Goudsche Courant, zondag 18 februari 1877

pcBatie later plaats hebben Wel was de Minister van Kolonién bereid teittoud te outwoorden maar de heer Fubins wilde gaarne zyne vragen uitstellen tot de Minister van BnitenL zaken tegenwoordig was De heer de Jong vroeg verlof om ean den Minister van Binuenl zaken inlichtingen te vragen omtrent t verbod van invoer van vee in Engeland en nopens j de maatregelen door de regeering te nemen betrek keiijk de maderpeat Ook dit veriof werd verleend j en de Minister verklaarde zich bereid dadelijk te antwoorden De Minister erkende in zijn antwoord dat h t bericht in de Sluihe mr nt omtrent het verhod van invoer van vee iu Engeland fautief was De invoer is vrij alleen zqn beperkende bepalingen door de Engelsohe regeeriug gemaakt tot wering der ninderpest Het verlxxl zal in Nedeiland krachtig worden gehandhaafd Het eommiesen personeel zal versterkt en andere maatregelen overwogen worden Ter voldoening aan zijne toezegging heeft de minister van tinanoiën aan de tweede kamer doen toekomen eeue statistiek van de lichamelijke onroerende goederen en van de in de grootboeken der nationale schuld ingeschreven kapitalen welke zich in de zoogenaamde doode hand bevinden met uitzondering van die bchoorende tot het privaat en publiek domein van den staat en het kroondomeiu D iaruit blijkt dat de lichamelijke goederen in de doode hand eene totale oppervlakte beslaan van 3481B hectaren 79 aren en 40 eentiaren waarvoor geene belastbare opbrei gst in de kadastrale leggers is opgenomen en die niet vallende onder art 25 der wet betrekkelijk de grondbelasting eene ruimte van 355 951 hectaren 78 aren eu 12 centiaren innemen met eene belastbare opbrengst ongebouwd van ƒ 2 889 632 81 gebouwd van ƒ 2 999 073 20 Het bedrag van de kapitalen i de doode hand vertegenwoordigt eeni som van 173 480 2 s pCt 10 663 100 3 pCt ƒ 19 146 200 4 pCt Het faderl brengt hulde aan den Minister van Justitie die een ontwerp van wet tot uitbreiding der wet van 19 September 1874 tot hel tegengaan van overmatigen arbeid en verwaorloozing vau kinderen bearbeidt Voort te bouwen op de grondslagen dier wet waarvan de eer van t vadersohnp toekomt aan den heer van Houten is zeker een volkswenach doch men moet dan voortbouwen en niet afbreken allerminst moet een conaerviitief minister zoo iets doeu IntuBscheu bestaat voor t laatste eenige vrees omdat de Minister aan de Kamers van Koophandel de vraag heeft gericht of t volstrekt verbod van arbeid beperkt zou kunueu worden tot kinderen beneden den leeftgd van tie jaar De wet bepaalt thans 12 jaar als terminus die bepaling heefude Minister als kamerlid helpen vaststellen en er ia niets gebeurd wat die na ernstig onderzoek gemaakte bepaling zou moeten doen intrekken Integendeel de arbeiders hebben op dien ouderdom aangedrongen en geen stem heeft zich er tegen verheven Gaat de Minister bij den werkmansstand te rade deze zal handhaving van t fundament vtsrbingan En waren er al ouders die om eigen lotsverlrétering de toekomst huuner kinderen zouden willen opofferen de Minister mag daartoe niet medewerken Kinderen onder de 12 jaar behooren op de schoolbanken niet op de fabriek wil men die kleinen ook slechts enkele uren op de fabriek toelaten het is t vetgif in kleine dosis toedienen het ia de kinderen langzaam geestelqk vermoorden vooral ab b j de volmacht dat kinderen van 10 jaar zes uur op de fabriek mogen arbeiden niet gevoegd wordt de bepaling dat zij den verderen tijd op de school behooren Maar van leerplicht onder welken vorm wil de Minister niet weten Wil men