Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1877

binnen een meter afstand van eent aijden eigendom i dè kanten der slootei Pp den daarvoor bepaaldentijd niet te hebben cfgili i t S twee slooten op dei daarvoor bepaalden tijil mei te hebben gekroost en V in een sloot te hebben guli n of doeu leggen ecc dam zouden duiker waardoor het water werd opa ehouden A K W K en M v M de eewte beklaagdetot cru geldboete van ƒ 7 50 of lubs gevangenisstraf van drie dagen De tweede eu dcnie beklaagde ieder tot een geldboete van ƒ 6 60 of ieder subs gcvaugeuisatraf van twee dl eu tgfat het in vereei giiig maken van naehtelyk burengerjlfht tot verstoring van de mst der in ivoufrs W V D tot twee geldWetcn een van f 6 eu een van ƒ 10 of subi gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete wegens het abt sèhipper of bevelvoerder van een houtvlot 1 inet dat hontvlot de monding van de Mallegatsluu ti laud i te zijn ingevaren zonder voorkennis vau den sluiatvat ir 2 het niet opvolgefl der bevelen van den slniswaphter gegeven voorSe goede orde in de doorvaart dier sluis C d H t eeii geldboete van ƒ 1 of subs gevangeniiftr van t ee dagen wegens het te Gouda rgde n met i een aangespannen hond die van geen mailkc f vclorzien was J i D W een gclflbDetl van ƒ 10 of tubs gevangenisst ljf vau twee dagin wegens het nis schipper met een vibartuig met m sl geen stoom of zeeschip zijnde zich Jia zonsondergang en voor zonsopgang te hebben betonden in het water van den Holüudschen IJsel zander dat dat vaartuig hetwelk gebmmd werd een helder lichtende lantaarn met witte glazen aan den grooteu top vperde J G tot en eldb ete van ƒ lO f of subs gevangenisstraf vau twee dagen wegens het als schipper met een vaartuig met fnast geen stooAi of zeeschip zijnde ziob na zonsondergang a voor zoneopgang te beMMn bevonden in een vaarwMer zoud dat dat vaartuig hetwelk geboomd werd een helder lichtende lantaarn met witte glazen san den gruoten top voerde H H J B J Z en S G ieder tot eene geldboete van ƒ 10 of ieder twee dagen snbs gevangenisstraf negens het ah schippers met hunne v iar tuigen met mast geen zeeschepen zijnde zich na nsondergang en voor zonspgan Ie hebben tievoiiden in een vaarwater zonder dat die vaartnigen welke gemeerd lagen een helder wit licht trocrde aan den groeten top Eu allen in de kosten Ar noods invorderbaar bg Igf dwang Br wordt tegen primo Maart GEVRAAGD EEN m mwmm om in het MODEVAK opgeleid te worden Adres bg den Uitgever dezer Coiv ni curatele Bg Tounis van de Arrondisaemenia Recbj bank te Hotttrdam id 17 Januari 1877 bg verstek gewezen is ten verzoeke van den Heer FERDINAND KOCH Commissionair en Koopman wonende te BoUerdam zjjne Dochter Mejnfvrouw JOHANNA CORNELIA KOCH verblijvende in het geaeeskandig gesticht voor kraukzi nigen te Dordredd t r tske van krankzinnigheid gesteld onder Curatele en zjj als gedaagde veroordeeld iu de proceskosten Mr BËESËMA f Procure ur DIT DE HAND TE KOOP Iletaling en aanvaerJing 1 April 1877 ruim 3 Hectaren BEST WEILAND Toor f ÏOOfOÓ in den Voorofschen Polder cïrca l s heétiren BEST WEILAND voor f 4200 in den BToemendaalgchen Polder alles gelegen binnen M addinxveen Adres aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda oniier het motto IjAnn gevraagd voor eene Wednwe twee eenvondme ONGEMBUBILBERDE KAMBBa iM tót prijsopgave onder letter K R bjj