Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1877

tukken doet leven op t tooneel op een Agjir die in de stukken van Corueille eu fiacine haar kunst doet bewonderen op eeu Clara Ziegler die wellicht minder algemeen ontwikkeld dau gene dnch door de luituur nog meer begaafd algeraeiu hulde afdwingt Maar uiet alleen buileuUudsche kuusteuuurs noemde spr hij nees ook op ecne mevrouw Kleine die vooral in den laatsten tijd meer en meer gebroken heeft met de traditien van weleer en iu icuvoudige natuurlijkheid voor anderen niet onderdoet eu op eeu Albregt den uitnemende oomicus en vertolker van kunikterrolleu Bij enkele gwde zijn er echter nog vele niet goede aoteura en actrices niet zelden is de oorzaak dat zij zich niet verbeteren te wijten san het pubUek dat veelal den wansmaak huldigt slechte aoteura toejuicht en zoo hun verbetering tegenhoudt Daarop gewaagde spr over Het pnbluk Dit is noch te veel gesteld op speotakelstukken Ben stuk vol dwaasheden trekt volle zalen eeu degelijk stuk wordt veelal opgevoerd voor leege stoelen en baukeo De reit om de vereld met zijn levenden olifant werd 80 100 of meermalen ten tooueele gevoerd ouder daverende toejuiching van het publiek menig flink goed tooneelstnk ondervond niet den minsten bijval der menschen Daarom zeide spr moeten zij die oog en hart hebben voor goede tooneelproducten die steuuen worden zijopgcvoerd die met hun tegenwoordigheid vereeren opdat meer en meer t tooneelrepertoire verbetert en geregelde opvoering van iets goeds mogelijk worde Daarom verdienstelijke tooneelkunstenaara gewaardeerd en het tooneelverbond geholpen in zqn taak I 8pr eindigde met naar aanleiding Van Vondel s regels De wereld is een schouwtooneel Elk speelt zijn rol en heeft zijn deel I een woord te nokten tot zijne mede acteurs op dit levenstooneel Onder ons zeide spr zijn velen die niet spelen zooals het behoort en die t daarom moeten verbeteren Hoevelen toch zjjn geaffecteerd in hun spel hoe weinig spelen natuurlijk m a w hoe weinigen doen zich voor juist zooals zij zijn Men vertoont een andere rol dan men eigenlyk heeft en wil zich dikwijls veel te mooi voordoen En daar zijn weer anderen die onophoudelijk den souffleur noodig hebben Eeu groot aantal spieken nooit uit zichzelf uit eigen overtuiging maar zij moeten eerat door anderen worden voorgezegd Dat is geheel verkeerd WiJ moeteu ons zelf worden I Wy moeten iete zijn zouder behulp van anderen een eigen overtuiging er op nnkonden spreken zooals wy zelf denken handelen zooals wi zelf meenen dst goed is Eerat dan wanneer we dat doen eerat dan wanneer we oo handelen zeide spf kunnen wij er op rekenen dat t spel door ons ten einde toe goed wordt afgespeeld In de Staalteourant wordt door den minister van oorlog mededeeling gedaan van een Koninklp beslnit van 7 Pebr jl waarbij ten einde te bevorderen dat zij die voor de dienst bij de nationale militie worden bestemd kunne dienstplichten in penoon vervullen 1 De tijd voor eente oefening op 12 maanden vaat te stellen wordt tot op 10 maand it verminderd voor verschillende lotelingen o a voor hen die bq de InfanteriJSn ingedeeld en welke vóór hunne inlijving bij eene vereeniging tot vrijwillige oefening in den wapenhandel of op andere wijze zoodanigen graad van geoefendkdd kebbett verkregen dat lij na ééa maand onderrickt bij het corps te kebbon genoten blijken voldoende geoefend te ziJn om aan de eieroitiën in de batailloussohool deel te nemen zullende zij bovendien alvorens