het Engelsoh stelsel hier invoeren men make er geen oarricatnur isa door de beate elementen er uit te lichten Burgorlijli e Stand CEBOREN H Febr KsrcI Jokunea oadcn K vu Frachteu en T G de Laoge FrsDciseDi Adriiooi oaderi ö H LjikcT ld en Ë Verboef 15 Corselii HeDdricai oaden M H Hoodijk ea A ü C Ksbcl Murtje ouden C P VSD der Pool eo N MoptBiD Coroelil Pieter ouders C VOD den Berj en M Nahua 16 Sloteon oodera J A Meewezen en J Leuveniiik V OVÏKIEUE M 15 Pebr L tergerr wed TOde Ornijl 82 j M J n Bunren 19 j ld i f IJwliHju lÜin 17 P Verlrtir 72 j II m ƒ UNUERTBOUWU 16 Febr I d Bruuafle Goadenlc 22 j ea B Vouk 28 2ÜAI M 1 vermaak mmm ADVERTENTIfiN V Op den 15 Febmnri 1877 overleed te TegeUn bfl Venlo mün geliefde Vader de Heer L J P SCHELL M L L SOHBLL lapt 4 Rtgt Infi Gouda 17 Pebr 1877 Algem eene heimitgmng Gevoelig Toor de rele blaken van deelneming gedurende de ziekte en het overlijden van mjjne geliefde Echtgenoot betuig ik daarvoor ook namens wederzgdsche betrekkingen barteljjk dank G B0DTEE8 Gouda 17 Februari 1877 Oe ondergeteekende betuig bg deze haren hartelgken dank voor de bewgzen van beIfingstelling ondervonden bg het overlgden van haren Echtgenoot J BAARTMAN J J M N EDAÜW Wed J BAABTMAN Ju Gouda 17 Febr 1877 EXTRA FIJNE voorhanden bg W N RAALÏMAAKERS Banketbakker ftaven TB HUUR GEVRAAGD te Gouda EEN NBT HUIS met TUIN bevattende 5 a 6 KAMERS Volledige aanbiedingen worden ingewacht onder lett V W bg den uitgever deze mmm ds mr Uithoofde vaa eene partij is bovengenoemd Eofi3eliul8 op WOENSDAG den 21 Februari voor bet publiek GESLOTE iV Wed L Vreu gdcahli In een Banket en Koekbakkerg alhier verlangt men eene om DONDERDAGS in n Wiskel t asdsteeren Adres letter B Boreau dezer Conrast Te HUUR tegen Mei a s of eerder eene Ongemeubileerde VoorkaiDer met Alcove en Stookplaats aan de Markt alhier Franco brieven letter Z Uitgever defer Conrant OPENBARE 6ERICHTELUKE VBRKOOPflSG VAK een BUIS en J3RF ctwide en liggemib t Gouda aan den KattensingBl wgk R No 116 kadastraal bekend ia Sectü A No 2011 groot 1 Are 76 Centiaren op WOENSDAG den 28 FEBRUARI 1877 des Voormiddags ten if uieteriarec tiittingvanilQAnandiisemQnioRechtbank te Rotterdam Nadere inb chtingen zgn te bekomen bg Mr H TROSTORPF Procureur te Hotterdam en bg Mr J FORTÜIW DEOOfiffiMVEB Advocaat t Gouda ibnÉ ƒ 4 Kialiugka ƒ 24 Oordredit ƒ 48 Lek i fc rWH JCrim a aM Èel Krinpen a d IJsel Capelle M d iJsei f 24 Uunritib iii f iO Nieawpoort LaM r k GrootAiEUcis IJsstlsteiu Jaatsreld Willige LaBK iak Fbhbroek Hoenkoop x pik Benschop ƒ 34 Oe Tolgentie distrieten i n akhio venletld Gmia Gond Moordrecht Nienwerkerk a d IJsel BergsdttBhoek Hillegersberg Sokiebroek CMidewater Ouderkerk a d IJsel Berkeuwoade Gooderak HaasIreoht SéhoonkoTeD Bergamboebt Vlist Stolnjik en Ainmentol Wttritm Woerden Hekendorp liinjremijfeweide BodefTBTen Papekop Kieawkoop Bietreld Wiarder BarwoBtsvaanler Zerenhnizen Bleiswijk Beeawijk Boskoop Waddiiixveen Wonbrugge Zevenhoreii Alpbeo ZwuwmerdaiB Ondshoorn Ier Aar Aarlanderteen Kijusalerwonde Nienwveen en Leimaiden nWerlttri Kidderkcrk Zwijndreoht Groote Lin lt Ileeijansdam Hendrik Ido Ainbacht Bnrendreoht Usselmonde Charlois Feruis Khooa Poortugaal Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel tCapelle a d IJssel Hoogvliet en Nieuw Lekkerland Voorhurg Voorburg Warmond Valkenburg Katwqk Moereapelle Zegwaard Zoetermecr Nootdorp Alkemade Pqnaeker Berkel Bijswqk Lriderdorp Koudekerk Benthaizen Hazerswoude Zoeterwoade Voorsehoten WaSsenaAr Veur en Stompwijk Het aantal kiezers wordt als volgt Leiden thmu 1210 voor