Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1877

r Te Haarleip is dezer dagen eene eoS p ew tl e w rat eeniging opgericht tot het rerkrggen ran eigen wa uingen voor ambtenaren enz De oprichten zijn allen ambtenaa rs De r jkskweeksohool roor ondtrwijlen te SBddelburg i eergisteren in tegenwoordiglitid van eutge autoriteiten geopend Heden lijn de lesseM met twintig kerlingeD angtraBgen Naar aanleiding van den laataten storm sohrgft men ns het volgende Na eiken storm hoort men ar ea Tan een verrtrmeend gevaar waarin de slaizen te Katwijk zonden hebben verkeerd De ramp zou niet te overzien zgn wanneer de zee na de sluizen verbroken te hebben zich over het binnenland uitstortte want behalve bet verlies lan mroaahenlereni en ran tilbare kara zou men niet spoedig de watennaasa weer buitengeworpen hebben en nog lang daarna zanden de met zeewater gedrenkte akken en landergen onrruchtbaar blgven Toch kan het geruststellend zijn te rernemeu dat de sluizen te Katwijk in alle stormen onwrikbaar hebben stand gehdüden en mensohelukerwgs gesproken zullen stand houden Ook in den laatsteu storm hebben zij aan de woede der zee zouder schade weerstaan al waren er oogeublikken dat ïg in den cbaos ron water en sohuiin voor het oog onzichtbaar waren Men denke niet zoo licht over die sluizen Behalve dat de bouw de meeste veiligheid waarborgt heeft men het in de hand om de buitenstuis tegen het geweld van het zeewater door bet water zelf te ver sterken Bij hoogen zeeatand wordt de waterdruk van de buiteuzgde vi rminderd door een deel zeewater binnen te laten iu de kolk tusschen de buiten en biuuensluis en dus de zeesluis versterkt door haar een dam vaa water tegen den rug te zetten De hoogste zeestand werd bereikt jaiat niet tgdena den storm maar bg den vloed volgende iu den nucht na den storm Toen steeg de zee als gevolg van de opstuwtng tot m r dan 3 meter boven antterdamsefa peil Aan hen die mernen dat bg doorbraak van desluizen de stad I iden tot gelgk met de windvaanvan den stadhuisloren onder water gezet zal worden zij bericht dat de wallen onzer grachten gemiddeldgelgk A P liggen De bovengenoemde stand der zetzou dus de mogelijkheid van den ondergang der sluizen Md sluizen aannemende eene overstroming van ongeveer 3 meter boven onze stadswallen hebben veroorzaakt De bange harten die tnaaohen de stormvlagen door hoeren hoe de zee de straudsa baakt kuasau dua geruat zga XaüboU Of In eene rergadering ran het departement Ambem der Nederlandawe Mtatsahoppy ran Ngrerkeid is besloten op de algedMene vergadering in Juli het volgende voorstel te doen De Maatsohappy spreekt als haar geroelen nit dat viaehtealt bekoort te zgn een voorwerp van ataaUzorg en draagt am dirakteuren op zioh namens haar tot de hooge Begeering te WBudón om dan aankoop door het rgk vaade inriekting roor rischteelt te V lp aan te bevelen Het is te weuaeheo dat dece aaabereling niet tefaat komt en wal uitricht De zaak rerdient waarIg k wel ieden beUngalcIling D gemeenteraad te s Grarenkage heaft in zgae zitting ran Diasdagt na langdurige debatten bedoten het gemeenis badhuis te Sohereniagan niet te rerkoopen maar de