Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1877

ARAK Wneiisdag 28 FekpMri 1877 ipt N W61 GOUDSCHE GOURANT Nieuws en AdvcrlentieWad voor Gonda eo Omslrel cn Die zich een smakelök GLAS GJ of GLAS PUNSCH wil bereiden koope een flacon Q wejf ruim 60 a 1 50 per flacon bij J SWITZER Az en J F HERMANcÉ ZOON OIP IDE ± jJLlSra B TIElSTTDETWECa De berichtgever van de Timet meldt dat omtrent de gezondheid van den Sultan thans betere berichten werdea ontvangen Beter ie Z M niet maar hij is weer in het bezit van zgue vermogens hehaa recovered the full poaaeaaion of Ua faculties en volgt weer met belangstelling deu loop der taken Al zegt dit niet ved het is toch weder iets gewonnen In den aanvang der zitting van de Fransche kamer had Vrgdag eeu belangrijk incident plaats De president kondigde nl aan dat van den grootzegelbewaarder een verzoek was ingekomen tot raachtigiug om eene vervolging in te sleUcn tegen een afgevaardigde De heer Paul de Casaagnae de bekende Bonapartiat verklaarde het bedoelde lid te lijc Dit is werkelyk het geval De proooreur generaal de Leffefflberg beeft zoodanige machtiging verzocht omdat de heer de Cossagnac in het dagblad Ie Pays artikelen heeft geachreven die volgens genoemden ambtenaar eeue overtreding van de wet opl oRn Het verzoek van den miiuater zal nsor de aUeelingen warden vïizonden die eene coiomissie zullen benoemen om rappurt uit te brengen Hoewel de n eeriug dit niet steunde werd met 285 tegen 169 stemmen de frtie en emniératio aangenomen ten aanzien van eeu voorstel van den heer Ijiiaant om den militairea dienstplicht te verminderen tot drie jaren Ook dit voorstel ia naar de afdeeliugen gezonden De aenoat heeft verscheidene atikelett aangenomen van het wetsontwerp bevattende maatregelen tot wering van de Pbjrlloxéra vastatrix Door de commiaaie van rapporteurs der kamer van afgevaardigden ia de Vereeuigde stoten is een gunstig adviea uitgebrsabt over het pUn eeaer Amerikoansohe noordpaalei icditie ea de Tet tiyu cener kolonie die hsar tot mstphaU ksa diene Tot vooixitter vsn den Dnitaohea rijksdsg is met 249 van de 253 geldige stemmen heriuseo de heer vou Forokenbeck De Pruisische Landdag voortdurend in sjju werkzaamheden door het oentrum belemmerd zal deze week in elk geval uiteengaan De rgkidog kon intuaBohen de geloofsbrieven onderzooken te gemakkelijker omdat de begrooting toch niet voor 1 Maart geheel zal zgn ingekomen lu het geheel zyn twintig boiwaarsehriften aangaande de verkiezingen ingekomen de verkiezing van Hasenelcver in het zesde kiesdistriot van Berlijn sol waarschijnlijk nietig verklaard warden De liberale fractie van deu Ooatenrvkachen ryksraad heeft met g oate meerderheid zich verklaard voor de ovrri i nkomst betreffende de samenstelling van den Algemeenen Raad der btnk Heriek nngs illflatöfljappti VOOR DE MTIOKALE IHILlTiE EENDRACHT Hoofd Directeur de Heer J J Hebens te s Gravenhage De ondergeteekende Directeur van bovengenoemde Maatschappfl bericht aan belanghebbenden dat hg op de dagen der Loting tot het sluiten van contracten voor Plaatsvervanging en Noilimerverwisseling te spreken of te ontbieden is Te Alpben ten zgnen hnize Dorpstraat No 466 Ta Gouda in het Logement ede Zalm van den Heer VOS A Si Sohocnimen