Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1877

ZoDdag 18 Februari W 1947 1877 GOUDSCHE COURANT en Adverteotieblad voor Gouda en Oinslrelien KRACKTHBRSTKIXBND TOIfiaCH KM KOORTaWKBBHD STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmattino van leeftijd of VERU0EIEN18 BLOEDSGEBREK of zijne KLEURLOOSHEID BLKEKZUCHT te LANOZAIIB HERSIKf LING aSTOtaBN Van HET KRAAMBED enZ Db echte QCINA IiAROCaaE ia een zeer aangenaam Elihster hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van LAROCHB aJ de werkzame bcstanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twmtiejanR succes tegen Veriwnhhing of moedelnuhiieid maaghwaien Jf ritisc ie leeftijd en tegen de bekende hoorteen der vuclih je landen PARUS 82 rueDrouot en in Apotheken Fabrieksmerk gedeponeerd GENBRALDBPOT Amiterdum btj H ABKTBBEICHTBN C iOUda IB Februflri Bij Lleiiie omzet was de stemming flauv Poldertarwe pmkc ƒ 10 75 a ƒ il 20 Mindere 9 75 a ƒ 10 50 Eogjfe puike ƒ 7 75 a 8 S0 iMiudere a l bO Voer ƒ 6 60 a ƒ 6 90 Gerat puike ƒ 7 20 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 a ƒ 7 Hdvei zware ƒ 4 76 a ƒ 5 20 ligte ƒ 3 75 a ƒ 4 5ü De Veemarkt met weiuip aanvoer den handel vlag vooral lu de eerste kw iltteit magere varkeua en luggen vlug verkocht Boter ƒ 1 79 a ƒ l 0 = ar=sr T Ti jj i Ey aaTs il ia i müè Mm MgaajpMg s B u r s 8 r 1 ij k e Stand Gouda GEBCSEN 10 Kbr Wgnrail ouders P Uitl tu J KeiJ 12 Uirk ouden J viin dw foul eii E Toni 0VB8LKDEN 13 ïebr H de Uoog 8 m C Rotw beek 4 J OEUU U 14 Febc J Verkulk o M J Lena Burgerlpe Stand ran onderstaande Gemeenten vaa 7 tot 14 Fehraari 1877 Moordrecht OEBOREH IteiDier finsbeitul oadtn A F Fijn u W M Fijn OVERLfcDBN enne OMDETBüUWSi Omm EUUWD Geaue Gouderalc N Uierwtwi ad It j EBOEENi CMaa OVERLEDEN 9 Fibr O NStlKrKOUVSs GEULWD Onat Stolwijk GEBORSN 7 Febr Dirk ouden D vu in Heuieln M Stintcr 12 Heiltje MMler W Sloof a N Temera OVERLEDEN Geene ONDEKIHOU VrD 18 FeW 1 Anker A Bak J Burier au J Kak GEHVWD Geena Haastrecht In 0K nail Iqdvak liebboa geana aangiOaa bg dan Bur rlgkaa SUnd il ata gebad Beeuwtik GEBOREN 8 Febr Baartje audera 1 Raiteaharn en A Koater 11 Johanna KrtociMa oodera J van Bode gravan en A van der Winden Wouter ondert W Vernualen ea t vaa Waardhaixan 12 Rijkja ouders J C Boer ao J van Bliiwük OVEHLEDEN 10 Febr A G Varla n 8j 12 M Voa w ONDEKTROÜWD Geene GEHUWD Gaaaa Waddinxveen GEBOREN I Cornelia ondara A Balt an M Zwanenbarfi Adrtana ouders M Ejjkalstam en K Bitiower Gerrit ondan W Knstar an M van Sekaik krijntje ouders O B om an M dea Hooglaodar OVERLEDEN H lort 2 nl ONDERTROUW I Gecna GEHUWD Geana AbVERTENTIËN Tot mgne en mgaer kinderen innige mart overleed heden Toorzien van de H H Sacrunentea mgn geliefde Echtgenoot de Heer M J OGI£B in den onderdom van bgna 50 jaran Wed M J OGIER TAK Lïvwidin Gouda 12 Febraari 1877 De zaak zal Toorloopig worden gecontinueerd met beholp yan haren ondsten te Amtterdam gerestigden Zoon OPENBARE VERHURING TOor den tgd Tan één jaar om eens te worden GEHOOID en daarna GEWEID van ruim 80 Hectaren Bunders b j uitstek gdegen in dan Polder Prins Alexander Un Bw Nimvurierk a d IJad Of VMJDAG 23 FEBRUAIUJ 1877 dra ToormiddagB ten 10 nre ten hoize van G TAN REEUWIJK te jVtfituwri ajd XJud Breeder hg biljetten en informati t tem Kantore vu de Notada A N MOLENAAR te t S BOCK BIER slechts ENEJSLE DAGEN op Fust eu Flesschen