Goudsche Courant, zondag 25 februari 1877

legenzalurisacber gestremd blijft Het water in de binucupoldets wast door de reelruldige regens en staat in sommige polders een £ gul roet borenloraerpeil In bet dep Berkenwoude der Mnatsohappy tot Nut ran t Algemeen trad op Woensdag 91 Febr de heer H C Helleman ran Kinderdyk als spreker op Op eene meesterlijke wyie declameerde de begaafde spreker het Oratonnm de Oorlog van den Ant erpaohen dichter Jan van Beer Ook de overige voorgedragen gedichten aoowel ernstige als luimige etuigdeni alle evemeer van spreker s begaafdheid Van alle omliggende dorpen waren toehoorders toegestroomd i het ruime sohoollokaal was tot barstens toe vol Zelden smaakt men te pUtteu laude zulk en geestgenot Statoa Oeneraal Twezde Kames Zitting Tan 2S Februari 1877 In de Vrgdag gehouden sitting hebbeu de discussten uil luiteud geluopen over de couclussieu van het isLig der oommissieii over deafsohaffiug der strafbcp ilui en voor iulanders tegen contractbreuk in het luJisoh slr ifreglement De minister van kolomen heeft daurby verklaard de beslissing der kamer te tullen afpachten om daarna iu overleg te treden met den gouverneur geueraal Maandag Toortietting Het is nog niet no heel lang geleden dat men in den vreemde een allenonderliugst denkbeeld had van Holland en tijne bewoner Een Nederlander was in het oog van den vreemdeling een vereenigiug van allerlei bekrompenheden en vooroordeeleii eu hij had een zeker iets aan zich dat hem niet tot zyu voordeel deed afsteken bij andere beschaafde nieuachen De buitenlaudsche pers werkte dan ook weiuig mede om een beter eu meer waar oordeel over onze landgenooteu ingang te doen vinden integendeel kwam er in een tijdschrift of dagblad iets voor over ons land niet i n werd daarin dan een voorstelling gegeven die den lezer een glimlach op het gelaat riep kortom men was er hier te lande laugzamerhaiid niui gewoon geraakt dat er in den vreemde oubillyk en onwaar over ons tand werd gedacht Qeen wonder daarom dat voor eenige jaren met blydsohap een gunstig verschijnsel werd opgemerkt dat ia dezen voor ons onaangenamen loestand verandeliag beloofde te brengen Men zag toch plotseling ia t naburige Duitaehland vertalingen verschijnen van de beate edelate produoten onzer letterkunde en langzamerhand leverden enkele tijdschriften aldaar vembitlende blqken van waardeering waaraan w siet pwooD waren en men zag aldra in dat ook bier wel iets goeds te vinden waa meu bemerkte dat wg Hollanden toch eigenlijk in beschaving en ontwikkeling niet aohtersWnden by andere naties Die vertdingen waren veelal onderteekend door zekeren Wilhelm Berg Onxfi dankbaarheid deed ons nieuwsgierig lj n i ta meer van dien letterkundige te weten men gute men informeerde en wat bleek P Dat Wilhelm Bei een begaafde vrouw was die oftohoou Duitsche van geboorte in ons land te Rotterdam woonde waar ig ziek ijverig met literatische studiën bezig kield en een groot deel van haren t jd ook aan de Nederlandsche letterkunde wijdde Deze begaafde vrouw was mevr Lina Sokneider Het wu dos inderdaad niet meer dan natuurlyk dat vj aan wie onze letterkunde zooveel verplicht il aan wie wij voor een deel een betere reputatie in den vreemde mogen danken hier met blydsohap werd begroet en dat een belnngstcjlend aantal Goudsche boq en bnrgeressen zich Donderdagavond in Nut en Ttrmeok hadden vereenigd om hare voordracht b j tt wonen Zy bad tot onderwerp gekozen een punt lit de geaohiedenis der Dnitache literatuur dat voorzeker zeer belangrük mag keeten Zij sprak over t zoogenaamde balladejaar d w z het jaar 1797 toen uöthe en Schiller