Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1877

I TarpntMhea rin de f orttehritti ptrty met 8648 stemmen KODltantilM I 21 Februari Daar de Montenegrgmehe gemachtigden bepaaldeiyk cent d aanstaande week alhier zullen aankomen zoo zd eene rerieaging van den wapenstilstand noodtakdgk tgn waarsohgnlgk tal die met 14 dagen verlengd worden Een schikking met Servië is teker I I I lil MARKTBBBICHTBW Gouda 22 Februari Bg kldoe olntet was de stemming flauw Pdldertarwo puike 10 75 a 11 40 Mindere 9 76 Jt 10 26 Rogge puike 7 76 K f 8 20 Mindere 7 Ï0 1 7 70 Vo r 6 70 t 7 Gerat puike ƒ 7 50 a 8 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 20 Haver ware ♦ 89 i 5 20 IXgte ƒ 3 7 k 4 50 De Veemarkt met weinig aanroer de handd wat in alle soorten iels trager varkens voor JUwdea v a 21 i 23 oenU per half kilo varkens en biggen ring verkocht Boter ƒ 1 60 a ƒ 1 80 Bur go r 1 tj k e S t a A i Gouda OBBORIN M Febr Hta4rik o 4en B J I lk t eo A C Sam Haibertai Utraniu osjcn Q Stnier ra J Bloa Alkrt aUm i vaa du dmt aa H dea Hertog 0 WJJK S 19 P r H Ls s 20 K l kita I 1 n L 1 It S jsrr 1 GBHÜWl t Febr H Oliog eo A vso keo t I Munt eo H W Kentn A J UistUteyo n M W BokloviB eo A C Berkoi rettitek a di alltan t rcrkrijgtn ii door langdarige oefeaiag opgedaan ia rarteUlUad bcUakkiagea b ket gcraagenuweien Vit Dreutke meldt men dat buitengewoon kooge mm raar ranpUfanta ea aonuwirrerwiatalaars bij de militie worden besteed fcspecti eveljjk tot 800 ca SSO Door elkander tijn tij p ra 200 duurder dan ande re jtwa Naar de N X H wf i i werdea ook ia lin borg ca Gelderland tot wering ran d ie pe t militaire detaekeawatea ter betehikking gesteld ran de commisaaritten dc kooings Ortr ket geked noetea de beriebtea or r de gevreesde liekt aaa de oaatelijke greata dea laadt geruststellend iaiden Men sekrüft uit Utrecht dd 19 Febr Mi t aUaea m A mineart n sapnon maar ook by de mantehappen van het 1ste regiment veldartilkrie diji js uw andere kazerne aan geene zijde der JSf i 9 flï iekt Bit iad der HdfanAs Maatkeeft da ri reeatapd nadert da lairrciö HfitVrCMdlO lm rooral geen Mtdt kooplieden op M reatalleu toet Neemt de gr Mtlte voorzorg in lokf Bedenkt de gnxAe aadedkm YöMr i faM tr B JfMT d l MÜf lff a odlei lfMkl toegebraobt J ♦ Viiwm Bt Uit AttW wordt gtmddt T naita d slagen t dei r l de ket f lca di eTca door Mïren roiooptn tl rroego ni tt gea taa ide dc koeion m ptj un gedaald hebben eenige hoofliea raikhaisgetinoao ibeaHfltB roor gataaiertijke rekeaing ga iA tfW VieMli Man te ontUaden Burgerlijke Staad van oadentaandt Gtemeenten ran 15 tot 22 Febfnari 1877 Moordrecht GEBOirai Oorasliv ooden H BrsadM aa A VaoRB lobaaoaa Iicti L KTiit en J da Jaeak aoden 1 no Braodwnk eo W de Braija OVERLEDEN D da hoit 1 n Q rao ftr Boevkii S J OHDKTlOUWD Oeaae n StoIwHk HCBOKEN I Fakr Saiato oatos i i ttÊg tt E de Joag l Maria latalita oadan J Soat 4 E vao ZAJ OVESUÈDBN 14 Fabr P vaa Bure 4 WDEtrftOUWDi Ii Febr J da lom en K Mr t EUUttD 16 F kr W a Mai reaS B vui uTowè BaastiMbt B0BEK is F br PetrsaelU CMkarioa odoi J Kooan en A J Ja Goeda Ig Pieier osdara 0 W vaa Vliat ao da araaf Cèkaria adasa O Mad e A van dra titrf OVERLE BN l7Fekr W da Smt m ONOEBTROÜWD 1 Febr Elaaa Bolk 25 j Bat