn Tot correspondenten voor de Internationale Tuia bouwlentoonstelling en Congres in 1877 te houden te Arasterdam zgn o a benoemd de hh W Otto en A A G Itersou beiden alhier A Koster Mzn en J van Groos Jz beiden te Boskoop P van Waveren Jz te Hillegom J Piek te Oudshoorn Hendr Muller Sz en W A Viruly Verbrugge beiden te Bo4terdam L Erugff te Sassenheim C J Voillaot te Schiedam L P Bedeker te Schoonhoven J v n der Breggen Az te Waddinxveen B JBggink te Wéssenaar H van der Lee te Woen A v u ËFeiinep te Zevenhuizen Wf Aunnen ouze lezers de aangename tQdin mededeeleh dat Donderdag 15 Februari a s in On Qenoegen s zaal Kunttmin zal optreden de beroemde coloratuurzangeres Mevrouw Pesohka Xeutaer Ontleenden wg vroeger aan rf Waurfoanf het bericht dat de h er Brummelkamp uit Kampen den l$den dezer alhier een voordracht lat honden thans mddt dat blad dat het te behndèlen onderi rp zt zyh Bet OrtMijk tndervjê lit nut smtr MaaUei ff 293 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE iH t MAANDAG 5 FEBKUARIJ 1877 ïi s1 ii ÖRÖOTE OPRUIMING van Japonstoffen Gordijnneteldoekeny alsook eene groote Collectie wt M ê ©3jsaiisi i a Sia asraaa etc alles tot xcer LAGE PRI JZÉlV Eene g roote partij LAPPEN worden TOT SPOTPRI JZEIV opgeruimd GOUDA m ooi hcj j i Wil men netjes Haar of Baard verwen in blond bïnin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAÜ CHROMATIQUE f 2 de flacon gemakshalve 42 Blauwe Postzegels Postwissel of op Rembours bg ÏHEOPHILE Haarkundige Fredtriksplein No 82 Amsterdam Verzekering Maatschappij voor de IVatlonale Militie v DE HOOP € Hoofddirecteur A J MOLLMANN Belanghebbenden worden herinnerd dat deze Éaatschappö alle waarborgen geeft 1 Toor PLAATSVERVANGING ingev art 61 49 en 50 d i vriMlinq voor louUng en opvolgenden broeder of broedere en 2 voor NUMMERVERWISSELING ingev art 65 inTsrband met arti 116 en 117 der Müitiewet van 19 Augustus 1861 Stbl N 72 i Tot het aangaan van overeenkomsten bestaat dagelgks gelegenheid ten kantore van haren Hoofd Agent den Heer C B va BAAREN einde der Oude Haven te Schoonhoven timmc flp franc aanvrage r lementen ter inzage te bekomen zftn De Directie I Namens dezelve C A B BKHIZIUGER DirteUnr Korte Tiendeweg N 17 te Gouda e Tot het geven van nadere inlichtingen hebben zich ber id verklaard de WelEd A Fw C V HASSELT en G W ROES beiden Notaris te ArrJiem Mr D NIJMAN Notaris te Zutphen F P de POORTER Notaris en lid der Provinciale Staten van Overjjssel te Oldenzaal en A G SCHEEPERê Notaris te ZeUiern Geen Grijze Haren meer Prijs per Flacon i 1 Alleen verkrijgbaar bfl 1 0UIS WELTER Fzn Coiflear OostbaTen Oouda Kan een Jong n geplaatst worden TAPIJTEN enz Voor Gouda en omstreken WORDT GEVRAAGD een Geroutineerd PERSOON om tegen hooge Provisie particulieren te bereizen in bovengenoemd artikel Onnoodig om zich aan te melden zonder goede referentièn Franco brieven onder motto Tapijtbk bg den Boekh J CA8PERUS DRECKMBDER Vögendam 28 Amsterda m No 916 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken Ditgave J J H KBMMER te Utrecht im kaées voorhanden bg den Boekhandelaar Goud Drsk van A Brinkm Lange Kendeweg te Gouda Ter voorkoming van teleurstelling wordt b deze herinnerd dat Comraiasarissen der SociëteittOns Genoegen besloten hebben Kinderenbeneden de 16 jaar NIET tot gemeld Bal toete laten eh dien maatregel zoo streng mogel kzullen handhaven 1 ifiet Bureau zal niet vóór half Zeven geopend zgn t Namens het Bestknr Mr P J SNEL Voerzüter H JAGER Secretarü Gouda 3 Februari 1877 BAAKETBAKKER HAVES Heeft Voorhanden AFPELBOLLEN KOI H GINHEBEOOD FEEST6EBAK PRINCESSBBBOOD HEÈRENBANKET STEENKOLEN DE PKUS der RUHR GROVE KACHELKOLBN uit onze PAKHUIZEN is vanaf heden Contant met a A Cnt korting per H L VRU AAN HDIS BBZOBOO bij 2 of meer H L mud gelijk genomen m PHi CE Cle Gouda 29 Januari 1877 VERKOOPING VA 7LEESCE SN HÜIB N De BURGEMEESTER der Gemeente Go derak zal op MAANDAG den 5 FEBRUARU 1877 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Veehouder C va HOORN aldaar in het openbaar Verkoopen het VLBESCH en de HUIDEN van 14 wegens longziekte verdachte RUNDEREN Oe Burgemeester voornoemd M BRON Depot van THEE ÜIT HBT MaOAZUK TA M Ravenswaay Zonen GORINCHlÜM Deze THEEËN worden fgeleverd in verzegelde pakjes vaa v tuee en een half en een Ned onl met vermelding van Nommer en Pr g voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering Tan geëerde ordwp aanberelende J BREBBAART LZ 1 Botenmrti W fi oMfa V IS ïï Woensdag 7 Fobriiart GQSB HE COURANT Nieüïïs en MverteDlieWad voor liouda en Omslreken gericht worden waarbij tevens den Tofk ziu moeten worden te verstaan gegeven dat de Mujjleudhedeii ni rt slechts eensgezind doch ook W iakzaam in vastberaden zullen ziju en slechts gedureude deu bepaalden tijd geiiuld zullen oefenen iix AiKfie meent Lurd Striitford zou t restige der Mogendheden gered de vrede voor t oogenlilik bewaard vfi de eelfsundi lieid van de Parte voor t uiterlyk volkomen ouvermmdird zijn Mocht de Porte na verloop van deu bepaaldeu tgd nog nalatig blijken ia t teu uitvoer ürengt n der beloofde hervormingen dan souden de Mogendheden met te meer recht nog h uir kunnen dwingen De onderhaudellngeu v iu de Porte met Montenegro en Servië schgiu ii op moeilijkheden te stuiten negens sumniigen zijn zij reeds forniBel afgebroken iin Lt Tt mpn wonlt uit eeuell gemeld Men verzekert hier dat de ciscbea van Turkije met betrekking tot de waarborgeu door Servië te geveu het aan de Begeering v iu dit rorsteudom ooiiiogelgk maken de ouderhnndelingi ii voort te zetten Men gelooft met dat het Mubod van Constautpacha aan prins Nikita om hem He Suttonua af te staan ernstig geineend is lu dk geval zon Ousteorijk zich ten sterkste legen dergUgk plan verzetten BUITENLAND Kèii door de oorreciionrele rechlBauk van Panjs uitgesproken lonnis wordt zelfs door zeer gematigdüberahs otgaueu betreuril De hoofdredacteur van het Dagblad Ut Dreiü de l iomme ia veroordeeld tot drie maanden gevangciusstraf en dtfUü franken boel wegens beleediging van inaa halk Mac Mahon en beschuldiging van misdadige feiten terwijl het blad zelfvoor zes maanden is geschorst en de uitvoering vtmhet vonnis in weer Ail au hooger beroep bg voorbaat is bevolen Vooral drsohorsiug wordi ondereen liberale Upgeerfd betren Belediging van wiednn ook raag vooraker niet ongestraft worden toegelaten maar eene partij voor geruimen tjjd te berooven van haar orgaan is in stryd me de liberale beginselen ï De PrauBche Kamer van afgevaardigden heeft in hare zitting van Vrijdag besloten de behandeling van het wetsvoorstel van den heer Madier de Montjiiu tot afschaffing van het besluit van I8S2 op de drukpers aan de orde te sli lleii Het vonnis van de rechtbank tegen lei Droils ie l lumme is niet zonder invloed geweest op dit beslnit Bovendien heeft de Union r pu6licaine in eene op Zaterdag tbouden vergadering besloten werkzaam te zgn tot ophefUug der wet van 1H68 Eene wet die als deze door schorsing van een blad een eigendom een kapitaal kan vernietigen mag meent zy uiet in Stand worden gehouden Het protest der Belgische liberalen tegen de kieswet van den heer Malon heeft reeds vruchten gedragen De regeeriug heeft begrepen dat zij moest trachten den storm te bezweren Do Miniitfr stelt nu ingriipende vtijzigingen voor op de voorgedragen kieswet Hij ziet af van de viyanderiug die do kiesbevoegdheid der gcpateuteerden Jnet het ja nr 1878 zou ondergaan en laat dus het o el besproken art 78 vervallen waartegen van alle kanten zoo hevig verzet was gedaan Daarenboven geeft hij hti tweeledig kiesbiljet op en bepaalt hg zich tot het voorschrift dat de voorzitter van het kiesbureel aan ieder kiezer slechts een enkel bi jet zal uitreiken Hulde wordt dientengevolge toegebracht aan den minister maar het is de vraag of de olericalen daarme de genoegen zullen nemeu en of de liberalen uiit verder zullen willen gaan en op meer wijzigingen zullen aandringen Intusschen bestaat er thans toenadering en zal deze concessie grootendecl tot bedaring der gemoederen bijdragen De heer Péoher de bekende leider der liberale partg te Antweipen wgst in de dagbladen op het gevaar van manifeststign op de straat en uoodigt de liberalen uit om op het voorbeeld van Engeland dat klassieke land van constitutioueele regeering vreedzame vertooningen bg de hand te nemen Hy brengt in herinnering dat onlangs aldaar eene door den minister Lowe voorgestelde belasting op de lucifers is ingetrokken tengevolge van eene optocht van 40 000 mensohen die een verzoekschrift gingen aanbieden aan het Parlement Het geen de Engelsohen dedeu by het Parlement kannea de Belttische liberalen ter gelegener ore doen bij deo Koning Onze tegenstanders zegt by kunnen om