net verlof te vertrekken minstens m Ml HBUol op ket proteotïonittitiA tcirait be 9j a niel ia allerlei Miiphctiea eu iasouiiêa Hg steldi doa voor eeuvaodig terag te op h t priimtieTe rooistd der legeeriuglot ut th da vigtteuiug Over dat voorstel staakten de neauneo aoodat daarover heler nl worden farslist Aung o a werden de laendenKuteu tot vi jatelling v n gffiree èh ppeo ktdi steen duigen vaat en kaiprak Wegci ia vermelde linking dor stemmen over de gun werd ook de eindstemming over ut 8 veidnagd Heden voorttetting Naar men verneemt ia de ning ras den dienst op den Staatsspoorweg t Kotterdam die bepaald as op 1 Maut voorloopig uitgesteld De keer P H Hngeuboltt jr it Amsterdam hield Dinsdagavond een voordracht in het hier gevestigde departement van de Maataohappij tot Nut van t Algemeeo Het Ueek dat ij ous niet hadden vergist toen wq voor eepige dagen onze verwachting te kennen gaven dat deie spreker een groot aantal toehoorders tot ioh sou trekken en geen wonder de tangenanie ervaring een vorig jaar opgedaan beloofde veel en ny looven te kunnen zeggen dat preker ook difmaajAen volle beantwoordde aan de gseAn verwaehtingrdie men hier ter stede van hem had HH oi r vergund een korte schets van de voordracht leSafen volgen De bekende IloUandsohe blijspeldiohter Pieter Langendijk aldus ongeveer ving spr aan heeft eens verhaald van een paar boeren die de hoofdstad met een beioek vereerden welk beioek onwillekeurig doet deuken aan Cremer s verhaal van die boeren welke een bezoek aan d residentie brachten en o a voorbij de schouwburg kwamen waar zij aan den schildwacht vroegen wat of lat voor een gebouw was die antwoordde Dat is een gebouw waar men voor ïijn pleizier gaat huileu De meening van dien schildwacht omtrent de sehoawburg en het daarin opgevoerde zou hoopte spr door weinigen zyner toehoorden gedeeld worden en lij hadden een andere ongetwijfeld gunstiger opinie van t tooneel Daarom aarzelde hy niet te gaan spreken over iet drama in zijn oorsprong en geschiedenis om ten slotte na te gaan de pUats die het ia den tegenwoordigen tgd bekleedt Uit den aard der zaak zou hy slechts een vlugtige schets kuunen geven daar t onderwerp zeer omvaugr jk wa Vsn daar d it hq zijn hoorden zou uitnoodigen dikwijls stappen te doen door de geschiedenis als t ware met de bekende zevenmijlslaarzen Belangstelling voor t onderwerp meende spreker te moeten veronderstellen daar thans een vernieuwde geestdrift is ontstaan een soort revival voor het tooneel Thans uu het tooneelverbond gnnstig werkt en heilzameu invloed oefent op de keuze van goede tooneclstukken nn een tooueelscfaool in t leven is geroepen om de opleiding tot acteur mogelijk te maken van jonge aanlegvolle personen waardoor dus voor goede tooneelkunstenaan in de toekomst wordt gezorgd nu allerwege getracht wordt t tooneel de eervolle plaats to geven lu de maatschappij die t toekomt zou deze keuze velen wellicht niet onwelkom wezen Hoe is t toch mogelyk zou een geheel nuchter oppervlakkig mensoh wel eens kunnen vragen dat zelfs mensehen die tot de ernstige meest achtenswaardige penonen behooren er pleizier in hebben om daar te gaan kyken naar een komedie naar menschen die zich verkleeden die hun aangezicht verwen en allerlei gemoedsaandoeningen huichelen die zij niet hebben hoe is t mogelgk dat over t geheel verstandige menschen zich om t zoo eens uit te drukken zich met open oogen voor de gek laten houden Hoe dat mogelyk is vraagt spr Omdat den mensch is