verkr gba r in het Dépöt bg A NOBTIEB Gouwe C 34 35 Commanditaire Vennooisciiap L DR006LE£V£R FORTUIJN BOTTEKDAM Zuidblaak n 48 Cuuuis siE VAN Toezicht de Hebsbn Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD ü VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden hg den Heer Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 294 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkrijgbaar Reglement AB8HAUBB1I S Een zacht verwjjt brengen wg aan hen die nog steeds voortsukkelen dan met de eeue dan met de andere pgn welke door koude is ontstaan zonder nog iiUmer het bovenstaande middel te hebben beproefd tot hem is het woord gericht onderzoekt ihlle dingen en behoudt het oede of is hare renommée niet algemeen genoeg ekend Dit zoude te bejammeren zgn voor hen die met zooveel lof in de nieuwsbladen van haar spraken die uit dankbaarheid over hunne genezing hunne medemenschen toeroepen ontlast u van uwe pijn het middel is te geef 80 cents is geen geld om daarvoor pgn te Igden en onwetendheid is geene verschooning terwgl in elke gemeente een Depot bestaat dat van tgd tot tgd in de Courant wordt opgegeven Geene echte ABSHAÜBBIN S of ANTlBHUMATI TISCHE WATTEN zgn te bekomen als waarvan de biljetten waarin de pakjes gewikkeld worden onderteekend zgn door den HoofdDepothouder A BREBTVELT Az te Delft die deze Watten o a Terkrggbaar heeft gerteld a 30 ets per palge bg T A 6 TAN DBTH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZtvenkuiztH T W D N UIL Schoonhoven J GOUDKADE £ o ioop OTTO HOOGENDUK CaptUe aji IJml A BEUNART Oostpoort BottefSm 3 H KELLER m ZOON Weste Wagenrir Gouda Druk van A Brinkmü OpcnbaiH Vrijwillige Vcrl oopiiig om Contant Geld op VRIJDAG den 16 FEBUÜABIJ 1877 des Voormtddags ten 10 uur in het bosch genaamd cjagtlust in den Zuidplaspoider aan den grindweg van MoordreclU naar Moerkapelk binnen de Gemeente Waddiiixceeti van oiiyeveer zeer geschikt tot Werkhout Breeder bg biljetten en informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verpachtingop WOENSDAG 28 FEBRUARI 1877 voorm Elf ure in het Logement Bloh te Bodegraven van a het GBASGEWAS staande op de bermenvan den Straatweg Gouda Bodegraven in zeven perceelen en b de VISSCHEBLTEN langs genoemden Straatweg in vgf perceelen breeder bg biljetten omschreven lïOIiN HOEST HEESCHHEÏD VERKOUDHEID bestaat wel geen middel i oo eenvoudig gemokkelgk en aangenaam in het gebruik ids de JOH HOFF sche Malz Burst Bonbons die door hunne slgrooplossende den hoest onmiddelgk kalmerende werking in dit jaargetgd onovertreffelgk zgn op STRAAT ALS IN HDIS en getuigt de steeds grooter wordende consumptie t best voor dedeugdelgkheid van dit huismiddel Verkrggbaar in blaauwe zakjes 30 cents JOH HOFF sche Centraal Depot Amsterdam SmaUe Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VRBUMINGBN en de WW A C SCHOUTEN voorhanden No 1 676 der BOBDEOOFE U72IES Uitgave KOKSMA CATALOGUSSEN Jt 5 Cts verkrggbaar bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Lang Tiendeweg LOTING VOOE DE Nationale M Ultie TWKBDB OPENBARE KENNISGEVING BÜKGEMEEBTEEen WETHOUDERS vanGonda voldoende aan art 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 SimttUad uo 72 eu aan art 20 van Zijner Majesteit besluit van den Ssteu Mri 1862 StaaMlad no 46i brengei ter algeniecue kennis dat de I XTING der in het vorige jaar voor de liATiONjLË MILITIE