te zamen werkten en balladen en lomanzen dichten De spreekster ving aan met ons in korte trekken te sebetaen wat aan dat jaar voorafging of liever Koe de twee mannen er toe kwamen tot t maken Tan die balladen Zy wees ons op de scherpe critiek die de Ttle middelmatigheden van dien tjjd te verdolen kadden Tan genoemde dichters en dat z j zich daarop terplioht voelden den volke te toonen dat zq slve nn ook wat betera wat edeler konden prodnókeren danzy die z i zoo hevig hadden veroordeeld Spr toonde daarop den oorsprong van de eigenlqke iaUm aan hoe m oonpronkeljik was een gezang t r bkgéleidtng van den daas W haar karakter ontMUdd 1 daorait een soort van volbliederen onMond waarop spr t vetzcbil tnssohen iaUtiitt en W i lw dnide k miaktt om iadalijk aan te toonen dat OSItw Dodi SehilUr ket jdate onderscheid daarvan itaada kaddtn in htt oog nitoadto lii waren ook aiM de entni die ieta in ditgenis Tetd n daartoe at dielrt fidc r en bwrianering aan Bargor a jLeonore noodig én geenszins ws de stof voor de balladen steeds aan hun eigen land en volk ontleend dat trouwens van zelt sprak zooals spr kortelyk verklaarde Spr toonde t versdbillend karakter aan van den aard hunner gedichten toen vervaardigd waaronder vnn Góthe dtr ErlkSnig ea dtr QoU luiddü Pj êdert van Schiller der Oang noch dem Muenkammer du Burgickaft der Handtckuk eu der Taucker bijzondere vermelding verdienen Dit laatstgenoemde behoorde onder die gedichten welke spr ter afwisseling voordroeg Na de pauze wilde spr ons zooals zij zeide na on eerst over Perlen der Deulicke K ra r onderhouden te hebben eenige Ferleu van onze eigene literatuur voordragen zooals z j door haar in t Duitsch vertaald waren Z j ving aan met eenige dichtregelen van STondel op de gebr Crabetb waarmede zy naar w j verninneu eerst den dag zelve van hare voordracht had kennis gemaakt d w z iu de Hollandsohe taal terwgl zy die in Duitsche verzen voordroeg by gelegenheid van een bezoek in de St Janskerk waar zooals men weet de portretten van de Crabetheu aanwezig zyn Zy droeg daarop nog voor t koor uit Vondels Lucifer een dito uit het treurspel Noaoh vau dienzelfden dichter daarna het schoone vers van Nioolaas Beets JU de kmdereu groot eyn en ten slotte het allerliefste Schotache Kertsprookje Hel klolye tan Inni fare Mevr Schneider draagt ontegenzeggelijk uitstekend voor de schoonheden der genoemde gedichten kwamen ten volle tut hun recht eu het was een groot genot lulke verzen too te hoeren als gisteren t geval was Een woord van lof jegens een vrouw wier verdienste zoo algemeen erkend is wier talent zoo alom gewaardeerd wordt zou hier zeker geheel misplaatst zijn Meer bevoegde monden dan de onze hebbeu haar lof uitgesproken beter versneden pennen dan die wij bezitten hebben over haar talent uitgeweid Daarom vinde hier alleen een woord van dank van hartelijken dank voor het ons gesohonkene genot een bescheiden plaats De hoofdprijs voor de verlotiug van de internationale tuiubouw tcntooustelling te Amsterdam bestaat uit een wintertuin van 400 vierk meter ter waarde van ƒ 16 000 Men schrijft uit Amsterdam De Ned Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde wenseht den 10 Jan 1878 plechtig te herdenken dat dan WO jaren geleden Garolua Linnaeus stierf Zij wenscht aan de zaak een internationaal karakter te geven en zal alle wetenschappelijke genootschappen iiirlchtiugeu en maatschappijen in Nederland daarom nitnoodigeu zich met haar te vereenigen Een ïoorloopige regeliugvergadcriug met afgevaardigden zal Zaterdag 17 Maart in en der zalen van Natura Arta Magktra te Amsterdam gehouden worden De