Goudsche Courant, zondag 11 februari 1877

In de af deelingen der Tweede Kamer was Woensdag verspreid de navolgende gedrukte nota over het ontwerp van wet op het Lager Onderwijs 1 Dit ontwerp een tniskenning van onzen ganschen strijd sinds 1857 i in zijne meening dat hiermee de school kwestie van het tapgt komt een beleediging voor ons recht en omze beginselen verergering geen verlichting vun druk 2 Ongeschikt tot oplossing der schoolkwestie wglhet intellektueel belang op deu voorgrond bet ethückf T redaan wordciT 3 Gelegenheid tot het doen van aad4t de Hang i r o t hf ren onvirrlchtrr lake ran Weeueu nur Pieth cqu teruggekeerd en het Hougaar obe minieterie ign ontslag gevraagd heeft De ËugrUche kuniagin heeft hnar pariement geopen met ecue rede waariu niets büzouders voorkomt De Engehehe regeeriug herft Dondrrdai aan het Parlement twee blauwe boeken over elcgd over het Ooetentehe vraagstuk Het eeue 860 bladzycleu groot bevat de atnkken van de vóóreoufcrentie het andere 40Q bladr gdeB beslaande loopt over de handelingen der eonfetentie zelve ver Midhat s val en over de beteekenia daarvan hoort meu bg voortduring tegen tr dige vermoedens Het gerucht dat hij wegene boogverraad vi vervolgd worden ia anaanneembnar uithoofde alleen de quaestie vnii verbanning is ter prake gekomen Edhem a benoeming vordt door den en in vndelierenden door deu ander in oorlogsziichtigen geeat uitgelegd Ditzelfde geldt voor de Busaisehe ironlaire De meerderheid der te Londen gevestigde diplaniaten aeht het uitbreken van den oorlog in het vooijaar waaisohgnlijk De IVate bevat een artikel over de circulaire van iwinf Oortaehakoff en is ran meening dat zg niets oevat wat naar eene bedreiging gelykt Haar doel 4eküct uiet te zijn om zich uit de tegenwoordige tcliing temg te trekken maar veeleer te weten te komen hoc ver d Huropesehe mogendheden zullen voortgaan wet Baslaud mede te verkeu Zg is daad rkdgk eene voortiettiug van de door Ignatieff op le conferentie vertegenwoordigde staatkunde De Suaaiashe regfeeriog heeft naur het schgnl besloten OMt SnroN in aanrakiug te blijven en zich nie in itet ougdigk e stellen Vaar het gevoelen der Tivtei kan Engijand bet bg t gebeurde laten rusten maar bet kan ilislawi niet gispen waaneer het er toe overgaat iets ten aittoer te brengen wat aan alle Bogendbeden rensebelyk voorkwam De Timti meent iat Engciasd vódr agn antwoord op de Bussische mdaire de gevolgen afwachtte van de Turksche ministerwisseling doeh middelerwijl zon het Engelsohe i hüiet kannen vragen welke maatregelen Buslaiid wefgeraUig zanden ign De centrale sectie der Belgische Kamer was gisiuwB vergaderd over de ienwe kieswet de Minister an Fiaaueiën en Binnenlandsche Zaken verschenen m de w zigingen toe e lichten die het ontwerp bed veranderen na kennisneming ging de afdeeGng niteea tot na de earnavalsvacantie In de thans geopeude zitting van het Zweedsche yuleaMnt za de militaire quaestie het voornaamste onderwerp van behandeling wezen De regeering magt nis overgangsmaattegel tot verdere militaire faerrormingen voorloopig verlenging van den duur na den o feningatgd voor reernten en om de kndpartii daarvoor te winnen stelt zij eene vermindering van 15 percent op de grondbelasting voor Te Stockholm echter vreest men dat genoemde partij wel het laatste voorstel zal aannemen zonder echter in bet eerste te bewilligen