Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1877

toiubouv tentopoatelMoRi Amsteidam op den liuiAftA a s plachtig zal warden geopend Z K H prins Frtderik heeft geschonken 2 groote gouden medailles 2 dubbele gouden medailles 2 gouden medailles i groot ilTeren medailles en Sxilveren medailles lerwql door H K H prime llnrianne voor 3 dokbele gouden medaSle werd iligeMhreven Ter voldoening aan het door den ttiinieter van bnitoal laken gedaan lrer i lMift de miaister vaa landbouw en handel te Borne aan de koninkl maatsohappq van tainboQW te Florence opgedragen eene centrale commissie te vormen teneinde de bezendingen nt ItiflM rt ot d ttimbouw tentaonstelling te leiden en te re e1eB Vanwege de Itidiaansohe regeeriug is ter bevordering daarvan eene voor dit doel belangrijke som beschikbaar geweld Genoemde maatschappq heeft tot leden dezer commissie benoemd de bh prof Ph Parlatore president markie N t Si4 lfi v riAfcr JE O jfebzi ridder lA Pncoi e prof C d Anoona secretaris Blijken telegram van onzen Gezant te Londen is yua gisiteieq af ijei invoer in Jlugaland van rundvee en schapen nit Nederland afkomstig verboden De dekte is te Eihden op 2 plaatsen tegelqk uitgebroken Jl Ruling stierf op efn der staUeu 1 rund den Volgenden dag werden 16 dieren door de ciekte aangetast De gebeele stal werd dadelijk afgemaakt Er is een militair cordon om de aangetaste hofven getrokken et irtganreus verbod van in en uilgang Valgms de Duitsehe wet moeten daar nu alle ziekte gevallen oader het vee worden aangegeven behalve aar het geldt uitwendige verwondingen De Commissaris des Konings in Groningen heeft nd n ingiftetenen van die Provincie de strengste voor iticbtighcAd in elk opticht aanbevolen Het by de Tweede Kamer ingekomen wets ontwerp iat het brengen van wijzigingen in het wetboek van blirgerl ke reoh4svordering heeft bepaaldelijk ten doel slgemeene afschaffing van het proouraat invoering titT summiere procesorde in alle zaken en in verband daarmede zoodanige regeling van de afdoening der aieqitien en incidenteele vorderingen dat door de daarop te wijzen vonnissen welker beteekening in de gevallen voorzien b j de artt 161 al 1 en 249 HAmf niet langer noodig zal zyn tot voortzetting van het geding de zaak in den regel niet van de rol geraakt De bestaande procureurs lijn evenals de ad rocaten lievoegd tot de vertfigenwoordiging tan partijen en tot het houden der pleidooien in burgerlijke en bij de collegien waarbij zij t a aangesteld De uitslag van de gisteren plaats gehad hebbende aanbesteding voor de Vergrooting der Burgeravond school alhier was als volgt W de Jong ƒ 13688 P A Burghout 12386 P M Roozendaal ƒ 11825 A SneUeman 11789 T Verbruggen Waddinxveen ƒ 11290 W Beidd 11209 H J Nederhorst ƒ 11111 De Jtut Cl verneemt dat in het ontwerp van wet thans bq den Baad van State aanhanging tot gedeeltelijke droogmakiug der Znidereee tevens is rborgesteld voor rekening van het Ëak de verbinding van Amsterdam met de Geldersehe Vallei te nemen De laatste Zaterdagavond was voor de leden van door Inspanning Uitspanning te Stolwijk bizonder geuot H lqk Men werd op eene boeiende en flinke lezing vergaat door den Heer EUer onderwijzer te Hendrik Idoambaoht Uitmuntend werd zqne lezing voorgedragen door den begaafden spreker die toonde een dej eljjk redenaar te zijn Broer Japik een novelle Wan Cremer wat zijn onderwerp Ook zijne bijdragen erden met onrerdeelden aandacht aangehoord Veten wenscben dat de Ueer ISler nog menigmaal in genoemd gezdsehap een leesbenrt zal