Vereeniging tot bescherming van dieren te s Hoge beschermheer Z M de Koning heeft in hare jongste vergadering besloten den heer A H Valk lid der firma Valk Co te Utrecht eene medaille toe te kennen voor het vervaardigen van kunstmatige vogelnesten ingericht voor stads en buitentuinen en ontoegankelijk voor katten Dit is reeds de 11 Ie bekrooning die aan genoemden heer word toegekend De voortvluchtige leden der vroegere Haagsche baukiersfirma O C jhr H en W de G teu tweeden male gedagvaard om voor het gerechtshof te verschijnen en wel in de terechtzitting van Donderdag hebben ook aan die oproeping niet voldaan Z j z jtt thans overeenkomstig het requisitor van het O M wederspannig verklaiurd aan de wet Door den Minister vkn Binnenlandsche laken zijn krachtens machtiging de konings de hh Th J Waller te Anna Paulowna en W Sluis te Beemster aanwdsen om als commissarissen der Nederlandsohe regeering op te treden b j de in deze maand te Hamburg te openen internationale tentoonstelling Tan meUc en zuivelbereiding Ten aanzien van de premie groot ƒ 1000 uitgeloofd door de nagelaten betrekkingen van mevr dewed van der Kouwen verneemt t Vadert thans dat al de betrokken personen met de verdeeling volkomen genoegen hebben genomen uitgezonderd Eoelfs die de hem toegedachte 200 geweigerd heeft aante nemen bewerende op de volle premie reoht tehebben Volgens het jaarboel e van Schiedam z jn er thaui in die gemeente 329 branderijen en 1 etoombrander j vertegenwoordigende IS i brariderq Ten vorigeu jan waa ket getal 318 en 1 atoombrandery ver gtnwoordi de 12 gewdne branderqen Het getal der mottterljan bedraagt 59 zjjnde 1 meer dan ket vorige jaar Uit Bourg Madame eu Moiitlouis in H zuiden van Frankrp wordt getelegrapheerd dat aldaar in de Uatste 24 uren zooveel sneeuw i gevallen dat de gemeenschap verscheiden dagen zal gestremd bl jven Eene zonderlinge zaak meldt de Jt U Cl komton ter ooren en hoewel z j ons nog niet geheelduideUjk is begrijpen w j er chter genoeg van om met den meesten nadruk het publiek te waarschuwen tegen een paar vreemdelingen die pogingen aanwenden om aandeelen in eene onbekende builenlandsche maatschappij te verkoopeu en wel op zulke voorwaarden dat twijfel aan de degel jldieid eu deugdelijkheid dier zaak allezins gewettigd is te meer nog omdat de bedoelde personen een buitensporig hoog commissieloon voor het sluiten van dien koop aanbieden Ieder z j op zijne hoede en waobte zich voor schade Als een tooubeeeld van een krachtig llohaamsgestel op faoogen ouderdom wordt aangehaald eenj ruim 81jarige ingezetene vau Noord wolde die in denvorigen zomer nog dienst ifeed als schippersknecht even goed als menig jonkman verleden week met een vracht mandjes op z jn schouders binnen den t jdvan tweemaal 24 uren eene voetreis maakte van Oldeberkoop Nije en Oldeholtpade Wolvega Oldetryne Scherpenzeel Munnekeburen Spanga Kuinre 01demarkt Blonkenham Blesse Steggerda en Finkega en terug naar z jn woonplaats H j vooniet zelf nogsteeds in zgne behoeften eu is iu het volle bezit vanal z jue geestve rmogens Het Gerechtshof te s Hage heeft Donderdag arrestgewezen in de zaak van J Timmerman uit Oostburg beschuldigd van moord gepleegd op z jne wettige huisvrouw Het Ho overwoog zich ten volle vereenigeude met het oordeel der deskundigen dat devrouw door de toegebrachte wonden aan den halswas overleden en nam als overtuigend bewezen aan dat de beschuldigde op den lln October jl zynevrouw van het leven beroofd heefi door haar roeteen mes den bals af te snqden Het overwoog ten slotte geheel overeenkomstig den verdediger mr Pape dat voor het ten laste