Adrisaa HvJh o Mimi WaddlnxToenr Tr daTiit jT eEBOREN C n l oaden O Raddar iii TT irt ii ii iaeoba ooderi D Brradhorrt ea A kn Galevoa Jshaaoas aadara 1 vaa i am ren et P Saddm OVERLEDEN A VreeaKyk wd G HsiioaMn Uj M Fi aa 7 j J 47 C Relt vaa der I o fl m ONDEBTROUITD 6EHDWD der ït Uit Kealw word t gemald dat da politie Ekrenteld acM drakfc r j raa ralleke mnntbitjeltea heeft ontdekt Twaa daaria warktame pcnonea qja geamateerd tf I H t 0 I M beadioowi den miaister van Liiodaa als onder eaa getnkkig parlementair gesternte geboren want het sohgut teker te tgn dat de zoogenaamde leekterlgke wette biaaw kort laa da ord tmM aa auftnoÉMM mUen wordan Het bhd koopt dat ook niet omdat t aw oaroorwaarddilk ingaaonea it mei de dooping raa leobtbanken en kaaloagetMhteo op groote sehul waarmee mea wd zeer roortiehtig mag tgn maar omdat de verhaoging van bctoldigii g een levcnsvnisg is roor ome rechtspraak t Ia rooral daaroai dat de aanneming der ontwerpen gewenioht wordt Iloewd da nuiualtr balda rardiant voor 190 oorenaoeid itraren om onti wMgaring te rerbeteren meent bet JT A dal by in ijn yvcr te rer gaat dat wij op wig tijn om ran de partUde wqtiging ea reikaad gahnik 001 aiat t teiigen en garaarlgk misbruik te maken Tkani weder keeft de kamer een watwmtwatp bereikt boadawla w ftigiagaa ia bet wetb ran borg reditir Hat dod i aataattyk niet tooieer om bet reebt b l r BMa en bdl Midkooper sneller ra gcmakkeUk ta makea Wat ket W i R raadenkoofdlehoM d an die ent daarby woidt roorgeaet it Maad BMMT orarigeai kaa bet ticb rad de roorgeiMde tOt l tiiBg B ner go d r neni a V reeaJjodiaiag ra getaigra erbooan aftmaSlag ra d wbtl beteabniag ran ronninen en ran roonflauid ai d dlding der ftaUea raa bet openb miBittert rooMMIii ran hei gediw nadat aMi iBdd pt M TorderiM i Mtwoifen tonder bettekening D Verwoerd 1 a B J H htm 10 d 5u f n A i s ADVERTENTXÊlfa raa M t nnia did a wenaobdyka rerbeleriagea mV tH finakikt w b parffisda wQiigiag ti brdaa geiegdd Hét dat dfed ran t oatwarp gaat Wt r e A R in bagiaad awd IMng ran ket kbd op tiisb geaomea die lidi fMttttM faai 4ikk Miïl o M iaHM rije Drokpen Ing gdModen ja Ikt Uk bpdakié NihU l V föttonn oredaed to Wafmmgm mijne gtüeffla Ztiiktr UA RTINA JACOBA Sthillganoote tbd don WriBdafen Beet J B KIEWERF TAh tm BSRO W HOOeENUWlt Wt Gouda 22 Februari 1877 l no ï T m 1 Mai brdt wrvfekgA d lfc IHBNfRd w WH w Wp HeWt ImaiWgd tfc inMtttM Mé diawi 4aL Uk ddfew On VmkMtMlfcMMlkiflkt iilB vMgt r4 ii r ii wilNtii imwHatÊmm dia iiIiiI éM t t liHi i ip HiiéA Üê iii i t h £l BODE ran de P B kMi mH Sim tÊtfi IjMUVjtUeUM t MttifréhM m De Kroote vraag mor Eaiopa ii thnm s r hta of die iahuDgiug nog niet uitstel lijden kaïi eu koe ie het bt louder geraar kan geschieden Voorloopig aobijnt hel dat de vrede met Sirvie en met Montenegro wel tot stand koincu zal uiitar iliiu heeft nieu nog Rnslnwi met lijn leger op de grruiou Kan de Russische regeeriug Ügveu waehten dan tou dit voor Turkge missohieu het bedenkeljjkst wciea Het ion de outbindiug sleohts bevorderen Te Pera maakt men er xioh bevreesd over dat de Russische r geering rtnvondig niet den oorlog verkliuxn lal maar zqu leger verminderen tot een observatiekorp Bit lou voor Rusland het wuditen