in het Logement van den Heer TER MEULEN J W C VA1 DER WERF Mpkm fi Bgn 25 Februari 1877 BINNENLAND GOUDA 27 Februari 1877 Naar wij vernemen wordt de tegen 6 Maart voorgenomen vergadering van FoUtauUtmit waarin de heer Lalleroau over de inrichting der bewaarscholen zon spreken uitgesteld doch s l spoedig eene vergadering der afd plaats hebben om van gedachten te wisselen over het ontwerp Heemskerk lager onderwijs N aor men vemeemt tol in deae gemeente op initioiief van enige dames een loogenasmda artti worden opgericht Zooals men weet strekt een dergelijke innohtmg tot bewaarplaats voor jongs kinderen n zuigelingen waarvan de moeders uit werken sijn In Amsterdsm eil Dordrecht vindt men o o ook dergelijke inrichtingen De Stmdaard meldt dat er in de maand April e k te Utreeht ene olgemeeue vergadering zal gehouden worden voa d Vereenigiag voor ohristeiyk notionaal sohoolonderwiis Tevens verneemt men d erlang vanwege de Hoofdoommissie eene uitnoodiging ssl gericht worden aan de Hulpvereenigingen tot het houden van een bidatond op Vrydsg den 16n Maart e k Uit vaischillsnde gomisosnspkatsen Zfu troepen infanterie en oavalsris afgezonden om aan de grenzen en lijn Vao ofslaitiag te vormen tot erii van Nederlandseh Protestantenbond Afdeeling Gouda ea Omstreken BiffiiiriGlK met Dames in het Leeari Svt ex Tkbuaaio op de Oost IWTen olbier op DINSDAG 27 FEBRUARI 1877 dea avonds te 7 nre precies Spreker Dr W A TERWOGT Fnd U OtuU Wttering Oaderverp HET GEBED vat Vrje Toegang voor de Leden met Twee HoiiseDOoten Kinite Kwor Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestnnr O THIM Secretari iM t l lW MZWEEZESIJ Oude Grou we te Gouda STAMRCOBN op bottel 75 a p st op reodestiunmen20a50 DOORNBE NBOOHPJES 15 Roode ft Witte Bessenboompjes 10 PrÖs Connmt van VRÜCHTBOOMEN en HEESTERS op aanvnige Terkr gbaar Fabriek § Merk De met roem bekende Dr Airy s Spwsialiteiten ai SarBaporUIian algtmm Utnd sta het utriimmm middel bg ohroDiaohe ziekten elke It bederf ia het bloed eo de aappen outataan BainpBneller onovertref but bij Bhnmatium Jichll oD enx ew Dr Airy Pillen bqalcohteipijeverteeriiig ventoKnog ens ateeda met het bat fnolf lanRewend iSn vooriumdea te Ooada bq 1 C Zt U EimJK Stogiat en h SCHENK Ieder die neh vooraf van de MtoynwM mtrti mim i dMet Qeseesmidd len wil orerloigra kan in bovtsgoioeBde d U yraMt een met rele triguiA MnU vooiaen uittrekael bekomen uit Dr Airya viaargeoBeswiiwo Aiie artikda aottm met boven afgedmkt fabriekmerk MMMJeanjn UITBREIDING Stoom verwerij G ¥ GOMBAULT Leiden Wegens UITBREIDING der Fabriek wordt het GüED spoediger afgeleverd en zün de PBUZEN lager gesteld Aanbeveling voor het VERWEN van MEUBEL BELen LEDIKANT GORDIJNEN Agent te Öouda de heer T A 6 van DETH Markt Er wordt GEVRAAGD alhier een Knappe BURGERVROUW of WEDUWE geschikt en genegen om tegen genot van Vrje Woning en Geldelgke Belooning aan het Hoöid te staan en de werkzaamheden op zich te nemen van eene Inrichting ter bewaring en verzorging van zuigelingen en kinderen beneden den leeftgd van drie jaren crèche Personen hiertoe in aanmerking wenschende te komen kannen zich vervoegen bg Mevrouw VIRULU dagelgks tnsschen 4 5 nre STOOMVERVERM Ciiemisclie VVassciieriJ van Gebr PALTHK