Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1877

Vrijdag 16 Februari NM946 1877 vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zont en bewast uitmuntende diensten bg hoofdpgn verstopping en slechte sp svertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagp n migraine aambeien en in t algemeen de ziekten waart en men zich van lazeermidoklen bedient In verzegelde doozen ik 60 cents S t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat jjzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zfjn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziekten de natnnrlgke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerpraeparatën is deze oplossing de gesohikste Eén eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost l Boterpoeder verkort den tgd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraager van klenr en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk 30 cents 119 Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebrulksaanwijEing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zddenrjjk te Sdioonhoven bg Wed Wolff en Zoon te OudtvMfter bg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En In de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBORN GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Onislreiieit Sociëteit ONS GENOEGEN IFBMSIONOEST w geven op DONDERDAG 15 FEBRUARI 1877 te 7 ore door uDr PES CpKA EI TIll£R Kammeraangerinaus Leipng Miu CUJtA MfXLER Pianistin aus Londen HenT r FADL KLENGEL Violine Mitglied der Gemndhaoa CapeUe Herr Coneerteaager EDVARD SCHUECRAF aua München Ie Afdeeliag Sonate fiir Pianoforte und Violine Gan Arie fïir Sopran aua der Operiïife io Buthoten frm Dr FuckU Lenintr S I elletten j pianoforte Schumann i rraomeavirren 4 Arie für Bariton aua daa Onto riam Paulmt Mikdelssohn Htrr Sdmtgritf Se A f deeling kubinstwn Bbaums 5 a £ blinkt der Thau J y Wiegenlied Prum Sr FeuUa Lntner Tartini MOZAKT Fbanz Bbmhovin Menuetto Bondo i Lifder 7 Liszt WaonkbFausig SPOHB 8 a fur Stille Sioherheit Adelaide ifltrr Sei te ra WaMearauschen 4 Siegm nd Liebeage jp f eaog aus der Wallcure 0 Bomanze für Sopran Dr Fetekka Ltutiur t f De CoBcert Vleiigrelpituio Blttthner i nlt het Hafazyn van J KISSEN te Amsterdam Foor zoo verr de beschiibare plaatiruimte totlaat bl JTsn plaatsen te bespreken ad 0 10 per plaats en EN TRÉS BILLSTTEN tebekomen ad f 0 99 per penoon voor LEDENder Sociëteit hunne Dames en Kinderen en ad f 1 70 per persoon voor NIETLEDEN hnmie Dames en Kinderen b den Kasteleinder Sociëteit Goedgekeurd doorMe Maand Oommiagariasen A VAK VBKN H J BBÜ8EKAMP TEEOOFTEOOÜDAr op een der Beste en Fatsoenlgkste Standen een mim droog en goed onderhouden WINEELHUIS met vele gemakken twee ruime Zolders en Open Plaatsje waarvan de Kelder Beneden en Bovenwoning ieder afzonderlek verhnnrd z n en een gedeelte der Koopprgs op gevestigd kan bleven Nadere informatiën franco bg J C vah VREUMINGEN Kattensingel Q 114 OPENBARE VEBKOOPING TE GOUDA op VIUJDA6 23 FEBRUARI 1877 voorm ten 10 ure TÓdr het Pakhuis aan de Punt Taa e ne portg daarna in t KolDehuls de Harmonie UB de Mwrkt van 1300 LITEB uitmuntende 1750 BUSSEN versch aangevoerde een partg INGELEGDE 13LÊLRTlST 3r n eiiva 13 Heet ZWART en KANABIE Inliehtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gmtda Mejuffrouw Breebaart vraagt een KINDERMEISJE Malz Extract Gezondheidsbier Aangenaam van Smaak Versterkend en Verkwikkend 1 Flesch 0 45 6 Flesschen 2 20 13 4 40 De ledige Flesschen worden k 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg dë Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J O van VBEUmNGEN Stym eo Maagpiilen Deu PILLEN Hie