loodat de regeering bedrogen zou uitkomen Door het groote overschot op den vorigen dienst zullen toch alle door de regeeriug Doodig geoordeelde uitgaven kunnen worden gedekt Een tweede belangrgke quaestie is van kerkelijken lard daar zekere geestelgke Waldenstioens en eenige tiJBer aanhangen eene scheuring in de offioieele itaaiikerk trachten te bewerken daar zg vrijstelling iiebeB van de verplichting om alleen in de kerk het STondniaal te gebraiken en afschaffing van de verplichte vorming Geheel Zweden verkeert in spuuniug over deze beweging waardoor de officieels kerk in haar grondslagen waals men beweert wordt geschokt BINIfENLAÏrör GOUDA 10 Februari 1877 De Slaalt Cbtrttml Het Daghlad mm Ztiid Bolltud M Oravtnktff het Vtreckt ek Dagiladtnit Nitvice SaUtri mKi Coanut bevatten eene advertentie houéuA aanwijzing der Peroeelen welke ingevolge de Wet van 18 Januari 1876 Staaüilad No 14 ontaigend moeten worden voor den aanleg van den apoorweg van Botterdam naar Houten Naar men verneemt is door den Baad van State ever de nieuwe kieswet een zeer ongnnstig advies nitgebracht Mogelijk is hierin de verklaring te vinden waarom in weerwil van den door den minister Kmaakten spoed het ontwerp nog niet bg de Tweede Kamer is ingeko men De werving van jongelingen voor het wapen der mie by het leger in Ned Oost Indie beeft tot 3iia cr MCT vobkimde resultaten opgeleverd U D Older da vela sprakert die in de laatste jaien in tam pintmit optraden waa er een wiens geestige boeieiide voordracht zeker nog velen onzer versch in kat gebeagen ligt Wq badoelen den heer P H Hügenkolts Jr ait Amaterdaa die oaa ieta degelijke te hoeren gaf en riat op aan wg die bam van t begin tot bet einde de brUogstellende aandacht schonk van alltn die aanwezig waren Hg behoort toi die weinige sprekers die ieder gaarne hoort van welken leeftijd van welke ontwikkeling men ook zg Het zal daarom onze stadgenooten zeker hoogst welkom zgn door achterstajinde advertentie te vernemen dat hun Dinsdag a st weder het voorrecht te beurt valt dien redenaar te kunnen hooren Keu volle zaal zg Dinsdag t bewijs hoezeer wij dit voorrecht Op prgs stellen Door het Departement Krimpen aan de Lek der M t N V t A IS een adres van adhaesie aan het voorstel Koog Zaandam naar het hoofdbestuur verzonden Naar aanleiding van het door onzen stadgenoot den heer P van der Want aan de stad Geut aangeboden geschenk dat vroeger in ons blad is vermeld is dien heer dezer dogen het Eere Diploma aangeboden van wege genoemde stad Daar t onderzoek van de onderwijswet nog niet in alle seotiën der Tweede Kamer is afgeloopen zal er Maandag geene openbare vergadering der Kamer worden gehouden Eene van Europa s éérste zangeressen zal zich den 13 dezer alhier doen hooren Hevr PesohkaLeutuer de beroemde coloratuur en liederen eangerei omgeven door een pianiste een violist en een zanger die zich hnar gezelschap niet onwaardig betoouen zal in de Sociëteit Ons Genoegen optreden in een met zorg gekozen prognim begeleid door een prachtige concertvleugel van Bluthuer Dut concert moet slagen de zeer matige entreeprijs de gemakkelgkheid waarmede haar zang door ieder kenner of niet kenner kan genoten worden maken eiken twgfel overbodig Een groot genot wacht ons in een eivolle zaal belang van het rei t en de konscientie op den achtwgrond is gesctfeten Dit ethisch Petaug het gelg ke recht