den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda GOTTMgé op ean lANTÓGi EEN JONGEN niet onder de 13 jaar Adret met eigenhandig geschreven brieven onder letter D bg den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda por iTiE Gevonden voorwerpen Aan het Bureau fMm Politie alhier gedeponeerd Een Vrouwenzak waarin een Portemannai tiet geld en eenige andere voorwerpen Twee Sleutelt Burgerlijke StandGouda OEBOREN i Febr Maria Johinoi Martini gndcri O I Hammer en M i Holl iiidir 4 Johanaa llsri onders C yurrer en M vtn l awea Maria ondtts A T tan Wffkbooven en J M Nieu enbi tzfn 6 Hrsdrik onders A Bcania en A van d r IJtael Cornflia oadrrs A C SlMn inkcl en W C d Voa Helena l ui a Maria oudera J PtXleel m H U Zwerdijk OTERLE lEN 2 Febr E B Ritlen hnla r ISI W Maree 47 j r C ï n Dijk wed J Marree 66 j 4 J Cittoa 79 j BeeuwUk OEBOREVt 25 Jau ErremiiiH Adriana ondera P G Trekene en J Biiijs 24 Teunije onden O Boer en A Koa 28 Aaltje ondera C telem en N kerrer 31 Maria oiidera B van I cenwen en A Mouria Dirk ondert B van kempen en J van TiSeswel OVEBI KDEN r eene ONDEKTHOLWB Oeene flEHlJWD r tnt Tegen HOOG LOON knnnen DADELUK of desverkiezende met 1 MAABT GEPLAATST WORDEN BEKWAME i i fm AV t s Stoomfabriek van koperwerkm Adres met Jranco brieven ond r L r Ai aan het Bniean d ezer Co nEant aa ê l vËRMisTjaaf mm wm u die liezelve tanig brengt zal een Rykadilider voor belooning hebben Voor adres veHioege men zich bg den Boekba dblaw A BfflNK MAN alhier De Notaris H J P HEIJMAN te ffdt lrkM zal aldaar namens de Erv n van l tjnfvrouwde Weduwe HUIBEBT HOUWBLI NG opWOENSDAG 14 FEBRUARI a s in hetLogement van L BLANkEN voprm om 10 uur in het openbaar bij idzet hóéging enalslag verkoopen i Eén kapitale HOFSTEDE bestaando Ja H T BüUWMANSWONING Twee SOHOïUBN Zesroedigea HOOIBEBG ERVEN en T 1N mitsgaders ongeveer ih Hectaren tBt4 lui4 endBOUW WEI HOOI en GBIEMOUdS alles staimde e ligg de c de pulden Roocenda l en Snelrewaara onder Haastrecht lo Pjpj caelen ComBinatien e rnMBn Informalaiii jn i bekctaMb KMtetKk oMe Vftp voorn Matiris alg bij dan öew C iBOVWELING op de Hofstede onder U vtr ak ADVERTENTIES WILLEM HENDRIK tkv OMIDT UKT CHRISTINA ALBEBTINA BRÜNTING Gouda 1 Februari 1877 V De Heer en Mevrouw W H vak OOIjiDT BsDimNS betiigen honnen barteIjken dank ook namens hnnne wederzyd ehe betrekkingen Voor dé vele bewezen van deelneming bfl hun hawelp ondervonden Ëen WEDUWE alleei R C vraagt iemand van 40 50 jaren om tegen genot T n KOST INWONING en luider ov réen te kk men SALARIS haar behulpzaam te sijjn in het Hnishouden Adrea bfl den Üitgevet deies onder letter B w n i t v eju ii j Te Pargs is eene veieeniging opgericht onder de afschuwelijke benaming van Auoeiatim dts DiuejuA et itt DéeapiUt waarvan de leden zich verbinden te geUsten dat hun lijk moet worden geschouwd Zij teekenen te dien einde als hun uitersten wil de rol v w w gende verklaring Ik wensoh en verhing dat m n £ cB patient di Pjjnacker Hordqk reizoimde het k onderzooht worde opdat de ontdekking ran oi a Qe miaittu ran binneul zaken heeft naar aai leiding van een adret van deu geneeskundigen raad Van Friesland en Groningen directeur en leeraren van s Rijk Veeartsenijschool geboord betrekkelijk de p inlziekte of tuberculose bij het ruud hier te lande Tengevolge daarvan lullen de veeartsen voortaan aan de districts veeartseu en aau de betrokken burgemeester