Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1877

fender a JUle j ra néii dia DoDde 4 waren uitgegaan geraakten twee waarby bovenbedoelde door overmatig gebruik van sterken drank in de nabijheid van het dorp te water terwijl de derde zelf niet in staat lijnde hulp te verleeuen evenwel nog genoeg bewustz jn had bijstand te gaan inroepen Beiden werden gered en het drietal ging zoo gord het kon nati Jip niet gissende dat slechts twee hunner et f roorgen zouden beleven VÏiM ft d i Molstrekt niet ondersteunen Alle nilMTO Jv A vVO eeugoed U heer wordt fcemist Wij ou leenen Terder Dg aan t verslag dat het kapitaal der vereenigiug met liet tluit u v iuhet Ze aorbidrotg 1477 80 dad de ontraugst in t l iawtc jii rbedroeg ƒ l714 84en de Bita ïen 16Ï8 67 Uit het Terslug blqkt ten slotte d it in de laataValgrnk verptderiug bloten i met groote Hwerdeikheid vau stemmen tot aand ting aan het Mff Ned fferilwdenvrrbond y Kaast de rerbodeu laterqnt kegiuuei zich aiiflera specnlMi in te plaitsen waaroy let niet ondoeliwHtig ial i ji aandacht te Testi en van wie het aangiiat Er zqil speculanten die zich thans speciaal hebben tB JHegd op de bevordering van t welzijn van weduwen eu weeien en die lieh daarbij vuu den Godsdienst tli bBl midrieI bedienen Ziehier den afdruk van cene eirculiiire die bedoelde speculanten aan Weduwen en weezen in handen weten te spelen Jtist de Hear helpt ooi De Wednweu door een Man en de Weeien door een Mvei er lie dit lal ik bewerken voor Rqken en Armen daarom U m n verzoek van alle Weezen en Weduwen hunne brieven en portretten te ontvangen met naam woonpltats uderdsm enzosvoort met at hun verlangen Zie dit vraag ik v in u om bij de Armen eu Rijken te verblijden en wel kosteloos want ik raag geen geld van ulieden vorderen fB geen pry op dit werk stellen omdat ik niet in uw kas gekeken heb hoeveel talenten gÜ van God ontvangen hebt Ik weet wel dat gij Hen een talent ontvangen hebt maar wie het zijn om er n die meer ontvaugen heeft kan ik u altijd met dem Men schrijft aan ée Leiiieie Cl Ër kan gespit nog geploegd woatlen wast het water heeft de rerhtnd Dagrlqks vallen r itortregen Vqvars op Imiteiiplaatsen zijn tot meeren gezwollen moezerijen verkeeren in een modderpoel tusschen bosch en beemd staan de lanen onder water en de meeste niet beetrate wegen zijn onbegaanbaar Nau men rerneemt hebben zich meer dan 100 sollicitanten aangemeld voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de pupilleusohool te Kieuwerslnis Staten Generaal fwKEDï lUwt zitting van 26 Februari 1877 In deze zitting is na verdere discussie met 39 tegen 27 stemmen aangenomen de conclusie van de meerderheid dor eommissie strekkende om de weusohelykheid uit te spreken dat art 2 n 27 van hetIndisch strafreglemeut contractbreuk niet langer bljJTe bestaan Aan het Segecringsverslag van den staat der hooge middelbareen lagere scholen over het jaar 1876 1876 ontkenen wij het volgende I In de 35 gemeenten waar bnrger dag en avond ten slotte beu ik verplicht om te zeegen geett reken schap van uw rentmeesterschap Brieven en portretten verwacht ik van n met naam woonplaats ouderdom epzoovoort dit alles moet door u ingezonden worden ten huize van Men ziet het de brieven en portretten moeten ingezonden worden ten huiie van De gedrukte circulaire geeft geen verdere aanwijzing maar op het exempliar dat in ons bezit is staat roet potlood