reatnratie da table d hdte da buthtten en het terraa te rarpaoktea op goed te keuren roorwaarden trib oMÜ 3 tHia eao pn rn ee k f$Uik bevestigd welke pen zd laag ran den grond was dst de verhaogeoe met den atrop om den hi s op igneknieeu leunende levenloos door den bewaarder der gevangenis werd aangetroffen toen hem het avondeten werd bezoi gd Nadat die beambte het lonw van deu veshpiene al nedeiF ao kern op zgoe krib gelegd had werd oumiddeUjfk maar te vergeefs geneeskundige hulp ingeroepen Ook da officier van justitie was zeer woedig ia de gevaogeals aaawaaig om in beo oddertoek H doan Op da tafel in het vertrek v n Ctff g ne lag een opengeslagen boefc op welke bUdzgde de lotgevallen van een misdadiger op andoeulig ke wgze waren omschreven r i Cl 91 AdNhMaUMtk tlanler va li f Dd iandel wordt Dd nstdérlioge zaken bez gel u4eiL Zoo was in der Zaterdag gehouden zitting o a ingekomen een oggsleekende brief postinerk Iflreeht wonrin de adw er t kennen geeft een lucbtschip te hebben uitgevonden dat dienen kan tot venntJde commanicatie tusschen Nederland en Engeland met verzoek ocL wanneer da Kamer g a en mocbt zgn net hem dj over te eorrespondeeren dit in bet V D keabsar te maken Besloten ward op dit oogMeekeitd lebrgven g en aoht te slaan Ben tweede curieus schrijven was het verzoek van een Fransoh handeUhuis om het adres van een Amitodanisch buis dl t het zon kunnen vertegenwoordigen voor deu verkoop van een soort tartaiuJe Blijkens het renla orer het ooderwgs gedurende de jaren 1875 78 van wege het Departement van Binaenl Zaken opgemaakt tehie men wat het lager onderwijs betreft hier te lande in 1875 S688 openbare scholen waarvan 489 voor m u L o totaal 22 meer dau in 1874 139 gesubsidieerde bifzaadere scholen waarvan 116 voor in u 1 o igade 1 minder dan in 1874 Voorts V 4 niet gerabi bgzoudere scholen waarvan 669 voor m u l 0 zgnde 12 meer dan in 1874 te zamen 3817 ebolen zgnde 33 meer dan in 1874 waarvan 1174 voor m u I o wier aantal sedert 1874 met 46 vermeerderd was Dus vermeerdering ran beide categorieën ran scholea in tegenstelling ran 1874 toen er eenige vermindering plaats greep De toeneming komt vooral in uamerking bg de openbare S 4iolcn en wel inzonlerheid iu de provinciën Noord en Zuid Holland Tsn de 12 nieaw bijgekomen niet geanbsidieerde b jtwiere acholeo hebben de provinciën Friealand en Uabnrg door vermeerdering met 4 en 6 hetgrooUte laadeel Over het geheel heeft verminderii raa hat natal scholen plaats gehad iu Noord Brabant en Ihente terwijl het in Gelderiand Zeebud en Orergsael san bet rorig jaar gelgk bleef Ondersoheiden gameeaten voorzian in de behoefte san ooderwgs uiet alleen door eigea sohalea maar bovendien door scholen geraeenschuppelgl met nabarige gemeenten opgericht en onderbonden Hut getal der onderwgzers en onderw zereasèn kg alle lagne scholen te aaswn beliep all volgt van wie bg Kiat tiadi de irü wkUaimalhaok tegsa sQa 4 voora beiatwoordt die preken es Wijit er op oin de o ter heid 10 de hand te Herkeo een voorsul fan den beer kn neiliarf om den graad op per centiare te breugei I wordt ia stemDUo gebracht en aangeaoiaea met 11 tegen 8 at die