Goudsche Courant, zondag 18 februari 1877

Woensdag 21 Februari 1877 N 1948 GOUDSCHE COURANT en AdverleDliebiad voor Oouda en Omslrel en De insending van advertentiön kan geschieden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda bö F H A Wolft Alphen a d Rijn L Varossiau Zoon Apoth Bodegraven P Versloot Boskoop A J van Twoni H Delft L van Leeuwen s Gravenhage J L F C Snabilié Apoth Hazerswoude W Hendriks Haastrecht 3 D den Hartog Hillegersbei Wed de Raadt Tot de beste IJzerpraeparaten behoort de STAALHOUDENDE LEVERTRAAN bereid door P VAN HEUN8BERGEN te Zaandam Verkrijgbaar bjj J 0 W ter BRUGGEN Je Blanwstraat te Gouda a 65 Cte per halve flacon Berger Medicinale Levertraan i 35 CU per ha l ve fl acon Fijne Buitenlandsche Tafellikeuren bij W N BaaUmaakers Haven STOOIIYËRVËRM Chemlsclie Wassciicrü van Gebr PALTHE Almelo Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ing erichte Fabriek zendt de Goederen iederen ZATERDAG naar 2m 2o op Markt W VAN DBR PALS No 818 der beroemde Wekeiykscbe Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden b $ den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN ZmI Konstbi te GkiODA Vgfde VojrstelliBg in het Abonnement IDOOE Dï itmt Irtlf rtosckc sthouujinr ccrefnijinj ondnr Directie van de Beeren LE 6RAS V AHZDYLEM HASPELS Woensdag 21 Februari 1877 Tooneelspel in 4 Bedreven nit het Fransch Not Intimet van VICTORIEN SARDOU Aanvang ten ZETVEN ure PRIJZEN DER PLAATSEN Voor mH Leden hunne Dames en Kinderen 0 9y per persoon Qaattderg 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen v x r aH inteekenaren zalplaats hébben ep DINSDAG 20 Pebraari 1877 des avonds ten 7 we precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats Alleen HU Leden der Sociëteit kunaen loten voor die HH Inteekenaren welke i ersoeniyk verlüuderd zyik Het Bireau tot het bespreken der plaatsen is geopend Woensdag 21 Pebruari van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats n p HH Intèekenaien wordt herinnerd dat aUeen des Dinsdags Aronds nog Dames kaarten tegen den inleekenprgs te ver lorggen zgn Namens de Directie der Sociëteit Ons Gbsoecw e r Mr P J SNEL Pwsidenl H JAGER Secretaris Openbare Verkooping te Gouda op MAANDAG 26 FÈBRUARIJ 1877 des voonniddags ten elf ure in het Logement de Zu H van en kapitaal dubbel met een gK oten TUIN en PAKHUIS daarachter aan de Westhaven te Gouda wflk B Nr 145 Zijnde in het Hais een marmeren Gang vier Beneden en vier Bovenkamers drie Zolders twee Kelders twee Keukens en t geen verder tot een goed en gemakkelflk Woonhuis behoort Twee pereeelen BOUWGROND liggende aan t waterschaj van de Peperstraat te Oouda achter het gemelde Huis en eenige aden Buizen daarnevens Het gemelde Huis zal met den Bouwgrond te zamen groot 850 Centiaren na aizooderlgke veiling en afslag zamengevoegd worden geveild en afgeslagen en is bgzonder geschikt tot hetm r teneener FABRIEK Een HUIS en ERF aan de Peperstraat te Öo o wük K Nr 252 Een HUIS met WERKPLAATS en ERF en een afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS in de Keizerstraat te Gouda wjk K Nr 117 en 117a Een HUIS en ERF in de Kappenaarssteeg te Oouda wjjk 6 Nr 31 Een HUIS en ERF in de Tomhontscha j rt Gouda wflk N Nr 152 Een HUIS en ERF aan de KamemeQcsloot tb Gouda w k R Ni 160a Ben HUIS GEBOUW en ERF in deWale teeg te Gouda Wflk F Nr 73 Sn een OOFTTüIN met TUINHUIS in de Korte Akkeren te Gouda wflk P Mr 195 groot 727 Centiaren AUes te aanvaarden 1 Mei 1877 Nadere inlichtiugen z n te bekomen ten kanton van den Notaris W J FOBTÜÜN DBOOGLBEVER to Gouda Brand Verzekeidng SocieteiW Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 