ingevuld ten holie m C LuJeniurf Kgitrttrttët U Ootiia luvtTchr aan Joh ƒ Jari De indrak dien de circulaire welke ook te Botterdam wordt verspreid op ons maakt is deze dat men hier te doen liten met eene onderneming die strengelijk behoort te werden geeont oleerd We behoeven er niets veMer bij te voegen be lezer en de Justitie tullen het overige van eelf begrqp n Terwijl bovenstaande regelt aan t SoUerdamiet ZimJegMai oufleenen meenen w j te moeten medc leelen dat ée daarin genoemde personen op het bevotkingsregister alhier onbekend zijn f Geiyk bij het heerschen van de vorige veepeit worden ook nu door Ie Fruisisohe autoriteiten in de Kederlandsohe grensstreken alle runderen van merkteekenen UD de horens veoBien ten einde op die wijze vreemd vee te kunnen weren vinger niet aanwezen en daarom l iat ik een ieder vrij olen gevestigd waren werden deze in December 187 5 want de Arme wil ook graag geholpen worden maar i o ht door 3972 leerlingen Bij de toelatings exnmens voor de scholen werden 1537 leerlingen geëxamineerd en van dezen 1108 toegelaten Bij het eind examen werden van de 116 geëxamineerde 84 toegelaten Tan de 3642 leerlingen die de burgeravondscholen bezochten hadden 93 pCt reedt een ambacht gekozen de overige leertingen waren kweekelingen en Icantoorbediendeu Aan die inrichtingen waren werkzaam 174 leeraren tevens werkzaam aan de hoogere burgenobolen 187 leeraren niet werkzaam aan andere inrichtingen aan jaarwedde werd betaald 169 123 78 De berichten omtrent de meer of minder goede werking dier burgersoholen versobillen aanmerkelijk verder wolden in het verslag nog gemeld 39 teeken en industrieseholen piet 3 04 leerlingen eu 168 leeraren Er waren 17 r jk toogere burgerscholeu van welke 9 metv jf en 8 met driejarigen cursus 31 gemeentelyke hoogere burgerseholen van welke 22 met vijfjarigen 8 met vieljarigen en 6 met driejarigen onrsus 27 dier inrichtingen ontvangen een rijks subsidie H iTaar men verneemt is door den Minister van Koloniën aan de lirma de Jong k Co fabriek De BoHandKit IJul te Oudewater opgedragen de vervaardiging van twee ijzeren dragueurs en diverse inrichtingen mqt ttoon radit voor het baggeren het heien en ondi water afzagen vaa palen in damklstingen benevens eep ioórto tet voor nondondenoek ujude een en ander bestemd oor dè savenwerken van Tandjor Priok bjj flititW 1 I Aangaande den ipoo we Bottordam Hanten lijn volgeA de Sci Ci geruchten in omloop dat die lijn voor rekening van het Bük 1 worden aangelegd i Wt AMen tduijft men = Het ra Ondoenlijk v geregdd op de hoogte te loi fen van de gevallen vAn longziekte en het gevo Tin de afsiaking S Juinari U meldde ik het edate geval dat neb voor deed nl bü D v d Yia bq wien 37 stuks werden afgemaakt en waarvoor hij aJ s Aade oo tteUing ontving 6640 Sinds zijn er Ui Alfen en Aailanderveen neds 183 ttnka afgemaakt kb in Janifari ISS en Februari 31 In Jannari eTd als vergoeding uitbetaald 86033 50 voor AKen tB 9041 voor Aarlanderreen waarvan door pnblieVük vófcoop van het gaedgi kenrde vleeaoh terugkwam IIO T SO voor AMen en M07 50 voor Aarlanihrveen Tot na toe vaart de boer er wel bü dodi wanneer over eene maand de tivk begint znllen vree ik wtl redames volgen daar men dadelijk na de afnnüng geen vee mag aankoopeo en doa de boerder j gched stil tast Ook bat het ziah wel denken t in het voorjaar door het groote gebrek aan vee de prijzen