Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1877

187 i Zoiidag 11 Fckmrl Bedeu OTerleed onze geliefde Vader en Behnwdvacier de WelEdele Heer CORNELIS JOHAXNES VAN DKt GRIJP in e ouderdom Tftn rnim 76 jaren üit aUerl W 1944 HatteiuU baloonlac TU 16 600 FR Groote GOUDEN Medaille aaq T LarochS UEDAILLE OP DE TEKTOONSTELLINO IVAll PABUS 1875 Mfs nnli m Ie Attdtiiii i üim COURANT ieèws en Advertentieblad voor Gouda eo Oinstrebn ij aaam vakUdüe grijp W C J Gouda 7 Februari 1877 tab té STAATS LOTERIJ RIasSc Deprö van SOOO is gevallen N 3960 by F KÜÜWENBERG fleekerssinftel VOLKOMEN AFTRBK8EL DBR 3 KtNAS dTBIXBMD TONISCH KM XOO lTSWraBin ALAfliOCH s is een zeer N xooi Tswraxin StlALHOUDEND Aanbevolen tégen afmattino van imBFTiJO of VERMOEIENIS BlOEDSeEBRBK of zijne KLEURLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANfiZAME HBHSTBIo tlN6 SEVOLGKN VAN HET K A AMBED e ï en jjuiiiiimuin L DR006LBEVER FORTUUV BOTTERDAM Zuidblaak n 48 GOHIOSSIE TAN ToEZICRT DB HeBIIIN Mr J KNOTTENBELT L TAM KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Outstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FOBTUIJN DROOOLEBVER Advocaat Werf haven n 204 te Gouda Tolgens een te tet Kantore Terkt baar Reglement EANTOOIl EEIlI Op een Haiidelskoatoor kriM i BEDIENDE een vlugge nette heBdscM eÈde Sjidaria naar bek waambï den Adres me franco brieven onder Letters A B C Buieira dezes Nog teede PBSSt en DÉFU8IB r FülM te koop per schip o £ wagon Men scbrgve aan 60DF BOEGEN te BotUrdam ÏBllALW i z n de zalges der gepatenteerde door HH poctoiwk abeTolen JOH HOFF chk Bórst Malzbonbons 4i door eene gelukkige Compositie van MOUT KRUIDEN en dao fijuiten SUIKER verrassend ffmiitig op de respiratie organen werken den migm oplossen den hoest onmiddel k kalmeeten en zoodoende de rerkoadheid spoedig geheel en I doen verdwgnen Verkrngbaar in LACwi Zakjes a 30 Cent JOH H0F eclJ6 CeBtraal Depot Amsterdam Saalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te 6 uJa bn J C vav VRËUMINGKNen i Wed A C SCHOUTEN deënraide 26 Jaren beproefd natherin Preparaten wtDr G rOPP kk Hof Tindurta Z M dm Kei r nu Owttnnjk t Wcenes BogurguM 14 r i Tot valtlBg van holle Tanden k fk fn ktauiHr n bcUr miditel du het TindplumlwerttL iit icduceii nil uer gemakkelijk en lauder pijn m d koHn T d km plutKn dat licb du un den Tand en hu TudTlefKh MlbeeM dcB Tand foor rder bederf b Anath erin mondwater in IUmu tegen g 1 75 D 1 l iO it ktt ToortrtffalükiU middel tegta rbaoiUiaehe Undpyn by atatokiag twallca ao aweereo van bet tundvleeicb het loat 4i aaoweaigcB tandsteen opao voorkomt de nienwc voniitng laanaa maakt loiataaode taadeo wrder vait door vérfterking Yaa bat tandvlecKh Tan alle aebadel jke sloffen reinigt geeft au daa mond eea aaugeaame friawhc rcnk terwgl bet den OÉtfi ig i B rtaen reak weldra doet erdwyuen Anatherin Tandpasta IMl vMdcI cft reiohctd en frisebheid un deo adeu to AimA MrtfwKcii on de ttndcK en helder witten gUnt te éom vrrkryitcii Iidi bederf te fMrkonien en bit ttadvli ich tn vcnterlm P i fl 1 80 en BO centi Plantaardig Tandpoeder Hal raiaift da tanden Modanif dat door een dagelijkscb faWaik niat alleaa éa gewoonlijk loo lailige tandileen et ÜO ok bat glaMnr der tanden aan bcldeiheid en tifliyai toaneemt Frya per dooa 80 canti IVaarschuwing Ua baataasde aanuakaala tan Anatheciollondiiater xijn Baai f da lïehta gdaafwaardigkaid tan bet Foblicnm beMkaad n babbaa aaer lael lebade ten gerolge gehad of i i gabaal gaa warkiog taweeg gebracht daaram waaraaknr ik Mamada kat