Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1877

Zondag 25 Februari N 1950 1877 Nieuwste StoompörnpéÈ GOUDSCHE COURANT Nieuws CD AdverleDlieblad voor fiooda en Oiiislreken goedkooper dan iedere ander f geen shjtende deelen j KBOM Co Warraoeagtraat 20 Amsterdam hebben een SDoompomm als boven in werking gesteld in de beetwortalsuikerfabriek van de Heeren Van den Broeke Belger en Co te Utrecht welke pomp twee en dertig duizend liters per nur tot een hoogte van 12 metera opvoert De eigenaars der fabriek verleenen gednrende deze we ff 09 fffe f i i ilpi Iflks van 10 tot 4 unr toegang aan belangstellenden wrfsjt M i f ii 1 Warmoesstraat aO AnistfEitfP nn 4 i Mttoaiü kalooBlac va 18 600 FR Oroote GOUDEN Medaille aan T IMHOCHB MEDAILLS O DB TBNT0ON8IELLINO VAH FAUJS 1875 Mfi Tenlig TM ü kuim k iMh VOLKOMRN Al xHACHTHBRStEUjnrD TOMUcH UI KoomnwBKnis De schtk QÜINA IiAHOOHE is een leer aanirenaam Etihsler hetwellc ufthoofdo der bijzondere bereidingswijze van LAROCHK al de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en rij bevat Zijne voortrelïelijkhoid boven alle andere preparaten is in de llospit ilen degelijk beweMn alsmede door eeu twintigjariK succes teaen Verïwukhing of mnedelnosheid maagkwalen iCntitche leeftijden tegen ie behende koortsen der vóch ige landen PAHU0 22 Tuet rouot en in Apotheken lia maa ksela elke mei troch ui 9 eilor an lsche nonwvcreenlglng Gerestigd te Go ud D Directie maakt bekend dat de Algemeeno Vëijpidering roor Aondeelhonders tot het doen der Rekening en het vaststellen van het Dividend voor dit jaar al plaats hebben op DONDERDAG den len MAABT st des namiddags ten e n ore in het Koffiehuis do Harmonie op de Markt te Gouda J MULDER J C VA WUK BBWSHÖÜDSÏÊEr Een fatsoenliike bejaarde KEUKENMEID R K van goede getoigschriften vooraien biedt zich tegen MEI a s als zoodanig aan liefst in een klein gezin Adres lett I I uitgever dezes Mevrouw 8AUERBIER BLEKKERSSINGEL reriwgt met primo MEI eene KEUKENMEID ook geschikt éeuig huiswerk te verrichten tjt Belgische Centen worden dew week onder de gewone korting tot pen beperkt getal INGEWIcSELD bji Gé r KAIWPHIIZEK BOVÈi Hl IS Op Asn der beste standen vap Gouda wordt ie hB aangeboden een BOVENHUIS voorcien van vele gemakken Adres met franco Brieven ondar lettM P aan het Ad er entiabare i tmi A KOK COMP Deugdelijk Huismiddel De gepatenteerde JOH HOFFSCHE Borst Malz Bonbons Terkrtigbaar in Blauwe Zakjes k 30 Cetlts JOH HOFF gche Centraal Depot Amsterdam Snulle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te ffeirifa bn J C vaji VRBUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN OFMEE 7EEE00FIW op DINGSDAG 27 FEBRUARI 1877 vooVra ten eÜf Bl achter de Waag en het Hot l 4 Zalm te Gouda van eene aanzienljjke mttii GBOBNBLIJVENDE PLANTEN alsWde 8TAMen LAGE DOORBLOEIJENDE lOZBN TREÜRRÜZEN HEESTERS en TBUCHTBOOMEN in verschillenden vorm Alles daags te voréh van 10 4 nur te zien I inlichtingen te bekomen ten Kantore viinNotaris Mr KI9T te Gouda Commanditaire Vennootschap L DROOeUEVfiR FORTUIJN SOTTKRDAK Znidbtaak n 48 CbMmMn VAN Tqbciort j Hanaif Mr J KNOTTiaïBELT n 3Uw KOETSVELD SX t W i VA SILLEVOLDT STOK w G H WOLVEKAMP ▼ oor SoiKii n Oaitticken knnnen S DEPOSITOR geatort wordm 1 den Heer Mr J FORTÖUlf DROOGLBEVEE AdVocaat WestIwna B 204 