boitengvwoon hoog xuUen zijn Vrqdagmoigen werd e persoon dood voor of op jyn bed gevonden De onvtandi ledeB die votonf Van de 10 000 ingezetenen bezochten inOverijsel 13 6 de hoogere burgerschool in Zuid Holland 13 2 in Zeeland 12 in Groningen 11 8 in Noord HoÜand 11 3 in utrecht 9 9 in Limburg 9 8 in Gelderland 9 2 in Friesland 6 5 in Noord Brabant 4 3 en in Drenthe 3 1 gemiddeld voor het geheele rjjk 1 per mille Van de 3299 leerlingen maakten 2812 gebmik van het gymnastiek onderwijs op 25 schalen werd ook onderwiii in het exereeeren gegeven Tan de 1441 jongelieden die zich aan het toelatingsexamen onderworpen hebben werden 1190 loegelateB 311 onderwierpen zioh aan het eind examen van welke 186 slaagden Br waren aaa de hoogere burgersoholen 575 leeraren werkzaam van welke 10 gel t dig aan pwer dfn sehooU het cijfer der jaarwedden was 903 893 15 Df 8i aUieoiirtnt bevat een koninklijk betlqit van dm 14den dezer Siagkèl no 22 waafbq het recht op pottwisielt strekkende tot het beleggen of terugbetalen van gelden in spaarbanken gebracht wordt op de helft van het van andere postwiisela bepaalde recht en alzoo op t eeai voor elke ƒ 12 50 of gedeelte van 11 50 Het hwluit van 18 Dee 1876 SlagMl no 250 betieffimde de medewerking der postadminialratie tot het inbrengen van gelden in tpaarlwaken wordt dus in dit opzicht gewijzigd 1 efm mfr waardige proeve van de buitengpwoi e laohtheid van het jaargetijde dedt men ons mede dat in een tuin te tHage reeds een spreenweu ei is uitgebroed In het belang van de haringristoharij zijn Koning GommiteairiMea ih deonderteheidaie provinnen door den Minister van Oorlog genaehtigd om ook voor dit jaar aan de nilieiena tMlollgangcrti die reeds vddr hnnni inlijvinf Vf de militie hun beroep van de bnitenlandti zeevaart maakten en die zich voor de zeemilitie hebben aangeboden doi daariiij niet hebben kunnen worden aangenomen op hunne aantrnge dè vergnnung te wleeaen tot het deelnemen aan die viiteherij ea raltn ongeaeht zij mochten be i wwffb i tM het hnwoDeni hooren tot een eofpi tut iW KMÉ floMtint é f VM k rhaHiq iaefcaiiigRi zoAdêa wM zullende zij ter visecherq afwezig ter zake hunaer opkomst in werkelijken dienst voor diligent warden gehouden Over de werkzaamheden der omrastering van het Predcrikspiein vóór het Paleis te Amsterdam deelt SMoia het volgende mede lu het midden van het Frederiksplea zal worden geplaatst een wintertuin 20 maal 20 meter ter oppervlakte vau 400 meter ter zijden 2 kassen voor warme en gematigde planten iei r lang 20 meter breed 5 meter dzoo ter oppervlakte van 100 vierkante meter te mnen 600 v meter Voorts worden in de omrastering aangebracht i veranda s ieder lang 45 meter breed 8 meter alzoo beide 540 v meter Daarenboven znllen er tenten worden opgericht al 6 stuks af te iWn d ar de Holl maatschappij van Isndbonw ieder laagfOmeter breed 6 meter of te zamen een oppervlakte beslaande van 1800 v meter en 2 teuten van de Nederlaudsohe jaohtvererniging Nimrod ieder kng 25 meter breed 5 meter of met elkander 250 i meter De plaoteukatten eu de teuten bestaan dus ge mcnlijk een overdekte oppervlakte van 3190 v meter De biide bruggen die over den tramweg gelegd worden geven toegang tot de lieide zateu waarin de voortbrengselen zulten worden lentoougesleld Voorts zijn er reeds verschillende aanmeldingen gedaan voor kiosken tenten rotswerken euz naarmede het Frederiksplein