ingeschrevenen in deze GemeenU lal plaaU hebben op DINGfiDAG den 27sten Februari aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetiscbe orde opgeroepen Kelve hun nominer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door lijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bg hunne afwezigheid door den BURGEMËESTEE of een Ud van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf t doen van de redenen van vrystelliug die zg ter zake van de Militie uieeuea te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Raadhttize dezer Gemeente en wel zü wier namen beginnen met de letter A B C D E F G H I J K of L des voonniddags ten 9 i ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O P Q R S T U V W X Y of Z des voormiddags ten 11 Va ure dat tot bet doen opmaken van het benoodigde getuigschrift wegeus Broederdienst or lï Benige Wettige Zoon gelegenheid zal bestaan ten Baadhuize dezer Gemeente Maandag den 19d Februarij aanstaande drs morgens van 10 tot des namiddags 1 en des namiddags vsu 3 tot 6 ure dat zy die zich daartoe aanmelden moeten vergezeld zijn van ttoet ut ien bekende en ie goeder naam ttttande ingeulenen die op Juume vermlieoordelijkheid dr vereiecUe getuigenieun kunne ejftggtn en tet op te maien getuigtchrtfl onderleekenen terwgl daarbg benoodigd zgn Voor FryeleUing megen Broederiienet een bewijs van het Huwelgk der Ouden de Geboorte Acten van de Broeders van den Loteling alsmede ten bewgze van volbragte of werkelgke broederdienst een zakboekje paspoort of attest van dienst bg plaatsvervanging Foor Frijiteltin van eenife Kettige Zoo een bewqs van het Huwelijk der Ouders Voorts dat de benoodigde bewijzen van werk Igke dienst of uittreksels uit het Stamboek voor d belanghebbenden bg de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zg zich vóiSr de Loting vervoegen Ier Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zg die bezwaren mogten hebben tegen de wgze waarop de LOTING is geschied die kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen F f dage te rekenen van den dag waarop de IX TINO heeft plaats gehad en wel bg een op on eeegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk roet de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewgs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bg den BCBGEMEESXER dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 16n Februarg 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooolegver Fortdijn van Bibgxn IJzkndookn Kennisgeving INEIGTINGBN welke GEVAAR SCHADE of HINDER kannen veroorzaken BUSSEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda gelet op art 8 der Wet van den Sn Jung 187li SlaaMM ao 96 Do n te weten Dat fij vergunning hebben verleend aan den Heer Immerzeel en zgne r gtverkrggenden lot het op ligten van eene broodbakkerg in het pand gelegeii op den Raam geteekend O no Ï17 kadaster sectie D no 1499 Gouda den 16n Februarg 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOGLBBVEE FoETCIJN VAN BeRGEN IJzENDOOKN BUITENLAND Buiteniandscli Overzlclit Omtrent de Oostersche quaestie verneemt men weinig dat licht zou kunnen verspreiden omtrent den toekoinstigen loop der gebeurtenissen Er keerscht een soort vau ludstilte op dat gebied In bijzondere telegrammen uit Konstautinopel wordt gemeld dat de troepen aldaar geconsigneerd zgn omdat d ministers steeds vreezen voor oproer