vervullen Door gedepQ de staten dezer provincie is bejiaidd dat de jacht op waterwild wordt gesloten op 81 Maart a s dat het weispel van kwartelen is toegelaten van 30 April a s tot 14 Juli d a v dat de vissdierij in de binnenwateren is gesloten van 18 Maart tot 9 Mei dat het visaoben met ankerknilen van 1 April tot 15 Juni la verboden en dat de kooilieden hunne kooieenden in dit jaar moeteu opduiten of opbokken van 1 April tot 6 Mei en van 15 Juli tot de opening der jacht op waterwild De lotingen die vMr de inlijving bg de militie met gunstig gevolg en examen heggen waarvto het programma door den Minister van Oorlog wordt bepaald worden voor loover zij daartoe geschikt be voaden lija en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen ingelijfd b het kotps en ge plaatat in het garnizoen banner kenze In werkelijke dienst worden zij zooveel mogelqk in de kazerne bij elkander gehuisvest mogen voor eigen rek ping bniten dienst fijner uniform dragen en tod dfirtoe maar etnigazins geladenheid is met elkander of met de ad8pi nj p M tieriln en korpsraals menage houden iJit hen zal ia de eerste pl iats militickader worden getrokken voor zooverre hunne geschiktheid tevens voldoende zij Verder zijn bü dit besluit eenige andere bepalingengemaakt in het belang van de miliciens die zich door bekwaamheid onderscheiden L De Directie der onderwjjzers spaaljbaulèlteeft aan de deelhebber bericht dat in het afgeloopen boekjaar door die inrichting aan rente getrokken is 4 216 per mille s maande of 6 068 p Ct sjaar s Naar men uit Nieuw Beerta meldt ejjn bij de jongste overstrooming alleen by de Nienw Stateusluis 30 personen omgekomen Vanwege bet Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is aan de beatnnrderen der onderscheidene departementen eene oireulaire gericht betrekeljjk de voorgedragen onderwijswet He hoofdbestuur spoort daarin de departementen aan tot overweging van geest eu strekking der wet en vestigt meer bepaald de aandacht op deze twee punten de verplichte sehoolgeldheffing en de interpretatie van art 184 Ier Grondwet De Grou Ct meldt dat dezer dagen door den directeur generaal der Maatsebappij tot Etplieatie van Staatsspoorwegen order is gegeven dat nl het treinen wegpersoneel opnieuw moet onderzocht worden of er ook personen onder zijn die lijden aan daltonisme De geneeskundige Raad voor Friesland en Groningen heeft ten vervolge op zijne circulaire vau 11 September jl betreffende het verzamelen en eiploiteeren der taecalien bepaaldelijk door toepassing van het tonnestelsel op welke circulaire w iudertjjd de bizondere aandacht hebben gevestigd dd 7 dezer eene nieuwe circulaire aan de gemeentebesturen in de beide Provinciën gezonden Daarin vtorden tot aanvulling van de vorige aanschrgviug kortelijk uiteengezet de vcreisehten van ten goed tonnestelsel De Baad wijst er op dat vermits de zaak in de eerste en voornaainste plaat 1 van sanitairen aard eventueele mindere opbrengst nooit eene reden mag zijn voor eene minder goede exploitatie van een tonnestelsel TJit eene In de Siaatt courant opgenomen tabel aantponeude het verkeer en de opbrengst der onderscheidene kantoren van de Bijks telegraaf over het jaar 1876 blqkt dat verzonden zijn 1 744 354 en ontvangen 1 7B3 1SS gewone telegrammen alsmede verzonden 194 222 en ontvangen 188 865 kaarttele grammen De opbrengst bedroeg binnenlaudsch verkeer 443 25 6 internationaal verk 78 30J Sl kaartteleUrammeii ƒ 36 740 2 samen ƒ 758 300 1ï i waarbij komf ƒ 14 842 88 als opbrengst van 60 768 doorgezonden