zal worden gestoffeerd n die naar wij vertrouwen een aangenaam geheel opleveren Het Xederlandsohe Typografenbond heeft het voornemen opgevat op 1 April e k een cougret te houden voor typogrsfen en beoefenaars van aanverWBute vakkeu ter t espreking van ongeveer de volgende hoofdpunten 1 Is de toestand van den Nederlandschen typogroaf langer houdbaar f 2 Welke middelen dienen te worden aangewend om in dien toestandverbetering te brengen Alle typografen en typograpiaehe rtreenigiogen zijn tot dednemiag ai euoodigd Men lohrijft uit Amsterdam dd 14 Febt Bü den gemeenteraad is ingediend een odrti van de bntuurders van een aantal werklieden vereenigingen over de plaatietijke belaeting Daarin wqnit gewizeu op de schrikbarende stijging der hnieu vele luet 100 pet en meer zonder dat de looaen in gelijke mate zijn gestegen en zonder dat atügti haar verklaring vindt in honger gloadhM n of kaoge koopprijzen van hnizen waarvan vele in denIÜe hand of familie zijn gebleven Tengevolge daarvan zijn velen die vroeger voor ƒ 40 bnnrwaaid eubelast waren thans op 80 gebnoht en befautiuKtehnidig geworden zoodat zij eeu nienweu laat te dragen hebben die alleen hem niet drukt bij wiep niets meer te verknopen valt Jle adressanten iieeBsn dat bij de belasting op die stijging moet gelet worden en vragen daarom de betaalbaarheid op gmd der huurwaarde niet Inger bij 80 maar et e bjj 180 te doen aanvangen In een rapport van B ea W op dit adies ifien zij er op dat de kadastrale hnarwaarde haegttent Vi venidiilt met die van bet pertoneel vaq lekea zoodat men op ƒ 106 niet op ƒ 180 zoo kaoien Bchter ia het doel der wijziging van het aeqnivaltat juist geweest om een aantal personen Wanen de greni der belattbaarheid ta brengen van wie men kan aannemen dat ziJ zeer val ia ttaal zijn eu kleine bijdrage in de koeten der g meentehaiiheadi te leveren De meeste peiMBen naar 80 haatwaarde belast zijn blijkeaa een endeitaek air wel in staat de bekating te betalea dl hougttlM ƒ 5 11 bedraagt en b j het bezit van niiideiiaHgt kinderen minder Stelde men t ft 184 vr dai zoude 16 000 personen wij zijn die dit jaar vooi 138 000 zijn beUst zoodat de gemeente al i elt men de oninbare posten zeer ruim ongeveer ƒ 100 000 veriies zOu lijden Zulk een opo iriD zeggen B en W ntag de gemeente ié alleen getroosten indien zij werd gebracht aan pe sonen die tot betaling hunner bijdreg onvennogtDJ zijn Daar dit bq de meesten niet het geval ian bovendien van hen wier onvermogen volgens de bestaande regelen wordt geconstateerd de betastinf nimmer wordt geind meenen B en W dat voor de verlangde vrijttelliag geen grond beataati Sedert eenigen tijd wordt t Apeldoara aea jÉn vak van nijverheid nitgeoefendv aanelijlcde kaïiftai tige vetmettiag van gevogeita naar het iteM den heer Odfle Martin van Oastejr aabij Viahjr gelijk die in het botoh van Booiogne ardt De camantaie die ek te Aaiattedam enlaagtibf geconstitueerd met het doel om drijvande zwaM badinriektingea op te Tiditen hieU Zatttdtf od aeneibüecnkainett waarin faeaiotes weid datt tM ooi enniaiMagddeii SMKMW OfiMt Mx wa m g ew h wTen tobden awed niat ttfanM trapten met h t iti f ièi i l£ il l Ajie tw l ichting op kleine schaal in gereedheid te doen brengen De commissie die steeds permanent blijft houdt rich tevens bezig om Ie traohteu het kapitaal te vergrooteu om later aau de zaak meer uitbreiding te geren Op de prijsvraag