van de bh £ eaig Poat Droat rn den roopzitter bet elioo gnwijiigde vooratel wordt alane eaegeDOmea met 13 cegea 1 atca die aan d a baar van Slraaten Het adrea fan den beer P van Kooien te Waddinifeen over den afatand van grond en water ten QMien van da Crabetfaatraat met een daartoe betrekkeli V geoieeater eo Wethooderi B en W atellea erandenof in bun rapport voor en wel on te bepalei HL bet eerats buia eo plaata lan 1677 in 1878 srawl aod o daarna wonb ket algemeen goedgekeord Het voorstel fan Burgemeeatrr en Wetbondera tot opricbtisg vao eene badiDricbtin hieroffer voeren bijna al do ledca llel4 voord de meeate Wlllca de thana beatoande afttona voorniet belaloodo sa ooa nieawo voor beulendo in dea IJael doen maken dlo begroet oordl op lO OOd Het vonrilol toa U eo W woedt io Btemuiag gebneht aa afgewcaa met II ti gen 3 at die rao de bb B mij Viroly eo dea voorliUcr doaraa wordt door Jen beer Nootbotcii raa Goor ctfoo mclie ingeatrld om B en W uit te ooodlgeo een ploa ter ttfol te brragen tot aanleg eener bod en zweminriebting ia den I sel met teekeoJog en ookeataa du wordt aangeaoatoa mol 10 togen 4 at die ru do bk Mnller Korng Vinü eo dea voomller Na moebtiguig oas aoa de goaooMa b e a U iton aiteoo ri af IC geven sooacr reaomptte gaat ie f e adoriag oosr ia aoao met geeleioa doaroa IPOIjITUEL Gevonden voorwerpen Aan het Bureau van Politie alkier gedeponaerd Een zilveren MANS BIN6 met gouden plaa Vergaderiag raa den Oomsentoraad DINSDAG 6 FBBRU IR Te eBwoordig do bh eii Bergeo IJiendoorn voorz Viral Kcm Kiat Kraoenborg Nootho ieo van 3oor Ueiaeuiaker Mnller van Slraoleo Poat Drail Sanuom Ooedewaagen co Snel De eoonitter deelt mede dat do hoer Stnier beert kenaia tuE uai oe ooer atnvcr beeft kenaia gegaeoo door oogeatildbeid verfaioderd to sga do eorgoderiag bu te wooen De notoleo dor eorigo forgidcrieg ordea olcsea oa foor reelaord lagokoBoa igo oooo mioaive voa kot Borfcrlyk Ambeotaar iauadesdo 0000 anppletolro begrootiog over 1876 lor viaic ooa odroa vso deo heer J B voo Cata e o andere bewonera vao de Waebtolatroat co bet Jaagpad boone briwareo to keancn goeeodo orer de foorgeatdde bulplaolo oldoor en do rood aitnoodigcode om be roorstcl aiot ooa to aoaooo voedt voor kenniagetiug aoogenomeo Do boor l oijtea kont Ier vorgodotiog 000 odrcs no i Ooatbcek koaoio geeeado dol hg door lieklo niet io atoal ia igoc tweo kiodoroa to oadcrhoadoa 08 verzoekeode die in bet Bcatedoliogaboia op u aomoo wordt geateld ig baodea van bh Rogogtoa eoa bet borgerlgk armbcataor jï 000 odreo vos doo baor V S Sparaaa vonookeadc oogoveör 60 meter graad aao do Vul bq süao pottebskkeq wordt geateld Io haudeo van B on W tor iao vu boricbl en rood een odrea vau de Bmio Termekeode 28 cootiore grood ooa do Voat oebtcr tgao wooiog ooa dou Hoon wordt goBtold io bondoB voo U oa W oen adrea too P 1 Belloort ca aodtre bowooer vso de VorkODonrkf voruekendo door doo ofoUad no eeoe alool opa het f k kot woler voa of de bng der Varfceomorkl te doaa doapoB oa riolooroo in hoadoa vaa B eo W Aao de orde ia de auppletoire Bcgrootiag dor koatoa voa do Mndekscbool over 1876 wordt olgeuoen goedgakooid Mooa ovor 