onverwijld kenuis geven van elk geval vuu parelzickte door h u waargetiomeii en zullen de distriots veeartsen daarvan mededeeliug doeu aan dun betrokken geneeskundigen inspecteur Naar men ons mededeelt is voor de oprichtingvan de Christelijke Normaalschool te Doetincfaem die ter gedachtenis van mr Groen vau Prinsterer zal gesticht worden zooveel ingeschreven dat het tot stand kc tn dier inrichting tot vorming van Christelijke onderwijzers ook voor Neerl Indië voor eengoed deel verzekerd is zoodat men zelfs t plan heeftmet Maart a st met bouwen te beginnen Wel iser nog eenig te kort doch ook dit hoopt men spoediggedekt te zien JV S Cl Uit Zevenhuizen wordt gemeld Sedert geruimen tijd erden in deze gemeente verschillende diefetallen gepleegd van stroo veevoeder eenden enz Een bepaald persoon werd als dader verdacht en na vele nachten te vergeefs gewaakt te hebben it iet de veldwachter gelukt den verdachte op heeterdaad te betrappen terwijl hy vroeg iü den morgen bg een landbouwer een zak met bieten vulde en zich aaarnüde wilde verwijderen Het aantal slachtoffers van de dijkbfeuk in denWesbiolder is helaas nog grooter dan eerst werd gemeld Volgens officieel bericht bedraagt het aantal mgekomenen 14 personen üroH Ct Staten Oeneraal Tweede Kameb zitting van 5 Februari In de sittiog van gisteren zijn de werkzaamheden hervat Behalve de reeds bekende ets ontwerpen is iagekoiaen dat tot vervanging van de koperen door bronzen patmuat 2 1 en f Naat de K R Ct verneemt is bij de Tweede Kamer ingekoiaeli een wetsontwerp tot invoering van bronzen r nant overeenkomende met hetgeen deswege bijdoor de Eerste Kamer afgestemde muntwet wasfiwigesteld Blqkens een bij het Departement Van Koloniën ntvaugea telegram van den Gouverneur generaal van Nederlandaeh Indié is den KSateu Januari het navolgende it Kotta Radja bericht Den SStten Januari debarkeerde eeoe kolonne te KoerangRaja en eene te Kwala Loe Beide punten worden londer tegenstand bezet Laatstbedoelde kolonne onder bevel van den kolon vuu der Ueyden betrok een half uur landwaarts in het bivouac Het omliggend terrein werd verkend en de kampong Lamnga sterk bezet gevonden Te Koeroug Raja werd geen pnnt gevonden getehikt voor eene vestiging welke aau het doel beantwoordde Den 27 sten Januari werd voortgegaan met het debarkement bij Kwala Loe van de ovenge infanterie artillerie vivres ammnnitie Dit debarkement ging door de sterke branding met veel bezwaar gepaard De t Koerottg Baja gedebarkeerde kolonne rukte dn namiddags op langs Ladoeng om zich met de andere kolonne te rereenigen Ouor deze laatste werd het terrein verder verkend bij die verkenning sneuTelden 1 mau en werden er 6 gevrond Hen aohrijft uit dea Haag Kaar bekend is werd door Z M den Koning derBelgen te Brussel eene internationale commissie in het leven geroepen tot bevordering van de afschaffing van den slavenhandel in Afrika en tot het oprichten van stations voor wetenschappelijke onderzoekingen betreffende land en volkenkunde in dat werelddeel In aansluiting aan die commiuie zal ook hier telande een eomit worden gevestigd Z K H prins Hendrik der Nederlanden doordrongen van het groot belang dezer zaak heeft met toestemming van Z M den Koning het presidium over deze commissie aanvaardt en een aantal bekende landgeuooten doen uitDoodigen met hem deze te vormen Het denkbeeldlehqnt te w n behalve de