Sinten en Kamer volgens het ontwerp 1417 1837 thm roor den 6emeeaterafid 2949 volgens het ontwerp 6o i 1537 en 1776 2 36 en 2791 I Mréen 1956 en 2208 2917 en 3234 Hféderkwh 1 075 en 1218 1670 en 1817 FoorUrg 1677 en 1856 2571 en 2756 Sa J H L Bovmau zal op Zondag 18 Maart e k te Kolhorn z ne afscheidsrede houden en op Zondag S5 Maait daaraanvolgende te Ammeistol zyo intreSrede houden Te Berg Ambacht viel een v Qarig jongetje van den schilder G K in een gicrpnt en is met veel moeite door de 75jarige weduwe Blom gered Be waterstand in den polder Berg Ambaoht is niet ongunstig daar hij niettegenstaande den hoogen tand der Lek niet meer dan 8 Bijnlandsche duimen boren tomerpeil bedraagt Voor eenige dagen werd in de dagbladen gewezen op het groote verschil van zakgeld der militairen Zoo ontving de milicien van het eene corps ƒ 0 25 en Tan het andere hoewel in hetzelfde garnizoen ƒ 0 50 per 5 dagen Thans is door den Minister van Oorlog bepaald dat het bedrag aan zakgeld n zal gerekend ydor den soldaat en milicien der minste klasse bij het regiment grenadiers en jagers ƒ 0 55 voor de ragitnenten infanteiie eu koloniaal werfdépSt 0 50 en b j de overige corpsen ƒ 0 65 Door het Ministerie van Oorlog is voorloopig aan de korpsen kennis gegeven dat gedurende de maanden Mei Juni en het begin van Juli de miliciens van oudere lichtingen onder de wapenen zullen worden geroepen Wellicht dat de miliciens dns niet me er in Augustas zullen worden opgeroepen en dus hiermede de quaestie over het verkeerde tijdstip der groote mtnoenvres zou z n opgelost Staten Oeneraal Tweebz Kahir Zittingen van 15 eu 16 Februari 1877 In de zitting van Donderdag is ingekomen een wetsontwerp tot vervroeging van het tyd p van den aanvang van meerdeigarigheid en afiuhnffing van de rvenia aetatis Het ontwerp tot wijziging dsr tariefwet is aangenomen met 48 tegen 16 stemmen en de in werking treding is bepaald op 1 Juli 1877 Vooraf waren verworpen de amendementen van de bh van den Bereh en Van der Loeff op het artikel garen zoodat thans de beperkte vrijatelling van garens is goedgekeurd Het uitvoerreoht op lookpen il bq regeeringawqsigiug tevens zonder oTcrgii afgeschaft Verrtdgens is na ait oerige discussie art 1 van het ontwerp acoqns gedistilleerd verbooging met 4 aangenomen met 35 tegen 29 stemmen De beraadslaging over dit wetsontwerp Werd in de fitting van gister voortgezet en aangenomen m t 47 ttgen 3 stemmen De te m n der in werking tieding ia bepaald op 1 Juli a s Vervolgens werd jMhaudeld het weta fntwarp tot weriag van besmetting door McÉtlMpeD N een e diseoasie werd dit ontwerp bdaki at ma gauiendaerd don de eommÏBai tan lÜMtaWa aangenuntB Ia d B loop der ntti i a g de heer Fabins Ttilof eu twee ingea U richtCD M de Ministers Mn BniteBlniasiAe nkea en iian Koloniën betrekkelijk hoi aarrol Mdag Van den OonTenienr ntn Gonfno in vorbud met de vele klaebten ia den katsten tqd Üga dien Qonvemenr in reraohillende dagUadea opgeB Dit verlof ward vMeond aHkait de inter T n elke nu eene eigene Kwsvereeniging beut Da nieawe noemt zich JFaarind e regt Met het oog op de steeds stqgende pryzen van kot en thee bespreekt de N Arub Ct de snrrogaten die daarvoor gebraikt worden en beveelt dan bepaaldelijk aan voor koffij de eikelkofflj onder opmerking dat g die eenmaal aan eikel kofRj gewoon z u geen andere verkieaen en die drank bovendien zeer is aan te bevelen voor klieraehtige eu bloedarme gestellen daar de eikel ijzer berat en praepnraten die qzerhoudend zijn in den regel nog al veel geld kosten Voor thee een aftreksel van de bladeren