ainda ele jaren met het beate gerold tegen de SlÜm en tla nUtagVer Sterkend gebruikt worden door hare werding de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder gaecl tegeu de gal en zeer zacbt laxeroud zgu lyu tegen ii2 cent het doosje met berigi van het gebraik reikr gbaar bg de nafolgcndi Heeren te Antterdam M Clébauii C Droog Heilige weg O i 2l BletawgL 8 ir d Kraata Delft K Wilachut Boomel Zalt J t d Vcgte UelftbaTei J B WeaterhoJF Dffeoier Gebroed Timan Dordieoht U J Giltay Oouda L Schenk op de Hoogitraat Gorinoheni B J B Boeob firma I P Lasonder e Gravechage J Viaser b Zoon in de Spaiatraat Haastrecht K Ooaterling Legden J T Terbnrgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oadaten Linsohoten B Kruithof Rotterdam Santen Kolff korte Hoofdtte g Stolwijk Wed A Zgderlaan Schiedam Wed A U Kumbouts Tiel A J Faassen Ulneht Alteoa k Kroon Steruweg oTer ile T on keratr 373 Vlaardingen M E Hoffmann Tjaden Zerenhuuen A Friiia Da SLIJM eo MAAGPILLEN bereid volgena het echte recept zijo door mg te Gouda allte e uiltlmtend lerkrggbaar gesteld bg den bce L SCHENK op de Hoogstraat LBT WEL Om elk doosje der eekte en ainte onheugelijke jaren gebroikte SLIJM en MAAQPILLEN is een biljet rootzien met de handteekening van J J SOHBEUDEB apotheker welko handteekening aieh ook bevindt op het zegellak waarmede het dooqe Tericgeld is Men gelieie daar wel attent op te zgu en tioh te wachten voor taetgebinik vaneen namaak sel dat men tracht in omloop te brengen VERWAARLOOIDE VERKODDBEID CHRONISCHE BR0NCHITE8 TEERIMa BiTIOmELE BCHJUIDEUm M a ai TEER CAPSULES DE GUYOT De capsulp tw grootte tan een gewone pil bevatten teer uil NoorweBPn cheel luiver pii van de éérste qualiteit De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig c 8et dagehjbcbe gcbnnk der leer u leer unietevelta voor benlelleiiden ea iwikkc penoaen Rel is lerm € een teer geed prseserratief voor eene menigte stekten vooral in tijden dat Epidemten bcerflcben Amiuutrtile tUrapnaiguedtï pcofcHTur BoocaiaiuT c De teer legt H A l aieiuTe wordt net bijiandel iiucei gebruikt tegen huiduittltg en longteenng Het t it kittrblijkelijk door de ervaring ijcweseo dst de teer een slunulc renden inTJopH IitR en dal Imj m tvj iiuar geregeld gebruik de teei de orRinen der ipijKverteonng Mcht opwekt en den gueden blocdsomtimp bevordert DkttoHitatr de médecine du docteur Fams De werking der teer inwendig ii ili volgt Zij ver c meerdert de urine afirheiding wekt den eetluit op en c bevordei t de spljiverleering Men BClinjfl de teer voor ff al voor bij clironuchc catlurren van de blaas en loii gen TniU U PlianMef du profeaseur Soeaaiaaa Bij t gebruilt van één of twee capmles op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de Icei lioogsl merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITn AtTHM LONaaaNDOcaiNS nawaaaLOosoc iniMouoHCiD LONOONTtTCKina N TEEDINa KCvLmjNtN tUCHTC SPUaVERTKRINa HOUDC OP DC L S en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijravlieien Iedere flacon vin lir i 50 bevaMO eapsolea Oil 18 genoeg geiegd om aan Ie looncn hoe weinig deie geneeswgte kost van 5 lot 7 1 per dag Om lick tegt t koopen van mmaakul te hoeden moet men vooral letten op t wille etiquette waarop de teket met zwarte letten ie afgedrukt en de onderieekening van RYOT M dria Uaima Hier tegenover bevindt tieh hel fac eimile den handteekening Te Gouda bij J C Zeldenrljk € k nda Drok ran A Brinkman en in de meeste Apotheken te bekomen BUITENLAND Bultenlanilsch Overzichl Ongewone kalmte heerscht er op politiek gebied te Parijs waanchijnlijk heeft men het te druk gehad met de vaatenavottd vermaken Te Weenen gelooft men dat de