ingeschapen een zuoht tot navolging tot handeling tot poëzie ZueU tot navolging ziet uwe kinderen sleohu zeide spr hoe zg reeds in hun vroegste jeugd zich in den geest in andere toestanden verplaatsen dan waarin zij verkeeren nw zoontje is immen alras nadat h j heeft leeren loopen koetsier heeft zooveel rijtuigen en paarden als er stoelen in uw kamer zgn uw dochtertje met wat een lieftallige teederheid speelt zg t moedertje over hare poppen uw kinderen spelen op die wyze b jna voortdurend komedie zijn als t ware geboren aoteura en aotrioes ZmU tot kanMing De gezonde mensch heeft behoefte aan arbeid hij wil iets doen niet leeg zitten maar tevens begeert hy afwisseling en de man die den heelen dag op zyn kantoor de vrouw die dag in dag uit in haar hnishonden is wil gaarne iets groots iets verhevene zien en bij gebreke van belangwekkende gebeurtenissen uit eigen leven kaken zq er naar om den mensoh in zyne kartatoohten en aandoeningen nitmnntende door groote daden en schitterende handelingen voor zich te zien Aan die behoefte voldoet het tooneel ZaeU tot foaiê Ieder is een geboren dichter dat natuurlijk niet zeggen wil zeide spr dat ieder r gun kan want zelfs velen van ken die rqmen en maken zijn in de vente verte geen echten terwijl ouk omgekeerd er vele dichters t jn die uimuier hnnue gedachten iu maat ea rijm nitcn uiaar dat neemt niet weg dat ieder sterveling iets in zich heeft van die zncht naar dat lioogere en onstoffelijke dat den dichter vormt Spr hoorde eens Da Costa iemuuU die op het gebied der poëzie mêe mag spreken zeggen dat er zelfs poëzie is in een twist tosscèen twee kijvende visehvrouwen op de markt eu het is niet te ontkennen dat twee zulke gestalten de armen in de zijde het hoofd uitdagend vooruit opkomende voor dat wst in httnne oogen waarheid is ijverende voor hunne heilige overtuiging die er gloeit iu kun bont niet van poëzie ontbloot zijn hoe onbelangrijk ons de stof van hun discours ook voorkomt Van dergelijke poëzie is geen onzer geheel vreemd 1 De uieuseh heeft dus behoefte uit verschillende oorzaken aan tooneelspel en bij onderseheidene volken der oudheid treffen wij dan ook sporen van een bestaan vun tooueelspeelkunst aan De bewoners van Indie bezaten eene dramati ehe letterkunde en ook bij de Israëlieten was nieu niet geheel verstoken van tooueelraalige ïoursti lliiiijeii waartoe spr wees op D ivid die zooals staat gesoliroveu ontgorii met tin limien lijfrok voor t aangezicht des Heeren huppelde op de dramatische inkleidiug van t boek Job en op t Hooglied Maar bovenal vinden we bij de Grieken een groote liefde voor t tooneel bij hen werd de tooueelspeelkunst met goed gevolg beoefend en daar vooral bloeide het Het Grieksch schouwspel was geworteld in de bodem van den godsdienst Het ontleende zijn oorsprong aan godsdienstige plechtigheden en gebruiken vooral aan de feesten ter eere van Dionusos bij welke gelegenheid een bok werd gesladht als offer aan Dionusos vanwaar de naam bokzang of tragedie Tot in de Ge eeuw bestond de vertooning eohter meer uil een verhaal gezongen door een koor van twee of meer partijen maar toen voegde de Atheen ïhespis bij dat koor een pcnoon die t verhaal voordroeg waardoordaaraan meer leven werd bijgezet Deze Thespis is dan ook eigenlijk de vader van het drama van t tooneel dat zich van nu af aan meer en meer ontwikkelde en verbeterde Bij die éénen persoon kwam spoedig een tweede later een derde die samenspraken bielden en mannen als Aeschylus Sophocles