der wilde aardbezie een gezonde drank men verzamele zegt de N A Ci de bladen in de maandeu Mei en Juni drooge ze liefst op een donkere plaats en bpware ze als gewone thee Met een weinig goede zwarte thee gemengd levert ze een drank die in den regpl veel beier is dan de vervaUohte goedkoope theesoorten Hot zetten geschiedt evenals dat van gewone thee De genipputerand van Weeneu heeft zich voorde facultatieve lijkverbranding verklaard en op de regeling daarvan bij de wet aangedrongen Droogmaking der Zuiderzee Met de droograaking der Zuiderzee waarvoor reeds jaren lang allerlei planuen gemaakt werden is hel thans ernst Sedert langer dan een jaar is men met de voorbereiaende werkziianiheden bezig waarvoor de Nederiandiehe Kamer 8 millioen beschikbaar hcbb n gesteld Eeu dam van 40 kilometer lang era Zoo lent men iu de Neut freie Preite Men sohrgft ons Wie er zooals huizeuboawen met veel werk huiverden bij de jobstijdiag van de sterrewacht te Parijs dat tegen de laatste helft val Januari een strenge winter was te wachten die tot het laatst van Maart zon aanbonden de boereu niet Zy lachten wat met die voorspellingen ook van en zoo verheven liehaam en zij waren in hnn ongeloof deswege even onwankelbaar als zij in hnn bggeloof doorgaans onwrikbaar zijn De boeren hielden eeh by hunne gewone natuurvenchijnselen Waren er niet heele zwermen spreeuwen iu het host neergestreken en kweelden zij niet naar hartelnst en bleven de mollen niet gaandeweg wroeten Di t waren althani geen teekenen van winter Toeh hadden de boerea wel gewensoht dat de voorspelling ten minsle voor een deel in vervulling ware gekomen Een loo natte winter als deze maakt drassige b j gevolg geen gezonde weien bouwlanden De poldermolens hebbeu dsn ook op den duar buitengewone dienst moeten doen Geen wonder dat de boezem maar lelden op loges stand kon gebraeht worden Kn de vaatenavonaTreogd is uitgedoofd en de pandoerkaarten op het vuur i D geworpeu nu de boereukneehts hunne vrgstets tot halfvastenzoudag hebben vaarwel geeegd staan Her handen gereed om de spade te grqpen als het masr wat drooger weersgesteldheid worden wil Men leest in de StUertebe en Nieuwedieptebe Ct Naar men verneemt zal het koloniaal werfdep6t thans te Harderwijk gevestigd naar hier worden overgeplaatst zoodra de thans in aanbouw zijnde forten gereed z jn en er dns een geschikte kazerneeiing voor die manschappen beschikbaar zal zijn De Bedactie der Laitdb Ct vestigt de aandacht op de nitbreiding welke de £ H boterindnstrie verkrggt Zij verklaart er niets tegen te hebben maar komt wel nadrukkelijk er tegen op dat men die kiuafboia welligt als geteone met bgroeging van Delftiche of l£ llandsche aan de markt zal brengen Kaar 0 H Tolt vtraeeait heeft mej Mina Krasemon een nlettwen nmun Atooid betrekking hebbende op OoatlBdf Ae t oeamidwi Een alaebter teJonaterdam kreeg dezer dagen bq het alaehten van een koe een zoo hevigen slag van het dier dat hq in den afgeloopen nacht aan de geTtdgen oterlaed In de kassen ran de cweekerijen vindt men hieren daar eene bloeiende plant overigens weinig vertier De zon bleef weken lang verscholen aohter eeae dikke lucht en toch door zonnewarmte ontslaat it was van het kruid en het ontluiken der bloem knaltwarmte vermag weinig De sleèlui verheugen i A intusschen dat lij buiten reeds het bloeiende vitten avondzotje ontdekt hebben dat er sprab ia van bet veld madeliefje dat de primula nu ook wel ipoedij komen zal De kweekers en landlieden daarentegffldeelen eenparig het gevo n dat nl het bl de vooruitzicht ydel zal blijken te lün als de wind