toorallen de staatstechtelgke gelgkheid van neutralistenen nietneutralistan eenig hoofdpunt van ons debat Ten bewjjze dat we zooveel ons beginsel gedoogt willen meewerken als minumum van eisch het volgen koncept artikel bg welks verwerping alle verdere deelneming aan het debat voor ons is afgesneden Arükel 1 De zorge der overheid voor het lager onderwgs strekt zich uit tot d bevordering van de opleiding van het onderwgzeud personeel uitreiking van verlof akten tot het geven van onderwijs uitbetaling van een voste jaarwedde van Bijkswegc aan alle onderwijzers die in werkeljjken dienstzijn toekenning van pensioen aan alle onderwgzers dat den termjjn van werkelijke dienst in deze wetvast te stellen hebben voleind het houden door de gemeenten van scholen voldoende zitplaaten opleverend voor de kinderen wier ouders of voogden onderwgs van overheidswege voor hen begeeren het houden van toelicht op het onderwgs Hierbg als er uit voortvloeietld Art a Van Bgkswege wordt eiken kandidaat die met goed gevolg het examen voor hniponderwgzer aflegde aan de gemeentelijke of bijzondere inrichting waar hg minstens gedurende 2 jaren genoot eene premie van 300 uitgereikt Art l Van Bgkswege wordt aan eiken hoofdonderwijzer die t zij aan een openbare t zij aan een bgzondere school minstens veertig leerlingen onder rees een jaarwedde van 600 en aan eiken hulponderwijzer onder gelgke bedingen eeu jaarwedde van f 300 uitbetaald En voorts Ons verklaren tegen schrapping van uitgebreid lager onderwgs Tegen opneming van voorbereidende klassen Tegen ongepreoiseerde verplichting tot soboolgeldheffing Tc n de wgziging van art 33 en evenzootegen het ongewijzigde De voorstellers verklaren dat zij nog alle hoop niet opgeven dat deze regeering vooral met het oog op de antecedenten vu bare niet minst invloedrijke leden niet ten einde toe doof toor de consciente kiWt van esit zoo groot deel der nati lal U oi maar evenmin mogen zij nu reeds verzwijgen oat zagen zij zich in deze billijke verwachting teleargesteld onthouding van elke deelneming aan de verdere beraadslaging over de voordracht na afstemming van hun verzoenend vooratd voor hen eisch van plicht zon zijn De uota is onderteekend door de bh van den Berch Sohimmelpennink Kuyper van Wassenner Teding v Berkhout Mackay van Asch van Wijk en v Heemstra Tevens verneemt men dat van diezelfde zgde in de afdeelingen is gebracht ene uitvoerige memqrie waarin de punten in de korte nota vervat nader zijn uitgewerkt en die als afzonderlgk stuk bg het Voorloopig verslag der Kamer zal worden gevoegd Van den beer Bichon is een afzonderlijke nota ingekomen Bij gelegenheid van Zr Ms aanstaanden veijhardag 19 Februari zullen er in alle garnizoepsplaat sen bij de corpsen militaire assauta plaats hebben waarbg benoemingen vyi meesters en prevots op de verschillende wapens en aan de instucteurs in de verschillende vakken van onderwgs geldelgke beiooningeu worden toegekend De minister van financiën heeft aan de tweede kamer doen toekomen een staat tot toelichting van de financiële gevolgen der voorgestelde veranderingen in hèt tarief van in en uitvoerrechten De re opbrengit door de voorgestelde verhooging van den accijns op het gedistilleerd wordt berekend op f 1 662 000 waarvan noodig is tot dekking van de af te schaffen leges ƒ 300 000 zoodat blüft 1 252 000 De opbrengst zal verminderen door