onder de bevukiiig Voortdurend worden aanhangers van Midbatpachia ia hechtenis genomen In den Oostennjkschen Rijksraad is Woensdag met veel moeite het voomei aangenomen om subsidie toe te staan voor de Parijsohe wereldtentoonstelling een besluit dat in Frankrgk zonder twgfel met gejuich zal worden begroet Sedert bekend geworden is dat Zweden aan de Parijsche wereldtentoonstelling zal deelnemen werd ook Denemarken s deelneraiug waarschijnlijk geacht doch volgens de laatste berichten bestaat dienaangaande nog volstrekt geen zekerheid Althans verschelden Deensche iudustrieelen verklaarden er noh tegen en verUngden in elk geval grootere tegemoetkoming van de regeering Euslands nijverheid zal wegens de tijdsomstandigheden en den dre ieadea oorlog lush Msail k U Pargs kunnen doen vertegenwoordigen Onmiddellijk na de afkondiging der ttaliaansche wet op de beteugeling van de misbruiken der geestelgken in de uitoefening van hun ambt zal de Paus aan de Itsliaansche bisschoppen een breve uitvaardigen waarin hij die wet afkeurt met last om daarvan mededeeling te doen aan de geestelgken in hunne respectieve diocesen Men verzekert dat de kardinalen op verzoek van den Paus een memorandum in gereedheid hebben gebracht houdende instructico aan de Katholieken van Italië met betrekking tot hunne eventnëele deelneming aan de staatkundige verkiezingen Bij gebreke aan andere liefhebbers voor de vacante portefeuilles zal wellicht het Hongaarsobe kabinet blijven zoonis het is Te Weenen zijn althans tot dal doel ondi ili iudelingen gevoerd tusscheu de beide chefs Auersperg en Tiaza welke laatste waarschgnlgk zgn portefeuille zal hervatten indien er nog vooruitzicht mocht bestaan tot overeenstemming over het oAugsgleich Natuurlgk ligt hierin opgesloten dat ook onderhandelingen worden gevoerd ter verkrijging van zoodanige overeenstemming De Pruisische Landdag is aan het houden van avondzittingen om met de bégrooting op te schieten toch bestaat er geen mogelijkheid om voor het begin der volgende maand met de noodzakelijkste werkzaamheden gereed te komen zoodat Rijksdag en Landdag alweder te zamen moeten vergaderen De veepest is in Pruisen nog niet geheel verdwenen enkele gevallen komen nog steeds voor maar alles wgst op een overbrenging uit Rusland het blijkt dat de ziekte oonpronkelgk niet tgdig genoeg is ontdekt Op alle verdachte unten worden thans in den geheelen omtrek de koppek geregeld ondenocht In het Engclsche Ijagerhuis heeft de heer Bourke in antwoord op eene vraag van den heer Dilke verklaard dat het Gouvernement voornemens is antwoord te zenden op de jongste Russische circulaire maar dat de bepaling van den datum der verzending afhing en nog afhangt van omstaodigfaedra als 1 de optredicg van een nieuw Ministerie te Koostantinopel 2 onderhandelingen over den vrede tussohen Turkge Servië en Montenegro 8 het feit dat het in deze jaak van algemeen belang weBsehelgk Is met de zienswgze van andere Kabinetten bekend te zgn alvorens de onze te kennen te geven In aktwooid op eene vraag van den heer Simon heeft de heer Bourke verklaard dat eene der voorstellen van Turkge voor de grondslagen van den vrede met Servië was gelgkheid van rechten voor de ArmeBïaohe Christenen en IiraëHeven als voor de overige Servische bevolking Naar spr gelooft heeft het Servische Gouvernement hierop ten antwoord gegeven dat dit eene