Goudsche Courant, zondag 11 februari 1877

Woensdag 14 februari 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeo De inzending van advertentiën kan gesclüeden tot óén nnr des namiddags van den dag der uitgave Sociëteit ONS JEXOEr EX SOPMMsloiBRT tegevenop DONDERDAG 15 FEBRUARI 1877 te T j ure Joor Frau I I E$CHKA LEl i EIt kaininiTsiin ennau3 Leipzig MissCLlKA iUELLEIt PiHinstiiiinis Lomli u HefT i r IMLL KLEAiiiEL Violiiie Jlitulied dei tCowimdhuiisCiinelle lleiT Concertsungcr ËUUABD SCIiaEfiUAl iius Muucheu 1 SoBiUe fiir PiiiBoforte uid Violiite Gmeq S Arie far Sopnui uiis der Oper FtdelUi Beethoven Dr Ftiehiu leatner a NovHUt H j f pi ofofte SCHIMANN c rraiimi swirrfn 4 Arie für iturïjtoii uiis das Oratorium Paulm Mendelssohn Jlerr SeAt e raf S Es blinkt der Thau t Rubinstein Wiejjeulied i BuAiiMS OTu Vr FeKÜa leutner Taktim MoZATlï 1 banz Bl KTHO eN f tia T V 1 1 Violine i AjKiiwtto ilondo 7 StiBe Siehtiteit j i Adrmule Herr SeAn€ffm S a Waldesraiiechen i LiszT ft é fciegraunds Liebesge 1 p e sang aus derWulkiire WAG ER FAUSIO S Bomauze fur Sopnui Spohk Frau Dr Tezchka Lfutnet fgtr De Ceiircrt Vleneelpiiino Itlfltliiier is t bet Maj ijii vau J IVISüGN t AiiutterilHiii Tot 14 Fébmariüyn plaatsen te bespreken A f O IO per plaats en ÈNTBÉE BILLETTEN ad 0 99 per persoon voor LEDEN der Sociëteit hanne Dames en Kinderen en ad f 1 70 per persoon voor NIET LEDEN hunne Casies n Kioderen te bekomen bij tien Kastelein der Sociëteit Nadien tijd zal weyem de ijroote aanvmye naar bespreekplaatsen en de weinig hêtelukliare ruimte plaatshefpreHng vermoedelijk gesloten djn eu zullen de Jj niréeprijzenwor Jitm verhoogd Goedgekeurd door de Maand Commissarissen A TAN VEEN H J BEÜSEKAMP Tot de beste Uzerpraeparaten behoort de STAALHOÜDENDE LEVERTRAAN bereid door P VAN HEIJNSBËRGEN te Zaandam Verkrggbaar bö J C W tek BEUGGEN Jii Êlaawstraat te ffmda a 65 Cts per halve flacon i Berger Medicinale Levertraan a 35 Cts per halve flacon NIEUW SIJSTEEM H iKl lTT4 D£K k iOUUVÜLLINGEi PINKB 0 ± Clis JMntlgte 5 Aleianderstrttat s Gravenhage Dagelybs te consulteei n van 10 tot 4 uur Chemische Wasschcrii van Gebr PALTHK Almelo Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt de Ckiederen ledereu ZATERDAG naar 4 me2d op Markt W YAN DER PALS No 917 d beroem le Wekeiyksehe Zamenspraken üitg Te J J H KEMMER te Itreeht il heden Toorhand n bg d n Boekhandelaar t nge Hepdeweg te Gouda Maatschappij tot NUT van t AÏ GEMEE ÜEPAHTEMENÏ i OÏÏDA op DINSDAG 13 FEBRUARI 1877 des avonds ten 773 lur Lokaal Nut bn Vermaak Spreker de Heer P H HUGENHOLTZ Jr Tan Amsterdam Toegangkaarten Toor Stadgenooten niet leden verkrijgbaar ad 1 25 De Secretaris H W G KONING KANTOOR voor SOHÜLS INVOBBEIIINS Jonkerfraiis strttttt i o 15 hoek Dirksraitsstraat te Rotterdam Dit Kantoor belast zich sedert jaren met INNING VAN SCHULDVORDERINGEN onTersehillig Tan wat aard door geheel Nederland op billijke voorafgestelde conditiën Hij niet inkomen eener jioet mits deugdelijk zijnde wordt geene kosten berekend Brieven franco aan de Administratie W N RAAIJMAAKER8 Banketbakker Haven Heeft Voorhanden Al l ELBOLI EN KO MNIiUNNHIJKOOD FEKaT KBAK I KIXCJÖSKBEOOD KA n KNTONOEN HEERENBANKKT CHOCOLAT BONBOX Openbare Verkooping te Gouda op MAANDAG 26 i BBRUARIJ 1877 des Toormiddags ten elf ure in het Logement de Zalm van een kapitaal dubbel i met TUIN en PAKHUIS daarachter aan de Westhaven te Gouda wijk B Nr 145 groot 850 Centiaren zeer geschikt tot oprigting eener FABRIEK Zijnde in het Uuih een marmeren Gang vier Beneden en vier Bovenkamers drie Zolders twee Kelders twee Keukens en t geen verder tot een goed en gemakkelgk Woonhuis behoort Eeu HÜÏS en ERF aan de Peperstraat te Gmida wp K Nr 253 Een HUIS met WERKPLAATS en ERF en een afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS in de Keizerstraat te Gouda wijk K Nr 117 en 117a Een HUIS en ERF in de Kappenaarasteeg te Gouda wp G Nr 31 Een HUIS in de Tnmhontsche poort aap de Nieuwe Haven