1871 B eo W atellea roor deu oog soa to koadeo woortoe oeergegooa wordt Oe angpletaire he tin lo oeioaag n aitgoof over 1876 on bet vorteaigd WoiO M AolOdOoooaléraboia wordt ol e ut voörsMtoo vaa Bvifesiooslor eo Wotkoodcrolotwgsigiag OoD deo atoot vaa begnottag der iokeoiaten oo uitgaven van do gomooolo Goado dioa l sar 1876 woril algaoMoa gbod dekeord Hel odm voa do boeren W v d Logt oa Za lo Boltordaai over doa afatand van kuiiaa aoa den Tarfaiagel oa on grond langs de POpogaaisloog sMt ooa doorio betrektotgk ropport vaa Borgomoostor oa Wothoodors do koor ewi ntraotoa vroest dot door dien oialsad do poaoogo aoc aioar OorkiadoM sOI worden ia t g dan afitand de beer Knuieaborg wil de grond behoudoa on bn ofatond veel booger prija kooationderwgzen kalpaoderwgaen laeekalingen manu Te zamen kooHottderwUzeressen ojponderwgzeressea kweekelingen vrouw Te zamen Over t geheel had vermeerdering ran het iretal Tki ï P derteilTn wbywndere Mkobn nam bun antal toe en de 2 rin staa hoofdzakelijk in rerband met hit ï nïr sxr tXZf ke irndTtatt verm nderwg vaa 4 hooftfonderwljzet asB fc S l g 9l deela rai de y oel f n de dag 2 06 b i C 4 du W en h f tt fadering jrfaa h getal der 1 borea 12 jajan had ar vermeMdartog plaati na wintermaanden nelfa ama niet onaanieDffik h ïïi onderwZCw nydi jo chbol ftMn ia 1476 WwSbS toe twmI rïSUll P vV i t 584 bjg de M NÖefiialc met IS2i en 2826 Op de b B uM uoouuaeo 00 on oratand veel booger prija bpataa omdat lo de vo rigo wtok Vi pabbrko vtrkoap doa kdfgo gwnd voor ƒ 7 60 de eontiaro io verkocht do hetr by het Departamwt van Kolouicu ontvangen teljtóii den G jjerneur iieneraal van Nederliihosoh Iud e bevat hef bericht dat de generaiilmajoor Diemont den Slsleu hnuan uanr kottnKndj i IS terofir etld imgenllk door d betetlii van K ri i èe Lamnga ou Lambada de verlangde kustign in ei e iiiiicht rna gekomen Drie aehoeiiers 22 atukkeu kMoIiui 13 vaten palfonen iKU e akkrn kruid eC v i8hiUcu to wapsBs van éta r jauii wuren buit ffein iakt No i wordt vermeld dat de luitenant Koest van Limbnrs deu 8sten Januari een schampschot aan het hoofd bekw H en dat de kapitein ran het BritschIndisehe le er Loekhardt die met vergunning van den Gouverneur Gcueraal de krggsverriehtingen medemaakte bg Lambada door een matten kogel aan het heenbeen gekwetst werd De onlangs door den heer J L Wljckhuijr en alhier bij deu raad der gemeente s Hagc gedane aanvraag om gedurende het a s badseiisoen een modelarbeiders ouiug naby het badhuis te Soheveningeu op te slaan tal denkelijk worden ingewilligd S en W hebben althans gunstig gepraeadviseerd JKaaudag 5 Febr was het de sterfdag ran Vondel Mevrouw liiua Schneider die s dichters geboortaplaats Kenleo sedert eenige jaren bewoont alwaar tg eeoe IfkHigere burgerschool voor meisjes heeft en naar de mate harer groote letterkundige gaven en warme liefde voor ouzen onovertroffen lierzanger ook in dien kring de kennis en waardeering van hem en egn karakter bevordert heeft dien gedeoki ag niet onopgemerkt laten voorbggaan Drie Amsterdamsehe onge dame kweekelingea der rgksakademie van leeldade kunsten hebben aan den roet van bet ataodbeeld in