en Euripides werkten ijverig mede aan de ontwikkeling van t tooneel door hunne heerlijke treurspeleu waarin de daden en lotgevallen van groote mannen werden voorgesteld De kosten der voorstelling werden voor een deel gedragen door den Staat de burgers kregen het entreegeld uit de schatkist terug Van iriekeiiland naar Eome onze blik wendend vinden wij zeide spreker ook daar een tooneel maar ontaard verbasterd en in minachting Plautus was een daglooner en Terentius een slaaf De Bomt in was voor alles militair hield zich niet veel op met kunst en vond de tooneelapeelkuust goed voor den minderen man De voorstellingen waarbij later nog kwamen de zoogenaamde iniines oorspronkelijk eenige overeenkomst hebbende met onze pantomines werden langzamerhand onzedelijker werkten t zedenbederf in de hand en waren velen terecht een ergernis Geen wonder dan ook dat de Christelijke kerk die bij haar optreden t tooneel zóó vond daarvan af keerig was Zij hield het voor t werk des satans en de oudste kerkvaden luchtten hunne verontwaardiging daartegen veracheidene concilies namen besluiten die èn ten opzichte vun de tooneelspelers èn ten opzichte van hen die tooneelvoorstellingen bijwoonden zeer veroordeelend klonken en geheel daartegen gericht waren Het verdient echter opmerking zeide spr en dit bewijst op niéuw de behoefte der menschen aan tooneelspel dat in den boezem van diezelfde kerk die zoo tegm t tooneel gestemd was onwillekeurig en langzamerhand op nieuw een tooneelspel werd geboren en op de pninboopen van t oude versoheen een nieuw tooneel de kerk Zoo werden b v van het leven en sterven van Jezus niet alleen af beeldingen gemaakt in beelden en schilderijen maar de penonen uit zijne omgeving en ook hijzelf werden voorgesteld en men vertoonde ze in levenden lijve voor t geloovige publiek De tooneelen uit Jezus geschiedenis werden dus dramatisch voorgesteld eerst in de kerk maar later ook daarbuiten van daar de bekende passiespelen Daarbij kwamen allerlei tooneelen voor die ons zouden stuiten die ons profaan zouden voorkomen maar de naïveteit en de eenvoud der toeschouwen spreekt door de mogelijkheid dat zulke tooneelen werden opgevoerd zeer duidelijk tot ons Spr deed ons met een van die tooneelen kennis maken Daarin wordt Ood den Vader voorgesteld ïn t Paradijs op zijn troon terwql hy is in slaap gevallen en op t zelfde oogenblik wordt op de aarde Jezus aan t kruis gehangen Een der engelen maakt God wakker en zegi Eeuwige Vader Gij doet verkeerd En Gij moest Ü sehamen Uw veelgeliefde Zoon is dood En Q i slsapt alsof Ge dronken waart Hierop volgt de vraag is ij dood F en nn ant woordde de engel op mijn woord van eet God kijkt dau door het luik waarmede men nit den hemel op aarde kon zien en roept uit De Duivel hole me als Ik er iete van wist Dat men dergelijke tooneelen aanhoorde bewees de naïviteit der menschen zeide spr eu veel wat ons stuit is te verklaren nit den geest van dien tijd Zoo treffen wij zeide spr in sommige dier stokken de klusbtigste anaohronismen aan Christus zegt b v als kind bij zijn moeder het Onze Vader op Maria gaat gekleed in een wit zijden robe De aarUvadcr Setb zweert bij het eerste boek van Mozes en bidt ren paternoster David kijft met zijn vrouw en l it zich eeu groot glaa bier brengen Maria Magdalena zii met eeu der Joodsche jonken te schaken Een engel noemt de ziel van den stervende Jezus Madame eu de aan t kruis genagelde Jezus noeint Johauuet lieve neef enz enz Die p ssiespelen zijn