te Gouda wijk N Nr 152 Een HUIS en ERF aan de Kamemelksloot te Gouda wflk R Nr 160o Vier HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te Gouda wgk R Nr 76 77 78 en 79 Een HUIS GEBOUW en ERF in deWalesteeg te Gouda wgk F Nr 73 En een OOFTTUIN met TUINHUIS in de Korte Akkeren te Gouda wflk P Nr 195 groot 727 Centiaren Alles te aanvaarden 1 Mei 1877 Nadere inlichtingen zgn te Women ten kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda OR DINGSDAG den 13en dezer des avonds ten 7 ure in het locaal Heil des Volks aan de Peperstraat alhier gevolgd door vrg debat Ondbkwïrp Het Christelijk Onderwijs het zout onzer Maatschappij Spbbkbr de WelEerw Hooggel Heer Prof A BRUMMELKAMP uit KAMPEN TOEGANG VRIJ Café Restaurant ö o U W E C 8 De Ondergeteekende bericht dat bg hem alle dagen te verkrjjgeu is BOUILLON 10 Ct per Kop Een sraakelp bord SOEP 20 Ct BOEUFÖTEK met AARDAPPELEN 60 Ct BOEUFSTEK zond AARDAPPELEN 50 Ct Zorg dragende voor eene nette en promptebediening beveelt hg zich minzaam in UEog gunst UEd Dienaar G BEL01V JE ih Mosselen lederen avond verkrijgbaar OPENBARE e£R£CHT£UJK £ VEREOOFINe van een HUIS eu ERF sfauinde en liggende te Gouda aan den Kattenaingel wj k B No 116 kadastraal bekend in Sectie A Ka 2011 groot 1 Are 7 Centiaren op WOENSDAG den 28 FEBRUARI 1877 des Voormiddag ten elf ure ter turechtzitting van de ArrondissementsRechtl ank te Ilotterdam Nadere inlichtiagen zgn te bekomen bg Ut H TROSTOB FF Procureur te Rotterdam en bij Mr J FOBTÜUN DBOOGLEEVER AdTocaat te Gouda ERKEND beste middel tegen Wï TERIIA DP Vrij f le minerale bestanddesleo vaa eenen aangenamen hoogst aromatischen genr verfijnt en verfrischt de JOH HOFF sehe de Huid verwijdert alle onreinheden alsr Danwwormen Sprneten enz maakt de Huid zacht en elastisch hergeeft en onderhoudt een jeugdigen tint Prijzen 17 cent 6 stuks 95 cent 35 ct 6 stuks 1 95 50 en 70 cent het tuk JOH HOFF sehe Centraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstroat F 250 Te Gouda bg J C van VREUMINGENen de Wed A C SCHOUTEN Fabriek @ Merk De met roem bekende Dr Airy s Specialiteiten aU Sarsaparillian algemeen iekend al het tcerizmimtte middel bij chronische ziekten elke uit bederf in het bloed en de sappen ontstaan Pain Bxpeller onovertrefbaar bjj Ehufflatisme Jichilijaca enz enz Dr Airy s Pillen bq slechte ep verteeringi verstopping enz steeds met het iette getolg aangewend zijn voorhanden te Gouda bij J C ZÜLDENRIJK Drogist en L SCHENK Ieder die zich vooraf van de buitengeuxme teerkzaamheid dezer Geneesmiddelen wil overtnigen kan in bovecgenoemde depots gratia een met vele ortgineele attesten voorzien uittreksel bekomen uit Dr Airy s Natunrgeneeswijze Alle artikelen moeten met boven afgedmkt febriekmerk voorzien zijn Gouda Druk ran A Brinknuui De oitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geachiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr g per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BÜITEINTLAND Buileolandscli Uverzii lil Over het antwoord op de Kuuische oiroulaire wordt tossohen de mogendheden ooderhaudeld Men bewaart dat het in deze week zal worden verzonden maar dat iedere mogendheid op ziohzelve antwoorden zal en men zal rermyden te vragen wat Rusland denkt te doen Uit de telegrammen blqkt dat de Sultan roor zoo ver beloften en verklaringen gaan kunnen niets versuimt om den indruk weg te nemen dat de verwijdering van Midbat pacha zou moeten worden opgevat als reactie teu aanzien der binnenlandache staatkunde Allerlei verhalen doen de ronde in de bladen aangaande het frredea en de verbanning van Midhatpaeka De verschillende lezingen loopen evenwel zoo uiteen dat het in overeenstemming brengen daarvan eene wanhopige taak zon zgn De wijste partq zal iqn nadere ophelderingen af te wachten die gaandeweg wel zullen komen hetzij van den verbannen vizier zelf hetzij van andere daarin betrokken of in het hofleven ingewqde personen Volgens een particuliere depêche ontvangen