Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1877

u Tigktkmalé üttüitie B BK H N DM A K I N a BÜROKMEÏSTER n WKTHOUDERS vntt Gouda ti u art 9 van Zijner M4 u U iU in fluit tiu dèii nn December 1S6I StaatM uo m BlMpen doord e op lie IngeztteiH iidi rtrliingin ab Vrijwilligtr bij de Militie op te troiion om ich daartM t SeeretMie du gciueeiite auu te geven voor ai op den 2 n d aer maautl vjui dea voormiddaj B 10 Midea a mi44ugt ttuiia urtt owdcr upwerkiuK Dat door de Gemeente aau ben die zioli als soodtoi N MB i iUeB ve bitt l N uit da 6hi 1mu der tum tk u i d r ii ViijwiUifEDr een haiidgeid ironit voldaan ter somma vaa abriy OmUm Dfi hii di tfiob ak VtyariUigpr ail rerUiideii mam f H lag f w ite a f d i Kqka affifhimj of ImtdmItBt vt i n K m Me Oprta ltiil iB ri voor de dieuat üW f fc ilM t Um mam I I6 meter Uogj op ka lu irnuf MnkM j d i oUfedüigliM ÜU jaM iag treden en het 85e niet ImWp v b w M p het tydatip der optreUiaf aau tijae rerpligtiiigen teu mntita rmk de Miliiitv vtDruio Ver dM t HrvnUen twaaii veldaaa b eaa goed wdeljik gsdoig jakid 0 lli j by tgae aaagifte als VrijiriUi ttr aal bekiaiea OMT w itf tta het daar dm ümgeaacetttr af te fc getuigschrift voorgeaohreveii bg art ï vouruoemd tbt a giAr uarvan ut wordea i aateid taeScBretSM der geBMCDti op den Ita 4ai r mttmiuiut i Cföuda den 20 Pebmarg 1877 y Birgfemeester en Weöionders vèomoetfiJ Dp Seciytarit De Burjremee ter yaoooi EEVEii FoitTtoii tan tta riiSit ooB fi um i ll l JU U 1 XJI W PiUlLElEmiBE WmZMMflKOEl De a loopen week is op wetgevend gebied nirt 4 avnichU aar geweest Madat Maandag d hlttlt band gelegd waa aan het secti ouderzoek van het ontwerp tot regeling van het lagH onderwgs kwam in de openbare vergadeMuf vmn DiBtdiag h t gewijzigd tarief van in II tvoer aan d oide Nog is het niet vele jaren geleden dat btfna lU wrtikcleii die uit het buitenland werden èingevoerd inkomend recht moesten betalen misder om ie toeü in treurigen toestand verfeereude schatkist te stjjven dan wel om de jfilan jKsho n verheid zooals meii bet noemde te ba ol ermen Booge inkomende rechten waren het middel om den inlandschen fabnkant in de gelegenheid te stellen met h t buitenland te concurreeren Kostte een meter katoen in £ ngetHrilM CeBta B was de iolandaehe fatvikant Vttt 4 d mog lgkh id om dcMltde hoeveelheid tttSrWtMlter dam K emts te leveren daui rd envoudig het Engelsch fabrikaat met 4 ol 5 ent per meter belast en de Nederlander werd JltarMor gedwongen om in het belang van zgn henn oafaonaal te zyn De industrie vond dat middel zeer geschikt 1 jb t Nederland ache volk moest dikwgls duur eM ltcht jfioopan wat de vreemdeling beter en I Mdl kkoat le M9 indien de invoerrech ttihtM dM ni t beU bidden Ia Engelaud heeft men h t eerst de dwaasheid van dit itekal ttgwéRl Jtadat d gilawreéhten gevdlen wven en de noodlottige gevolgen die men van de afschaffing voarypelo had zich niet vertoonden maar de ttndbonw integende I in blo i toenam b ptitp man aloemeen dat dit zoogenaamde t mchermende stelsel niet is alle opzichten vol 4ied da t o t het enkele fabnekanten be OPiMejB 4e gebeele natie daardoor nadeel UhAi m Mi gevMg dier overwegingen w het iMttlatMi iNM èen TiOMei betrdeOi mtf emd ii a ilnii an s oMig dawntt s ok ui mw Vrywillige Openbare Verkooping Vl f UAST SFAmN op VmjDAG 23 FEBRDABU 1877 des vootmiddags ten 9 ure te Moordre At aan de Wflk en des middags ten half 3 ore te Capelle ajU achter de Kerk om Contant 6eld Informatiën ten Kantore van A KLUIT Notaris te Moordrecht Sociëteit ONS GENOEGEN Universeel Ziiiyerin s Zoiit Zaal KoNsnos te Godda Vgfde Voorstelling in het Abonnenmnt DOOK DB li a f lo terdamsche 