gelegde dut de Ijcsoh voor ut plegen van de daad het plan gevormd zou hebbenzijne vrouw te vermoorden het recht gclilig bewijs niet was geletrerd Met vrijspraak derhalve van de praemeditatie werd Timmerman schuldig verklaardaan moedwilligrn doodslag en tot 20 jaren tuohthuisstlwf veroordeeld In de zittf Bg van Donderdag der Arr Rechtbank van Botterdam werd o a veroonleeld H V wonende te Gouderak besch vau beleediging van bedienende beambten in fsnotie h ƒ 20 boete of 5 dagen gev De nitgevera Blomhert fc Timmerman te N jnMgm hebben een exemplaar van buu grlUnstreern werk Von Koppen Dozy het leven van Olto von Bismarck enz aan den duitscheu Bijkskaiisclier aangeboden en daarop vanwege prins Bismarck onder dankbetuiging ten antwoord ontvangen dat hy Bismarck vdoor eigene studie de hollandsche taal eenigszina machtig zoadat hu het boek langzaam lezen kan van den inhoud met belaugstelling kennis hoopt te nemen Door den Baad der gemeente Hertogeuboieb ii besloten tot het oprichten eener ambachtisohool aMaar Tegen een klein schoolgeld zal aan knajten en jongelingen van 12 20 jaren onderwgs worden gegeven in de Nederlandsche taal de rekenkunde de meetkunde de beginselen der werktuigkunde natuurkunde en scheikunde het handteekenen het rechtlgnig en bouwkoodi teekenen het boetseeren bet werk van ambooklen da kennis der werktuigen die voor die ambachten gebefigd worden en de kennis der materialen die in die ambachten bewerkt worden Als leerlln n Worden toegelaten zij die met vrucht gewoon lager onderwüs hebben genoten en genoegiame tèiaia bódtten om de lessen aan de school met rruoht b j te wonen Behalre aan hulponderwijzen bestaat er in ons land ook behoefte aan predikanten immer er z jn niet minder dan 200 plaatsen vacant Te Meteren in de Betuwe heeft men al zócilang vergeeftche beroepen gedaan om de vacature van predikant vervuld te krijgen dat de tijd waarin die vacature vervuld moet z jn verstreken is De Kerkeraad van de Hervormde gemeente aldaar heeft zich daarop tot het Glasiioaol Bestuur cewend dat den t jd TOor beroep alsnbg met 3 maandsn beeft verlengd Onlang is er terecht over n ilaagd dat inondeischeidene gemeenten het raadhui gevestigd is in een gel nw waar tevens tapperij wordt nitgeoefend Ben geldersoh burgemeester dringt thans in De P aUnHtiU op die klacht nader aan in een stuk waarvan d ormen zeker wel wel wat minder kraa hadd kunnen zija om tpch indruk te kunnen maken U j ti Ik verlcUar het voor een onWl voor nianigen burgemeester en voor een ramp voor de kleinere g iMenteu als z j geen eigen gi nircii iliuis hebbi il eu Xt jwrgemeester en bet gemeentebestuur onder vreemd dak moeten worden gekerbergd Ik geloof niet dat het fsrliehte deel der natie er anders over zal denken Ër z jo gemeenten waar de bestuurarcrgadpringen worden gehouden onder een bittertje Kan t haast laders Er zlJa gemeenten waar bet decorum bewaard wordt tot het oogenblik dat de vergaderingen van B en W of van den Raad zijn opgegeven Er zijn er mij bekend waar de zoogenaamde geaeentebode dan dadelijk woordvoerder wordt iu dezer voege vJonpat wat wil je gebruiken Ik en de burgemeester aemea kUre wat verkiezen jelui Maar hoevel Tan die samenkoÉieten ebdigen dan ook op een wijze waarvan men zich elders geen begrip lean maken Avondvergaderingen worden dikwerf avonden van dionkenscbap hoe bevorderlgk voor de hekngen der gemeMte Ais de geme iten eens konden kouden geteld warden waar de burgemeester en de seoietaris uit deze oorzaak d i door lüt inwonen van het gemeentebestuur in een huis waar lian Jan en alleman getapt wordt zuiplappen zijn geworden al i