uit Brittdiai is Midhat paoha aldaar aaagekomen Aan een deputatie uit Ëngelschen bestaande heeft hij o a gezegd dat zqn verbanning moet worden toegeschreven aan Russische intriges en aan zijn verdediging van een bepaling der nieuwe constitutie volgens welke de Sultan geen onderdaan mag verbannen dan krachtens een rechterlyk vonnis Te Berlqn acht men volgens den correspondent van Dailg Ntm het optreden van Kdhem pacha geenszins een waarborg voor het behoud van den vrede Wat Moharamedaansohe afkeer voor de Westerlingen betreft zgn Midhat en hg vogtls ran eenerlei veeren Maar Edhem heeft minder vastheid van karakter en zou dus aan de oorlogszuchtige neigingen zijner landgenooten minder weerstand kunnen bieden De Parqaohe correspondent van de Tfinn merkt op dat Midhat blijkbaar ten val kwam omdat hq eene staatkunde had en dat Edhem pacha werd benoemd omdat hq zonder ia Zoo zou Turkije Weder lijn teruggekeerd tot de goede oude tqden van AbdoelXn en zqne voorgangers toen de wil van den sultan wet was voor zijne ministers De Turksohe natie ehqnt voor dezen terugkeer naar het absolutisme volkomen onverschillig te wezen en de buitenlandsohe staatkunde zal voortaan weder geheel de luimen volgen van éia enkel man den Sultan en dus geheel omgaan bditen de regelen der logica Nog altyd zou het voor den vrede van Europa te wenschen zqn dat Engeland besloot ruiterlqk met Knsland samen te gaan ten einde Turkqe te dwingen alle voorwendselen tot inmenging van mogendheden weg te nemen Nu het Parlement bijeen is zullen wj spoedig iets hooren van de verdere plannen Voorloopig en te oordeelen naar hetgeen tot dusver in het Huis der Iiords werd gezegd is er niet veel hoop op een afdoend besluit der Éngelsche regeering Lord Derby althans sohqnt te meenen dat het nu aan den kaar Is om zich terug te trekken Dit zou wel gaan ondw zekere omstandigheden maar zooals ze nu staan gaat het toch stellig nog niet Aan Lord Saliabuiy kan men toegeven dat het vol strekt geen zaak is om te streven naar omverwerping van het Turksche rqk en dat tegenover eene regeering als de Turksche vooral met het oog op de Christenen dwangmaatregelen gevaarlqk zouden kunnen zijn Maar wat dan anders zal moeten geschieden is niet dnidelqk te minder omdat men tevens verneemt van sir Stafford Northcote dat toch tot gemeenschappelijke handelingen bes iten is en de regeering geen vertrouwen ste t lu de Tnrkadie Grondwet De oppositie drong bq monde van lord Hartingtob er op aan dat Engeland zich niet aan de zaken zou onttrekken wat volgen de woorden van lord Derby wel eenigszina de bedoeling der ministers scheen Een motie tegan de regeeriug schqnt van den liberalen leider niet ta zullen uitgaan Eene zoodanige wordt door den grijzen wakkeren lord John Russell in het hoogeanis aangekondigd van dezen inhoud Het is onbestaanbaar met de plichten eener regeenng vrieudsohi pBlqke betrekkingen aan te houden met een zoo barbaarschen staat als Turkije de eenige betrekking welke mogelijk is is die van vijandigheid De stemming over deze mo ie zal doen zien hoeveel voorstanders de van Gladstone uitgegane radicaal anti Turksche beweging er nog onder de Éngelsche staatslieden zijn Wü verwachten er niet veel van De Polittiehe Corretponieni meldt uit Belgrado In drie oonferenties die hier tusschen Ristic en Fertew gehouden zijn is men het volkomen eens geworden over de formeele pnnten van de door Turkije gestelde grondslagen roor de onderhandeling het solueeren van de Turksohe rlag het ontwapenen der Servische vestingen overeenkomstig den linnan van 1867 en de verplichting voor de Servische Regeering om te verhinderen dat gewapende benden zioh vormen en de grenzen overschrijden Met betrekking tot de verdere punten heeft Pertew instructien gevraagd die spoedig worden tegemoetgezien Na het vostatelUcn der preliminairen zal Philip Christits met twee secretarissen naar Konstantinopel vertrekken om de definitieve vredesonderhandelingen te voeren In den