hoofdcommissie ooknwesteiqke comités en vervelens locale eomité su bet leven te roepen Men sehrqft nit Delft dd 3 Febr In t blok huizen onUngs aan den Leeuwenhoeksingel gebouwd doen zich versoheiden gevallen van tirii Tgflioiita voor sommige met doodelgken afloop n ongeveer alle bewonen dier panden verkeeren in een minder gewenaohten gezondheidstoestand De ijrpbus beeft iicb het eerst vertoond bq een melktAvsft in die bnort en de besmetting heeft zich oa g Mto o td kannen verbreiden daar de medicus van ziektegeval non te geven Is dit zeer te betreuren niet minder droevig zou het zijn als waarheid blgktdat hier verzekerd wordt dat het gemeentebestuurdoor zyne maatregelen schuldig is aan het feit datde typhns in die panden zoo weligen bodem vindt De gemeenteraad besloot indiriijil bij het goedkeuren van het bouwplan der hi ereu Heuneveld c s desloot te dempen en het ferrein op te hoogen metzand gelijk de verordenirtg voorschrift voor hetbouwen door partikuliereii Doch nu moet die ophooging hebben plaats gehad niet met zand maar met bagger uit de sloot aan de overzyde van den Leeuwenhoeksingel die langs sBgks construotiewinkel loopt en waarin uitloopen de secreten doorde 700 werklieden van die inrichting gebruikt Hoedit zg zeker is dat de oiihooging met bagger iu jplaats van met zand is geichied Om eenige honfr derden guldens uit te sparen wi rden wetenschap ep ervaring verwaarloosd werd het levpn der ingezetentii eWMgd In het tgdpetrk van vier weke 31 Decem j er 187fc tot 27 Januari 1877 zyu blijkens ingekomen ambt beriohten door longziekte aangetast in Noord Brabant 1 rund Zuid Holland 58 runderen Noord Holland 6 Friesland 43 Totaal 108 runderen i In het vprige tijdperk van vijf weken weren SU runderen door die ziekte aangetast SUmêst Van 30 December tot 31 Jan zmi in de gemeente Alphen afgemaakt 11 longzieke enj 124 va longziekte verdachte runderen De schadeloosstelling beliep voor de eerstgenoeraden f Ijl I en voor de liuiUtgeinelden ƒ 24 877 50 De llrerblijfseleu dierrundereu hebben bij publieken v oop opgebracht ƒ 11 077 16 vermeerderd met de ilaarop bepaaldeaccijns zegeleii registratieregten Gedurende de maand Januari zgn in de gemeente Aarlandervcen afgemaakt 4 longzieke en 13 van longziekte verdachte runderen waarvoor is betaald aan schadeloosstelling voor eerstgenoemdeu 460 en voor laatstgemelden ƒ 2581 De overblijfselen hebben bij publieken verkoop opgebracht 1907 63Vi ongerekend de oocgns legelsen registratieregten Naar aanleiding vfp de uitnoodiging van het Depart Koog Zaandam der JÜaatschappg tot Nut van t Algemeen aan de overige departementen om het Hoofdbestnur te verzoeken in zake het ontwerp van wet op het Lager Onderwijs eene buitengewone vergadering bgeen te roepen heeft het Hoofdbestuur verklaard dat daartegen bezwaren bestaan Verscheiden departementen hebben dan ook besloten het bedoelde verzoek niet te ondersteunen Voor eenigen tjjd deelden de nieuwsbladen het bericht mede dat het door prof Nordenskjold op Spitsbergen achtergelaten magazijn van levensmiddelen ten behoeve vau in nood verkeerende zeelieden door Noorweegsche vissohers geheel uitgeplunderd was Uit een ingesteld gerechtelijk onderzoek is de waarheid daarvan volkomen bevestigd Noorweegsche schippers en matrozen hebben dat magazijn in de laatste jaren systematisch van alias beroofd zoodat er bijua niets van over is gebleven