het dat z j maar zelden voor mirakel langs den openbaren egzwieren zoudeu de Bcgeeriug eude Staten Generaal beschaamd w Hden A1 deze feiten zün voor niemaud nieuwe die het leren ten platten lande kent In de provinciale boofditedeu in de hoofdstad des Rijks in den zetel der hoogeBegeering en Wetgevende Mocht sch jnt men daarvan niets Ie vermoeden Da loop ik wellicht gevaarvafl voor een overdrqver gehouden te worden Ik ireusch niets liever dan dat de zaak onderzocht worde dan zal blijken dat de Regeeriug n omvang van het Icwaad niet kent Wêt tutte itij met mte doekier dan 1 Deze vraagt dringt zich aau menig bekommerd huisv ider op vooral in den tegenwoordigen t jd nu de dagelijks inkomende uienwjaars rekeningen aan menige fiimilie tegenvallen Een menaehenvriend geeft 10 de Cktm Naekr op die vraag het volgende antwoord Geef haar degelyk ahoolonderw j Leert haar voedzaam jtan koken Leert haar waaseken strijken kousen stoppen een knoop aanzetten haar eigen bovenkleeding on l flinn n knippen en maken Leert haar brood kneden en bakken en dat een goede keuken veel afbreuk doet aan de apotheek Leert haar dat een mark honderd pfeuuingen waard ia dat hu alleen werkelök apaart die minder uitgeeft dan hq ontvangt en dat allen die omgekeerd bandden aoodwendig tot armoede vervallen Leert haar dat een betaald katoeuan kleedje veel beter staat dan eeu zqden japon waarvan strikt genomen de modemaakster nog eigenares is Leert baar dat een rond goed gevuld gezichtje oneindig aangenamer is voor het oog dan v jftig verschillende ras verwelkende hevalligbeden Leert haar goede stevige schoenen dragen Leert baar inkoopen voor de huisbouding doen en nagaan of de rekening acooord is Leert haar dat z het evenbeeld Gods door sterk r jgen niet bevalliger maken maar integendeel ontsieren Leert haar eenvoudig gezond menschenverstand zelfvertrouwen zelf hulp en arbeidzaamheid Leert haar dat een rechtschapen haiidwerkmon iu z jn hemdsmouwen eu met het aehootavel voor zelfs zouder een duit op zak meer waard is dan eeu daz ja popperig gekleede voorname leegloopers Leert haar tuinarbeid en liefde voor de vrije natuur Leert haar indien uwe middelen het veroorlooven muziek schilderen en alle andète aehoöne kunsten doch bedenk er steeds b d t dit alles slechts bgz k is Leert haar dat éen wonddiug beter is dan een wondelrid en dat wilde Uoemeb ook veel rfuhofms bebbeb voor wie ze aandMhtlg gadeelakt Leert haar afkeer hebben van lehyuvenoon en dat eén uitgesproken ja of nekn W rkel k geabend moet zqn Leert haar dat het bnwelöksgeliik K amin van het uiterlijk als van het fortuin des echtgenoot maar uitsluitend van zyn karakter afhani lyk 1 Én g j haar dit alles geleerd heb en z j hebben bet goed begrepen U t ze dan gerust trouwen ian zullen z j haar weg alleen wel vinden Déze Iden regelen verdienden in elk huisgezin eeu in t oog vallende plaits aan den wand Uit Waastrioht wordt gemeld i In den naoht van Maandag op Dinsdag heeft men door bet stukslaan van een r am zich toegang tot de Sint Ser tiaAerk alhiei Weten te verschaffen aldaar 3 offerstokkea opengebipken en het eeld dat er zich in beVond gestolen Ook éènfge UveAn harten dbor de gelooTigen aan de miU d Maria vé rd Weilden geitUen Tot donrerre ia de dader onbekend Ben d ttidpe bAltale dieihUI heeft de Vorige W l in de oantibe der Jekenkazerne alhier plaat gehad waar nodtta de oiob In het lokaal bevihdrnde kat opengebroken en oiri 2 gl daaruit gestolen w rd be tevens eenk ouder ge Geqoemde cantine bevindt ioh ïn de kazerne Waarvoor 2 schiMwachten op poet Kun Door htt atakalaan eener venstetmit had men m venster