Uugen tijd in gebruik gebleven en zelfs in onze dagen zijn ze uiet geheel rurdwcneu ntaar bestaan nog in Oberammergau in Beieren Iu de 2e helft der 15e eeuw kwam er nieuw levca in de tooueelspeelkunst tengevolge van de lienaimiance We zien daarop den bloei onzer rederijkenkainers eu lu Frankrijk de tooneeldichten Corueille eu Uuoine die echter de oude overlevering in eere hielden aangaande de eenheid van tijd plaats en handeling waarmede Molière eohter brak We zien voorto in t Noorden een Shakespeare opstaan wiens werken tegenwoordig wel eens genoemd zijn een wereldsche bybel en niet ten onrechte ook iu zijne werken vindt ieder gemoed bij velerlei toestand van t leven wat hij behoeft tot troost eu raad voorts in Duitsohland een Lessing die als theatrecriticus het onnatuurlijke tooneelspel soherp geesselde en in zijn Mina vou Barnhelio Kinilea Qalotti en niet t minst in zijn Nathan iets uitstekeuds leverde Voorts zien wij een Góthe eu Schiller wier beeldei t marktplein te Weimar veniereu uitmunten in drainatisobe poeïie en zoo doende kwam spr tot op deze dagen waarop hy de vraag behandelde Welke is de plaats die het druina in uuze dagen bekleedt Welke is de waarde die t tooneel heeft voor onzen tegenwoordigen tijd Wellicht zouden sommigen het denkbeeld zijn toegedaan zeide spr dat de mensch van ouze dagen niete meer voelt voor tooneelpoêzie dat ouze tijd met zijn stoom en werktuigen met zijo prsctische denkbeelden en prozaïsche belangen daarvoor doof was maar de pessimisten die zoo spreken vergissen zich Nog heden ten doge is er hart is er gevoel voor die tooneelpoêzie Spreker behandelde daarop bovengenoemde vraag en wel tenopziohte van éb stof van de aoteun en van het publiek Ten opzichte der tlqf Het is zeker oppervlakkig beschouwd niet het gemakkelijkste om stof vooreen drama te vinden maar toch bij nader inzien is het niet moeilijk immen het volle menscheuleven ligt voor u want t is ten volle waar wat Gothe zeide Greift nnr hinein in s volle menaohenleben I Und WO Ihr s pookt da ist s interessant Het menaohenleveu levert stof voor het drama dat verdeeld wordt in karakterdrama en sooiaaldrams terwijl t historisch drama een onderdeel is vsu het eerstgenoemde Spr wees hierbij ter loops op t groote karakterdrama van Shakespeare de Hamlet om te consteteeren dat de kwaal daarin aangetoond nog bedes bestaat er sluipt zelfs een Homletgeest rond zeide spr door de kamers der volksvertegenwoordiging en door de geheele majiuchappij en alle takken van bestuur en van velen beeft een geest vnn besluiteloosheid zioh meester gemaakt Men zon wel iete willen doen o ja welzeker waarom niet want er is veel voor maar toch er is veel tegen ook eu bovendien waarom nu juist dit gedaan en niet liever iets anden dat ook goed is daarbij al deed men nu dit het zou nog ver van het ideaal af zijn dat men zich gesteld had en deed men in plaats van dit dat t zou wellioht beter zijn zoo aarzelt en hinkt men op twee gedachten eu eindelijk doet men niets ei by vele plannen tot edele daden wordt de edele daad zelf niet verricht O de tegenwoordige maatsohaftpij levert zeide spr genoeg Stof op voor drama s zoowel karakter als sociale drama s Even als Molièn iu zijn Pricieutei ridicule en in zijn Femtiui lamnlet het salonleven zijner vrouwelijke tijdgenooteu hekelde zouden ook nu voor iemand die genoeg poëzie en vernuft bezat genoeg gegevens zijn iets uitnemendi t fóveren van actueel belang b v over de zoogenaamde emancipatie der vrouw