mogendheden in het geheel niet tallen antwoorden op de circulaire Tan Busland Men sou dit te rooeilgk viudeu m althans wordt uit Weenen aan de Timee gemeld Aangaande de onderhandelingen met Servië wordt gtlmeld dat deze redelijk goed ataun De Servische regeerin f heeft toegegeven op het stuk der veatingcn en dal rakende het verliod dat j ewapeude benden op zdu gebieil gevormd worden Hel punt van de vealiglug van een Turkaoh agent te Belgrado schijnt te tullen wurileii aangeuuinen iiulieu Turkije wat lueu verwacht türtrert i d tt deMgelgk zal staan uit audi re diplomatieke agenten De eisuh van gelijkalelling d r Joden en Ariuriiicrs met de aiideru Servische onderdanen lal de Porte denkelgk laten ralleu De Servische regeering wil daarvan niet weten en de Porte schijnt er sich mede te vergenoegen dat zij de Servische regeeriug in een mal parket heeft gebracht door haar te laten weigeren wat van de Turksche regeeriug werd f eeiscbl als een der gruote grieven die mcu tegen haar had Natuurlgk staan de gevallen niet gelgk maar dit loopt minder in bet oog Vrgdag zal GItülstoiie het Kugelsche ministerie interpelleeren over de verplichtiugeu die op Kiigelabd jqteiia Turkije rusten teu gevolge van vroegere over De Timte meat wear meer roar oorlog tnsschen de Porte en den Czaar ja aeht dien oageaoeg ouTermijdelijk Terwijl aldoa in het Oosten het antwoord op de vraag vrede of oorlog in de donkere toekomst verborgen en van allerlei zichtbare en onzichtbare invloeden en verniBsingeu alhuiikelgk blgft beeft het militarieme t Berlijn op nieuw feest gevierd De toekomatige keinr de erfpnns Friedrioh Wilhelm is namelijk na deu 27 n Januari jt zgu 18den verjaardag gevierd te hebben Vrgdag lu werkelijken dienst getreden bij de 6de oompagnie van het Ie gardeiuftmteneregeineiit waarbij hg reede sedert zgu 10de jaar ala ondeiluiteuaut was ingeschreven Bg die gelegenheid hiH ft de keizer zgu grootvader eene aanspraak gehouden welke diepen iudruk op alle aanwezigen maakte Natuurlijk was het weder de Pruisische legeriiiriohliiig welke door den grgzen veldheer als de oorsprong van al zgne uiaoht en van DuitschhiüdBch grootheid geprezeiwarerd Karakterntiek is echter leze bgiouderheid fliie Pransobe It iliuau8ohe of Spiiaiische aanspraak van dien aani zou v iii grouk woorden van ghire eu oai r en eaUlance aau elkan der gehangen hebben De overwinnaar van Sedab zeido flu eene wqze nauwgezetheid ten opzichte mn ohijubaar kleine zaken vindt men een waarborg oor het volbrengen van groote dingen Dat ia in het Prulsieohe leger regel geweeet Dat zal onze regel blgven Over het convenio tussohen de Spaanaobe regoering en de Boskiache proviuciea ter zake van de opheffing der fueroa worden ihans nadere byzonderheden medegedeeld door de provincies zal slechts één directe belasting worden betaald elke provincie vormt en onderhoudt een bataljon vrijwilligere dat in geval Tan oorlog wordt geateld onder de bevelen der regeering orerigens blijven de provincies haar vroegere zelfstandigheid behouden Waren in Spanje zulke nOonTeuioB niet in de mode onder alle regeeringen men zou er niet aan kunnen gelooven de regeering te Madrid heeft echter reeda haar goedkeuring aan de oTereenkomat gehecht Uit Amerika ia eenig bericht orer de qnaeatie der pteaidentakeaze De oommiaaie rau acheidarechters heeft namelijk met 8 tegen 7 stemmen beslist dat de stemmen Tan den ataat Florida moesten tellen roor deu candidaat der republikeinen den heer Hayes De lenaat heeft deze bealisaing bekrachtigd iattegen taande 11 senatoren en 12 afgeraardigden daartegen tproteeteerd hadden Het Hnia der Vertegenwoordigers heeft zioh niet vereenigd inet dit