Almelo Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt de Goederen lederen ZATERDAG uaar l o op Markt W VAN DEK PALS OPENBARE 6ERE lTELUKfi 7ERK00FING VAN een HUIS en ERF staande en liggende te Gouda aan den Kattensingel wjk R No 116 kadasteaal bekend in Sectie A No 2011 groot 1 Are 76 Centiaren op WOENSDAG den 28 FEBRUARI 1877 des Voojmiddi s ten elf nre ter terechtzitting van de ArrondissementsBechtbank te Rotterdam Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg 3j r H TB08T0BFF Procureur te Rotterdam en bg Mr J FOBTÜUN DRÜOGLEEVEB Advocaat te Gouda De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 1 MAABT a b Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal znn bn Mejufvrouw de Wed A HABDIJZER Sociëteit Vredebestc op de Mabkt Haoe OmoiiN No 919 der beroemde Wel eiiji sciie ZamenspralieD Uitgave J J H KEMMEB te UtTtdU is heden voorhanden bg den Boekhandelaar A h rxi ti m a i t Lange Tiendeweg te Gouda mmfmMm op DINSDAG 27 FEBRUARI 1877 voorn ten elf nre achter de Waag en het Hotel de Zalm te Gouda van eene aanzieolgke partg GROENBLIJVENDE PLANTEN alimede STAM en LAGE DOORBLOEIJENDE ROZEN TREURROZEN HEESTERS en VRÜCHTBOOMEN in verschillende vorm Alles daags te voren van 10 4 uur te zien en inlichtingen te bekomen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping te Gouda op MAANDAG 12 MAART 1877 des voormiddags ten elf nre in het Koffijbuis Hr Schaakbobd aan den Kleivreg aldaar vaoew kapitaal aan den Langen Tiendeweg op den hoek van den Vogelenzang te Gouda wgk D Nr 33 met een PAKHUIS en ERF daarachter inden Vo lenzang wgk M Nr 2 nde in het Huis een ruim Voorhuis vier Kamers twee Kenkens eene Werkplaats Zolders en t geen verder tot een goed en gemakkelijk ingmgt Winkel en Woonhuis behoort Het Hnis breed aan den Tiendeweg ongeveer 8 metwa j i Vogelenzang ongeveer 14 meters en de TABAKSen KRÜIDEMBBSZAAK wordt daann uitgeoefend doch het is om zgne gunstige ligging geschikt tot uitoefening van all wmkelziJcen Te aanvaarden l Aprü 1877 Nadere inlichtingen zgn te bekomen t t kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLBEVER te Gouda Extra BladI Bg onze courant van heden is een Extr Blad gevoegd hetwelk nieuwe Attesten beval N LÏN tóRte i TT0Nm van W H ZioKïNHmMi te Mainz bg hoesten heeschheid verslgming keel borsl en lonjTkwalen zoo ook bn kinkhoest der kinderen w rop wg onz e geachte lezers opmerkaiam maken Gouda Druk van A Bribkmon Kennisgeving BUKGBMEESTEEeB WETIIOÜDEBS van Gooda breagen ter algemt ne kenuia dal ter voldoeniiif aaa het vooraehrift vervat in art 3 ran het KuniiiUiJk bealuit van S Maart 1876 StaatMad a 55 ran af den Sn Haart e k tot eu mrt den 7n Apnl d a v trr Secretarie der Geimteiite ter iiizaKe vuii en iedrr zal ligfceu een uittreksel voor oove l deze Ueineente aangaat van den door Gedepntrerde Stalen der Pruviueie Znid Holland ontirorpen ligger der in dat Geweat gelegene Wegen die tot toegang dienen naar een apoorweg atation of naar een plein óór een station Wordende hierbij tereu herinnerd dat ingevolge art i van voormeld Koninklgk bealait ran te ler bevoegd ia zijne bezwaren tegen voormelden extractligger gedurende Fij enntrtif Jagen na de dagteekening deier aankondiging achriftelijk b j hon ooilegie in te brengeo