masr nsar het noordoosten keert teoigevolge waarvan een langdurig koud en duchtig schraal votnjaar te waohtei is Dan wordt het spreekwoord nmuohien won bewaarheid een groene Kersmis een witte Paachen £ Ona land tal eentdaagi baztwht worden dooi di JubitóSingen negenai ra uit de Vereenigde Staten von Noord Amerika vroeger slaven thar kweekelingen van de Fisk Uaivtnity te NsihviU IKe zangers zullen hier te lande hoogstens een uM concerten geven Hun eerste optreden ui platli hebben te Botterdosi ia de Zuiderkerk op 27 dent Zy hebben door de welluidende an roerende toooel hunner eiganoaidige muziek ganiok AmerUM Suploud en Zwitaarlaod vetrast eif geboejd Diepe lijdip smart gepaaid met een onuitd oofbare nooD im gevoel en vaaj geloofsvertrouwen iets kinderi jk nsW en MeMad a fig ends tcSmt im gfOoi die neger en plantage zangen De JüBflé ttöger hebben door tftin aUgtt stichting Yan de JuKM BiU éM anhdemiegeboW ten Ho r der Halt nniVtr it M m ar iiéfiim ekóal hiièft mogülijk gemaakt Do naivartótell op wettelijke wijze te Nashville in IVnlWaeee gW Een breuk tnaadien de orthodox partij il de Herv I ügd geworden door de zendiugs vereeniging teNe r iente te Groningen is thans oompleet geworden YoA in 1888 om te voowien in alle wat BoodU oude partg heeft öoh in iweeïn gesplitst waar was voor het hotter en higet OBdetw ji det i li oenen vrijgemaakte slaven Op die rereenigiug bleven al de lasten en kosten van bouw onderwqzersperaoBeel enz rusten totdat nu vijf jaren geleden de Jubilézangers de baanbrekers werden om allengs de vrqgelatenen zelren een deel der groote uitgaven mede te doen dragen Het prachtig academiegebouw staat daar als een eerste vrucht van het ernstig en volhardend pogen der Jnbilé zaogen eenige van de beste negerzangers van Nashville die op het denkbeeld kwamen door hun zang het voor de inrichting vereisohte geld bijeen te brengen Hun legeuwoordige zangtooht in Europa bedoelt eene stichting waarin allen die in Afrika s opname in den kring deralgemeene beschaving belang stellen als één man behooren mede te werken Het geldt een gebouw dat naar den grooteii Livingstone genoemd en Livingstooe hall geheeten de leerschool worden zul waar negers Amerika s vrijgelatenen als ondenvijzen onderwijzeressen en leeraars zullen geoefend worden ora Christendom en besdiariug naar frika s binnentaiiden over te brengen Even voor dat ik mqne gedachten over dit concert neerschrijf komt mij een oordeel over de solisten in handen opgenoineo in de Zulpheiucbe Courant De baritontasger t fiegraf wordt daarin op eeue lyn gesteld roet Mevr Pesohka Leutner Wie t concert van Donderdagavond in Ons Genoegen haeft bijgewoond lai t raij wel niet tot foutaanrekenen wanneer ik tusschen beiden den hoogen scbeidsiouur optrek die beslaat tusschen een artia itieke Zangeres en een onartistieken zanger I Mevr Leutner ia in mijn oog een dramatische zangeres veelmeer dan een liedereniangeres In t Abacheulioher wo eilst du bin dat keerijkc recitatief en aria uit Beelhoveu a Fidelio kwamen hare talenten in t licht Haar omvangrijk en in t middeuregiater vooral zoo heerlijk orgaan hare troohtige opvatting hare meesterlijke en onberispeqke voordracht toonden na dit aria reeds aan dat de opera meer nog dan de oonoertzaal haar gebied woa waar zy al hare kuustvaordigheid gevoel en atemmiddelen kon ontwikkelen Haar geluid is t zwaar te dik om in t liederen genre dat succes te behalen wat zy verkreeg door de voordracht van t schoonste aria uit de Fidelio Zy is de forte chanteuse de erste dramatische Sangerinn niet begaafd met het bekoorlqke