17 December 1858 N 88 17 Maart 1864 N 56 en 14 Januarij 1869 N 8 Het BESTUUR van bovengemelde Sociëteit bericht aan belanghebbenden dat door het overlgden van den Heer J BAARTMAN Jb haren agent voor Gouüa en omstreken het Agentschap al worden gecontinueerd door den Heer J BAARTMAN ten behoeve van de Wed J BAARTMAN Ja Gbb EDAüW A KALFF Directeur AmHerdam Februari 1877 RijnlaadscheDriiiYen Borsthoiiig Volkomenc genezing van eene ernstige Borstaandoening Bewys uit Utrecht De ondergeteekende verklaart dat 7 ijn kind ond 4 jaar door het gebruik van eenige flesschen DRUIVENBORSTHONIG van eene ernstige Borslaandoening volkomeh is hersteld Utrecht Mei 1876 W MUNZERT Duizende soortgelgke bewezen bevestigen de groote geneeskracht van dit uitmuntende borstnat men op de geautoriseerde dëpdts en ook daarop dat elke flesch van een wettig gedeponeerd waarborgraerk voorzien is en dat ae pel der fabriek dra gedeponeerd waarborgraerk vooreien is en dat ae capsule om de kurk het stem Om zich voor de namaaksels van zekere Winkelfabrikanten te hoeden lette Verkrggbaar in flacons i 65 cente fl 1 en fl 2 met gebruiksaanWflzing te Leiden E Noordwjjk Ondewater F Jonker Idenborg Rotterdam C J W Snabilié Apoth Rgswijk C J van Ginkel Schoonhoven J Wolff Zoon Drog Voorburg A van Veen Waddinxveen C van Eeuwen Woerden W H van Diggelen NIEUW 8IJ8TEEM ZiJlGKCmAlËN k GOlIDVlJLLI GËPi PINKHOF Chs J entlate 5 Aleianderstraat s Gravenhage Dagelflks te consulteeren van 10 tot 4 nnr OPENBARE VERK00PIH6 TE GOUDA op VRUDAG 23 FEBRUARI 1877 voorm ten 10 nre vóór liet Pakhuis aan de Pont van eene partjj daarna in t KoffiehuiB de Harmonie aan de Markt van 1300 LITER uitmuntende 1750 BUSSEN versch aangevoeTd een partj INGELEGDE 20 000 13 Heet ZWART en KANARIl 5 Heci TJLI VTE Inlichtingen te bekomen bg Notaris Mr I T te Gouda en proeven t n vergoeding by den Afslager M va DANTMG aldaar Gouda Druk van A Brinknuöü De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs par drie maanden is 1 75 franco per post 2 Buitenlandsch Overzicht De Fmiisclie kamers werken vooruaraelijk in de Kctin Beiden hielden Vrydii een korte openbare titting In die der 8fgevHardiK lea werd anngenonien een wetsontwerp tot machtigin aan de atad Marseille om eeue leeiiinf aan te gma vau 89 millioeu waarna de heer Waddiogton een wetsontwerp indiende tot den saukoup van de lijnen der spoorwegmaatschappij van Charente ea eenige nevanlijaeii ea een ander om een crediet van ƒ 500 000 franken te openen ter verleening ran oudersteaning aau de zgdefabrieken te lyon Met eenparigheid van steniBien werd verworpen de priêt en consüUfttlioH vau een voorstel om de bewerkers en deelgenooteo van 4 September ia ataat aa basebaldiging te stellen Het overleden senaatslid generaal Changamier is met den meesten luister van staatswege begraven De geruohteu die sedert eenige dagen in DuitsohUnd in omloop ajn geweest dat het besluit om niet offioiëel deel te nemen aan de tentoonstelling in Parijs in 1878 niet ooherroepelgk zon wezen worden thans door den Reiduanteiger officieel tegengesproken Het blad verzekert integendeel dat de motieven die tot dat facalait van de keizerlijke regecring aanleiding hebbeu gegeven een wyiiging in dat besluit onmogelijk maken Het voorstel om den retel van het Eykagereehtshof met de invoering van de nieuwe rechterlijke wetten van Leipzig te verplaatsen naar Berlijn wordt in ZnidDoitackland zeer afgekeurd Saksen en Beieren zullen in den Bondsraad voor t behoud van Leipzig temmen raoar naar men verwacht zonder suooes Een B ater telegram uit Belgrado van gisteren luidt aldus De