gaarda paUienm toor aankoop van süka aa Hkaala Ty er Or S OTTB t k k Bat TlMdaiti aa alKinder der Analherin Preparatan ta Waenen T trakiQgcB te Good b § L Scbuili inkeliar dl Uoogitrut wj k A 123 Ie HolUrdam bg F vu Bulaii Kolf ipoth en A Schippeiego C Aliaaw poretlcinwiDkel te a Hage bg J L F C UMia ifeth U I deD bg E Noordgk te Utreeht kf f AHn a 6lk tcAnuterdam bg F vatt WindMB k e Terkaophuia te Oadéwater b j T J vu TMMiagoi ScbooDkoven bg A Wolff Dezelfde asneenaüm Ëli t e he4velk uithoofde der bijzondere bereiiSng K J e vali i LAKOCHK al de werkzame be nddeele der 3 beste Kina soorten geef ropd en gri s bevat brieksmerk pone rd ERAl EPOI J msterJ ifi b Zijne vportrelT lijkheid bovf ii alle andere prepWen is in de óspitalen fjfgfel jk bewezen alsnibde dodr een twint fj irig succes tegen Vei pHa khing of maedel mieid maagkwalen Éritisclie keftijd en tc eh dé hehende iibmüen § er vóchtiye lantien i rsee if2 uiveri s ï nit i PARU6 isl rue i oi tot en in j potheherf is het eehvoudigste en glêSkoopifte hc tering zuur hoofdpijn duizeligheid har van zore vruchten Bet weekkoken vni linzen enz zeer goede diensten bewi a 18 33 efi 60 cents iddel tegeuj maagpjjn nSaagkramp plecht spjjsver oppibgenenz en moest d ar het ook b j het inmaken jiroenten vooral peulvrudhtón als erwted boonen Tt in ieder huisgezin gevonden worden ji pakjeg Haarbalsem of lil u phliocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fifq vet met eene toevoeging van Peru balsem extract van kina en welriekende olieëu Hii reinigjide huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevordwen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Analherin lllondwatcr Meteengelgke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Hetne mt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak taudvleesch en verhindertde vormingskalk op de tanden daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplost Het flacon kost 75 Cents Enij elsch Tandpoeder In elegante dozen van 100 en 50 gra mmen i 45 en 25 cents Idiaton Droppels zonder schadelijke hestluiddeelen bevr den oogenblikkelgk van de Hevigste Eiespgn Het fleschje kost 25 Cents Blj ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaaowijBing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrflk te Sc toon wven by Wed Wolff en Zoon te Oud water bg F Jonker Idenbnrg te Woerden by N C van der Kas En In de andere plaatieB in de bekende depots Emmerik H VON OIMBORN DIT DE HAND TE KOOP Betaling en aanvaarding 1 April 1877 ruim 3 Hectaren BEST WEILAND voor f 10000 in den Voorofschen Polder circa l j hectaren BEST WEILAND voor f 4200 in den Bloemendaalschen Polder alles gelegen binnen Waddinxveen Adres aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda onder het motto Land Commanditaire Vennootschap Bfl de dezer dagen zoo menigvuldige weêrsverauderingen hebben de beroemde ABSHAÜBBIN S ANTIRHÜMATISCHE WATTEN weder uitmuntende diensten bewezen aan vele Bhamatische Igders die b j tijds de voorzorg namen om terstond de gevoelige plaatsen van hun ligchaam met dese Watten te beleggen Aan ieder die nog verzuimde om van dit even eenvondig als goedkoop middel gebruik te makeu om zich van zpne Rhumatische pgnen verlost te zien worden zg met vol vertrouwen op hare heilzame werking aanbevolen Geen ander middel dat tot heden bekend geworden ia is zoo proef houdend de duizenden die er jaarlgks van verkocht worden en het groot aantal der vleijendate getuigschriften vauhersteldeiy ders zgn daarvan de beste bewezen Men lette er slecto