lieve teedere Ijrrische ietwat sentimenteele geluid eener liederenzangeret doch in t bezit eener krachtige sohoone artistiek gevormde stem En uu Sohuegraf Hq is een fraaie zware bariton die vooral wanneer hy niet heeach is zooala Donderdag in ataatis het publiek te voldoen Doch hq mist by goede natuurlqke gaven school methode en gevoel Gevoel vooral Zqu mltecbwuri uitdrukkend gelaat zqnsentimenteele toordrocht kou van t Adelaide nietmaken wat diep gevoel en goede school t alleen verlaenen kunnen t Clara Meller is een degelqke pianiste Hare ujtrauntanda techniek haar fijn spel haar keurige mollige aanslag lokte den luiden en herhaalden byval uit barer toebourders De hefr Kiengel was een eer nuttig soeeaaoir Hq aocompagueerde met smaak eu toonde als violist een goede techniek te beziltea zonder aohtar op sohoone voordracht aanapnak ie mogen ea woacsohqnlyk ook te willen maken f De avond van geposseerden Donderdag gaf ons een boote mengaling van talenten en van indrukken Vencheidenheid eu overeenatemming is het type van dergelyke Impreoario ooucerten Ia ona publiek muuekaol fijn genoeg ontwikkeld om dergelyke oonoerten miwler te aardeeren dan die der FlorentjjneraP Kaar da tfpkomst vsn t pobliek te oordeelen loameu die naag toeatemmend mpgen beantwoorden toch ryat de twyfel weer boven indien men zich herinnert hoe menigeen gichdde om Mevr Leutner i geluidavorming OPOSTEK IJ BliT LIJST VAN BBIEVSJf geadreaseerd aan onbekenden verzanden geweeat nit Oondo Ie helft der maand Jannari 1877 Mej i Kohlbrugge Wed A Oombhin W Boer B V d Flier en WyMje Doaaburg te Amaterdam g J H Tennenlea Arnhem L Zonderveld a Gravenhogaj K Vermenlen Kinderdyk M B Kienwland BoltWdtm M j M Hooa Inipwyk B v n Meura Utrecht BRIEFKAAST J £ wadp Amatardam De Directeur vos het poatkantoor goikto 17 Feb 1877 Yam KBUIJNE Qwftp v wPirerpeD aan h t Bureau vaii oUtio alhier gedeponeard W lilen Wikken Bramertje van KBDLEN 1 in 1873 door Z M den Koning tregens hsfl uitnemende diensten aan de Vaderlan che Letterkunde bewezen met de groote gouden rgksmedaille van verdienste be ftigd ƒ op Donderdag 22 Februari 187t des Avonds ten 8 ure Inteekenigsten Uggeu in Ie Béflniea Vredebest en Ons boegen Entree 50 Ct H r COMITÉ Westhaven B 161 TB OrOTHDA ONTVANGEN PIANINO van BtJCH AtJEAND Thiboot Keurige INSTRUMENTEN Mechaniek in koper krachtig en vol van toon GABRLT SEMEN S BOCK BIER slechts ENKELE DAGEN op Post en Pleeschen verkrggbaar in het Dépdt bg A NORTIER Gouwe C 3 4 35 EMEET MMESü Verwhe en gedroogde TÜINBO0NTJE3 en alle soorten van versche en gedroogde GROENTON SOEPEN PUDDINGEN etc zgn te bekomen in de Haagsehe Winkel bg P J MÊLEERT APPELRRAÜT 01 TVA GEiy DIENSTBODE In een klein gezin vraagt men met Mei eene FATSOENLIJKE DIENSTMEID zindelgk ia haar werk en kunnende eene goede pot kooken Men vervoege zich aan het Boiean deier Conrant VERSCBE KATTENtONGE T AfiiielbolleA 4 en divers ANDER GEBAK b H A V M iBf sirifi De Notaris H J F HEUMAN te Jwi treckt zal aldaar op WOENSDAG 28 FBBRUARy 1877 des voonoiddags om 10 qre ten st hnjze van MqutrrQaw de Wed H HOUWÊLING veAoopen 24 kalfdragenda of gekalfd bcblNade KOEIJEN 1 VaIrKOB I QÜISTÏ VAARZEN PPIKIN l vaal bonte PINKSTIBB l donkerbruin MERRIEPAAED voörto TILBÜRRU SFEELWAGBN BQEB8NWAGSNS KAR SLEDE PLOEG EEGDEN SCHOUWÜWei velden BOUW en M£LKQE SS aDSCHAPPEJ Em nndelp Mne groote partg 0001 AigDAPPELEN POTERS ent Koopen boven de 10 op i4 g UA 1 JÜo vember 1877 mits stellende twee gegoede en jMkei e bpigent vreemde koope moetett voornw ngn ran een deqgdeUj ws ter deeUag van genoep dMtKotam