gemakkelqker maken en Turkge ion dau toch xyn leg r op voet van oorlog moeten houden daar het zyne troepen uit verre geire ien gehaald niet lóo gemakkdgk boiawaarts lenden kan als Rusland Onder wik een last zou het rqk spoedig bezwqkea In verband daarmede hoopt men dan ook dat het Turksohe ministerie lal toegeven en alsnog de eisohen der oonfereutie zul aannemen Maar er bigkt niet of voor dexe verwachting eenige ond is Generaal Ignatieff is den 14n dexer te Peteraborg aaugelcomen en den volgenden dag door den Keizer ontvanKtn De gesondheidstoestiiud van den opperbevelhebber van het Russische Zuiderleger boezemt nog altyd beiorgdheid in de zwakte houdt te lang aan Naar mfeu verueemt zullen de Ëuropeesche kabinetten de bekende ciroulaii der Russische regeermg sohrïft lvk beantwoorden Te dieu einde worden thans onderhandelingen gevoerd tusscheu de kdbiuetten om zich over het antwoord te verstaan eii daarbq zekere gelqkvorraigheid in acht te nemen Naar het schgut is men eeue overeenstemming dienaangaande reeds nabij Dc Weencr Ucfi meldt dat bg een RoaaisohTorkaeheB oorlog waarvan het uitbreken over eene maud McUic verwacht wordt Oostenrgk slechts in toorer u oiK bigven als ique belangen niet iiotAm benadeeld Rusland tou het tooneel vaa i n oorlog aanvankelijk naar Atii verplaatsen Zooali meik zich zal herinneren is in de Franaeha wat op éi njihsid fan hooger onderwgs hrpaald dat de Miaiatw binken hat jaar een ontwerp zal indienen tot verbetering van het hooger onderwga van Staatswege Dit ontwerp moet thans zoo goed als gereed lijn en de Uoniteur geeft er de voornaamste bepalingen van op De gewichtigste verandering of hervorming bestaat hierin dat er groote centrums van hooger onderwtja inllcn gevormd warden die vier faoulteitea in lieh veieenigen die der wetenschappen wis en natnnrknnde der letteren der geneeskunde en der rekten Het ontwerp tal de thans bestaande nftondettyke fsoolteiten in de steden die niet bestemd ja d letri eencr hooge ool te warden niet opMba Bg ds nieuwe organisatie zullen ij tieh moeitijk kansen staand honden en zoo tü men kaar een hingiameu dood laten sterven Het üuitaobe jttaein van privaat dooenten hoopt de Minister t banikan of nabg te komen door de vrijheid v iu h honden van curtnasen onder tekere voorwa irden ien centrale Raad van de Universiteit van Frankrqt uitsluitend samengesteld uit leden werkzaam by bet openbaar onderwijs tal den Minister ter zgde Maan fm alle qoaeatièn aangaande het Staatsouderw tf ondenoeken D Dnitt il TBimmt die too twaar voor haar onbeaohde aanvallen hMft moeten boeten ie onder ni AiMtl n titel 9adie l opnieuw versiAeaen d ni it iMfk M D denUdt gebleven men vindt Roohit fort echter niet meer onder zgn eigen naam maar Icekta aangegeven met eetf vraagteeken Tarwfjl de Dnitsohe Bondsraad gverig werkt om een groot materieel gereed te hebbeu tegen de aan taande opening ran den rgksdog komen dagelgkt nit alle Mrtken van bet groot Dnitsohe rijk de treurigit beriohten omtrent deu socialen en ecoiinmischeu kMltad De landbonwvrs worden geteisterd met de ta4pè t tal van fabrieken en trnflekeu stam stil kanM en nyrerbeid kwijnen duitende bij duizende kMfWB ledig bq gebrek aan werk in ééa woord em a l henidbt a