eenige moeielijkheden welke thans nog tusscheu Turkije en Servië bestaan betreffen He quaestie van het benoemen van een Turksoheu resident zyn titel en ziju bevoegdheid Men koestert de hoop dnt de overeenkomst door de Regeering met Turkije te sluiten t66x de opening van de Skopsohtina tot stand zal ziju gekomen zoodat zij onderwijld bij de vergadering ingediend zal kunnen worden om hare bekrachtiging daarop te erlangen De zitting lal worden geopend op 26 e k Zooals onze lezers in ons vorig overzicht zagen maakte de Eugelsohe regeering het zenden van een antwoord op de Russische circulaire afhankelijk o a van de optreding van een nieuw Tnrksoh ministerie Deze voorwaarde was ons niet duidelijk maar thans wordt bericht dat de nieuwe vizier Edhem pacha persoonlgk den sultan om zijn ontslag verzocht heeft en dat dit verzoek wel zal worden ingewilligd Waarschijnlijk was dos het EngeUohe kabinet daarvan reeds ingelicht Intnsschen spreekt een later bericht de aftreding van Edhem pacha tegen Toch schijnt er eene zekere Rating te Konstantinopel te heeracben die afkomstig n van het streven van sommigen naar de terugroeping van Midhat paoha Midhat Paoha gaat naar Napels alwaar hij reeds binnen weinige dagen wordt verwacht zoodat van eea terugkeer naar Konstantinopel geen sprake vooralsnog is De heer Qlsdatone vestigde Vrijdag de aandacht van het Engelsohe parlement op de dépêche van lord Derliy aan sir H i Elliot in dato 5 Sept en toonde aan dat tot dien datum de regeering meende het baar plicht te zijn om toaschan beiden te komen ten gunste van Turkije Hij mende te bespeuren dat behalve de opeuLiar gemaakte dépêche er geheime merfedeelingen bestaan die tot op 8 Januari de Porte lieden rekenen op materieelen teuu van lord Derby en lord fieacons cld Hij betoogde dat het tractaat van 1856 de verplichting niet oplegt om een oorlog voor Turkge te voeren en besloot zijne rede met de vraag of de Regeenng doordrongen is van t besef dat de Ëngelsche thans van deze verplichting ontheven zijn De heer Hardy antwoordde dat Engeland niet ontheven is van de verplichtingen iu 1856 aangegaan Turkye mag niet volkomen beroofd worden van de weldaden der verdrogen om alleen gebonden te ziju aan de voUodige nakoming van de verplichtingen welke zij opleggen Indien Turkije gebonden is dan is Europa dit eveaieer Mea moet aaoBemen de grondslagen der conferentie nl onschendbaarheid en onafhankelijkheid van Turkije Het komt ten sterkste op tegen het denkbeeld om het zwaard te trekken ten einde Turkije te dwingen Sir Stafford Northoote zeide Wij beleven een haohelijkeu tijd Aller oogen zijn in Europa op het Ëngelsche parlement gevestigd waar het vraagstuk van oorlog of vrede in de schaal wordt gelegd Overigens verklaart bij dat aaa de oppositie gdegenheid zal gegeven worden om een definitieve discussie uit te lokken De heer Hartington stelde voor om de discussie te verdagen Dit voocstel werd aangenomen en de verdere behandeling op Vrijdag bepaald Dl IndépendoHce zegt over de verhouding van Rusl uiil tot de mogendheden In de houding van Rusland i niets veranderd Die houding is nauwkeurig afgebakend Rusland heeft de overeenstemming andt r de Ëuropeesche mogendheden tot stand gebracht op den grondslag van het Ëngelsche programma Na de weigering der Parte moet naar de overeenstemming op een anderen grondslag getrscht worden Rusland heeft de mogendheden in dit opzicht ondervraagd het wacht hare antwoorden af om zic daarnaar te regelen Elke andere uitlegging harer politiek is oiijuist De finantieele oommissie van de Deensche Tweede Kamer waarvan de meerderheid bestaat uit