de afschaffing vau het recht op de in de wets voordraeht genoemde artikelen met ƒ 1 097 362 waarvan wordt afgetrokken de vermeerdering door de wgziging van het reebt op sommige artikelen 3 466 zoodot er eene vermindering blgft van 1 003 898 a i I r De zestiende algemeene vergadering vau het Aardrijkskundig Genootschap zal worden gehouden op Zaterdag 17 Februari 1877 s voorm ten 11 ure in hel Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Hage De punten van beschrijving zijn 1 Besprekug van den tegenwoordigen toestand van het Pool vraagssnk door den heer L R Koolemans Beijoen t Beraadslaging over hetgeen nu door NederUod tot bevordering der kennis van de Poolgewesten kan mededeelingen en behandeling van vraagpnuten In het feestgebouw te Botterdam wordt ckn volledige niet officieiile kermis onder dak gevierd Bondom de baan voor de wielrgders zijn alle icermisinrichtingenals poffertjeskraam draaimolen koekkroman kijkteoten enz geplaatst Deze kermis lokt honderden blockers Voor de internationale tentoonstelling van znivelbereiding te Homburg zal een gemeenschappelijke inzending geschieden door de HoU Maataeh van landbouw uit 10 nommers bestaande de Ooudsche sfd der zelfde maatsoh zal een gemeenschappelijke inzending van O nommen geven Het bestanr der Vereeniging van Gijmnastiekonderwgzen in Nederland heeft zich bj adres lot de Tweede Kamer gewend om z jne teleurstelling uit te drukken dat in het wetsontwerp over het lager onderwijs de gymnastiek niet is opgenomen onder de verplichte vakken Het bestuur aeht dit uiet in overeenstemming met de onb wimpelde en juiste wgze waarop de groote nuttigheid van de lichamelijke ontwikkeling der jeugd in de memorie van toelichting wordt erkend De bezwaren welke omtrent hel verplicht stellen van het onderwijs in de gijmnastiek in de memorie worden gemaakt worden in het adres weersproken en ten slotte herbaalt het Bestuur het vroeger gedaan verzoek om dit onderwijs het eenige dat tegenover de vel vakken van inteUeefuaele inspanning de lioham Ipe ontwikkeling der Jengd kan bevorderen bq de wet verjdioht te verklaren Blnkeni een S bij de Begeering ontvangen telegiam van Woensdag avond is te Emden de veepest uitgebarsten Dientengevolge zgn aldaar gestrenge maatregelen verordend Eene officieele bekendmaking in bet Dretientr Jtmrmal van 6 dezer houdt in dat ook in nabgheid van Dresden op eene boerderij de veepest zich beeft geopenbaard Voortaan zal blgkens eene aanschrijving van den Minister van Oorlog aan de kommandeereade offir eieren der korpsen uit militie samengesteld zoowel de milicien korporaal als de milioien seneant Vj elk eorps van zijn wapen tot eene vrywiUige verbintenis kuqnen worden toegelaten met behond van zgn graad Bg gemis aan vooature in dien graad by dat korps zal hg met ingang igncr vrgwilligf verbintenis voorloop den titulairen door hem bekleeden graad moeten aannemen De afdeelittg Overveluwe van de Geldersohe Maatschappij van Landbouw heeft besloten het hoofdbestnur voor te stellen bij de Begeering er op aante dringen dat veldarbeid door kinderen beneden de 12 jaren bÜ de et worde verboden Voorts heeft de afdeeling besloten genoemd Bestuur nit te noodigen liob tot de hsoge Begeering te wenden met hetverzoek dat b j de wet orde voorgeschreven deboomen van rospen te ziiveten en het uithalen vsnvogeluesten alsnude bet rangen van ogels