teraitnog bebalve in het Uféi Merkwaardig is het te midden van een zoo Uorige maatsokappeigken toestand te zien hoe men riil Imü U fl loam in bet leger n bet leger alleen B g l gmb id ras da icig viug van iqn kleinzoon in het gardeoorps heeft de keizer een ttitvoerigs red gekonden OTerrloeiende van loftoitingen op het leger waart h t land alleen verplieht is wat het is gevMdea Ktlaartyk dat hg tgn kleintoon dan ook ftmttf op het hart bond het leger in tere te honden atn gotd ioldfeat te worden VA 1 Oottenrqktelie hoofdstad komt het verblnted nicnm dat d baakkwestie it opgelost en de Hongaaneh Minittert reedt aaar Petth ijjn ternggdMod ét Uhtrale i eraar gtkn ran den OoeteniQktakea K H l tr ad mlba heden een onderhoud hebbeu amt d MiltilMn om te spreken over de bruikbaarheid Tan d M o ereenkamtt voor Ooatenrijk Vi ik B i t ui g I d Toonittert der beide De n I UfiktMai Ma uiim raa m io i alistisolte vttgaderiitg ilaarin wor t aangedrongen op het nemen van buitengewone maatraten ten behoeve ran noodlgdende werklieden en aanwijzing eener som van 200 000 kronen ter vestiging eenet De nsch arbeidertkolonie in Kantat Noord Anerika De Minister pntident kee t kieion namens de Begeering geantwoord 1 dat dete zich verplicht acht aaa de bedoelde werklieden cent dan rechtstreeks ran Staatsweg knip te verleenen wanneer de krachten der gemeenten en ondersteuuingskassen te kort schieten 2 dat ijj geen aanleiding vindt om eene landverhniting te bevorderen daar Denemarken volttrdU niet overbevolkt kan heeten en het tegenwoordig gebrek aan werk ilechtt van tijdel ken aard is De beslissingen van het verkiezingscomité in de Vereenigde staten hebben de optreding van de rewlblikeinsch candidaten Hayes pretidcnt en Whedfr vicepret bgua zeker gemaakt Ontdekte kuoeiergenran de democraten hebben vooral dezen uitslag te weeg gerecht De itpnftkeinen i jn natnurlgk zeer verheugd over den aitthg en de democraten zeer ter neder geslagen Er tgn er die venet prediken maar dit wordt door de voornaamste aanvoerders der partij waaronder de heeren Tilden Hewitt en Hill ten sterkste tegengegaan Voorloopig tgn zg er in geslaagd de vergulering 4er demooratisohe leden van het congres te weerhouden van bedsnkelgke bestuiten Hunne pogingen werden door bgua alle leden uit het ZiJiden onderstennd Over het geheel genomen blgkt de natie er voor te tgn lioh neder te leggen bg de gevallen beslissing De groote meerderheid is dankbaar dat het geschil aldus op vreedBime wüie aan een eind gekomen is Men kan althans nu dit einde verwachten Florida was reeds toegewezen aan den oandidaat der republiekeiuen Nn komen nog op hem de acht stemmen van Loninana m denkelgk ook de eene stem van Oregon Dan Ugft nog Zuid Oarolina over maar ook van dete temmen it men teker dat te aan de republikeinen rallen worden toegeweten Staruit volgt eohter nn nog niet ket bewijt dat ket b $ dete verkietingen eerlijk ii toegagaao Intagendeel dit pont is op bekeiidige wijce Duiten debat gebracht en jnist daarom i de hooge onterrrdeuheid der democratische partg teer goed te verklaren Men vertronwt echter dat dete stemming gaandeweg tal rerdwijnen en de partg tick in het on ermgdelqke tal schikken yC QOin A Vlf braari lt77 Woensdag 18 