telegrammen zoodat het algemeen totaal ƒ 773 143 01 bedraagt Bij aankiidiiig der aanvragen om concessie voor den bouw eu de uitrusting van spoorwegen hetzij voor staats of partikuliere rekening in NederlandsehIndie hebben de groote ijterindustrien in het land weder aan de minister van binnenlandsehe zaken en koloniën een nadrukkelijk adres ingediend met overlegging van vroeger adres en eene uitvoerige motiveerende memorie j strekkende ora de regeering te bewegen de belangen der binnenlandsehe industrie meer in het oog te houden en haar in staat te stellen om met betere kansen tegen de mededinging der buiteulaudsehe op te treden Met zeer bescheiden nadruk is het adres gesteld en de bijgevoegde memorie groadt zieh op feiten die den toets van onpartijdig onderzoek kunnen voorstaan Men schrijft uit de Betuwe De dijken die in het vorige jaar zoo ontzettendveel geleden hadden zijn thans hersteld De meestezqn verzwaard en verbreed eniteh ook verhoogd ofvan steenen glooiingen voonien Het aanbrengender verzwaringen is echter nog te kort geleden omreeds nu eene vaste massa te kunnen zijn Vooral wanneer men de dijken moet berijden valt die weeke toestand terstond in het oog Duizenden guldens zijnin de Betuwe weer aan de djjken ten koste gelegd toch zag men voor eenige dagen weder met angsthet water in de rivieren wassen Niettegenstaande de aangebraehte verbeteringen zou met hoogwatergepaard met storm zooals in het voorjaar van 1B76 thans nog niet onbezorgd knnneu te gemoet zien Gelukkig is eehter het water nu w er vallende Ank Ct Zekere wed K in de Baamateeg te Leiden heeft zieh tot den gemeenteraad gewend met verzoek om vrijstelling van belasting omdat ze haar brood moet veridienen met Oit weAen te gaan en een ziekelqke dochter tot haar last heeft op kamers woont die Vj opchikt met onde afgedankte meubelen al andenzin van haar begunstiger en er naar streeft haar arme verdieasten niet weg te gooien of te verspillen maar te blijven wie ze is Verleden jaar hectt zij 6 dagen een agent van politie in hui gehad tot bewaring van haar arm nederig boeltje maar thans hoopt ij door de hulp van den Baad niet zoo geteisterd te worden B en W hebben op grond van de stellige bepaling der verordening gemeend den Raad een afwijzende beschikking te moeten voordragen Te Goes bad dezer dagen na idloop eener zitting van de arrond rechtbank het volgende plaats Zekere zich noemende Charles Louis de Caluwe tgdelijk gedetineerd in het huis van arrest ter zake van zout8m kelar j had te dier zake in die zitting terechtgestaan en werd daarvoor tot eene geldboete veroordeeld waarop zijne onmiddellijke invrijheidsstelling volgde zoodat hij zich reeds op Goesohe vrije wegen bevond Intusschen werd bericht ontvangen dat genoemde veroordeelde niemand anders kon zgn dan de ter zake van criminelen diefstal in den nacht van 24 op 25 September 1876 onder Clingegepleegd gesjgnaleerde Petrus van Runderen bijgenaamd Kalloodcr Dit gaf aanleiding om hem de voortzetting van zijne wandeling langs den Singel te verhinderen en hem zijn oud logement huis van arrest nogmaals te doen binnentreden Aldaar ondervraagd bleef hij balstarrig volhouden de Caluwe genaamd te zijn naar aanleiding waarvan een groot aantal getuigen zoo uit het vierde distriet als uit België werden opgeroepen ten einde de gevvaanden de Caluwe te hurkeuueu Allen waren dan ook eenstemmig in hunne erkenning van Petrus van Buuderen in genoemden persoon en hoe onaangenaam die hernieuwde kennismaking ogk was eindigde hy toch met volledig