strafbaarte stellen De noodip vergnnning voor verlotingen van op tehonden markten aan te koopen vee is door denMin van Fin aan Buig en Weth van Arnhemgeweigerd De prgs van bet gas zal te Zutfen met 1 Jnli op 10 cent gebracht worden De arrond reobtbank te Amsterdam heeft den ISjarigen kantoorbediende die een postwissel heeft vervalwht veroordeeld tot eene celinkire g raugeaiutraf vOn drie maanden Naar men nit Boermond meldt hebben veertien ingezetenen van die stad een patent genomen als schipper om zoodoende hun aanslag tot 14 te brengen en op de kiezerslijsten gebracht te knnnen worden Betreffende de arrestatie van den seeretaris der Amsterdamsche Kanaalmaatsehapp j F H Bruyn deelt de J£eU en NJ Cl bet volgende mede B was vroeger mede directeOr van de Hollandsobe gasfabriek welke be kking bü Uter verwisselde voor het meer lucratieve secretariaat der Kanaalmaatschappg voorts is hij president der HoUandsehe Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen en bekleedde b j de eervolle functie van schooh pzieuer Ook was hg bij de opening van het Noordzeekannal tot officier van de eiken kroon benoemd B heeft de Kanaal maatschappij benadeeU voor een bedrag dat op ruim een ton berekend wordt zoowel door bet verkoopen van aandeelen als door bedriegelijke verantwoording omtrent gelden die den aannemers waren uitbetaald Het bedrog kwam aan t licht terwijl B een uitstapje naar Parijs maakte ter gelegenheid van syn 12 Jarig huwelijk het exKamerlid Butgers van Boitenbnrg mededirecteurdar Maatschappij beheerde in zgn plaats de administratie en kwam de tallooze vervalsohingen op tspoor De directie besloot de justitie in de zaak temengen Zondag keerde B uit Targs terug en Maandag oditend verscheen hij niets kwaads duchtend opbet bnreao Op het kuitoor werden hem in volle vergadei ing de duimschroeven aangelegd in een Kamer daarnaast wachtte de politie Hg viel spoedig doorde mand De eerste oogenblikken wt de ontrouwesecretaris bijna razend van angst en wanhoop Uterdaagde men er in hem tot bedaren te brengen en toen de schemering inviel brachten de hoofdcommissaris van politie met een paar inspecteurs en agenten hemin een vigilante naar de hulpgevangenis op den HeiUgenweg De afdeeling Wassenaar Voorschoten der HolUndsche moatsohoppg van Landbouw heeft besloten in Augustus a s te Voorsehoten eene landbouwtentoonsjtelling te houden Naar aanleiding van eene opmerking betreffende ds verkiezing van voorzitters en ondervoorzitters in de afdeelingen Sar Tweede Kamer schrgft de Haagsebe correspondent van de conservatieve SM Ct i In weerwil van de ongunstige beslissing van het lot waarnaar de trekking der afdeelingen geregeld wordt bad het ia duidelijk de meerderheid in de tweede der vijf fdeeliugen aan onze richting moeten blijven Er stonden daar 9 onder anti liberale vUg gekozenen tegen 7 liberalen Doeb ik vermeen dat de beer de Jonge die tot deae afdeeling behoort wegens ongesteldheid afwezig is bleven no 8 tegen ï Maar nder die 8 bevond zich de beer Knyper I de afvaardigde nit Oouda wiens levensroeping het tbans u geworden de conservatieve partg zooveel nogelgk te verzwakken ten behoeve der kerkelgken aan wier hoofd hij bet is hoöge ernst waarin ik spreek zich nog eenmaal aan de groene tafel hoopt te zien meende zijn taak op eigenaardige wgze te moeten hervatten Zijn langdurig verblijf buiten s lands heeft