en t niet meer aau het menschlievend doel kan beantwoorden waarvoor het opgericht werd Die laak heeft in Noorwegen een pijnlijken indruk te weeg gebracht en de nieuwsbladen dringen er op aan dat de Noorweegsche regeering dat magazijn zal vernieuwen en weder van proviand zal voorzien Professor Nordenskjold hoopt weder in 1878 met de leiding eener nieuwe expeditie belast te worden om de Siberische zee tnsschen Jenisei en de Behringstraat te onderzoekeu De terugreis zal rondom Azië door het Suezkanaal genomen worden Men schrijft uit Helmond Onze gemeente krijgt een normaalschool Zes kweekelingen zullen een toelage ontvangen van f 260 de overige ƒ 40 Men is hier met zulk een school zeer in nomen doch niet minder is dat het geval in de omliggende gemeenten Nu hier gelegenheid komt voor opleiding zal men in die gemeenten met minder moeite het hulppersoneel voor de scholen vinden want de hulponderwijzers nemen bij de tegenwdsrdiga schaarsohte van onderwijzers een plaatsen waar sü te ver verwijderd zgn van inrichtingen waar zij hulp vinden voor hunne verdere studie gebreken of ofelijke ziekten waattu ket oor dera6ek leiden kan mogelgk make dat de ontwikkeling dezer gebleken bg mijne nakoraelingsn voorkomen worde Bovendien wensoh ik dat mijn lichaam aan de wetenschap dienstbaar zij en vermaak derhalve mijn lichaam in bet bijzonder mijne hersenen en mijn schedel aan het anthropologisoh laboratorium alwaar op de meest geschikt geoordeelde wijze daarmede te dien einde t handeld xaatt wordan zonder dat het iemand vrijstaat de nitroeHng dezer bepalingen welke de uitdrukking zijn van mijn rrijen wil te belemmeren of onmogelijk te maken Tot de oprichten dezer vereeni ing behooren onder anderen artsen en geleerden dl BÏstillon anthropologisoh statisticus de archaeol g de Mortillet dr TopinardJ dr CoUinan en een aantal wetenschappelijke capacil eiten n zooals iostn Aa4 de wpr heeren die het MoriMhtf Svarttt uitmaken i ie ook hier ter st e ziilk een aangename herinMringii hebbeu acfatfirgelatea wordt door een der Sulisohe tgdschrjften ten artikel gewijd Daaraan itlee en wijKh r il ltnd De heerei£ die dit qiMrtrt uitmakejmen weet mai Becke E Mail I L HegyesL T I TT In Beokerij ch Zijn tjn y der De geschiddbnit van den oofapm oolLW is zeer eenvoudig al vtiK t iet allenjk ouderp hadden t niet brei d h IhiaiL na da n vp zwaren arbtfd Upg tijd Wlail overi om ikn zooi t les te geveuUkp de viool Wkn iikak i uitmuntende vorderingen fèlfs was hij iMpoedj ziJH j onderwijzer boren t hoofd gewassen ea a t h £ nog Itnap zijnde reeds de toejuiching iaa t U ariA beimiche publiek ontvangen iDat piibKiMced echtM meer dan toeuychen Enkele kunttvriewlen beduide den den ouden Becker dpt in Jean een genie schuilde waaraan slechts en goede leiding behoorde toegevoegd te worden om den bezitter een schitterende loopba tii te doen ingaan Ze ondersteunden hem in de middelen eu zoo werd Het den joageu Becker mogelijk gemaakt zijn studiën onder toezicht v n den destgds beroemden violist AUrd te Parijs voort te zetten Men had goed gezien Becker ontwikkelde zich tot een musicus van den eersten rang die aan technische vimrdigheid een kunstzin van h t edelste gehalte paarde Zijn geboorteplaats Mauriheim heeft jaren lang de vruchten getrokken vaii zijn irbeid Hij werd daar na zijn terugkomst uit Parü tot orkestdirecteur benoemd en zeker mag men den