te bekennen destijds den naam van Caluwe te bebben opgegeven om aan de vervolging voor genoemden crimindeii diefstal te ontkomen Naar men verneemt heeft hij ook z jn schuld aim dat misdrijf bekend Een liefheblier van de ooftteelt zendt de V Ct de volgende wiuaschuwing ter plaatsing Evenals alle vóórjiiren breekt ook nu de tijd weer aan dat men met vrucht jaeht kan maken op de eiernesten der riugrups die gewoonlijk onze appel en pcerenboonien teistert Het wijfje van den vlinder die zich uit de poppen dezer rups ontwikkelt kleeft de eieren om de jarige loten der hoornen in een ringvorin waaruit reeds tegen het einde van April derupsen kunnen voortkomen die gezellig langen tqdin nesten leven en ook ris zoodanig gemnkkel kvernietigd knnneu warden Paria Jourtml karakteriseert en hekelt de tegenwoordige modes volgenderwijze i De Parijsohe damen sehijnen er maak in te vinden zieh te kwellen Zij dragen japonnen die te nauw zijn om er in te loopen rokken zoo lang dat ieder er op trappen moet staande boordje zoo hoog dat men bet hoofd niet bewegen kan zakken zoo laag dat de hand ze niet bereiken kan hiarsjea zoo hoog dat men bü lederen voetstap struikelt en groote strikken op een plaats om het zitten onmogelijk te maken Tijdens de eerste Franache revolutie werd een markies de St Cyr al getuige opgeroepen in eene zaak Hoe heet gy werd hem gevraagd Markies de St Cjr Ik moet u opmerkzaam maken burger dat er geen markiezen meer zijn Nu schrijf sn maar de 8t Cyr Het predikaat wde mag niet meer gebruikt wordeh Nu dan 8t Cyr Burger ook de heiligen z jn afgeaohaft Goed dan heet ik Cyr Ook dien naam niaogt gij niet dragen want de titel eire beleedigt een republikeineoh oor Dan heb ik geen naam Goed ik zal het protokol aldus opmaken Heden verscheen voor de rechtbank de burger Sansnom Zoudernaam enz Nog heden ten dege bestaat in Frankrijk een geslacht Sansnom genaamd dat zijne afkomst van demarkiezen van St Cyr afleidt maar daar de stamvaderin den loop der revolutie is verarmd en het zgnen nakomelingen niet gelukt i weder hooger te klimmen op den maatechappelijken ladder was er geen deuken aan den adelleken titel weer aan te nemen Zoo kan men buiten zijn schuld zijn eerlijken naam kwyt raken Op den Noorder spoorweg van Frankrijk niet ver van Bijssel is onder verschrikkelgke omstandigheden eene poging gedaan om den trein te doen derailleercn doch gelukkig zonder dat de toeleg ernstige gevolgen heeft gehad Ziehier hoe de zaak zich toegedragen heeft Voor een paar dagen zag de bnanwaohter Pranijoi Barbe tegen zes ure s avond iemand over den apoorWig loopen Hy riep den man toe dat hij niet over dien w g mocht gaan maar de vreemde persoon stoorde zieh hieraan niet Hjj ging verder voort en maakte bewegingen alsof hü dronken wUl Daar nu de trein van Bij el verwacht werd ging de baanrwachter haastig naar de eeinborden om te waarschuwen van niet door te gaan Zoodra bij de einborden gedraaid had liep de man achterna ora hem van het spoor te verwyderen Op dat oogenblik sprong een andere perA on over de heg die den spoorweg van het openbaar domein scheidt en sloeg den braanwacher zoo geweldig op de hand dat hö de lantaarn llet vallen Vervqjgens freep hij bom bij de keel en drukte hem zoozeer dat hij zijn bewustzijn veri loor In dien toestand werd Bafbe over den tjxiorweK gelegd met het hoofd over de railtl De machinist had ingevolge het sein den train lattglaam doen loopen v V lgeu gestopt en toen onderzoek gedaan Hij vond den bannwachter bewegingloos en bebloed op de rails en