5chou uiarqr rcfni8i g onder Directie van de Heeren LE 6RAS VAN ZDYLEN HASPELS Woensdag 21 Febraari 1877 Zaal Kunstmin te Gouda is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpyn maagkramp slechte spgsvertering zuur hoofdpyn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook b het iumakan van zure vruchten het weekkokea van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewast in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes it 18 33 en 60 cents Haarbalsem of Eau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Perubalsem extract van kina en welriekende olieën HiJ reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het nitvallen te vooikomen li Iboneelspel in 4 Bedrgven uit het Fransch Noê Jntimet van VICTOBIEN SARDOU Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN DjsB PLAATSEN Yoor BH Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaandery 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op DINSPAG 20 Februari 1877 des avonds ten 7 ure jurecies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats fliV Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten Toor die HH Inteelunareu welke persoonlijk verhinderd zUn He Bureau tob het beqireken der plaatsen TB geopend Weensdf 21 Februftri v des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats p HB Inteekenaren wordt herinnerd dat aUetn des Dinsdags Avonds nog Dameskaarten legen den inteekenprös te verkregen Zflll Namens de Direetie der Sociëteit Ons GlNOÏGBS Mr P J SNEL Presidenu H JAGER Secretaris In flacons a 45 en 90 cents Anatherin ilondwater Met een gelijke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeüng Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vorming kalk o p de tanden daar het slgm en overblafselen d er sp zen oplost Het flacon l ost 75 Cents En elsch Tand poeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Idiaton Droppels zonder schadeljjke bestanddeelen bevrgden oogenblikkeljk van de hevigste Kiespgn Het fleschje kost 2St Cents i Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande aHikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Geuda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bg Wed Wolff eu Zoon te Oudetaaier bjj F Jonkei Idenbnrg te Woerden bg N C van der Kas En a de andere plaatsen in de biekende depots TERIHG LONGZIEKTEN VERKOUDHEID HOEST TEER CAPSULES VAR GüTOT TEER YIH GBYOT Geconcentreerde Likeur Uitgave C middelzware stnkken voor Piano in 12 maandelijksche afleveringen Fr s per jaargang f 3 20 Heden verxmnden Aflevering 5 iM¥ll ili Uitgave O gemakkel ke stnkken voor Piano in 12 maandel ksche afleveringen Pr s per jwurgang 3 60 Heden vertonden Aflevering S Emmerik H VON OIMBORN EENE GEBRUIKSAANWIJZING IS BIJ IEDERE FLAGON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GuYOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYOT IN ORIS KLEUBER op het etiquette moet zijn gedrukt THtgave S T voor Sopraan of Tenor met Pft in 12 maandel ksche afleveringen Prgs per jaargang 3 60 Heden ver onden Aflevering 2 Te Gouda bij J C ZeldenrUJ droogist en in de meeste Apotheken te bekomen 4 De vergelijkende inalyM heeft bewezen dat de namaaksels van de echte v Fachillen door bunne zamenstelling en de hoeveelheid teer die zij bevattao De heer Guyot iian alechtt de bereiding waarborgen der van zijne handteekeniag voorziene prodacten Uitgave A B voor Alt of Bas met Ph in 12 maandelgksche afleveringen Pr s per jWDgmg 3 60 Heden ventonden Afl evering 2 Met 1 Mei aanstaande aangeboden gelegenheid tot van een wordt te Hüütt het oprigten Voor slechts 80 of 90 cis in een geheel vierendeeljaars ontvangt men dus iedere maand