hem aan zelf beheersching niets geleerd en als politiek stokebrand niets doen veigeten Weet gg en voor die b jzoudeibeid sta ik u in op de meest stellige wijze weet gij wie in de tweede afdeeling aan den liberalen voorzitter en den liberalen ondervoorzitter de zege veriekerd beeft F Niemand anders als de beer Knjper die de kiezers van Gouda nemen r wè nota van zijn radicale tendenzen dos nog niet verlooobent de kniebniging maaktcroor de radiale vrienden en door i jn stem den dooid beeft Itgevea te bnnnen faehoere De heer Knyper beeft hierdoor ook weer gelegenheid gevonden extravagant te zgn en interessant aan welk laatste vooral t ook in anderen zin opgevat dan ik het hier bedoel niet ontbreekt De heer Kuyper weet zgue medeleden naar ik boor zeer te boeieu door zijn scboone reisverhalen omtrent al hetgeen hij gezien en gehoord heeft onder den liefelijken Italiiianschen hemel in het éénige Napels in het artistieke Bome waar hg zijn kennis en ervaring verrgkte terwgl zijn vrienden hem hier beklaagden over zgn eenzame geaeeskuur in het Zwitsersch gebergte We vrienden roemen eer deze philosophische o Vattiug van den nu gecureerde zieke wieu men t daardoor zoo weinig kan aanzien dat hg ik wil niet zeggen physiek want dit zou niet overeenkomen met den sohoonen tocht door Italië maar dan toch naar den geest zoo geleden sou hebben Wat de liberale vrienden betr t zij hebben des heereo Koypers gracieuse handeling van jl Maandag te hunnen opzichte onmiddrlijk beloond door hem op te nemen onder de rapporteurs voor het schoolwetsontwerp weshalve dan ook liJn lidmaatschap in de Commissie niet kan beschouwd worden als aanwinst voor de beginselen welke velen zoo gaarne verdedigd zagen tegen hut radicalisme Bij den heer Knyper ik herhaal t en z jn jongste handelwijze bevestigt het ten overvloede is op dit oogenblik slechts één beginsel levensregel ziimeowerken met al wat het onservatisl beginsel in t algemeen en het Ministerie Heemskerk in t bijzonder afbreuk kan doen De verdere gang der parlementaire werkzaamheden speciaal wat de ouderwgs quaestie betreft zal het u leeren Men leest in het Dagblad m Zuid Bolland n i Gratt kttge Als curiosum mbge het volgende briefje even k ir iktenstick van vorm als van inhoud hier een pla tts vinden het orgiueel ligt voor ons alleen schrappen w j de plaats aandnidingcn 5 Febraari 1877 Zeer GeaekU Heer I Beleefdelijk ia mgn ver zoek zoo UEd nog een domen aan het Hollaudsche tooneel zou kunnen plaatsen of mg dan in UEd gunst mag aan be veeleu Voor mgn Hnwelgk heb ik 4 Jaaren te gespeelt op de ver Eeniging toen was ik daar in be trtskking als Buvet Jnrrouw en nu speel ik weder 3 Jaar in de ver Eeniging waar van u de beste ge tuigen kunne ge geven worden ik beken dat het Vrg is om did van n p zelfs te be vesdigen Maar ik ver zeker u op mgn Bord dad ik bdtwaam ben alle ka rakter te ver vnlleu de rollen die ik deze drie Jaaren gespeelt heb kan ik UEd toonen Eu vrei gesprooken Mguheer Haak ik met Ziel en Geest nog hn maal een Groote Actriese te worden En ik be twijCel niet zoo mij de gelcegenheid niet ont bonden word mijn geest ver te oefenen ik did binnen korten tijd zal zijn Zoo vraag ik UCd vriendel k ge Zoo teken ik mij met de meeste Hoogochting UEds D V iiinarrene volgt de naam IPOIjITIB Gevonden voorwerpen Aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Een POBTEMONNAIE