over opvoedkunde door de Haagache afdeeling van het N O G uitgesehreven ia slechts ééu antwoord ingekomen schrijver van dit bekroonde antwoord is de heer A Vdmirajt te Schoonhoven Het bestuur der inriohliag tot ppleiding van jongelingen tot predikant te Doetiuobem beeft eene circulaire verzonden aan de predikanten der Ned Herv Kerk om huuile aandacht te vestigen op de opteidingssohool te Doetinchem D utrait Uijkt dat het getal jongelingen die van deze gelegenheid ter opleiding gebruik maken steeds toeneemt Op dit oogeubtik heeft zij 16 kweekelingen aau de academie tr Utrecht terwijl bijna 100 zich iu Doetinchem voor de aaulemle gereed maken S der oudste teertingen zijn deels reeds in de gemeente werkz iam deels gereed zich lot haar dienst besohikbaar te stelten 8 vacatures worden daardonr nu reeds vervuld Eén der 8 boveubedoctilen bttft vóór weinige weken den dootoralen ftutA in de theologie verworven en een tweede zat weldra volgen Uit Ooststrilingwerf wordt gemeld Naar men vefneemt heeft in deze gemeente dezer dagen t volgende geval plaats gehad Zeker koopman van Oosterwotde pn senteerde aan de vrouw van den landbouwer H eene rekening groot 48 Zij ging daarop naar de secretaire en in dien tijd quiteerde de koopman de rekening Toen zij van de secretaire terugkwam met een bankbiljet in de hand nam zg de nu gequiteerde tekening in de haud en borg die met het muntbiljet achter slot Toen de koopman on z n geld verzocht zeide zg j Ik heb quiuntie en hj kon zonder tictaliug heengaan De justitie beeft zich de zaak aangetrokken Te Bome bevindt zich thans een Japansch gezanttotiap en by dit gezantschap heeft zich eene jeugdige Japanaohe dame van aanzienigke geboorte aangettoten die het vorige jaar te Rome is gekomen zonder eene andere taal daa die hears lands te kennen en thans Itatiaansoh en Fransch spreekt de Ëuropeeache gebruiken kent en volgt rn gelyk andere dames uit de diplomatieke kriagen met elegantie an met inachtw e n t ing a da reiaelita vormen oeeptiëa houdt en feesten gaeft Baden avond zat eene totale maantverdaisteringook il Nedeilaud zichtbaar zijn 1 aanraking m de bgsehadnw ten 4 a 67 6 m tan kemsohaduw i 53 3 Begin der totale verdnitteriug 6 51 0 Siade i t 17 0 LaMita aanraking met de kernsch 9 24 7 Hun bqsohad f 10 Ï0 4 De maan kont ten i ara 23 min op d zon gaat tan 5 ara 34 siin onder Jl Donderdi pivond ten half acht ure ongeveer vervoegde zich een welgekleed jongmeusoh 1 den goud en zilverkaahouder C op de markt te Delft en t langd ec e gpuden veatk i tn t ijeii teneiadè daaruit eene keiize te doen Toen C aan ditverlangen had voldaan en eenige kettingen op de toonbank lagen uitgespreid maakte het jonge menaohzich e ulfli w van en drie of viertal er vsa meetter en zette het op een loopeo zonder ut het gelukkenmoobt kem ia te halen n de FapenstrAat verloorh j Une pet vaa krt hoofd De politie vap de zaak in hetaois gesteld doet ijverijf onderzoek om den dief BHti atmmdeting op het spoor te komeil I ll I j De Bnl UrkUi iéiitg deelt mede dat eene ifwgf dame plotaetiug door twa oogo laking iwelling aan den moud werd aaogetatt iwnder dat men bil nauwlettende beaohouwiog der aangetaste deelen eenig gegrond vermoeden betreffende de oorzoat van het kwaad kon vinden Eindelijk kwam men op het denkiweld om de twrdpnrwot iia te zien zij werkte veel op die wjize en nu bleek het dat de fraaiet g lenrde wol