Prnisischen Landdag heeft de Minister van Binueulandsche Zaken in autwooid op een daarover tot hem gerichte vraag gezegd dat het tqdstip van de invoering der nieuwe administratiere wetten in de westelijke provincies nog niet kon worden bepaald eerst moest o n de regeling van het stadsbestuur en vau de gemeentebelastingen zqn afgeloopen die provincies uit te sluiten ran de hervormingen kon natuurlijk het doel der regeering niet zijn In het Hongaarsche Lagerhuis gaf Tisza Zaterdageen overzicht van den loop der onderhandelingenover de Bank welke echter schipbreuk leden op dequaestie oer oonstitueeriug van het centraalbestuurder Bank waarbq van de Hongaarsche Regeeringiets verlangd werd dat naar haar zienswijze nietkon worden ingewilligd zonder verkleining van hetaanzien van den staat nadat ook de oprichtingvan een zelfstandige Hongaarsche Bank hoewel bet recht daartoe door niemand betwijfeld werd was afgestuit op onoverwinnelijke bezwaren Het Kabinetachtte zich verplicht zijn ontslag in te dienen datdoor den Keizer werd aangenomen Tisza verzocht dus de zittingen te schorsen Hq hoopt dat de Keizer spoedig beslissing zal hebben genomen nopens de nieuwe Regeering dewql de Keizer reeds heden hierover met verscheidene algemeen geachte personen heeft geraadpleegd ADVERTENTIËN wordengeplartst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afionderlflke Nommers VUF CENTEN De zitting werd overeenkomstig Tisza s voontel verdaagd Volgen een later bericht ia de onderhandeling met baron Sennyey die een oonsenratief ministerie rornwn zon afgesprongen n verwacht men dat aan een liberaal staatsman de vorming van een nieuw kabinet zou worden opgedragen De Spoansche Oaceta bevat een koninklijk bealtiit waarbq de Cortes worden ontbonden met bepaUag van de nieuwe verkiezingen op 6 April Men verzekert dat Canovas den Koning naar Andalusie zal vergoselleu BINNENLAND GOUDA IS Februari 1877 Het wets ontwerp houdende wqziging der kieswet finkieaiabeliagistanB bq datweade kamer ittgekomaB Door het hoofdbestnnr der HoU maatachappü van landbonw is aan de afdeeliugs bestnren de volgende circulaire gezonden Een vreeaelijke vijand van onzen zoo kostbaren veestapel heeft zich in het naburig Dnitschland en Engeland vertoond De zoo gevreesde veetypbus toch deed zidi op enkele plaatsen in die rqken voor Het hoofdbestuur acht zich verplicht u op het gevaar te wijzen dat ons bedreigt een geraar waarvan de groote nadeelen nog zoo verscli in reler geheugen liggen Vooral voorzichtigheid wordt aanbevolen Moge een ieder toch behoedzaam zijn en geene vreemde kooplieden op zijne stallen toelaten Van algemeene bekendheid is het dat ook daardoor de besmetting kan worden overgebracht Uwe gewenschte medewerking om in uwe afdeeling tot de meest mogelqke voorzichtigheid aan te sporen roept het hoofdbestuur bq dezen met vertrouwen in De commissie vau oppertoezicht en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden bericht dat op Maandag 26 dezer in die inrichting weder eene keuring zal plaats hebben van knapen die eene verbintenis in s rijks zeedienst wenschen aan te gaan Zondag jl heeft de heer W v Elden beroepen predikant te St Kruis die sinds geruimen tq d het hulppredikersohap waarnam te Hekendorp aldaar vja afscheidsrede gehouden Hij mocht bij deze gelegenheid verscheidene bewqzen van belangstelling ondervinden en ontving ook eenige stoffelijke blijken van toegenegenheid Uit Leiden meldt men Men verneemt dat ongeveer iji van de gronden voor den spoorweg Leiden Woerden door minnelijke schikking zijn verkregen en de onteigingswet weldra voor de overige eigendommen zal worden toegepast Er zijn eigenaars die meer dan f 30 000 per bunder eisohen en daartoe in rekening brengen de kostenvan stalroedering voor schapen die niet in den winter kunnen worden geweid omdat de spoorweg het toezicht van de woning mogelijk zal hinderen Door Z M den koning is eene som van ƒ 200O besi ikbaar gesteld ten behoeve der interiMiticnsle