de vrouw behoeft niet geëmancipeerd zeide spr in onze maatsehappij is zij vrjj zooals wjj zou hij iets op t toonen brengen kunnen of iets over de sociale quaestie waarin aan den eenón kant een niets beteekend schreeuwer uit den 4en stand kon worden opgevoerd dié den mond vol heeft van groote wooideii van vooruitgang en gelijke rechten voor ieder m waar tegen over kon gesteld worden een degelijk arbeidzaam persoon uit dien zelfden stand die toonde dat t hem ernst is met zijn zuoht tot ontwikkeling die zijn kennis vermeerdert zijn toostend verbetert of b V de tegnutelling van twee fabriekanten kon op l t in de achtste oefening der it U van het schijfsohieten moeten zijn gevorderd voorts de loteliugen die binnen 10 maanden werkelijke dienst blijken geven van hunne verplichtingen als miliciens iu ieder opzicht te kennen volgens een door den minister van oqflog vost te stellen programma eu benijzeu overleggen dat hunne tegenwoordigheid in het gezin waartoe zij bebooreu noodzakelijk is Worden de hiervoren bedoelde miliciens door de loting vermeld in art 24 der militiewet voor het blijvend grdeelte aangewezen dan behouden zij aanspraak op bet hun toegekend voorrecht mits zij het getrokken nummer verwisselen met een nummer dat op Verlof nchl geeft maken zij van deze bevoegdheid geru gebruik dan kan bun niettemin een verlof van twee maanden worden verleend 2 De loteliugen die vóór de inlyving bij de militie met gnnstig gevolg een examen afleggen waarvan het programma door den minister van oorlog wordt bepaald worden voor zoover zij daartoe geschikt bevonden zijn en dit met de belangen van de dienst is overeen te brengen ingelgfd bij het corps eu geplaatet in het garnizoen hunner keuze In werkelijke dienst zijnde worden zij zooveel mogeliJK in de kazerne bij elkander gehuisvest gevoerd H orden waaivan de een zijn erkvulk al werktuigen gebruikt en daarvan haalt wat er van te halen is en waarvan de andere in zijn knedita menschen ziet eu als zoodanig behandelt Aan stof voor een drama zeide spr ontbreekt t voorzeker in onze dagen niet ITat ietre t de eelem Voor deze is een eente vereischte eenvoud waarheid natuurlijkheid Het gebrek van vele tooneelspelen en speelsten bestaat juist iu het Ie inooi t willen maken eu die rolleude r s die verschrikkelijke i s en dat voortdarende brouwen zijn vreesselijke dingen iu een aoteur Iemand speelt bijv voor knecht en in plaste van un te zeggen eenvoudig zooals t hoort Mgnheer daar it de graaf aangekomen Aij verlangt Ie êpreiea zegt hij Mijnheerrr daarrr i de grrraaf aangekomen kij verrrlangt a te tprmken I Zoo g benrt t veelal dat de eenvoudigste dingen ter wereld op de alleronnatnnrlijkste toon worden geuit tot schade voor t effect tot bederf run de kunst Van een goed tooneelkuustennar wórdt veel geëiaoht Hij is en moet zijn een dienaar van t sohoone edele en goede hij moet t huis zijn iu du literatuur t huis in de menscfaenwereld i tiuis iu de schuilhoeken van het mens 4elijk hart Spr wees daarop met een enkel woord op de groote tooueeikuneteaaan die ook in ons land hun mogen voor talent deden geniet kü wees op een Devrient I eigen rekening buiten dienst fijne uniformen dragen op een Ernesto Rossi die Shakespeare s iiieeslcr en zoo d urtoe maar eenigszins gelegenheid is met clk inder of met de adspiront onderofficieren en korjiuraals menage houden Uit hen zal in de eenle plaats militie kader worden getriAkeu voor zooverre hunne geschiktheid tevens voldoende zij i De