het Vondelsparli een korfje met vioolbloauWB neergeiot door JJtevroui Schneider tot dat einde uit Keulen overgezonden met bggaande diohtregeieu Zura 5 Pebruar AoB Veilobe blathen host du Than gtsegen Hier an dem griinen Ehein Dam sind wir dufteud heute hergezogen Zu Deines Grabes Stein Wir ItüsbAi Dir rota einer Seela Trws Die Dir sieh d rfte eihn Die Sein Oedachtnisz rege macht auf s Keue Hier an dem grüoen Khein J aanhef van raavr Schneiders regalen is eene lo p l ng op youdel s lang aan den Kijn Paatoor J W Brouwers maakte bij het monument m Y hg het lien der bloemen door ineirr Sohneuter gezonden het volgende ex tempore Tweehonderd Jaar min twee Is t heden ïsen iUiiiim n i i Geleden Ut 4 p VMdeUgeeat ter hem slri skt alree Dfor jgiMr zangen vlucht geleerd en opgeluisterd Am t stoflqk hulsel thans ontkluisterd Van staiteiiboog tot starrenboog In t ivtr deugden glans naar de Opperhümlen toog Eu zi tl nit Keulen komt een hulde van violen Voor Vondelsgraf of monumaat Op dezen dag bestemd E aa een troswe hand die Vondel kent bevolen Wg brengen dank aati haar die deze huUe bracht En Ini den blonden Bgn aan onzau Vondel dacht In de afdeellngi a der Tweede Kamer zgii Diusi g versohillimde wetsontwerpen oudrraoeht Gisteren hieUen die afdeeliugen zich bezig met het onderzoek ▼ an het wets onlwerp batreffoide het lager ooderwgs Statea Q asraal Twseux Kahee zitting a 7 Februari In deze ziUing is ingekomen een wets ontwerp tot wgziging vaij het Wetboek van Burgerlijke RechtaTocdering Mededeeliug werd gedaan dat door de afdeelingeu zgi gekozen tot rap rteurs over het ontwerp tot herziening der Onderwi e wet de hceren Ueea Kujrper Kappeyne voorzitter Jonckbtoet en tfesachert van VoUenhAven en tot rapporteurs over het voorstel van den heer Haifmans betreffende het recht tan antwoord de heeren Begraiti ran Hontea Qeertsama Cremers en van der Hoeren Na afloop tÜ het onderzoek der Onderwijswet in de afdeeliugen i ker niet voor Maandag zgn Oan de orde de ontwerpen an uéte der koopvaardgvloot herneniog van het tarief van recht accijns op het gedistilleerd en wering van besmetting van zeeschepen I rigeeiiiig heaft thana de verrangiBg der ItopAeo door bronzen pasmunt in een afzonderlek weta ontw p aan de Tweede Kamer voorgesteld omdat zij het niet w BMhelgk acht d invoering eener nieuwe bronzen paafflnnt en van de daarmede in verband stauUle bqMlingeB tot wering van vreemde koperen brouen en BÏaMmnntaB nit ta stelles totdat nadere voorstellen betrekielgk de regeling van de andere deelen ras ons mnn Kl n zoUen kunnas wordtin gedas Ten einde het kwaad na de ciisiüatie 4 Sil iMha twee centimmcutnkkim éi t Veder in roUeöging te zien herleven heÈft de regeering nu reeds dit sedert geruimen tijd toegezegde voorstel ingediend waarmee de minister van financiën met te meer vertrouwen bij de Staten Gcneraal terugkomt omdat dat deel van het in de Eerste ItSiroer afgestemde munt ontwerp in debeidi Kamen naar hg meent rrg algemeene instemming vond De heer E Boere in leren notaris te Bleiswqk en onlangs aldaar overleden heeft aan de B K kerk aldaar gelegateerd een som van 2000 rqj van succeaeiereehteu