voort twee palen er zoodanig over liggen dat een deraillement onvermgdelyk het gevolg zon zijn geweeat De fnaohinist geholpen door een paar eouduoteurs hief Barbe op en droeg hem weg Sppedig daarna kreeg deze zgn bewustzijn weer en ofschoon hij Veuige kneuzingen heeft ontvangen is zg n toestand niet gevaarlgk Dat de beide vreemde persopen roet elkander in verstandhouding stonden houdt men voor Zeker Hoewel dadelijk een onderzoek ia bevolen is men tot nu toe geen van hen beide op het apoor gekomen Koloniën BATAVU 4 Janaari De officieele rapporten nit Atohin stellen den stand van zaken in Simpang Olim als vrg bevredigend voor De hoofden zooden zich bereid verklaard hebben een anderen radja te verkiezen onder voorwaarde dat deze niet terstond naar Kotta Badja zon behoeven op te komen en hebben een hunner voorgedragen Dit Ifcitate W IS nog in overweging Tevens wordt de vermtArde radja van Fasei geprezen eu een trouw vriend vaM het Nedcrlandsche Gouvernement genoemd Een Fiiieier ou hem gedood hebben en daarvoor 1000 va eus anderen 3000 dollars hebben bekomen De be ichten volgens welke in Laiigknt dffrust hersteld is en men aldaar van de Gajoea niet Éerr hoorde zegt het Jl Daght N I zondenmisschien eenig geloof kunnen wekken voor de opvatting vau sommigen als zouden de strooptochtender Gajoes te wijten zijn geweest aan invloed vanden vorst van Simpang Olim Zg die intussjhenbeweren dat die ongeregeldheden datecreu van den tgd waarop wij begonnen tegen jmpang Olim handelend op te treden vergissen zich want onze voorloopige mariue bewegiugeu aldaar dateeren vao 8October en de eerste berichten omtrent het aflodpenTan eene plantage in Langkat werden alhier den SOsten AnguatoB ontvmgen Staan dus die ongeregeldheden met de vijandige gezindheid van SimpangOlim in verband dan behoeven wg ons niet te verwijtan door ons expeditielje in het Simpang Oliinsohe daarvan de oorzaak geweeat te zijn doch dan zou tevena het ophouden der atrooptochten op dit oogenblik een bewijs zijn dat onze overwinning in SiinpangOiim ook ondanks het ontsnappen van den radja iet gelgk men hier en daar tracht te doen gelooven ten feit zonder waarde of beteekenis is Aan een particuliere correspondentie uit Atohin ontleent de Sumatra Courant het volgende Zaterdag den 16den December inspecteerde een gewapende sloep van Z M stoomschip Aart tan Na een in de KwalaGighin Gighinvarende prauw bemand met zoogenaamde bevriende Atchineezen Het doel dezer inspectie was bet viseeren der paaeen Toen de kommandant der sloep biermede bezig was werd hg en de bemanning der sloep E lotseling door de opvarenden der prauw met den binken klewang aangevallen zoodat bg den eersten tehok vijf der onzen zwaar gewond werden vsnlwelke u reeds spoedig bezweek De overblijvenden kouden licb in de sloep niet langer handhaven rn sprongen nit dien hoofde in de rivier waarzjj zich op een doorwaadbare plaats hereenigdeii en tot de herovering der tloep besloten Nadat door een wel onderhouden vuurgevecht 8 Atchineezen waren neergelegd deden de onzen een aanval hernamen de floep maakten ch tevens meeater van de door den vijan l verlatene auw en keerden met deze op aleeptouw naar bo rd terug De kommandant der bedoelde gewapende aloep was de luit t z 2e kl Lamie Men leeat in de Jiua Bod Onder de officieren te Atchin moet volgena verstheidene berichtgevers groote wrevel bestaan veroorzaakt door den maatregel van het I gerbestnur om geen officier over te plaatsen die reeds een vol jaar te Atohin is geweest Wij keuren met het oog