Abniari a i v er eene reigadering plaata hebben tan de Debating CInb waarinde heer I N Soheltema ab ipreker tal optreden Het ondtrwcrp waarofer kg tprekea tal is DeQomlukê lièrgt Men remeemt dat aan d keer Gardiner den onbaattuohtigen Eogeltchroan die met tgn vaartuig de laatste overblijfselen van het verbluf van Htemikerk en Barendst op Nova Zembla opspoorde en dete nit eigen beweging aan Nederland ten geschenke heeft aangeboden vanwege de Ned regeering een gonden nwdaill lal reretfd wordan Dinsdag 27 Februari a s tal in aene Vergadering van de Afdecliag Gouda en onstreken raa het N derlandtdi PretcataataiboBd n roordraeht word n K konden door den keer Dr W A T rwogti pradi at te Ondevctcring De bgemkomiteB van genoemde rereeniging vinden meer en meer waardccring Bn m t reiden D meett spreken die aan een nitaoodiging om op te traden geboor geren besteden ved lorg aaa torm en inbond banner rede en w j gdooven dan ook dat de rereeniging kier beantwoordt aaa t doel dat awn bij d opntkting roor oogea kad Dr Terwi i n tpirter van goede repatati a b t it ta rerwaehtaa dat rtlen nit Gooda en ontttiekea tija roordtackt tallen IqjwQnaB De werriag ran toldatea roor het Inditok laget gaat tka t gwd loodat op 24 dezer en op 3 Maart a ket bepaalde aantal manaokappen kan atigetondea worden Dageiykt woideaeokter rel rreemdelingea a wcisa die met r i h fifittn in ditmt tnokica te komen CKatmBtvaad waidw iq dia oai sptMn opMaaa om la tooB lT Ntfliag raa k t Bot dama ha gatelatfcay bij ta w n n l a g W B edi bij bnnne kotut warden tq rerwaUtomd dow dansende gaipitten en kan hoop dat het too ia tlaadt vel Deter zon woidtn wet4 jammerlijk den bodtm ÏMMdagM daar V tot koDlatdwewa mo t n ondorrinden dat tdfc io n kat lekerm oapim ü toettand nog niet rerbeterd was Na eeai rn retdd fl h e n hel liAt door de ia l on aawisadt daato t makea roor n din dniiterai die op kuit teut trfcr rerrangea rd Oom b kdderdor ta Maad SU U M vs ftiw Bd atB Ml IMI TOM aM b tqeaclioawert totdat juist op ket oogsaUik altt M arin looals mea west werd rriutim a pgrnwm in hartatoohteliike bewoordingen aaa C il gaat vartdIen dat niet de doot r maar niamand andMi dan t jtelr de oonaaHk raa 4 RMetiaf ket 1M g k el n al ait g a aotawt an tacwhoaweM pMseliug in d n doaker lateii Dit incident werd door t pnbUak ntet loffelijke kalmte opgenomen en na eenigen tijd van beraad het licht waa natnurljjk weir aangestoken en scheen nog ven danstastig ids te voren w door den heer Ie Oras laedqgedeaM 4 roontelling geen aoorguig kon hebben ea tfi oader asn wonlen geannonceerd wanneer de roorstelting aoa plaats hebben De Nederlaodache reretider ran Darwin dien geleerde op tiju 68n rMjaardag 12 dsMf een prachtig albam mathun 211 p rtr tlelt ia gifcnfcia Charles Darwin heeft iu een hartelijken brief tijae groote ingenomenheid met htt fetokenk a l daarbij gevoegd sohrijvea uitgedrukt VEB6ADEBING tak dim QEMEENTXKAAD Vrijdag den 23 Febraari 1877 dat ntaiiddagt tea 1 are tea eiade te baktodelea i Voorstellen van Burgemeester ea WalkMdartt r tot goedkeuring van den gewqtigdea Maal via begrooting der kosten ran de opeafaar nnieklwhoel or r 1877 2 tot beaoeming raa ea tweeden adanrqtir ia ket kanden lijnteekenen aan d bargtrarooMtkool