op dat Uien de echte Watten bekome door ze alléén tekoopen in de bekende Depots en zich te overtuigen of ze wel gewikkeld ziJn in een blauw papier waarop benevens de gebruiksaanwgzing ook de namen der circa 260 depothonders zgn vermeld en onderteekend is door den Hoofd depothouder A BRBETVELT Az te Delft Die deze Watten o a verkrggbaar heeftgesteld ik 30 ets pel pakje bgT A 6 TAN DHTH Gouda 3 Wed BOSMAN A PBINS Zevenkaizen Gonda Drak TaH A Brinkmqa T W DEN UIL Schoonhoven 3 GOÜDKADE Boekoop OTTO HOOGENDUK CapeUe ajdHJeuL A EEÜNABT Oostpoort Boüerdam J H KBLLBE bn ZOON Weste Wagenstr Kenii sgeving InriohtingeaL wlke Ctevaar Schade of Nadeel kil nen veroorzaken BUHÖEMEESTÈE en WKfIIOüDEK S der gemeente Goudtt I Gelet op artt 6 hk 1 der Wet Vun 2 Jaaij 1875 Stil a 93 de kcnni dat op de Seor nric I Verzoek met bglagen vau deo verguuuiug tot liet plaatsen fiu het perceel gelej en lun ile 11 17 iO des oii Breugeo iet algemi ter visie i gelegd eei heer H Overcijiidcr t van een Stoomwerkluij feperstr uit wijk K n t Ü21 tad stctioJ I atop üituriing dqi ii u l Vbruan ÏSI nuddags teu 1 ure óp het HoadhuU gelegeuhnd is OB beiwarra tiigea ip plaatsiug vnu dat at JUin rerlctuif ill te brengen pii dat gedurende drie linden vóór dien dag up jle Secretarie der gemeeute y ui de ter zuke ingekomen schrift uren kan wurdeu kennis genomen Ootida den lOn Februarg 1877 De Secretitris De Burgemeester DitOOGI EeVKR FoBTUIJK VAN BkROKV UzBNOOOKN Art 10 al 2 van liet Ontwerp Bjj velen die herziening van de wet tot regeling van het lager onderwas noodxakelgk achten toat handhaving der grondbeginselen van die wet op dra voorgrond De edenban school hoofdtaak de biJKondere school aanvulling wordt niet slecht noodig geacht door de Maatschappi tot Nut van t Algemeen en door Volksonderwijs maai ook de vertegenwoordiging heeft rich herhaaldelijk in dien geest geuit De bestrijders der openbare school willen verandering dier beginselen veruietiging van bet openbaar onderwjjs is het doel waarnaar zg eourt jaren met volharding streven herhaahlelgk is de stembus reedë getuige geweest van den strgd der voor en tegenstanders van ons openbaar onderwgs Hoe groot het verschil is tuaschen de partijen op het gebied van het onderwgs de minister heeft in zjjn ontwerp getracht beide partgeii tevreden te stellen heeft lig aan de eene zgde het hulppersoneel beter geregeld dan in de tegenwoordige wet heeft hij de minim um cgfers iets verhoogd getuigen nog andere wgzigingen van zgn zucht om de voorstanders van het openbaar onderwgs eenigszins tevreden te stallen aan de andere zijde heeft men ook geen recht om zich te beklagen ovef de gezindheid van den minister Tal van wjjzigingen toch zijn aangebracht om het bgzonder onderwgs te bevoorrechten Reeds in een vorig artikel over het voorbereidend en voortgezet lager onderwgs ia er op gewezen dat die regeling of liever niet regeling geheel ten voordeele van I et bgzonder ombrwjjs komt de verplichte schoolgeldheffiug op de openbare school kan het getal teerlingen op de bgzondere scholen aanmerkelgk i aan toenemen de opfaeflBng van het uitgebreid lager onderwijs kan daartoe ook medewerken vooral echter de bepaling voorkomende in art 16 al 2 kan hoogst nadeelig zgn voor het openbaar onderwijs De tegenwoordige wet schrjjft in art 16 voor In elke gemeente wordt lager onderwijs gegeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend getal scholen toegankelgk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid In het ontwerp is dit overgenomen met de