besluit van de trerkiezingaoominissie maar dat bealuit blijtt uieiteinin van kracht omdat voor de verwerping eeu gemeenschappelijke stemming van beide takken der wetgeveude niiU ht vereischt werd Het Congres is daarna bijeengekomen om voort te gaan met de alphubctische telling der uitgebrachte siemuieu voor de verkiezing vau den president der Unie Ten opzichte van de stemming in Louisiana zijn door de republikeinen en de democraten bedrukiniieii geopperd eu is de quaestie naar de vi rkieziiit sciMiiiuiaaie teruggezonden tot nader onderzoek BINNENLAND GOUDA 16 Februari 1877 In de volgende week zal ar in deze gemeente weder op verschillend gebied iets goeds kunnen worden gehoord Woensdag zal de abounemeutavoor slelling plaata hebben van t Rotterdamsch Tooneelgeielsehap der hh Le Gras van Zuylen eu Haspels Donderdag zal Mevrouw Lina Schneider optreden en Vrgdag zal in i u opeub ire vergadering van de hier gevestigde afdeeliug vau t Xederlandsch Protestantenbond de heer Dr W Ai ïerwogt predikant te OudeWeternig eeue voordracht houden Vi ellicht komeu we in een volgend nr nader terug op t kunstgenot tiat ons weder wacht maar reeds nu willru we oonstateereu dat opnieuw blijkt dat ouzc gemeente meer en ineer gatkt behooren tot die plaatsen waar geregeld ieta gMds iets schoons te genieteu valt Aan iouda a ontwikkelde imronan de taak om door eeu roortdarende trouwe opkomst te loi n dut dut zoo blijft I Het Ilandeltblad meldt dut aan de zoogenaamde capaciteiten bü t kieawet ontwerp stemrecht wordt verleend bij eeu lagertn duu den gewouen census Beeds Dinsdagmorgen heeft de Commiasie ran Rapporteurs voor de Ouderwga voordnuiht zich bezig gehouden met de resumtie van het afduelinga debat Tot dien spoed schijnt ook te hebben bijgedragen de omstandigheid dut de heer Knijper weder de residtutie weuschte te verlaten om tot t laatat van Apnl naar wg vernemen in t zuiden ran Frankrijk te vertoeven tut herstel van gezondheid De stukken van bet verslag zullen derhalve alvoreusin druk te worden gegeven een reis naar Nizza moetenmaken waarvan vertraging natuurlgk het gevolgmoet zijn Fad In het ontwerp tot herziening der kieswet wordt het stelsel van enkelvoudige kiesdistriolen als regel aangenomen b halve roor Amsterdam Rotterdam sHage en Utrecht Amsterdam blijft een zesdubbcl Rotterdam een driedubbel Den Haag een dubbel en Utrecht met bijvoeging van rerscheidene omliggende gemeenten insgelijks een dubbel district Verder wordt het Rijk in enkelvoudige districten ingedeeld Wat den census betreft is de Regerring nadat Gedeputeerde Staten der rersohillende provinciën zgu gehoord te rade geworden zich te bepalen tot eene trapsgewijze voorzichtige verlaging van den oensus in de gemeenten waar die t minimum Tan ƒ 20 overtreft met de strekking om de ongelijkheid in oensus der stedel ke gemeenten tegenover die van t platteland te doen verminderen Tot dat einde zijn de gemeenten waar de oenaas thans ƒ 24 en 26 bedraagt teruggebracht op 20 die van 28 op ƒ 24 die van ƒ 30 ƒ 82 ƒ 84 en ƒ 36 op ƒ 28 die van 4Ü 44 en ƒ 46 op 38 die Tan ƒ 50 op ƒ 40 die van 60 en ƒ 70 op ƒ 48 en die ran ƒ 100 en ƒ 112 op ƒ 64 Voortaan lal 1 werkelijke betaling in plaats van aanalag in de kohieren gerorderd worden 2 gemis der grondslagen waarnaar men in de personeele belasting ia aangealagen of niet nitoefening van t bedrijf waarvoor patent genomen is grond oplereran om den naam van de kiezerslijst te schrappen 3 straf worden bedreigd tegen hem die om op de kiezerslijst geplaatst te worden zich bédriagelijk in eene der directe belaitingen beeft doen aanslaan De Uatate termijn voor de betahug der aanslagen iu t personeel en patent