geverfd wal met vergiftigende to en bevattende nitronaphtalin Het blad waafsshuirt tevens tegen het gahtaik VaA votUn wolten goedeteo wier kleur zeer sehit eiend is vyor dvffe 0 i kleuren aan wolten stoifeu gegeven worden4e bezigt men geen gevaarlijke verf 1 i i rH Adviezen ten a dqr 8 De heer £ Reiadert geeft omtrent df vreeaéljiil e veezlekteHa de Jtrki a de tolgeudé Wetikea Er zijn weiaig aiekten aso besmutt k als Aeté aiiet altêfa door werjnlük ziek vee kan busmettii wèrdelr aveifebraebt maar ook door mest stroo hooi knidjUt J lleederen der menseüen die ie Jjik1cet MttQ tot n deelaemend beaoek keüij zonder iu ie Rrtüi l l e Jaüders komen op wier stallen de ziekte aanwezig is De keuteekenen der I ruuderpest zgn deze Uit de oogen vloeit alijm eu j le slijmvliezen zijn aangedaau zoomede mondholte ueusgnten iwrs eu scheede die roodgevlekt gezwollen en soms ontveld zun de inand tf is zeer smerig en de tippen nan de binnenzijde ziju modgevlekt Een ieder nu stelle het votg etiA zetf en anderen f ten regel 1 Zoolang de üekte nog jiiet aanwezig is laatdau niemand toe op uw sul behalve die met deverzorging van uw vee belast ia De landbouwersin eeu gempente behoorden zich te vereenigen omgeen vreemde kooplieden toe te laten Moet er veeverkocht worden houdt u dau in dal geval aan eenbekend ea tertrouwd veekooper iu uw buurt 2 Zy die met de verzorging en oppaasing van het vee belaet zijn moeten nimmer andere stallen bezoeken nog veel minder openbare markten I 3 Men koope geen vee uit den vreemde en late zijn koeien niet door onbekende slieren dekken I 4 De stal worde da elijks grtueht en droog gehouden dikwerf uitgemest en die mest zoo mogelijk 1 terstond op het tand getirocht 6 Men gebruike vooral geen van elders afkomstig gebruikte koedekken touwwerk of statgereedsehap en zij uiterst behoedzaam in het ontvangen van gebruikte kleedaren ook voor de bedienden het aankoopen van hooi ttroo of veevoeder De houden katten en hoenders worden zooveel mogelijk opgesloten of liever geheel verwijderd Als de ziekte in de onmiddellgke nabijheid is worde ten minste eenmaal sweeks alle houtwerk in den stat afgewasschen en met ehloorkatk gewit de stailen verder met chloor berookt hetwelk geschied door 1 pond ehloorkatk in vier sohotets te verdeelen deze in de vierhoeken van den stal te plaatsen met water te overgieten en herhaaldelijk om te roereu Het vee worde gewattcheu met creosootwater door 1 deel ereoaootolie met 100 deelen Isauw water schuddend te vermengen en hiermede den bek eu de achterdeelen te waseefaen Met hetgeen niet wordt opgelost besprenkeie men den vloer zoodat de meststoffen daarmede doortrokken worden Voorts geve men het vee een maatje carliolzuur op 100 kannen drinkwater Het vee wil het eerst nies graag gebruiken maar gewant er aan als men het geen ander drinkwater intusschen toedient Wanneer er onverhoeds schijn van ziekte bestaat hetzj besmettelijke of naar uW meening niet besmettelijke daar het onderkennen van de eene ziekte van deandere voor den gewonen veehouder te beiwaarink is behoort men daarvan dadidiji alligifte te doen l het plaalseiyk bestuur Den veeartsen die bü aiek vee ondttnoek doen zij geraden met de meeste zorg te waken tegen de overbrenging der smetstof en wal door vonudering van kteeding wastohingen lierookingen enz Volgens uitspraak van sommige veeartsen behoudt gebeterd vee nog lang het vermogen