Te Amsterdam zal een proef worden genomen met het roubreekbaar glas voor de straatlantaarnen Onbings werd in de verschillende dagbladen melding gemaakt van het Koniuklgk besluit waafbg o m bepaald werd dat de manschappen der Infanterie voortaan minstens 60 oents per 5 dagen als zakgeld zouden ontvangen Ala een treffend voorbeeld der duidelgkheid van sommige ministfrieele aansohrgvingen eu toelichtende militaire orders kan dienen dat na ontvangst dezer aanschrg ving in versobJUende garnizoenen twgfel ontstond of thans evenals vroeger een minimum van 25 of wel van 50 cent moest wordeu betaald Een drukke correspondentie tusschen versehilleude militaire autoriteiten ook langs telegraphischen weg volgde hierop tegen den dag der uitbetaling en wel met zoo weinig resultaat dat op 5 dezer bij sommige oompagnieéu het zakgeld van voorheen bg anderen dat van 50 cent werd uitbetaald Niemand kan thana nog met zekerheid zeggen wat de bedoeling dezer aanschrgring is Het HtceuU militaire beyat zoo ontelbaar feel niet rerrallen aanschrijvingen besluiten en gewgzigde besluiten omtrent ditpunt dat men het onUugs door den Minister geprovoceerde Kou besluit naar goedvinden kan toepassen HU Door de jongste orerstroomtog heeft het gedeelte EIbnrg Zwolle ran den Ned Centraalspoorwcg veelgeleden en vordert de herstelling aanzienigke sommen f 0 Dinsdagavond is de secretaris der Amsterdamsohe Kauaalmaataohappg ten kantore dier Maatschappij in Ueohteuis genomen Hem wordt ten Uste gelegd dat hg de Maatsohappg voor een rrg belangrgke som men spreekt ran ruim honderd duizend gulden zou hebben benadeeld door den rer oop ten eigen bate van reeds uitgelote of geamortiseerde aandeelen Deze arrestatie moukt een diepen indruk Het HoHckUUad meldt betrekkelgk deze zaak nog dat de diefstal waarschgnlgk in den loop van eenige jaren is gepleeg l dooh eerst Maandag werd ontdekt nadat men sedert eenige dagen vermoedens had gekregen De gearresteerde heeft bekend Voor het Fad waa het antwoord van de inipee teursrergaderiug op de vraag dea ministers of de betrekking van sohoolopziener gemaakt moet worden tot eene bezoldigde die niet als bgzaak moet worden waargenomen en of in den werkkring der inspecteurs verandering wensohelgk is een teleurstelling Op beide vragen luidde het antwoord ontkennend Bij t licht van dat advies is t gten de ministar biedt in zgn ontwerp een woord van dank waard Hg wil niet slechts bet advies volgen hij wil zelfs meer doen en de mogelgkheid laten dat meer inspecteurs worden benoemd dan een voor elke provincie Het Fwl kan zich niet verhelen dat de minister het steUel van onbezoldigde schoolopzianers allioht Wel zou hebben r i n laten varen indien bij van de inspeotenn een ander ï de gemeenteraad ran Kampen had 80 Janwri jl antwoord had verkregen Het Tarf wensoht echte l begon I stonMU neurieM verder te gaan dan tot de aanalelling ran bezoldigde schoolopzieners Waartoe inapeeteun en sehool zieners Gene versohillon slechts van dezen dat zg bezoldigd worden en een beredeneerd renbig maken voor den ministar uit de beredeneerde versUgen der sohoolopziener aan ben t Ia toeziobt op toezicht Daarbg is