op eene jaarwadd ran tOO 3 tot wijtiging raa dca slaat raa begmotiag der ittkomttea a nilgataa deter ga i awa t e raar dra dienM 1877 tot aanwijiing der aiidMni om I Tooniea in kalgeen roor de reigrooliaf der Ba l gi r aroadidbool awtr aoodig i hui dawraer op dik begraotiag i aitgHtokkai Gisteren keeft in d n Haag n bg ttkaant ahtl gekad door het comité roor Spinota t tia ad betM bijeCn geroepen waarin Ernest Renan hH O l d roerde Dr ran Vloten bood bq det gelegaakcid t portret raa Bpiaoia aan dea Haag ten geaokenka aaa Z M dc koniif keeft bepaald dat tat d papiU lenaekool t Nieawenlaii roor aoorod r pliitusn tijn wordta toeaalatcn loaaa raa mililairea araa gepaaaioneerde of gegagterd niilitairen raa M 14 jaren en die oratigent roldoen aaa t t k a w o latingi roorwaard £ Ook toaaa raf aiM asOilairta konnen tot de aohool worden toegelaten tefM Witling van eene jaariijkseke l rage van SO Op d pnpUlentakool opfttiskt laM hft dofl knapen roor de krügadiaatl Op I IcwmIrni ta dp te leiden ter rooniening in ket gebrek aan rrjfaritligm en tader bü het leger wordt onder i t fpgétm in kiea scfarijren Nederbuulscha taal relMa geschiedenis en aurdrijkskiMd in aa ui arfg nriMtiM rrglementeu en roorsohriftta ia oeraaeaen lekeiitnK gymnastiek aohaatseuiqdea n awenunea kt odaMr gen met ket geschut ea do biaadtpaitaa o aia iti k iu sommige ambachten wdka l t r fai do tijiltilia stand t p t koowu Voortt wordt aaa d popiUaa gOicMakeid g gon om orereeukomttig de kirat d r o d it of roofdn onderwijs in oen godsdienst I oatraogen Zy verlaten f6 r hun lestiandc jaar de scbool gaan hetzj als volonuir naar ket inttmeti btlain k of de artiUerie iustrootie aompagnia km ati o M Ung naar een der regimrntea earatttriè of bat b llilMl urineati en sappeon brttij tb taailiotr of koan Mater aaar een der eorptmi la at gialHMa Ie Haga g owdw dar ladcB ra ket Bpiaoaa ta B iitd i b 4aM mt te gaan tot htl litMkiifRt np nn pij m H RW bet ttnibadd 4 f ji flw feade ket nataBrlüktt middrit tailt q9iktli M ding van de ropaan Hen moge de mpMnoMten ren t tWlgiN i H tütnlk goed maar beter dan dat ktlpeanolt At tgallMflMMN ipreantrta nadrtegaieB mai nk i tt oi Mi kMtpiir MiltiebtB NMlnBl dfa jaarlet wMalMB aMill MI np a rl il i i aiaaf IIOÖ tfpü ffBfft TfB gi Um wil d Jmt eerrol oi latM Mé adtOiMiklJÉiMIÉiHiil dtt MHl Beichoraiiag t d afili laagtaMMltiM M dat bat kan aMdtL t K r ffcbtaoht Zij Qolzageu zich toch ea jaar geleden olttrekt aikt ota ouie riauhen aln boord te overrompelen me te nemen wat hun aanstond de bengen etnk te snijden en de lijnen met visch weg te halen Zij tgn af ganoodxaakt een dnidelijk zichtbaar npmmer op kun logger te hebbeu zoodat men by aanrinding of toot dat nomoar sleohu heeft te onthouden maar nu te ook voonicktiger gewoeren hunne slechte praktgkea des naehta uit Zoo hebben tg in de afgeloopen week de beugen van een te Nieuwediep tehuis behoonnden logger afgesneden ea tgn met deu visch die aan d l oeatat doorgeflaaa Ook aan andere loggen moet dat teUde overkomen tgn N v d D Waar en toab rreemd In de gemeente AmbtHardenberg worden gevraagd vgf hoofdonderwgten voor de scholen te Baaider Bnicht Radewyk Rheeie en Sibculo ieder op eene jaarwedde van ƒ 650 en SO vergoeding