loteliugen die binnen 10 maanden werkelijke dienst blijken geven bmikbare korporaals te ziju verkrijgen daardoor aanspraak op verlof met behoud vun soldij voor den tijd van éóne maand 4 De loteliugen die tot onderofficier worden bevorderd verkrijgen daardoor aanspraak op verlof met behoud van soldij o Ü msaud Om echter tot oiulerofiioier te worden bevorderd moeteu de lütelingen zu i verbinden om uit kracht vau art iO der wet van 19 Augustus 1861 minstens voor zes maanden onder de wapeneu te blijven na het tijdstip waarop zij anders in het genot van onbepa ild verlof zouden worden gesteld Daarentegen zullen de militieonderofficieren in gewone tgden verschoond blijven van late opkomst onder de wapenen tot het bywunen vau herhalingsoefeningen 5 ® De hiervoren bedoelde verioven worden verleend door den chef van het corps zullende de verloven sub 3 en 4 bedoeld door hem toegestaan worden op bet tijdstip dat Ke t meest met de belangen van de dienst strookt Bij dit besluit zijn door den minister van oorlog de noodige bepalingen vastgesteld voor de uitvoering daarvan noodig DaUg Nem deelt een schrijven mede van den beer Ploos van Amstel vice president van het bestuur der gevangenissen te Amsterdam aan den secretaris der Howard Association TaUsck naar aanleiding ven het afschaffen der doodstraf iu Nederland In Engeland heeft het parlementslid PtS c zijn voornemen te kennen gegeven om een vooratel iu dien zin in te dieoen De keer Ploos vau Amstd deelt 4aarin mede dat na het afschaffen van de doofstraf in Nederland door de wet van 17 April 1870 het aantal veroordeeliugen wegens moord in 1871 en 1S7Z 6 in 1873 1 en iu 1874 2 bedroeg Over 1875 en 1876 waren de cijfen nog niet bekend Door de wet vtn 1870 was levenslange gevangenis in plaate van de doodstraf gekomen en de secretaris van het bestuur der gevangenis vau Leeuwarden waar de veroordeelden werden opgesloten berichtta gunstig over hun gezondheid en gedrag Daily Neict voegt hierbij dat dit sehrijven van den emiuenten Nederlander met het oog op den stand der kwestie in Engeland van groot gewiekt te aohten is Bij gelegenheid dat de koningin van Engeland in het begin dezer maand haren oudsten kleinzoon prins Friedrieh Wilhelm van Pruisen tot viering van zguen 18n verjaardag ridder der orde van de Kousenband maakte werd medegedeeld dat die orde thans 60 riddera telt van vreUe II Dnitsehen en voorts als een groote bijzonderkeid vermeld dat tkans een grootvader zoon eu kleinzoon de keizer van Duitsehlanden de twee aanstaande troonopvolgen tot de orde behooren een feit waarvan hare gesohiedenisJ zijwerd in 1846 gesticht nog geen precedej t heeh opgeleverd Er aün zoo heet het in de memorie van toelichting op de ooneept wet lager onderw s omtrent het gebrek aan onderwijzend penoneel sinds geruimen tijd luide klachten aangeheven i klacklen ioeml niet geitel ongegrond ey evenmel teer overdrmtn Tot staving koe overdreven die kladhteo sijn maakt Mr A Kerdijk in de Froftn kt Tijit van Febr gewag van de volgende feiten In Appelscha Friesland staat een vroeger leerling der swool en van beiMp veSnarfcSider voor de laagste klasse van 23 kinderen in een afzonderlijk lokaal Te Wèmddinge bij Goes is een daglooner van den ploeg gehaald om als onderwijzer dienst te doen in school Te Midslaoi Terschelling is onlangs een 77 jarige grijsaard sedert eenige jaren gepensioneerd weder tot hulponderwijzer aangesteld Voeg daarbij de mededeelingeo vau tijd tot tijd over het gebrek aan onderwijzend