de piaatsd jke aehoob mmiaaiewederom toezicht en da minister t hoogste toezicht we hebben dus een toeüeht van rirr trappen Datis onnoodigi t Is voktoende dat er een hefmiA getal mannen zg of zg sohoolopzianeta dan wel inspecteurs heeien doet er niet toe die aieh zelfstandig geheel aan dat toezieht kunnen eh willenwgden Een toezieht dat roor een groot deel doorde oogen van een onderhebbend toezicht moet zien ia geen toezicht zooals t anderwjia noodig heeft Inlöimping der aehootdistrieten by behoud raa t ude stelael ia een balre maatregel de nogetijkkaid m ia de meeat bevolkte prorinciën een t eedtainspecteur te zien benoemen kan t Fad de eogea niet doen sluiten roor de ztekelgkbaid raa een stabel dat men wil behouden omdat men er legea opziet de wonde plekken ran ons onderwqa die iwda tate l ng hebben bestaan Bet wortel tak it te roeian 1 i j Toorvd plaats Br werd gedebatteerd orer de plek waar een aienwe broeikaa roor de blaemen ran kat plantsoen men besteedt daaraan te Kampen nog al reel geld ion gazet Worden Het raorstel van den burgemeester waa aan den Singel kuiten da stadswaUen Een der raadaledea r nd eett plaalt kinneit da wallen rerkiealgker om t gevatf ran ovarsiroo ming De buifemeester zeide dat aedeii de oieuWf DroBther dgk voltooid waa gim rreel rwor oreritn oming kon Wataa Hat raadalid Miaderi heid daaraan te tw felen n gewaagde van gerushten omtrent mindere devgdelgkheid van dien djfk De bofg meeater reikkarde dat hij daaremtrant indlconen gemat wafc en ai b daarachter gerust ta shipeB wild leggen Er werd conform het Tooratel bealoten Twadf oren daarna liet da BnigAliMater da btrAlkiflg wekken omdat bet water zoo hoog atond en nog paw nor hter waa de kestelgke au koatbue d orar S 4 ijjner lengte kezwakca pdag namiddag keafi d h U gvrannBii to Zaljihan een gedetiaeerde dia rerdaokt werd op tm onbezoldigd jaoktap i Ber oodar Bnwlo ta babb gesokoten door ophanging van het leren heiaofiC ferwjjl bq zioh alleen ia h rertrak bwrond waair k K nHotaOr Uühad dawttae a t HirTW de wet gMt bai h zoadqiK adiolen waa aane vermindering van kosteloos oiidArwczeuen op te merken Over t geheel is in 1876 eauige verbetering gekomen in bet schoolverzuim Betreffende het vergaan ran het KoudunMer stoombootje FUUm III op het FlaeasennierrJig den storm van 30 Jan jl rerueemt men nog enkele bijzonderbeden Het aantal paasagiers was onbekend de kaarde toude onderweg afgt geve worden Een passagier roJr Kondum heeft te SaMk geweigerd meda te gaan wegens het geroar ran dn storm op het meer Te Heeg was een der raampjes gebroken j doch nun beeft de waa ra o ka w4ng in den wind geslegeo By bet zwenkMi in deu Koudummerhock wus de schroef stuk brak kot roer af n stoomde het water de glazen binnen Men redde zieb zooreel mogemk op het dek bleef daar den naeht door tot de kuieêu oi dè hespen in het water staan eu twistte over de weinige pUata op den stMimketel Een matroos liep op het dek onophouddgk heen en weder en bleef zoodoende ongedeerd Er zijn nu reeds 17 Igken aangevoerd De geredden zgp gelakkig allen ia bet leven beboudea Gouda 8 Februari Bg kleine omzet waa de atemming flanw Poldertarwe