eene terering van 16 compres gedrukte pagina s 4iIoDmnriek voor piano solo of zang met begelnding van piano Eerste afler zgn bg alle Boekhandelaren ter inzage te bekomen of BIERKBLDEE en BOTTELARIJ aan de grooteofMaUegatslniste Gouda i ronco brieven onder letter W bg den Boekhandelaar B A VERZLJL te Gouda Qonda Druk van A Brinkman Prospectnaaen met inhoudsopgaven der ver ehenen afleveringen gratis Men kan voor een geheelen jaarguig inteek Mn hg den Boekhuidelaar A Brinkman te Gouda Vrijdag 33 Februari i M i W m N J949 E COURANT Jtt 1 4 UM ém m Adverteotiebiad voor Gouda eo Omstreken t i s rijk Spoedig gevolgd is Was vroeger protectionisme schering en insW bij tarieven en handelstraktaten thans tnul vryé htinde op den voorgrond In eens met alte bd h rmioK te breken was niet wet mogelijk t kindje dat men steeds gedragen had kon men niet plotseling loslaten laa zaam ging men Voort 01 de tariev n te ver igt a langzamerhand vervitilan posten eu iedere herziening dier tarie ven was eeu stap verder op den weg van den vryen handel Men verschilt niet meer over de beginaelffli het verschil loopt alleen over de meer ot minder snelle toepassing dier beginselen Koo ook in de a loopen w ek ia onze vertegenwoordiging Ce stem ts opgegaan om het protectionimiiete erdedigr n raén achtte de bescnemring het stebel niet eoed maar beschouwde het in eikete gevallen ali een noodzakelyk kwaad oni een kwjjueude industrie nog eenigwos voor eenige ja te steunen Bad lie minister reeds vele artikelen uit het tarief gelicht uog verichijiende andere werden dooi 4e vertegenwoordiging vaa invoerrecht v afieXA en een spoed fi berzieiMiig vau b ï tanaf we l door veltsn wCBi chel k geacht om de lanta sporen van het tKscbermAnde stelsel uit aiie wetgeving te doen verdwenen Is de tijd vbor een herziening niet bepaald va8t est ld bet zal de taulf r n van e i liberaal ftiini iterie om die hesKienlw ter hni t nemen en vi er gocil uiet alltf traifiliöfi ia 4it qmcbt te brekeA De handel IfteA bek 3te a ll vtJledige vrgheid en de industrie na de aischaffing der pruteclic tot hoogeren bloei gekomen heeft getoond geen kuuatmiddeleu te behoeven Bestond ia dit opzicht een feweuaehte overeenstemming tusschen regeering en vertsgenwoordiffing minder wa dit het geval toen het aequivaient m discussie kwam üeen vermindering van inkoihsten zonder aequivaient is de leuze der regeering door den n ister was daarom voorgesteld de beUsting op het gedistilleerd mat i per IL te varboogen een voorstel dat van verschillende zijden op ver schillende gronden bestreden werd de minister daarentegen telde van de aanneming de verdedi in 7 van d tariefwet in de eerste kamer afhankelijfc geen verhooghtg der gedisteieerdbelasting Ook geeli tarieftwjjtiging Deze bedreiging heeft den doorslag gegeven met 35 tegen 29 stemmen Werd de vertioöging goedgekeurd De minister kan nu aeqqivalenten zoeken om tot de afschaffing van zeepbelasting eu snikeracc ns te komen Ook de qtianmtaiue wet is door de tweede kamer aangenomen iets wat na het langdurige overlM n de coucessiën reeds door de regeering gedaan te verwachten was Toch werd ook deze wet nog in een belamgr k opracht gewijzigd Stelde de minister voor om ook pokken n typhus aan de bepalingen der wet te onderwerpen op voorstel der commissie van rapporteurs nam de kamer alleen pest gele koorts en cholera in deze Wét c ziekten die in oüs land niet te hois bfehóoren wat helaas van pokken en typhus niet kan gezegd worden Zonder te veel bezwaren voor handel n scheepvaart kul men nu zeggen dat de belangen der volksg ezondbeid door dit ontwerp voor zooverre dit van de weigetiag kan afhangen gewaarbotffd