Qouda den 26n February 1877 Boimmeeater en Weibonder voornoemd De Secretaria De Bargemee iter DaoooLEBVEB FoKTinjif vAtr Bxaoiif IJzknoooen BUITENLAND Bnltenlailscli Overdchl Kene jnitt beaohrqviag van den toeatand van het oogeublik geeft da KSUuche Zêitmng in de volgeade w t ai m Ê i wlka Jtji IMH aaaleiding eener beaoboawing over dsB vfedeliarawleB toon der Duitegbe troonrede Komt da vrede met Servië en Hantenegru tot staad op eeae ijia die minder met de nederlagen van Servië dan met Bualaud a positie als beaohermer der Voratendommen overeenatemt en worden verder de beloften der Portc eeuigauna vervuld dau mag men nof eenige koop koeatc vn dat de vredrapartq te Bt Petersburg lal zegevieren en Europa vau ee SaasiaebTurkschen oorlog die alle mogelykr verwikkelingen kan na zich sleepen veraohooud bl jft Op t oogeablik rotpen alle partyen in Engeland nog 1 om atrgd vrcdel vrede maar met elke mgl welke de Bossen Konatautinopel nader bg komen sou in Sogeland de beiorgdhêid toenemen en ten slotte sou i Engdachniau eenler te Konatautinopel qju dau de Riasiaobe troepen over land Gladstone Bright en alle diaseiiters en vredeamanneu londen in een oogwenk vetdweaan sijn Kosland weet dat het overwiaaen kan ea waa schijulqk ook sul maar als t oogeablik komt waarop het de vruchten ivuer overwinning sou willen oogsten u t een kraohtigeu missehien wel algemeenen tegenstand ontmoeten Zoo ia t verklaarbaar sla in de diplomatieke kringen en vooral in Ingelaod de hoop op t behoud dea vredaa levendig blijft hoewel hetgeen aan de Pruth en de üonau waargenomen wordt daarmede weinig overeenstemt Oooh alles ia op losse aahroeven gesteld door den verwarden toestand die sedert deu val van Midhat Pacha te KoDStoatinopel heeneht In een despotisch geregeerden Staat hangt allea af van den persoon die oy den troon sit ea t is een ontsagelyk ongeluk voor Turkije dat een hsndvol verkwiateude ontieuowds en gadepravcside hovelingen alle hoop van het betere dsal der Tarkseba natie te sohande maakt Ben gedeelte van ds Eugelsche dagbladen scbijnt thans weet vaatel jk te gelooven dat het tussabeu Rusland en Turkije niet tot oorlog komen kal De Mormhg fott o s giondt die roeeniug np ds overweging dat Baaland gezien de ongeneigdheid van EBgehad om tegenover Tnrkijs dwong te beiigen selve sal tnohten sich temg te trekken Het blad Bwsnt dat eeo gedeelte van het Rnasisohe leger cal worden afgedankt loodra maar tusschen Servië Montenegro sn Tarfciic de vrede ia gedoten Ook de Timet spreekt in denielfden geest Of detc verwachtingen zullen worden vervuld moet de toekomst hsiem Maar het ziet er nog niet naar itb altkans niA wat lMVeft ds daden der Baasisehe i SMisc j 1 1 l y t e heer Dr U J Sleurs trad Douderdogarond op in de R K Leeavereenigiog alhier Moeielijk is bet den indruk wéér te geven vsn de schoone lezing die in ruimtreu zin eenige quaestien vsn den dag behandelde maar de goedkeuring der leden toen ZEerw het eere lidmaataohap aanvaardde was veorceker wel t bewijs dat men een avond van verhoogd genot had doorgebracht De fgi Onder deu titel OoAütint e Wgiieteirtt beeft onze stadgenoot dr C A TebbenhoC de leziag door hem onlangs in de Debating clnb gehouden hl het licht gegeven AU grondsUg zjjner beschouwing