vervalt op 31 Maart D geiuienteraad kan ook ambtahalre de lijsten verbeteren Eeu aantal verdere bepalingen strekken tot tegemoetkoming aan bezwaren tegen of tot aanvuUiiig van onduidelijke en voor tweeledige opvatting vatbare voorschnlten der kieswet den werkkring van bureaux van stemopneming de overlegging dor geloofsbrieven enz De termijn voor herxieniug der kieatabel wordt Tan vijf op tien jareu gebracht Het getal leden der Tweede Kamer wordt met het oog op het cijfer der bevolking op 31 Dec 187S bepaaU op 84 Ai de enkelrondige districten en elk eijfer voor één kameriid bedraagt 4I 000 delen De regeering acht t wenschelijk dat het ontwerp vóór 1 Mei 1877 tot wet worde Terfaeren opdat het getal leden der Tweede Kamer bij de rerkiezing in Jani daaropvolgende in overeenstemming met de bevolking des Rgks 3 809 527 zielen gebrasht worde Vó 5r dien tijd zullen de kiezerslijsten naar de gewijzigde bepidin en niet hertien kunnen worden en tal dat gedeelte der liensiening tot t jaar 1818 moeten worden uitgesteld De vóór I Mei 1877 vaatgestelde kiezenlijslen gelden tot aau de vaatstelling van de nienwe lijsten in 1878 De eukelvondige districten zijn Groningen Zuidhoru Appingadam Weendam Winsohoten Aaaen Hoogeveen Leeuwarden Franeker Sneek Lemmer Heerenveen Bergum Doocnm Steenwijk Zwolle Kampen Almelo Oldeuzaal Deveuter Markelo Zutfen Aalten Apeldoorn Arnhem Wageuingen Nijmegen Zerenaar Tiel Culemborg Nijkerk Amersfoort Loenen Hoorn Purmerend Alkmaar Haarlem Zaandam Haarlemmermeer Leiden Y mbuig Gouda Woerden Delft Schiedam Brielle Dordrecht Ridderkerk OudBeierland Gorinohem Hauaden Middelburg Steenbergen Breda Oosterhont Tilburg Eindhoven Helmond Maastricht Gulpen Sittard Roermond Veulo Boxmeer Boxtel en a Bosch Door den gemeenteraad van Deventer ia de heer G Vi Brons Middel op een jaarwedde Tan ƒ 700 benoemd tot tweeden leeraar in het handteekenen en tot leeraar in het boetseeren aan de Burgeravondschool en Tolksteekenschool aldaar In den arond van 12 dezer is in het Kanaal naby Oudewater een tjalkschip met granen ran Rotterdam naar Utrecht beladen gezonken De schipper lijne vrouw en 2 kinderen en de knecht zijn gelukkig gered Naar wij Tememen ia afwijzend beschikt op het verzoek om gratie door de drie geestelijke tosten welke waren veroordeeld wegens het geren ran lager onderwijs zonder daartoe bevoegd te zijn i aj s Lands middelen orer de maand Januari dexes jaars hebben opgebracht ƒ 6 167 676 74Vj tjjnde ƒ 680 398 9SVs meer dan in hetnifde tgdrak ran 1876 De raming bedroeg ƒ 7 449 086 43 Staten Generaal Twxedi Kaïin Zitting Tan 13 en 14 Februari In de zitting Tan Dinsdag is bij de behandeling vaa het rapport in zake de gehouden enquête omtrent de koopvaardijvloot met 26 tegen 20 stemmen aangenomen eene motii ran den heer Bluaaé om dat rapport aan de regeering te verzenden Derhalre Terviel de besprtking der 17 punten De behandeling der tariefswijiiging ia aangerangen In de zitting Tan giateren heeft de minister y finaneiin betwaar gemaakt tegen de geheele oremame Tan een den Torigen dag ingediend amendement hq stelde eohter als bewqs Tan toenadering roor te lezen garens nitgesouderd de meer dan tweedraads getwijnde gererwde of ongererwde woUen of iaaietten garen Hq meende hierdoor ook te voldoen aan de wenschen uitgedrag in de adreaaen Tan betrokken fabriekanten Nadat de Toorstellers han amendement nader hadden Terdedigd en de minuter dat had bestreden atdde de heer ran den Berah met intrekking Tan het noegera mnendement roor om aehter de wijziging der regeeriag te Toegen uti of niet met katoen vermengd De heer Tan der LoeffwasTan meening dat de diietiseie het bewijs lereide dat ala