te Oo da Tolgens eem te qnen Kaatoie veitoJigbMr Baglea eBJ Oood Dwli tm A ftaakauM ES rt ft as Openbare Verpachting OP WOENSDAG 28 FEBRUARI 1877 voorm Elf nre in het Logement Blom te Bodegraven van a het GEASGEWAS staande op de bermen van den Straatweg Gouda Bodtgraven in zeven perceelen en b de VISSCHERIJËN langs genoemden Straatweg in vijf perceelen breeder bjbiljetten omschreven I ii M wmmmlKim mHmmm Daar is geen Hbninatiek meer Voor allen die gebruik willen maken van de heilzame ABSHAUBBIN 8 of ANTI RHUMATISCHË VATTEN is het bovenstaande eene onbetwistbare waarheid 2oo iedereen alle vooroordeel op zjjde zette en maakte volgens voorschrift bq het ontstaan vanpjjn boe ook genaamd of in Wbik lichaamsdeel he jj m vleeich of gebeente vwmits dbor kMÉe of vochten verooraidft gebruik van de eenvoudige goedkoope doCh heilzame Watten van Abshaubbin zuHen niet den uitvinder moeten uitroepen Daar is geen Bhumatiek meer II Wjj kunnen en wü behoeven het ook niet te geiooven maar hebben de zekerheid dat deze W ten onfeilbaar t enstand biedea aan alle RhnnMtische pgaeo Dter zijn echter vele gpecalsnten die ook Khomatiek Watten leveren doeb de ECHTE ABSHAÜBBIN B die ANTI BHUMATISCU zyo en waarvan elk pakje 30 eeBtB kott zgn te verki gen btj den Hoofddepothonder die de biljetten waarin de Watten f ewikkeld zjn tot waarborg der echtheid onerteekent A BRBETVELT Az Hoofd Depothonder Dalit Die deze Watten voor den prgs van 30 C nts per pakje o o verkrijgbaar heeft gesteld bg T A G TA DETH Gouda Wad BOSMAN A PRINS Zetm uaren 8 T W DEN UIL Sehoonhov n l J J GOUDKADB BoIXoop OTTO HOOOBNDUK CaptlU a d IJusi huëk STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmatting van lbeïtu of VSHHOEIKNIS BL0ED80EIREK Öf Z ne KLIURtOMRtflD BLBKUUCHT te LANOZAMS HMÉrfL Fabrieksmerk gedeponeerd aiNBHALDEPOT Amterdim m H H yiotb et O TlSïïüm JS liiws BvoLMm Tan irt kraambbd eM IPUT lEliiimatii verkrijgbaar tef Gouda Wed mï ü Alphen L Vai o8 hu ftJÖiJ P ym ii é Botkoop J l i9 00ÜDKAl I W iM f armeUn W ö KOjiSWir Oearewoudt 3 QaarkMkeni Monlfoort i A JAfiMf w i i Meitt oort Wed BhmmmiM OudemaUr J 1 i l l Mm S AoonAoi fB Wect W Wdarder BoutHOOjii Wdèrden Gebr pF iin fto Zegwaard L BEN OrSDtS fk iti ürbanus Pi bereid volgeni het aloude en eèMe lA m de Wed KEUNBN ZOON Chemist n ff dar schuwing Deoe URBANUS PUXEN ün doerToM i dawietf it B77 Cent en in dBUMe ütmm steld bg den Hf L SCHENK op SOtfDA alleen n TiiMoitend velïn ll ig Vö waarschuwen voor het gebruikj Kennisgeving BUKGEMEÏSTER in WETHOüDEBS van Oooda gelet op de cinsokire van den Heer Commiasaris des Koniags der proriooie ZuidhoUnud rsu den Bn Februari 1877 A no 187 3e H Proc blad no 19 Brengen ter algemeene kennis dat bg Zijner Majesteit besloit ran den 22b Jauuarij II na 20 de uitvoering der Wrt van den 26n Mei 1870 SlaattHad no 82 gowyzigd door die van den 22n Jolij 1873 StaoMlad no 116 opgedragen wordt aan de Controlenra der directe beUstiDgea eu van het kadaster ander toezigt ran de Pioriiicinie lusprcteors der directe belastingen in eu uilgaaode regten en occgnsen elk bealnit in werking treedt op den In Maart 1877 In verband roet de bij dat Koninklijk bealuit tevens bepaalde vermeerdering van het aantal Controleun der directe belastingen en van het kadaster znllen in de provincie Zuid Holland