zjn Door de Staatscourant was medegeiaeeld dat de invoeï va vee uit Nederland in Engeland verboden was een verbod van het hoogste belaag voor onzen geheelen veehandel Een paar dagen l ter is geoleken dat de Staatscourant zi £ aan een onjuistheid had schuldig gemaaklt iNiikti lisrow i dferbodan nsMuiM lS havens beperkt terwijl het ingevoerde vee binnen tien da ea moest geslacht worden Zulk een vergissing mocht de vertegenwoordiging niet onopgemerkt laten voorbijgaan de nunistef erkende den misalag maar toen eenmaal de ve typhus ter sprake was gebracht kon het niet missen of men achtte zich verplicht m t het oog op oozeu zoo rijken veestapel den minister ten dringendste aan te raden afdoende maatregelen te beramen om de besmetting te weren Afsluiting der grenzen v bod van veehandel de minister moest voor niets terugdeinzen na het nog tijd was om dien geweldigen vjjand buiten onze grenzen te houden De minister beloofde zgn uiterste best te doen zonder zich evenwel over zijn plannen uit te laten Mogen de gesproken woorden goede gevolgeii hebben en door inspanning van alle middelen ons la d voor die ramp bewaard big ven 1 Wat men dit ministerie moge verwaten zeker geen luiheid Voortdurend worden nieuw wetsontwerpen b de vliegen woordiging ingeir diend Een gewyzigde Ueswet met een g wjjzigde verdeehng des kods in kiesdiatricten is door den minister van binnentaodsdle zaken ingediend Vermindering van den eenans zal velen het kiesrecht geven die daarvan tot nu toe verstoken zijn door de invoering vsnenkele kiesdistricten zal de vertegenwoordiging teef zeker aaumerkelgk gewflzigd worden De tjjd van de zitting van het stembureauwordt verkort terwgl de gelegenheiii gegeve wordt om de bna tersiooa te ensn iiidie er geen onderkiesdistricten z jn Weigert eetj I lid van den gemeenteraad daartoe benoemd I als lid van het stembureau te fuugeeren dankan hg door Ged Staten vau zijn hdmautachaft vervallen worden verklaard De spoedige behandeling van dit ontwerp acht de regeeringwenschel k om het reeds in dezen zomer l de verkiezingen in toepassing te konnen breSgem Door den minister van Justitie werd een onV Werp ingediend om op het voorbtild van andel landen ook hier den een en twintig jarigeiileeftjjd als het einde der minderiarigheid vastte stellen en in verband daarmede de meenjei jarigbeidsverklaring voor dien leeftijd te doenvervallen Das weder een gedeeltelijke herziening ran het burgerlgke wetboek misschienhet eenige middel om tot wenscheLgke verbeteringen to komen L BUITENLANPJv BuiteDlandseli verziclil Het daagt nog niet in hst Ooataii Te vergeefszoekt men uaar eeiiig liokt omtrent den stand der Turksobe quaestie De veraadering iq het bestuur heeft alles op losse schroeveu geiet loodat niaauuid met eeuigen grond voorspaileu kan wat 4 toel niK brengen lal Wel is het thans zeker dat Edhem pacbii oiet vizier aftreedt toiuir wat baat il u al lie i weer geljjik in de goede dagen van Abfjnl Aius vau serailintriges eu bof kabaal afhau tT Men fluister ook van eeua oag teldh id van ds jongen sultan Abdul Hatnjd niet oageiy Ma di vau zgn afgeietten broeder De gtnroonlgk wel ingc lidite oorrespondent van de T v tmz Bderheden vau des sultans particuliere leven welke w jzaa Hl eeu zeuuwodhtiga g aagdkeid en afmattiug die eeu bet gevolg kooueu lya van het voor don vroeger veeibelovendea yngen irioa Yerderfebjika karemloreB De bovengenoemde Iwu ehivrer is ook van ootdeel dat de nieuwe ooustitutie oumogcl k Tuitje redden kav eenvoudig oipdat cy nooit ül worden toegepast Naar zijn oordeel tal Europa ten slotte moeten tu asbeubeid k ivii oüt iiwi tjjB JMyM dtl Mc tw i feku tM Mte mm mmtêimii ftmiiJ