puike 10 7S i f 11 60 Mbden lO a 10 80 Bogge puike ƒ 7 76 1 8 tS Mindere 7 2Si ƒ 7 60 Vocr 6 60 i 7JI0 Gerat puike ƒ 7 S0 i 25 Mindere jjs a ƒ 7 Haver zwam ƒ 4 7 S a ƒ 8 25 ligte ƒ 4 a ƒ 4 5U De Veemarkt met weinig aanvoer den haad l vlug rette varkens van 28 a 3 ceota per half küo I magere varkens en biggen vlug sehapeu mede vlug Kaaa ran ƒ 28 i ƒ 32 I Boter ƒ 1 70 a ƒ 1 90 B u r g e r 1 ij k a S t a B d GSBOREN I Febr Mon aoïera J voa In Pargs ia een aautal diaeea op touw geaet waaraan alleen zullen mogen deelnemen whrgvers die minstens eenmaal wegens een tooneelstuk van hunne band zgu uitgefloten Beeds hebbeo verMieidcn beroemde schrijvers als Augnste Vooquerie In bet biatsl der vorige maand werd een man naar ket armenkerkhof te Berlijn gedragen geen vroaw of kind geen enkele bloedverwant bewees aan zgn lijk de laatale eer En tooh was kg in weelde groot gebracht en waa hg opgevoed zooals een prius be i taamt Maar de liefde die hg had opgevat voor de dochter van eeu daglooner bracht hem in onmiu met zgne familie rn toen zijne bruid plotseling overleed Wus Xaverius vorst van Finkeoalein te trotsch om zieb weder met de zgneu te verzoenen hij v wisselde zgn voornaam eu trad onder den naam van Friedrick Finkeiutein nis gemeen soldaat hg het Pruisiache leger in dienst Daar leerde k j bet kleermaken waarmee hg later toen hg gapasponeerd werd in Berlgu zgn brood verdiende j aooera j van Bnog B oia Copier Jobsoaca Umbertna oodera O Jaapera ao i Woltmooo Soaoooo oodera H de Marr ee V C too vvyk 7 F aoctao Fredorica oodon P Zwoarnbof eo I i do Joag OVBRUtOENi 6 Fobr C JoanieU 4 i f ia J tiaaor ij 7 ai H VorUngeo 2 i 7 CLJLc n dor Grgp 76 j R Vooaeodaol 77 GfcHDWD 7 Fobr F a Logaoo ooL aUaloa i Ueaoia eo W Joagooeol A K No Oao B Wooa L Lofober oo A Burger Boiznrliike Stand 11 i1 itiimli fjiaaMlit laj 1 tot rPebmari 1877 7 J GEBOREN Jannigje Sijgje oaden F vaa Vliet oa K Amertroort Mtfia Jobaooa oodora t Boon oa J TwigT Nieolaaa odert i van de Wolor oa E Zwoaonbon OVEElJSOaNi J 6o Wit I r ONDERTROUWD J do Job vaa TTiIaia i m GEHUWD Geono 1 GEBOREN il Joo Teootje oates L o taB aB A Sobelliog 4 Fobr Aaibowa oadars C 1W £ M OVQtLSDENi 4 Febr U Raotendaora If ak T A A Harreoaon ONnERTBODWDi eoDO GEHUVfD Geooe J io l OOM1 141 Wiv ö fWK e ooa GEBOREN Gecno OVERLEDEN 6 Febr N do Tig 7 w ONUERTROUWD 6 Febr B C vaa Looewaaaa Keraco GEHOVOi t Mf a ton dor 1M aa V Vl4tm Baastreobt t OEBORE V 4 Febr Jobaaaa oadas A J aiaa oa iGort M Strovcr b OVERLEDEN 5 Pdw E atmg ad A tmt M i ONDBKrROUWUi Goeo GEHUWD GosM tl 1 I GEBOREN 31 Jaa WilkolBuao oadaasb a te WMMoa on S 00 Bofwegco 7 Fobr QnsUMM UM aM 00 J M an Heemert i i t it OVERIJJDEN Oeene fi ONDKHTRODWD Goona i 4 tl GBHÜWfl 6 000 mtm Waddüucva n GEBOREN Johaooo oodora J doa Boer oa J Spen x Wilbebniaa oodera U terheul eo W Wooaeooi i araoUa Peter oodora L Broer eo E G Moider A te i ia at a a a ia X D Verwoord eo N Rip i ii ta M oatoo OVERLEDEN 1 C Mcta MJ ONDEBTBOIWM km T GEHjPWD Geeoe tefl APVERTEymÉWl lieflis eehteenoot EBBTHA A6NS8 J0 in den oodiudom vna 26 jann I GoinitA 8 Febrnaii 1877 Tot mgne diem droafbeid ovnrletd Toonaen van de fl fl