op den gezondheidstoestand dien maatregel zpker niet goed vooral omdat Verscheiden ofliciefen z n aan te wijzen die nog nooit 1 Atehin agn geweelt W=a ii i I I INGEZONDEN Wiarie Heer Seioeteur Met vreugde las ik in bet Tolrig aommer uwer dourant de aankondiging van het Hefmann Concsrt tteen aanstaanden Donderdagavond ik hoMvle vtin dltkundigen verzekeren dat dit Concert nitgevoé d weM doormusici van den eertteu rang dat het iian een gèTnUIIg löèVal tè w ten is dat dft voornaam lezelschap rejcenende op den mnsioiilen 4in van wonda inwoners ook in Gon la optreden zal dat het progrilmma aigesteld is uit stukken welke ongetwijfeld ook aan alle met kennen van muziek behagen tMeitH en dat de entree in verhouding tot het gehalte der muziek uitvoertng zoo matig mogelijk gesteld ia Naar aanleiding van dit een en ander en van de omstandigheid dat Uondsche muziekliefliebbrrs die dit Concert gezelschap eipresselijk elders gingen hooren zelfs met enthousiasme er van gewaagden beu ik zoo vrij ie bizondere aandacht mijner medestadgenooten op dit voortreffelijk Concert te vestigen Die aanbeveling schgnt me dubbel wensohelgk mguheer de Bedaeteur en wel 1 om mgne medestadgenooten op te wekken tegen eene matige entree een zóó keor Concert te gaan hooren als men sints jaren te dezer stede niet heeft kunnen genieten eu 2 om den ondernemer Hofmann aan te moedigen dat hg in volgende jaren de stad onzer inwoning met dergelgk uitstekend gezelschap niet voorbij reize en dat bg na de overtuiging te hebben verkregen van den musicalen zin van Uouda s inwoners óók hier late optreden de musici van den ttreten rang wier verschijneu tot heden in Gouda gemist werd Voor dit tweeledig doel doe ik ditmaal een beroep op alle Gouwenaren die eenig gevoel vodr t scbooue en goede op muziekaal gebied hebben of weten te waardeeren en verzoek ik beleeldelijk een plaatqe in bet eerstvolgend nnmmer nwer Courant Gouda U Febr 77 A Z Laatste Berichten New York 12 Febr lu een onderhoud dat Grant gisteren had met vertegenwoord ers van ae Aêtociated Prru zeide hij dat zoo de stemming van Lousiuna melig verklaard wordt noch Hayes noch Tilden gekozen zonden zgn en zou de Kamer van Volksvertegenwoordigers dan een president moeteu kiezen De Commissie van enquête naar de verkiezing in ZuidCarolina uit bet Huu van A evanrdigden beeft verklaard dat Hayes eene meerderheid van 700 stemmen verkregen heeft Weeuen 12 Febr Daar alle combinatien tot het vormen van een nieuw Huogaarsch ministerie mislukt zijn zoo zullen morgen de onderhandelingen aangaande de Bankquestie hervat warden tusacheu de Oosteurijksohe Begeeriiig en de Ministers Tisza Szell en graaf Auerapcrg ÈelgradO 12 Febr Dcst braad PhiUp Chriaiic vertrekt als gemachtigde van Servië naar Kau tantiuopel om er ov r het slniten van den vrede te onderhandelen KaotoRgereciit te Gouda Op de Terechtzitting van 24 Januari 1877 zgn de lutvolgende personen veroordeeld W K tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het visseben in een anders visobwatef zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of regthebbende op dat vischwater H B tot eene geldboete van ƒ 1 of ub gevangenisstraf van een dag wegens het op den openbaren weg laten losloopen van een hond tusschen elf ure des avonds en zes ure des morgen D D tot twee geUboeten van ƒ 1 elk of snbs gevangenisstraf van één dag voor elke boete wegens lo het op den openbaren weg te Gbuda laten los loopen van eeu hond tusschen elf ure des avonds en ze ure de morgen eu Ie het te Gouda al eigenaar