dienst daen twee Controlenra ir weten ra aan irien ala tandpUata is aangewezen de gemeente m Ormenhage raartoe behooren de geregtelijke ArroBdisaeraenten lOracenhage leiden en Brièlle en een aan wieu als sundplaats is aangewezen de gemeente Rolterdam waartoe behooren de geregtelqke arrondissementen BoUerdam DordrecH en Gorineiem Gouda den 23n February 1877 Burgemeester en Wethondera voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooolibteii FoBTinjN VAN Bebqen IJzendoobn INRIGTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BÜHGEMEESTïiB en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der wet van den 2n Jung ISIH StaaMlad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzotk roet by lngen van den Heer J A van Lwuwen om rergunuing tot het plaatsen van een oven raor het bakken van aardewerk in bet perceel gelegen Nieuwe Haven wgk N no 76 kadaster aeotie B no 267 Dat op Ziiturdagden 10 Maart 1877 des namiddaga ten 1 ure op het Enadhui gelegenheid ia om bezwaren tegen de plaatsing van dien even in te brengen en dat gedurende drie dagen r66t dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 24n Febrnarij 1877 De Secretoris De Burgemeester Dbooslebvbk FoETinw van Bemkn Uzbndoork BUITENLAND Bvlteiilasdscli Overzicht Hei Fransohe Journal officiel bevat de verwachte benoemingen en verplaatsingen bg het corps der onderprefecten waarbij ditmaal op elf na ai de departementen van Frankrijk betrokken zijn In het geheel worden 63 onderpnefeoteu deela afgezet deels op nonaotiviteit gesteld De Duitache Rgksdag is Donderdag geopend met een troonrede waarin o a het volgende voorkomt De conferentie te Konstantinapel heeft tot uitkomst gehad dat de Christen mogendheden overeenkwamen nopens den aard der waarborgen welke van de Porte zouden verlangd worden Daardoor is een vaster grondslag t erkregen voor het vertrouwen dat de vrede onder de mogendheden zal bewaard worden Indien de Porte nit eigen ingeving de beloofde hervormingen niet ten uitvoer legt indien de verwachting op het herstel van den vrede met Servië en Montenegro niet vervuld mocht worden zal de Duitsohe rgksregcering ook verder tmohtea In eene qnaestie als deze waarbg de Duitache beUogen eene bepaalde gjedragsl jn niet voorsohr ven werkzaam zijn tot beicherming van de Christenen in Turkije tot handhaving van den Europeesohen vrede en tot het behoud van s oede betrekkingen met de verbonden en bevriende mogendheden Een groüt gedeelte der rede is verder gewijd aan den onganstigen economiachen toestand r de voortgezette overwegingen van de verbonden Mogendheden zoo luidt het hier over de middelen om in dien toestand verbetering te brengen hebben mij niet de orertaigiug gegeven dat de binnenlandsche toestand van het DuiUche Rijk een wezenlijk aandeel heeft aan de oorzaken van de ongiustige omstandigheden die in andere landen in felijke mate drukken de taak om aan het tijdelijk en plaatselijk gebrek aan werk voor de srbeidzoekende krachten tegemoet te komen ligt meer op den weg van de afzonderlijke Staten dan va het Bgk Voor zoover de verlevendiging van het verkeer wordt tegengehouden door het gebrek oan vertrouwen op de toekomatige zekerheid van den rechtstoestand in Duitschlaod zult gij met mij die bezorgdheid voor ongegrond verklaren De organisatie van