bijvoeging dat de kinderen den leeftgd van zes jaren moeten bereikt hebben zeker een goede verbetering mits het voorbereidend onder wns ook in het ontwerp geregeld was op een voldoende wgze Liet de wet het constateeren der behoefte geheel pvej aan den geaieeuteiaad oader goed openbaar onderwijs in vele gemeenten in ge a zal brengen Het is dun ook de belangrijkste concessie in het outwer aan de bestryders v in het openbaar onderwgs gedaan Kn dat men het zoo begrijpt blijkt uit het stilzwijgen dat omtrent die bepaling wordt in acht genomen Het tjekende Limburgsche blad Ie Courrier de Ui Meuee heeft in een drietal artikelen het ontwerp beoordeeld en veroordeeld Wel is er iets goeds in zooals de verplichte sohoolgeldhefBng maar dit goede nofAt zoo zeer oveïtrofien door hét minder goede of liever het verkeerde dat het ontwerp voor de tegenstanders der tegenwoordige schoolwet onaaniismplgk geacht worit Van art 16 wordt géén enkel woord gerept wel een bewgs dat man op die concessie liever de aandacht niet vestigt De vertegenwoordiging houdt zich met het onderzoek van het ontwerp bezig Spoedig zal dus blyken hoe zij over deze i andere concessiën denkt Zal de minister na het voorloopig verslag zgn ontwerp wijzigen en daardoor de vertegenwoordiging in de gelegenheid stelten om bet ontwerp aan te nemen of zullen door amendementen deze en andere bepalingen met goedvinden des ministerg uit het ontwerp verdwijnen Verwacht de minister door handhaving dier bepalingen de clericalen tevreden te stellen die verwachting zal hem niet dan teleurstelling baren Zj waren ontevreden en het ontwerp Jipeft hen naar het aehjiiiti niet voldaan Veor hen 18 het alles of niets ten minste als men vertrouwen mag stellen in de beoordeelingen Van toegeven is geen sprake Het zon zeker zeer te betreuren zjjn indien ook de hberale partg keuring van Ged Staten in het ontwerp woidt de gelegenheid geopend die behoefte tot een minimum te brengen Het tweede gedeelte van art IG luidt toch Ter beoordeeling van de behoefte in de vorige zinsnede bedoeld wordt Onderzocht of en in hoeverre i door anderen dm de gemeente voor voldoend schoolonderwijs ♦ ordt gezorgd Wat bedoeld wordt is vnj duidelgk Kunnen bijzondere inrichtingen vau onderwijs in de be ioeften voorzien zi u de lokalen zoo ruim dat alle I kinderen van i tot 13 jaren ditar plaats knnnpn vinden dan zal het geineenlebestuur vim die gelegeiilieid kunnen gebruik maken om de openbare scholen op te heffen dan zal de bijzondere school regel de openbare school uit geacht wordt zondering worden en de gemeentebesturen zullen aanzienlijke sommen besparen Wi l schry ft art 194 der grondwet voor Het openbaar onderwijs ia eeu voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering De inrichting van het openbaar oiideriviis wordt met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen door de wet geregeld Er wordt overal in hét rijk van overhelde trekje voldoend openbaar lager onderwijl gegeven maar dit voorschrift der grondwet zal met de wet in de hand voor vele geraeentebestnren niet meer bestaan Een enkel voorbeeld De groote meerderheid van een Gemeenteraad i s Katholiek In die gemeente wordteen bijzondere school opgericht ruim genoeg om alk leerlingen te bevattafc Ü£ hoMg ft last wordt de oiienbare schoof door veleTeerungen verlaten zal nu voor de weinige kinderen die overblijven de openbare school in stand gebonden worden Op de bijzondere school is ruimte in overvloed het onderwijs is er goed zeer i door het handhaven van diezelfde