geopend Vergat ling van den olej iiteraact VniJDAG 3 FEBRÜAm Tegenwoordig de bh vaa bergen IJz Bdsorn voorz Viroly Refnij Luijten Noothoven f n Goor MHsemaker Fortnyn Drooglee er an Strsalen Sainiom Strt er eu Snel Oe roorzlUer deelt mede dat de beer Maller eu de Secretarii hebbes keoall ftegceoi door ougeMeldbeiJ terhmderd U ign de Tergaderlog bij te wonen De notulen der vorige vergadering wwdM geleieo en gearresteerd De voora deelt mede ter voldoruinK l et reglement van orde dat door bet overlydeu van den hoer C i van der Or p de betrekking van Booimeester is opeugtvallcD zoodat in een volgeude verg erin tot benoeming stal worden overgegaaa Ingekomen iijn eene miuive Vas hh Ged Staten dezer provmne inhoudende goedkeoring tot lu gebrnik geving van gerioleerdeii groud aan de hb A jonker en Zo en anderen Notificatie eea miaaive van de Commisile vaa het t ehjk MaaeuiD i ln Oudheden venoekende een wyzigiilg te brengen in den Maat van begrdoting over 1870 Ü en w vinden hierin geen bezwaar omdat er geene boogere subsidie wordt aangctraugd ter visie bet Verslag van de Commissie over de Stadsmu iekscbool over 1876 wordt gesteld lo bandin vau B en V om t dienen bg bet gemeenle verstag een adres van S H van der KraaV pedel hg de Stadsmnzieksehoul verzoekeode door de uitbreiding dier school verbooging tan traetemvnt met Kutistig advies van de Commissie over die iLhool ui banden van B en W een sdrrs van dca beer U H Klaitman verzoekende als bouldonderwijzer der Tnsseheusehuiil eervol ontslag tegen 15 Mei B ijp u stellen voor dit ffgen 15 Mei te verleeuen ouder dankbetoiging voor de vete diensten aan de Gemeente bewezen dit wordt algemeen goedgekeurd eena missive vaa den beer V vaa der lagt Zn te Botterdam kenoia gevende dat ig tan de aangevraagde grond afzien Notif eene miHive van den beer T Drager die door zgn vertrek It de gemeente bedankt als lid van het Burgerlgk Armbcstnnr hiervan zal san dat eollegle kennis worden gegeven met nltnoodiging om een aanbeveling in te lenden een adrra vun de er en C A de Gidts die door den aankoop van den tuin Bgwag eene transactie sanbiedtn om de gemeenie te ontbelTe tot ket atelka vao eea sebntting begroot op 80 bet elk door den Gemeente Bouwmeester als biilgk wordt gesteld ter visie een toorstrl van B en VV om de hb ïiebeltema en Tebbeoboff met langer kosteloos te belasten mat de werkzasmhedeo van het Gemeente B en W le geu voor een bescbrgving met leckening en raming van kosten voor eene bad eu zwemmriehtiog in den UstI begroot op t 10 00 1 Ier visie Aso de otde is hit voorst 1 van B es W tot goedkcnring van den gewgzigden staat aii begrootiog der kosten van de Opeshare Muziekschool over 1677 de heer oothuven van Goor stelt voor de toelage der Commissie te verboogen dit genoegzaam ondersteund zgnde lokt eenige discussie uit in stemming gebracht worot hetzelve afgewe en Inet 9 tegen 8 stemmen die der hh Nootkavea oa fioor Meaaeamker ea Soel daarna wordt het punt der pianolessen besprokeo en het voorstel tot goedkeuring aangenumen met II tegen 1 aten dia vu dn koer Lagteu een voorstel tot benoeming van eeu tweeden ooderwgzar ia bet hand en Ignteekenen aan de Unrgeravoudsehool op eene jaarwedde van f 6üO in verband om beide adaislenten te ontheffen terwijl hiervoor ia overleg met den Inspectenr wordt aaobevuleo de Iwir Lako te Middelburg dit wordt algemeeogoedgekeurd Benoeming meen volgende vergadering bet voorstal tot wgsigiog van dan Staat van begrootiog der inkomsten en uitgaven dezer gemeente oor dio dieust van 1877 tut aauwgzing der middelen om te voorzien lo hetgeen voor de vergrooting dar