met eenig Geld Laatste Berichten St Petersburg 9 Febnuri Van eeu voorgenomen reis van den Czaar naar het ZuiderUger is hier niets bekend dit gerucht is al even ongegrond als dat betreffende het aanstaande verschijnen van een keizerlijk manifest BrOSSeL 9 Februari De JVmf doet nitlcomen dat er tegenapraak is tusschen de Eogelsche troonrede en de houding der Engelsohe gevolmachtigden ter oouferentie en evenzeer tusschen de verklaringen der Engelsohe Ministers over de hopeloosheid der Tnrksche hervormingen en bnn tegenstand tegen eiken dwang Verder bevat de Iford een brief uit St Petersburg waarin gezegd wordt In 1866 beroofde Europa Busland van bet recht van interventie ten gnaste van de christenen ten einde dit recht zelf te kunnen uitoefenen nen Busland is derhalve gereehtigd te vragen boe en tot welke hoogte Enropa voornemens is zich van dat recht te bedienen Ziet Europa van de toepassing af dan zon Busland bevoegd zgn voor zich dit recht te hernemen Trouwens wat het zoekt is niets anders dan eene oplossing hoe die ook wezen moge Jjoaden 9 Febmari Maandag zal lord Bussel in bet Hnis der Lords deze motie voorstellen Het is onrereenigboar met den plicht der legeeriag rriendscbappeiyke rebities te onderhouden met een staat die zdd bsrbaanoh eu wreed is als Turkije en Bt eenig mogelijke relatie is eene vgandige verhouding Madrid 9 Febman Volgens den Tiempo heeft de I Koning het besluit tot ontbinding von den Senoat en totj het uitschrijven van nieuwe verkieiiugeii geteekend Dilj besluit zal morgen in het officieele blad verschgnen I JBurgerliJke Stand é BOREN I 8 Feb Heleai ouden C tio Vliet n C de long Bertn Wilhelmni ouden J PooMÜe en P J H Belonje Jahsora Cstharin Pegliu ouder J P T Mulf n M P vso Mines Sgbraod ouden 6 Verdoow en i na der DoMeo OVJSBLBDEN 7 Keb S m de Wster 3 w M S n der Willik 18 d 8 3 P de Hoog ij la B A Joosten boiirr van G Booten 26 j ONDERTEOCWri 11 Feb W BokboTin 22 j en A C Borku 19 j A an Roan U Beenirijk 26 en P A Cramer 1 j A J IJMbtijn 68 j en Mernee 65 j Ondertrouwd W BOKHOVEN SM A C BORKÜS Gouda 9 Febr 1877 ADVERTENTIËN Heden overleed onze geliefde Vader en Behnwdvader de V elEdele Heer CORNELIS JOHANNES VAN DEB GBUP in den oaderdom van ruim 76 jaren üit aller naam W C J TA DU GBU Gouda 7 Pebmari 1877 ciaiiMMamL Dinsdag s en Vrijdags van 6 8 uur des avonds Deze Cursus begint DINSDAG st dea13en FEBBÜABI Zg die nog mochten verIsDgen bnnne Kinderen daaraail DEEL TSLATEN NEMEN a 2 golden per maand worden verzocht zich te wenden tot H K VAN D8R WOEED Westhaven 5 16L Om ten spoedigste in dienst te treden wordt gevraagd een 0 Adres in persoon by den Boekhandelaar A BEUNKI AN Tiendeweg imsi mmmiw Versche en Gedroogde TÜINBOONEN en alle soorten van Verdanrzaamde Levensmiddelen APPELKRAÜT ONTVANGEN in de Haagsohe Winkel bg P J MELKEBT LA GRANDE CHARTHEÜSB LIQUEUR BENEDICTINE BLUER DE SPA i LE SANGLER DES ASDENNBI 1 i LIQUEUS OK MARASQCINO Dl ZARA i BLHfcB d ANVERS l UqVEVR SI EMIUON eai w N RAAIJMAAEBRS Haven B 17 Openbare Verkooping op DINGSDA6 20 FEBBÜAEIJ 1877 dei Toonniddags ten 9 ure aan het Lokaal wgk K Nr 237 aan de Peperstraat te Gouda van MEUBELEN en HUISBAAD BEDDEN en BEDDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVEB eni Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomeq ten kantore van den Notaris W J FOBTCTIJN DROOGLEEVEB te Goada fi