het Rijk en de gezonde tin van het Duitache volk vormen een aterk bolwerk tegen de gevaren waarmee revolutionair streven de kerheid en de regelmatige ontwikkeling van onzen rerttstoestand zon kunnen bedreigen De bedoeling van deze woorden is duidelijk zij zijn een antwoord san de uiterste rechterzijde en de uiterste liukenijde de conservatieven nemen den ongunstigen financiëelen toestand te baat om het geheeJe liberale stelsel te vernietigen en meenen dat een goede hoeveelheid protectionistische wind het dobberend schip weer op gaSg zal brengen telkens geven zij de Begeering en vooral Bismarck uit als gezind om aan hun weiischen tegemoet te komen zoo uadrukk4ijk mogeiük wor Jwn thans die hoop ontnomen Het sndere gedeelte moet de vrees voor de sociaaldemocraten verdrijven wier onverwacht succes vooral te Berlijn nog altijd onaangenaam wordt gevoeld De nadere berichten uit Oostenrijk over het Vergelijk loideu gunstig er bestaat eel hoop dat de beide parlementaire meerderheden de overeenkomst znllen goedkeureu het laatste quaestiense punt was zooals men weet de samenstelling van den raad van bestuur der Bsnk deze raad zal bestaan uit een Gouverneur twee ondergouverneurs en vier raden waarvan twee zullen worden verkozen door de Oostennjksche en twee door de Hongaarsche directie Het Oostenrgksche Huis der heeren heeft zonder beraadslaging het wetsontwerp goedgekeurd waarbij aan de regeering een crediet van 600 000 il wordt verl t nd voor de deelneming aan de internationale tentouustelling te Panjs Blijkens eene depêche uit Weenen aan de ïïssef zijn de voorwaarden welke Montenegro voor den vrede stelt de volgende regeling der grenzen zooals die door de conferentie is voorgesteld afstand van de haven van Spinoza benevens van de beide verstrekte eiUinden Wrangins en Lesandrija in het meer van Scutari Verder vrge scheepvaart op dat meer en langs de Bojans tot in zee Ten slotte de vestiging van een Tnrkschen agent voor Cettinje evenals van een Montenegrijnschen voor Stamboul Daarentegen wil Montenegro voor alle in het afgestane gebied aanwezige forten en stoalsgebouwen termijnsgewijze binnen twaalf jaren de kosten vergoeden en binnen veertig dagen zorgen voor den terugkeer van alle naar Montenegro gevluchte Herzegowiners in zoover de Porte san laatstgenoemden tijdelijk rijsteUing van belasting verleent en geld geeft voor den opbouw hunner huizen en kerken het bearbeiden hunner velden en het onderhond tot den aanstaanden oogst De Ie Nord van Brussel bevat den tekst eener nota van den agent van Bumenië te Konstantinopel aan Savfetpacha In die nota wordt de Porte verzocht om schriftelijk te verklaren dat Eumeuie niet begrepen is onder de Ottomanisohe provinciën woar vau in de Taritschc grondwet melding wordt gemaakt ie Nord voegt er bij dat de Porte nog niet geantwoord heeft op deze nota welke van 20 Januari is gedagteekend De verkiezingen voor de nieuwe Servische Kamer hebben zich volgens berichten uit Weenen gekenmerkt door een de regeering vijandigen geest men vetwaobt dat spoedig een conservatieve regeering san het bewind zal zijn De markies van Salisbury heeft dezer dagen eene redevoering gehouden bij het feest der vereenigde Engelsche kamers van koophandel Hij sprak bij die gelegenheid ook over den stantkuniigeu toestand Met