tijd dien hij daar doorgebracht heeft als de voorbereiding aanmerken van zijn laleren arbeid Dat tiental jaren was de zaaitijd waarop een rgke oogst gevolgd is Reeds lang was bij hem de lust ontwaakt de werken der meesters te beoefenen met enkele uitverkorenen het kwartet was de vorm die hem t geschiktst scheen tot bereiking van t ideaal dea kunstenaars vlekkelooze voordracht En zeker was het goed gczieu dat in het spel van enkele personen van dezelfde richting en opvatting en met voorbeeldeloozen ijver bezield een spoediger en inniger eMembU te verkrijgen is dan in dut van een groot orkest Becker wien t na tien jaren arbeids te eng werd binnen de muren zijner woonplaats trok naar Italië en legde daar de eerste hand aan de uitvoering zijner plannen Drie musici van naam noodigde hg uit zich bij hem aan te sluiten Het waren de heeren Masi en Chiostri uit Italië en Hilpert een Duitscher Na ijverige studiën gaf het viertal in Nor 1865 te Florenót het eerste concert en een bnitengewoon sOoces kroonde hun werk Sedert zijn ze aaneengesloten gebleven totdat in 76 Hilpert rerrangen werd door den Hongaar Hegyesi Deze rier mannen zijn door banden der innigste rriendschap rerbonden Het hoofd en de leider is Becker maar de omgang tnsschen deze en de anderen die reel jonger zijn is zoo vertrouwelijk dat hitr het woord directeur niet op zijne plaats sou zijn Becker regelt zelf in landen waar hg geen commissaris heeft de conoert sangelegenheden terwijl van de anderen Masi de kas houdt en de overblijvenden voor t reizen zorgen Van na tot vooijasr wordt er gereisd soms met buitengewonen spoed om zooretl mogelijk aan alle aanzoeken gevolg te geren Wattneer het viertal een dag rust of eenige nren pauze heeft tnsschen de reis en de uitvoering dan wordt de vrge tijd besteed aan de studie Aldus brengen de vrienden hun winter door totdat de Kerstmis komt en elk zich naar hois begeeft t zü ze lieh in Bntland dan wel in Spanje berindan BeiAer ion t aan thart guo dit fcest ergens imUh dab ie midden zijner beMtkinga te rieren In i nieuWe jaar wordt ook weer met nieuwen hist de reisstaf ter hand genomen totdat de lente den kunstenaars het halt toeroept De rrienden nemen afscheid met een hartelijk tot weerziens en ieder trekt naar zijn thuis Als ge u in de zomerdagen te Mannheim berindt dan kunt ge daar op een schoon buiten den man rinden wiens naam in gausoh Europa ge rd en geliefd wordt Ge kunt hem zien te midden ran zijn zomerarbeid De strijkstok heeft plaats gemaakt f oor de m de ioi ul i ym Sj viat jen litven lach ï er kleinen zijus ouden vaders en de teerhartige liefde zijner raianeiide vrouw De Prat Onm Ct maakt melding van eene nieuwe mort van a eiterg die te Groningen in praktijk werd gebracht Zekere bloemist moet nl uit alooteu en rijvefs boiten de sud varens en andere wilde gewassen halen en die ueQ es opgemaakt en ia een bloempot met aarde gecjt voor een Iwtrekkelijk hoogen prijs en onder den naam van uitheeniaobe gewassen uu den man trachten te brengen Zijn praktijk gaat lelA too ver dat bg er afgevallen knappen van eomïeiias met spelden tnsschen bevestigllendif dan joo bel heet voo een prijsje vertioopt Ook moet bij reeds aan eeiligc dames wil zoi d ouder den naam P goedkootie gnanot als een uitttekend middel om itige UAmep teibokomeni rer coeht hebben Overeenkpmstig hetófenomen requisitoir vau het 0 M heeft het