personeel in de dagbladen verschenen bet feit dut eenige vacaturen van hulponderwijzer twee andere drie jareu duren dat in vele streken iu Groningen o a de eene helft der kinderen des voor eu de audere helft des namiddags ter schole komt en men zal den minister volmondig moeten toestemmeu dat de klachten over gebrek aan onderwijzend personeel zeer overdreven zijn Met 8 stemmen tegen 1 heeft de raad der orde van advocaten te Milaan zich verklaard voor het behoud van de doodstraf Voor de betrekking van directeur der openbare reiniging te Franeker jaarwedde tOO hebben zich aaugemeld 223 sollicitenten Het geboortehuis vun Spiuoza te Amsterdam schijnt nog althans uiterlijk onveranderd te bestaan Pogingen oin dienaangaande zekerheid te verkrijgen zijn evenwel afgestuit op den onwil van den tegenwoordigen eigeuaar bewoner om inzage van zijn eigeadoBisbewijzen te verleenen Men zegt dat hij van de zijde van ket Comité aandrang vreest tot het laten plaatsen van een gedenksteen in den gevel en hethem in zijn nering zou kunnen schaden indien hijdaaraan gevolg gaf F Twee kueehta van de apotheek in het Binnengasthuis te Amsterdam die zich iooiig jl aan sterken drank wensohten te buiten te gaan en zich daartoein het bezit hadden gesteld van eene fleech der apo theek wairin zoo zjj meenden spiritus zou aanwezig zijn moesten hunne onmatigheid op eene vreeselijkewijze boeten Een hunner i kort na het gebruik vanhel vocht overleden de tweede verkeert in bedenkelijken toestand Laatste Berichten Weenen l Februari In het Huis van Afgevaardigden werd na eeu levendig debat waarin deMinister van Koophandel krachtig voor deelneming aan de Parijsche wereldtentoonstelling optrad het vooratel van de minderheid der Commissie om hiervoor een crediet van 600 000 fl te bewilligen met 155 tegen 37 stemmen 5ij tweede en derde lezing aange gpien Rome 11 Februari In het aanstaande oonsistoria zal de Paus tot kardinaals benoemen msgr Nima assessor van het Heilig Officie msgr Ibaretti secretaris der BisBchoppelyke congregatie den Bisschop van Verona de aartsbisschoppen van Lyou Bheima Salsburg en Weenen en twee Spaansehe prelaten Brindlsi lé Februari Morgen vertrekt Hidhttr Pachs naar Napels waar hij zich metterwoon vestigen zal Gevonden voorwerpen aan Jiet Bureau van Politie alhier gedeponeerd Een Zilveren HAAERING met Gouden plaa Kantongerecht te Gouda Op de Terechtzitting van 1 Pebruari 1877 Ün de navolgende personen veroordeeld A B tot drie geldboeten elk van ƒ 8 of sufas gevangenisstraf van een dag voor elke boete N J de S wed L de M tot twee geldboeten van ƒ t elk of subs gëvangenisetraf van een dag voor elke boete C J B tot eene geldboete van 10 of snbs gevangenisstraf van twee dagen C S V V tot vier geldboelen van ƒ 3 elk of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete H P V L tot tien geldboeten van ƒ 3 elk of subs gevsnse isstrof van een dag voor elke boete H L tot dne eldWten van ƒ 3 elk of pbs gevangeaisstraf van een dag voor elke boete J S tot twee geldboeten van l ellfof subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete metverbeuidverklsring van alle de in l esi genomenmaten en gevidlten we ns oirertfodili der wst opde maten en gewichten J de B en A K ieder ot eene geldboete van f 6 of gnbe gevangenisstraf van twee dagen voor ieder wjgens ket in vereenjging en gelptijdig maken van na tel k buxengeruoht tot ventoring van de rnst der ingetetetten En allen in de kosten des noods invordakMt V lijfsdwang