voor huishuur Voor de scholen te Heemse Dedemsvaart en Slagharen in diezelfde gemaeat vraagt men drie hul i derwyien op eene jaarwedde ran tOO ieder Kommcntaar is hier overbodig la oa ebaord feit ka ft da Cardiff in Engeland ptaati gehad Eene vrouw crd door kaar o a eenige aickea awt een mes toebraebt Zy ging naar een hedmeester die haar verbond on dat zg zeide bem te tullen betalen Toen zg daarop verkhurde goM gaU bg lich te hebben opende Ig weder de rooruMBale oad De Eogeltaii jastitie heeft tot aog toe geen temua gevonden om tegen den hednteticr en vcrvolgiag ia te stellen Sommige rechtsgeleerdea tga ran oordeel dat den hernieawing raa bloedvetii ent moet getgk gesteld worden IBM verwonding anderen meenen dat de heelmeester in lijn raolit was eren alt volgens hen een geneesk sr ia tija ntbl ton tgn die een geneesmiddd gaf en bg waabetalii een ander dat de werking van ket aentc nentniiseerde Ee eeoaaoi burger ran Cherilly wilde den vaatenaraad rroeiyk te Parys rieien Hg drentelde rond nog bsluitetuos hoe hy den avond het beat ton paneereo torn een roorbygangar hem staande hield met dr opmerking irMaar mynheer wat hebt gg daar op den rug ran aw jas Hen heeft n daar een leetgken trek gespeeld Wat is dat dan rroeg de aaijgesprokene ongerust Ik tal t u laten tien Laat ik uw den Jas eren uittrekken Foei t is schandelgk Onze man li t den gedienstigen rreeradeiiBg begun Afar aanwd ka fad deit de ja t was een splinternieuwe in banden of hy lette top een loopeu De bestolene atoud cent rwblnft over zooveel oubeschaamh id maar hy kwam spoedig weer tot tich en zette drn dief too hard hy kon na Ongelukkig eohter liet een tweede voorbgganger hem truikden waardoor tyn nen in onzaehte aannking kwam nut bet trottoir ea de gauwdief gdegenheid had uit t geticht te komen De arme bedrogene deed aangifte bg de politie en keelde toen in trenrige t miaing met een neoi alt ten aardappd en tonder jas naar Chevilly temg Drijrende gevonden in de Flnweden Singdgraoht Ie Gouda Drie gekmte booman een lang 4 Heter era ti Meter ea een 7 Meter De rechthebbende kanne tieb ter tarug bekonea aaoMlden i a bet Bortau raa PoUtie I aatste Berichten K0Utantin0I l 21 Febr Een dépêche vaa de Potte aan bare vertegenwoordigen in het bnitenItnd tegt dat d gemohten betrdbade den ongunstigen toestand ran de getpadbeid des Sulkin en betreffende tene opkaaden tyade rtrranging ran den Greotritier ralatb tn dot ongegrond tya W MMm tl Febr D PM Cotttf mddt Badea bad do hjjiaatoiaiit plaat raa leden uit beide HakHB de l t g ttil g waaita dta bytoadetkeiiBa Btdadidde orer da ondarbtBdidJagia bettaUMd de riaigleiak OMl 9 tgÊ Set dfetÜtiéf tt daad kaaMB aaa da AMi ck kan b a ran d taaittnniBB der saiti ooOnal Ml pmt dat kaaddl OTit da tawenttalliiig rafi d o tigmtumn Baad rta dt Nalioitalt Bai Tidi da Wniater vtiackaidwa rragen had ky aii tw pard wqd debyeenkomttgttlpten MtüUrn 4 parta Waadilagingra beginnen 11 W tti oAn jdaorgaa bebdat tit de dit d üielrlikene Orlitlen kanfaeb iemelMM tonfler dkt ü iw een rerrolginy toUdi Hiotidtéa Atttm diegbnad tgn kiarran nitgetonderd die dok dDkifcüi entaiJM hebben tan een misdaad raUMdb i ét WWaé rt bet algameene recht B n 21 Febma Bü de jff ie it Tfnina t t 4S te