leden van de oppositie of linkerzijde heeft een zonderling voorstel gereed namelijk om een milloen kronen onder de gemeenten te verdecleu ten einde maatregelen te nemen tegen de door gebrek aan arbeid ontstane armoede In berichten uit Madrid wordt thans het vermelde convenio met de Baskisohe provincies tegengesproken De Amerikaansche verkieïings commissie heeft Vrijdag bepaald dat de stemmen iu Louisiana aan Hayes moeten gegeven worden Indien een van de beide huizen van het congres deze beslissing goedkeurt wat wel te denken is lou de keuze van den republikeinschen caudidaat Hayes zoo goed als gedecideerd zijn BINNENLAND GOODA 20 Februari 1W7 De veijaardag van Z M den Koning werd gisteren op de gebruikelgke wyze gevierd Van de publieke gebouwen en uit eenige bijzondere woningen wapperde de vadeilandsche vlag Wegens bet ongunstige ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afeonderlflke Nommers VU F CENTEN r weder kon de gewone parade van het garnizoen niet plaat hebben Wij worden verzocht onze lezers roede te deelen dat het uur waarop de tooneelvoorstelling tan morgen Woensdag avond begint op de programma s abusievelijk op 7 nur is bepaald De voorstelling vangt aan om h llf acht No wij vernemen heeft de heer M H Kluitman V hoofdonderwijzer aan de openbare tusschenschool alhier tegen 15 Mei a s zijn ontslag uit die betrekkinggevraagd In de residentie is gisteren de veijaardag van Z M den Koning op de gewone wijze gevierd alleen de garuizoens parade had uithoofde van den aanhoudende regen geen plaats De illuminatie is goed geslaagd Het Voorhoutvooral leverde een verrassend schouwspel op Bg kon besluit is Z K H prins Alexander der Nederlanden bij den grooten staf van het leger benoemd tot generaal majoor en bij een tweede kon bealoit bevorderd tot sohout bij nacht a la mite Aan de Rijkstelegraafkantoren is voor den prijs van 10 oent voor het publiek Verkrijgbaar gesteld eene beknopte aanwijzing voor de inrichting en schatting van telegrammen in verband met het gebruik van telegrarazegels Staten Oeneraal Tweede Kameh Zitttiug van 19 Februari In deze zitting is aangenomen de overeenkomst met Duitschlaud betrekkelijk de kanaalverbindingen Daarna hield de heer Fabius zijne interpellatie over het eervol ontslag van den gouverneur van Cura De minister van koloniën en van buitenlandsche zaken hebben uitvoerig betoogd dat dit eervol ontslag was gerechtvaardigd Vrijdag zijn verschillende conclusien aan de orde Daarna de rechterUjke wetten Het wets ontwerp tot vervroeging van het tijdstip van den aauvang der meerderjarigheid enz strekt om dien aanvang terug te brengen van den 23 jar tot den 21 jar leeftijd De minister van justitie toch is van oordeel dat er op den duur geen overwegende grond bestaat om in Nederland eene wetsbepaling te handhaven afwijkende van hetgeen in Europa langzamerhand gemeen recht is geworden Thans toch vangt de meerderjarigheid met het volbrachte 2Ie levensjaar aan ia het Duitsche rijk Frankrijk Belgió Rusland Italië OrootBrittannie Noorwegen en Zweden alleen voor de mannen benevens in het Zwitsersche kanton Oenève terwijl in andere Zwitsersche kanton die meerderjarigheid op nog jeugdiger leeftijd ipvalt Wordt het ontwerp wet dan zal Volhardt de min bij tjjne vroeger geuite meening dat de beperkte handliohting uit ons recht niet gemist kan worden daarentegen dringt z i bij vervroeging van het tijdstip van het begin der meêrdeijarigheid meer dan een reden tot afschaffing vai die hsndlic ting waardoor de mindeijarige meerderjarige wordt verklaard venia aetatis Daartoe strekt rl 29 der wetsvoordracht ir BB Swifttj