of houder van een hond dien hond niet teed een halsband te hebben doen dragen voorzien op eene metalen plaat van den naam des eigenaars of houders J P tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het rijden anders dan stapvoets over eene beweegbare brug te Gouda C B tot eene geldboete van ƒ 6 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het zich te Waddinxveen op den openbaren weg vertoonen in kennelijk beschonken toestand J S L C tot eene geldboete van ƒ 3 of snbs gevangenisstraf van een dag wegens het als geleider van een met trekdieren bespannen voertuig zich daar van verwijderen zonder dat onder voldoend toezicht te hebben gezteld of behoorlgk te hebbeu vastgezet op een weg in de provincie Zuid Holland En allen in de kosten des noods invorderbaar b j W A n BurgerlJjlE Btand OSBOaSN I i Febr Johuiiii Jtcabm ouden S f sn Leenwea eo W HaitksQ NieoUu ndo t N Kunsel sa S C Sliedrecht Johaniu oudcri W jg Öroil eo E Specht 10 Necltje oodert H SdmUen en N Tol Jobtnni Alberdlba oaders O Hoittngh en K de NeVker 12 Jon ouden J tn Dim an L vin der Wedden Jacobai Phibppua fldera J P leann en J C Ilarki Sairlje ouders D n den Bera en S Tam OVBRUBDBN 9 FeW k U Schotel 3 ra 11 L T de Kegeer wed J B Boenun 80 j It M J Ogipr 4 j P Woerlw S m ADVERTENTIËWa Voor de Tele bewgian van deelneming ontTsngen bg het oreiigden onxer Sehoonzoster Mevrouw VIRÜLT Boooa et te Betterdam betuigen wg ofizta hartel kem dank T P TIBOLY M VIBPLY LBDjuofiu Gouda 13 Febrom 1877 De ondergeteekenden betnigen dank voor de GIFT die ten behoeve hniuur ARMEN bezorgd is sim het Huil san den Flaweelea Singeb fl W M 8TEBVBN8 A H VAN DILLEN J L LANKHOKST C KLOP E S CATS en C VAM EEUWEN Krachtens bevel van den E A Heer Rechter Commissaris in het ullissement van W J M SCHOLSZ Logementen Eoffijhoiahoader te Gouda worden bg deze opgeroejwil al Creditenren in voormeld fcillisseiiLent wierVorderingen nog niet zgn geverifieerd tot bgwsning der tweede bueenkomot van Crediteuren op MAANDAG den 19 FEBRUARI aanspande des middaga te 12 uur in het Gerechtsgebouw der AmmdiaaementlReéhtbwik te RMerdam aan het Haagaéhe Veer aldaar ter verïëcatie der schuldvorderingen Mr P J SNJEL Gouda 10 Febr 77 Otiiiitor Men VRAAGT tegen 1 Mei eene i f die goed kan STRÜKEN en TAFELDIENEN Loon J 65 met jaarlgksche vermeerdering tot 100 en ruim verval Men adresseere zichmet fitaneo brieven onder Letter B b d uitgever iexBt Courant Ë O EB Ü A IS Tia Q Oouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen tui ZEER FUN UITGEVOERDE Bij BbrStpijn eo Heeschheid 6 Donselaar Schipper m Neder Lsnghredb verklaart volgaarne door het gebruik vsh IsM fleschje DruivenBorlthoiiig vén een hevige heeschheid en tjoratpgn geneen pp ZB DrniTCn DorsthoBlf geneest itstfaini DrniveB onthoalf genae t kitifc6 st Drnlven Borsthoiilg schenkt direct vwUchlaag bg keelziekten en hevig hoesten Drniven Boretkoiiif ia van oitatekende werking itfnivea Bon iMl is altéëh echt verkri dit 8e faWiek van W KËNHBIMEB te MAINZ in i flacons fl 2 in flacons i fl 1 ia kwaH flaeéiis i 6 cents voorzien van een tinnen capsoie waarop aevenstaand fa briekstempel geanikt is te i Sault bg F B A Wolf Alpkin mid it L Varoastean Zoon Anotb Minnie P Vanloet BothMf A i van Twoot Delfl ij vac Lcenwen i OrutnÜMgt L F C i liIH Ape 1 Bturimmde W Hendrika HmMtrteU I D dan Hartof miUgfnitni wad de Raadt M h X Noordijk Oi l in f tl ir F SankaUtahmTg XaUtrAm C i W Snabi iK Mtr t C J van Ginkel St uouiotf Wolir Zoo Drog JlèoriMV L fw JVt n ir rdtn V R vai iHi lrilv