lenze alles goed zelfs volgens het oordeel van de plaatse of metsc het lo van het ontwerp in de waag Hjke schoolcommissie en den districtsschool schaal stelde Heeft zg niet alle verbeteringen opziener men hoort zelfs den inspecteur en verkregen die zg voor ons volksonderwgs nood ook deze prijst de bijzondere school wat wil zakelijk acht het ontwerp geeft toch verbeterin men meer al 2 van art 16 wgst den weg i gen genoeg om dankbaar te zgn mits de oon cessiën aan de clericale partg er bj ameudementworden uitgelicht en waarschijnlijk zal de ministergenoeg prijs stellen op de eer om zijn naamook aan de wet tot regeling van het lager onderwijs te verbinden om in deze zaak mede tegaan met de meerderheid der vertegenwoordiging L UÏTENLANÖ de openbare school wordt opgeheven want het bestuur der bijzondere school is immers bereid het onderwijs zoo in te richten dat alle aanstoot voor andersdenkenden zooveel raogelgk zalver mqden worden Wel zgn eeuige huigvaders niet ingenomen met het onderwijs dat daar gegeven wordt wel beroepen zjj zich op het voorschrift der grondwet maar de gemeenteraad beroept zich bjj Ged Staten op het voorschrift der wet Er wordt voldoende in de behoefte Bttltenlandscli JVerzlcïit Versohitlende berichten en naar t schiJDt uit goede bron itieldeu verder dat aan de waarnemende gezanten te Konstantinopel door de Turkscke Seg eeriug is meegedeeld dat de verandering van ministerie ge n verandering van staatkunde ten gevotoe heeft noch in het binnen noch in het buitenland Bc verbauntug vtin Midhat zou geschied zgn om grheel persoonlijke redenen en op grond van art 113 der nieuwe constitutie dat aan den Sultan het neUt geeft personen die Ie rust des rijks verstoren uii hctbuid te verbannen Volgens berichten door de Vugsburgscbi uit Kouswutiuopel ontvangen Blond Midbat in de laatste dagen voor zijn val op een gespannen voet mUSafvet daar hij eeu endere Min van Buitenlandsche Zaken wiUe hebbeu Safvet was Midhat niet eiier i iek genoeg Da onderhandeliflgsn met 8er U $ en Matilenegn worden voortgeset men verzekert dat de Turksche Begeeriug eenige van haar voonraar if tal lerAgnemen o a het hijsohea van de Torkuihe vlïg alhst de Servieohe Er schgnt tegenwoordig geen zegen op iBtemiMëuale onderhandelingen te rusten Bie tMsohen de Oostenrijksohe en Hongaarsche ministers over de bwkfusestie kebbea weder lot gaen reeultait geleid aan lager onderwgs voorzien tot iets meer is de overheid niet gehouden en öed Staten moeten in het genomen besluit berusten Zoo zal mocht deze bepaling wet worden de openbare school in Noord Brabant en Limburg in vele gemeenten plaats moeten maken voor de bijzondere school van kerkelgke richting en niet slechts in die provinciën zal dit het geval zgn ook van Protestantache zgde zal dit middel gretig aangegrepen worden om de kerkelijke scholen van die richting te bevorderen En ware dit nog slechts het eenige bezwaar tegen dit artikel er is meer Zelfs gemeentebesturen die het goed meeneu met het openbaar onderwijs zullen daardoor in de verzoeking gebracht worden om niets te doen wat hnn hand op dit gebied vindt om te doen Is bgv voor een veertigtal kinderen geen plaats meer op de openbare scholen dan zal men volstrekt geen haast maken om de lokalen te ver rooten of een nieuwe school op te richten in iet vertrouwen dat de bijzondere school wel in de behoefte zal voorzien Men zal nota nemen van de aanwezige ruimte op die scholen en de kinderen daarheen verwijzen Maaf reeds genoeg om ieder te doen inzien dat deze bepaling het