betrekking tot de conferentie merkte hij op dat het haar wel is waas niet gelukt was om Turkije verstandig te maken maar dat zij toch een nitmuntrnd middel was geweest om misverstand te voorkomen en eene naar hij hoopte duurzame vriendschap te herstellen onder de mogendheden die tijdelg k door argwaan van elkander gescheiden waren De Koningin van Engeland zal volgens de We Zeit bij baar uitstapje nsiir Duitsohland den Keizer en de Keizerin van Duitschland ontmoeten BI NNENLAND GOUDA 24 Februari 1877 Z M heeft aan J A Stroband op verzoek eervol ontslag verleend als 2de luit bij het korps gevormd nit de weerbaarheids vereeuiging Burgerpligt alhier De buitengewone algemeene vergadering van Volksonderwijs tot behandeling van het schoolwetsontwerp zal gehouden worden te Amsterdam in De Keiier kroon op Dinsdag 3 April a s Het Hoofdbestuur der Vereeniging van christelijke onderwijzers in Nederland heeft een adres van sympathie verzonden aan de antirevolutionaire leden der Tweede Kamer die de bekmde nota hebben onderteekend Ge jk men weet is in de jongste algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap aan het Bestuur opgedragen aan de Regeering mede te deelen iidat naar het oordeel van het Genootschap jde nationale eer en plicht vorderen een gedenksteen te plaatsen op de plek Waar Bareudsz eu Heemskerck in 1596 en 1597 hebben overwinterd Ter verwezenlijking van dat denkbeeld hebben thans de heeren jhr mr J K J De Jonge O baron Van Wassenaer van Catwijck J D Fransen van de Putte M H Jansen en L R Kooleraans Beijnen de m dewerking ingeroepen van kundige en invloedrijke mannen om hen behulpzaam te zijn in het beramen van een plan van uitvoering of wel tol het verkrijgen der middelen die gevorderd worden voor het volgende doel De uitzending van eeu klein voartnig met kloeke bemanning ten einde op de voornaamste plaatsen door de Nederlanders weleer in de Poolstreken ontdekt doch waarvan de NederlandSche namen hoe langer hoe meer door vreemde benamingen van later tijd op de kaarten worden verdrongen coir of weinig kostbare gedenksteeuen met eenvoudige opschriften voortien op te richten aanwijzende den tg d der ontdekking en den naara der Nederlandsohe ontdekkers n meer bijzonder zulk een gedenksteen te plaatsen op de pl waar Barendsz en Heemskerck met hunne tochtgenooten in 1596 en 1597 hebben overwinterd De uitzending van een geschikt klein vaartuig tot uitvoering van dit nation denkbeeld zal tevens dienstig zijn ter verkrijging van kennis van den toestand van het pakijs in de zee het eerst door Barendsz bevaren van ijsnavigatie eu van plaatselijke toestanden voo zoover die op een korten zomertooht van drie of vier maanden kan worden opgedaan Men verneemt dat de heer Beeloo ziJn oitWig heeft aangevraagd als inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Noord Hollahd f ad Aangaande het bericht in sommige nieuwsbladen geplaatst als zoude door de ijverige nasporingen van den alhier gestationeerde Brigadier der Rijksveldwachters C de I ange den doder ontdekt zijn van den diefstal bij den heer van Cats alhier kunnen wij mededeelen dat ons van een goede zijde is bericht dat de dader van dien diefstal tot op heden nog niet is ontdekt Men sobrijft uit de Krimpenwwaord dd SS ïtebr Het wassen der Lek hoadt aan zMdat k da