quaestie is die afhangt van de Wetgevende macht Men zegt dat Servië de andere voorstellen der Porte heeft aangenomen Inmiddels had de Eugelsche consul in last ontvangen eene goede verstandhouding tusschen Turkije en Servië te bevorderen Het Britsch Gouvernement verlangt recht voor de Israëlieten in Servië en Rumenié en zal trachten zgne zienswgze bg Servië ingang te doen vinden Ten slotte mag niet onvermeld blgven dat volgens een telegram uit St Petersburg de onderhandelingen tusschen Servië en Turkije gunstig staan Men tracht de bezwaren uit den weg te ruimen en de vrede wordt niet onmogelijk geacht BINNENLAND GOUDA 17 Februari 1877 Het is nog niet zeker dat de vergadering van het Protestantenbond afd Gouda en Omstreken den 2Sen zal plaats hebben wellicht zal de heer Terwogt eerst den 27en optreden Naar wij vernemen zal de heer Lalleman van Moordrecht den 6en Maart a st voor de Leden der afd Gouda en Omstreken van Fotkêonderwüt en hunne Dames eene voordracht houden over dei rieUing va het voorbereidend onderwij Zg die de laatste tooneelvoorstelling van het Kotterdamsch gezelschap onder directie der hh Le Gras van Zuijlen en Haspels hebben bggewoond voelden zidi niet weittig gedipeerd Het was ja het Rotterdamsche gezelschap maar bgna allen die daaraan waarde en prestige geven schitterden door hunne afwezigheid Eene mevr de Vries een van Zuijlen en een Faassen waren t huil gebleven J Haspels verscheen slechts even en alles kwam aan op den heer D Haspels Nu moet het aanstonds door ons erkend dat de genoeipde grootheden groot gelgk badden met zulk een stuk als toen werd opgevoerd over te laten aan de meer middelmatige leden van t gezelschap en het prouveert zeer voor hun smaak dat zg daarin niet optraden maar het was voor t Gosdsche publidc ongetwijfeld een teleurstelling Welnu die teleurstelling belooft te zullen worden vergoed daar Woensdag a s Sardou s Frienden vcm one wordt opgevoerd Dit is geestig geschreven en wordt boeiend gespeeld door de beste krachten van het gezelschap Het is waar voor velen zal dit stuk t bekoorlgke der nieuwheid reeds verloren hebben daar het vroeger herhaalde malen allerwege werd te tooneele gevoöd maar Frienden va on behoort tot die stukken welke juist als men e kent giame weder waarden gerien Ditmaal mag de keuze van t stuk dus een gelukkige genoemd worden Door het bestuur der spoorwegmaatschappij Leiden en y Woerden is Donderdag te s Hage aanbesteed IK Het maken en stellen van den metalen bovenbouw voot de bruggen van dien spoorweg minste inschrijver was de machinefabriek Daitschland te Dortmund voor ƒ 96490 2 het maken van de aardebaan onderlrauw iler kunstwerken enz minste iusohrijvei was de heer Rutgers te Gouda voor ƒ 767 000 Aan het wetsontwerp tot herziening van de kieswet ontleenen wg nog het volgende De oensua wijziging isl voor Zuidbolland deie gevolgen hebben In de districten Ooida en Woerden zal ƒ S4 be taald worden in de districten Leiden Voorburg Delft Schiedam Bridle Dordrecht Riddokerk GodBeierland en Gorinshem ƒ 88 in Kottaiditn en sOravenhags ƒ 6 Hiervan zijn uitgniODderd de volgende gemeentsA dia het aehtar hare nauen vermelde cgfer betalen Leiden ƒ 40 Moercapelle Zegwaard Zoetermeer Berkel ƒ 24 Gouda ƒ 36 Sohiebroek ƒ 28 Bodegraven Alphen Oudshoorn ter Aar Zwammerdam Aarlanderveen Rijnsaterwoude Nienw VMo Lamtiden Woukrngge ƒ 28 Delft ƒ 48 ScUe