Hurgervondseboul meer noodig ia dan daarvoor op die begrootiog ia uitgetrokken tot een bedrag VOO ƒ 1000 Wordt algemeen goedgejteurd Na macbtlgiog om an da genomen besluiten ullvoeriog te geven zonder resumptle eindigt de vergadering Burgerlijlce Stand üEBOKENi i Vahr laxntje ouders J Naof oa P Bakker Pieter ouders P Jansen en C van Leeaweo Morgaretha Helena ouders D i van Nahugs en D Mulder Adnanus Leonardos ouders G de Mao en C vso Buurea ÜVEKLEDEN 21 Fehc G van Duaren 5 w 2S J A Hoitingb lid W lodiJB wed T vao den Belt 78 j T Winson 8 w ONDËKTKOUI D 23 Febr P Hogandgk tAZevenhuiien 22 j en J den Oodea 24 j A Schotlhois to Rotterdam 80 j en A Reebeea 26 j APVERTENTIËW Gisteren overleed te Wao m riff h Anne geliefde Zuster MAARTINA JACOBA EiOitgenoole vau den WelEdelen Heer J B NIEWERF VAN DBN BERG W HOOOENDÜK Wz G iè ka 22 Februari 1877 Eenige kennügevin g V Vopr de vele bewjzen T n deelneming cóu toond by het oTedgden van onzen ga1 6 4 1 Vader en Bebuwdvader betuigen wg onzen wehneenenden dank W O J VAK DBB 6HUP J VAN 6RIJP M TAK M GRIJP C VA BM GRIJP ii 1 Gouda 24 Febr 1877 DE SGHUIT OP LEIDEN zal in Maart winterdienst VRUDAG morgen 10 ure 30 m blgven varen met April lomertjjenst WOENSDAG en VRIJDAG mor gen ligplsata Turfinarkt Schipper A H Kabel Te Huur te Gouda een ruim HUIS beTatteode 4 a 5 Kamers metKelder en ICenken Toorzien Tan pomp benevens een Tuin met Schoor met Koetshuis voorstalling Tan twee paardin £ elegeB nabij lietStation van de N R S Desferlie nd aahet huis alleen gebunrd worden Adres met franco brieven letter K aan het Bnreau dezer Courant Een fatsoeDliJk JONGMENSGH een goede hand scbrijvende zag zich gaarne geplaatat op een KANTOOR of iets dergelijks Brieven franco oi r letter A bö den Boekhandelaar P TAif OUDSHOORN te Gouda Eene Weduwe Tan ruim 40 jaren P G met één zoontje Tan acht jaar wenscK GEPLAATST TB WORDEN als HUISHOUDSTER in een Burgergezin Adres met frarico brieTen letter Q aan het Bureau dezer Conrant Diegene welke ter g deg aheidr tidei E g Tan Mevr SCHNEIDER bg vergissing heeft MEDEGENOMEN eene Dames Pa rapluie en eene SOORTGELIJKE heeft achtergelaten wordt vriendelük Tenoeht deze in te ruilen bg den beer DU PUI Gouwe N k 1 NIEUW eiJSTËËM ZUIGKliiVSTTAPËN fiOdDVlÜLIlilfiKI PnfKHOr Clu Dentiste 5 Alexanderstraat iGntvenbage Dagel ks té consulteeren Tan 10 tot 4 nitr Tot de beste Uzerpraeparaten behoort de 8TAALH0ÜDENUE LEVERTRAAN bereid door P TAN HEIJNSBERGEN te Zaandam Verkrggbaar bg J O W rck BRÜGQEN J Blauwstraat te Gouda k 66 Cta ier hfifte flacon Berger Wedlclnalc Lev rlraan t 35 Ctsi pe r ha w flacon 421ato Getuigschrift tiit tngn albttm Wégeiu HERGROEI VAN BOÖÏBBAAR ZgdT schonken door HH Cveneeskundigen en particulieren M Na de inhoud Tan een flacon aangewend te hebben is de kale plek reeds liuer als de helft kleiner En ik twgfel niet zoo ik nog eene Speoq van n aan rend fik heb mgn hoofdhaar weerom zoo als ik het Troeg r ge had heb z§t dus zoo töed en zend er nij een C£d kunt van dit schijven naar vinding gebruik maken Gefieve bebalve i C oermde flacon er nog 3 te zenden met P iksaanwijzing voor personen die ik reedsgerecommandeenl heb NeTelib d èn Unt eenpostwissel groot 8 gulden u Get H QOBES Vèekftft t C Mt Uitval van paar Roos of dpbUV ièk Dun Haiar Kale FleKkan nm m Sb Schedelhuid htetw ffir v gfflMs grüs worden al aeMoflaHMe MtniVedMi 4rorden Terbannen door de AMBBa ANiÖAtM Wifnen korten tp v rkrggt deMiUMièllüitl hiht Tori e groeikracht weder Franco aanrraag it 2 de flacón l Arlaai 42 blauwe posfeeegels of ifostwiéffl f L Teo bonr8 bu THEOPHILE Haarktnïdi derikaplein No 32 Amiterdam