geeft de schr een overzicht van het merkwaardige geschrift de oftoe mg der meniciietd van den in voe opzichten eeuigen Lessing en bestrijdt vervolgens de meening van Gervinns als zoude Lessing onderscheid hebben gemaakt tusschen den godsdienst van het volk en van den man der rede ja van den philosoof bij uitnemendheid De sohrqver weerlegt mt uit vele gezegden von den grooteu wijsgeer en beroept zidi o a ook op den bekenden paD l uit den Nathan de drie ringe waarvan eene keurige vertaling si bijlage achter de brochure te ribden is Ten slotte komt hij tot deze conclusie De godsdienst is dqs de ervaring erkenning en beoefening van het goede zooals de kunst de beoefeDi g van het schoone is En zooals de aesthetious zijne kunstregelen ontleend aan de ontleding en beschouwing van de in t leren geroepen kunstvormen zoo ontleent de wijsgeer zijne gegevens san de sedeIjjke wereld Hei gewrocht vsn den wijsgeer is eene stoute dat des knnstenoors bovenal eeue schoone gedachte saos bat Isves va d B godsdieastigea meosoh i eene edele dasd Dit hoe eenvoudig het schijnt vergeet men msar al te dikwijls Wij wenachea dit geschrift het is uitgegrven bij de beerea 6 B voa Qoor Zooeq in veler hai en Wij ontvingen het Verslag von den toestand van het Ziekenen Weduwenfoads I rtvidentia alhier over het laatste jaar Dsoruit Uijkt dat iu den boesem dier Verceniging alles behalve eendracht heerschte en het zoo noodige vertrouwen tusschen leden en bestuur ontbrak Het moet don ook gezegd worden dat het bestnar op weinig vertrouwen wekkeode wijze te werk ging Het verslag is niet in zeer duidelijke bewoordingen gesteld maar dU is er toch uit op te maken dat er veel oppositie was en de president en 5 andere bestnnrders ala zoodanig en als lid der vereeniging bedankten Het bestour door die uittreding leer ingekrompen stelde dssrop fer ctmoealieUjet voor aan de leden om de gewone 3 maandelijksêbe vergadering of te schaffen niettegenstaande dis bij het reglement was bepaald en dit voor een geheel jaor was vastgesteld welk voorstel nut greete meerderheid werd aangenomen Niet vermeld wordt in het Verslag de ourieuse wijse von stemming door het bestuur voor dete gelcgeabsid bepaaldj iecliar Kd dot er tegen wss moest dot nl ten hui B vaa dea SaoretarisBoekhouder komen mede deelsn sn dns werd reeds vooruit gehandeld olsof d veqgadsring was ofgssebaft Soorf Doodigdsa rolgaos k t verabig de oveigeblevan bestnordeis senige leden uit de opengevallsn pUatsen te komen innemen niettegenstaande het reglement bepaalt dot t hestf ar door de leden moet worden gekozen en ten slotte werden sij die oppositie gevoerd hadden hiwtweg door t bestuur geroieerd Daarop werd weder een vergadering gehoaden en soo luidt het vrij f n bet varslag M iemif eem aangename genoegdaeniag te kunnen venuUen dat dit ekh hteft gekenmerkt dom orde en eentgetindietd Voorwaar geen wonder Het bestuur bad zichzelf aangevuld de oj ositie voerende leden waren geroieerd an dus de vrede was teruggekeerd Ben dergelyke handelwijze van het bsstonr ten esasa male strijdend met t reglsn ut is indeidaad weinig g sohikt zooals wiJ hisr boven zeiden om eitisnweB Ie wekken en wg kunnen hst verzoek vaa t bMtaur aa 4 4eDo teaiab nhwuM istfwt UijVeaielKUwaM ft