Geretftshof te s Huge tegen den ten ij yer ne twAle oproeping beiolen van de irtvluohitige leden dedSfoornjalige Iluagschebankiers OvSfrkli ft k é ol I I Gaarne ima eit wü allding van rene moedige daad op ded slormachthriu Itsten Januari laatsl 4p C l J Maarsttn en Utrecht rn 13 in deel Aa d Amsteidam eel vin den leg een ih de djaar werlcaamr aezig De paal Éng den dradien over het utocht Mtw Tijd ivaii jKort voor de l oi air Utr h4 wïi4i de telegraatójtou nü pl pcbaas Vlt geert wt mi de talnjkc daajfaais vej I ip ir waifrop treiu 14 iti L 4 t iijuixtii beiiad was er slechts trliiiig hu 1 diet aanw ig TIeggeert snelt naar et niaite bl jiakttation draagt dit jop den komenden trein langzaam te doeu rg en ijlt tegen den stormwind in terug naar deu otagewaaiden paal dien hij weder bereikt vóórdat de trein l dier plaatse is aangekomen heft den zwnreu paal overeind schoort dieit met zijn lichaam en weet hem met inspanning van al zijn krachten staande te bonden schoon de zweepende stormvlagen elk oogcnbllk dreigden èn man èn paal omver te slaan Door de tegenwoordigheid van geest en de moedige inspanning van Vlcggeert is trein 13 wellicht voor een groot onheil behoed geworden Dergelijke feiten dragen er zeker in hooge mate toe bij de veiligheid van den dienst op den spoorweg te verzekeren HU Ja h t gesticht te Ommersohans is dezer dagen een verpleegde opgenomen voor den eersten keer die den oiiderdom ran bijna 98 jaren heeft bereikt Burg en Weth ran sHage hebben den Raadgepreadriseerd het roorstel van den heer Even tot verkoop van het Gemeente Badhuis niet aan te nemen maar zich te rereenigen met het voorste van denkeer v d Burgh c s bijaldien dit word uitgebreidtot de verpachting van het houden der table d hote vau de bediening der restauratie van de buffetten en van het terras op de daarvoor nader goed te keuren voorwaarden zoodat in eigen beheer alleen overblijven de apartementeu de curzsal en het gebruik der baden Dit voorstel is in overenstemming met htt gevoelen der commissie van bgstand Laatste Berichten St Potersburg 6 Febr De circulaire van prins Gortschakoff welker hoofdzakelijke inhoud reeds gemeld werd en die nu ook in het ofiioinele Regeeriiigs blad openbaar opgemaakt is is gedagteekend 19 81 Januari en gericht aan de Russische vertegenwoordigers te Berlg n Weenen Parijs Londen en Rome IiOndeO 5 Febr Beulen Office meldt dat volgens particulier bericht uit Belgrado van 4 dezer de vredesonderhandelingen tnsschen Turkge en Servië welke te Weenen worden voortgezet geschorst werden tengevolge ran de volharding waarmede de Porte aan liur eisch van door de Servische Regeering te verItenen waarborgen vasthield Konstantinopel 5 Febr Naar aanleiding ran let uiteengaan der conferentie heeft de Porte aande groole Mogenheden eene nota gezonden waarin in den meest beslisten rorm de integriteit en autonomie ran Turkije in alle deelen ran het rijk handMt Da Mta wijst voorts nadnkkelgk op het kirakimim liwiw fasttaUingen Kantongfrecbt te Gouda Op de Teroohtzitting ran 23 December 1876 zijn de navolgende personen veroordeeld A B tot vijf geldboeten een van ƒ 5 drie ƒ 0 60 n een ran ƒ 10 af eubs gvrange i traf ran twee dagen roor de botte van 10 n een dag voor elke boete van f O SO en ran de te van 6 wegens het in den pidder de iroog gemaakte pntten onder Waddiniveen 1 op di faotaiD te hnbben gepoot of 4mn pooten