om ander vee te Iteametten ii Ik herhaal het het ia Uleen door tronw medewerking van alle iugsietenen en ook vooral van de handekien in vee dat het kwaad kan gekeer worden Gevonden voorwerpen am het Bureau vaa Politie albi r gedeponeerd Een lileine Blikken Emmer staande op de Karuemelkaloot en Ben nuHkorf vaa een Hond liggende in het stads plantsoen Koloxüén BATAVIA 18 Jan uui In het mail overzidit vèu het Aljn SafU wa iVed Iniil leest men Volgens de laatste dezer dagen toegekoAen berichten van het oorlogsterrein op Atcnin zon het voornemen bestaan om zoo spoedig mogetijk met 1100 man infanterie en twee batterijen tegen den vüand op te rukken maar aanhoudende baniqirs beletten de uitvoering van aanvallende bewegingen Bq de voorposten stond op vele plaatsen het water on veer eeu Ned el hoog op enkele plaatsen zoo hoog zelfli dat kolonel van der Heijden die met de inspectie der linies belatt is den Sden Januari slechts met groote moeite en levensgevaar aan de gegevene opdraaht kon voldoen en op laat vato den Generaal de ihtpeirtie moest staken Met genoegen vemeoien wï dat dadd i Iqf n optreden geaenM Dieraont d kolonet van der Heqden een werkkring opgedrigea heeft ovei nkatntttg met z n rang als onderbev hrtifaer Katt Bdd a il hem als ttandplaata aaiuew zen en de KoWel voert tegenwoordig het bevel ovef de M Wtrobataljons en drie veld t attërüen w keteKotfit Siwa en voorwerken gelegerd njn Evenwel adl iit de steeds heersohenOe iektt tOektand oortiak te weien dat than iteAta de bpVvt diiOeaide tnMltwata lVM Tnah kan féft Sra ea geifaAt ife voorwaertsclle haa fiiag te waan eene reaerre vaa 600 man Infanterie en eene batterg zal hierbü wel uiet overbodig zyn Het punt van haVll it zeer wgsetijk geheim gebleven maar het doel zal waarschijnlijk zy u om de XXII Moekims een geducht lesje te geven Wat de veistaadhoading tusschen offloieren en Aviete ambtenaren batriifi steeds melden onze bermhten dat deze vrij gespannen is en Uyft ea door de laatste voorvallen er uiet beter op geworden is Eeo doorgaande gnef der miliuiren i het geven van rrjjbricvea aan Atchineezen zelfs door de heóen controleurs tengevolge waarvau de veiligheid steeds liedreigd wordt Bij het oorlogvoeren moet het gezag in één hand vereeaigd btyven Laatste Beric hten AVignOO 26 Febr De uitslag der alkief plaata gehad hebl ende herstemming was dat de heer de SaintManin vau de onverzoenlijke party gekozenis met Ï7U1 stemmeu De heer du Demaime kgitimist heeft er 9099 bekomen NeV York 26 Febr In een ooderkoad met den correspondeut v n de AuocuUtd Preu heeft Grant gezegd dat hy geloot dat de verkiezing vaa zyn opvolger wel beslist zal zyn voordat de termqu vaa zyn presidentscbap verstreken is en dat aas de Begeeringen der zuidelyke Staten zieh met kunnen landhaven zü hare plaats zullen moeten afstaan yant 4at het volk bet morde bnriot te worden ze Inet de militairen macht te ondersteunen Kalro 26 Febr aordoii Pacha kolonel Oor4 n nieuwbenoemd guuvernt ir van Soedau is door den fcedive gemachtigd onderhaiid h igcn ofer den vredfen overeen handelatractaai ti t Ai si lie aau te kuooleu Konstantinopal i F br WusrechynlyUzal morgen of Woensdaz he protoeot h adéldej de voorwaarden waarop de n mpt Servië geilóteBwIrdt geteekend werden De gr iütl l igen waarop t steent CÜU het tUtué fM am r ir lum onvoorwaardeKke amnestie en ontruim na j t 8er isohe geped biniien 11 dagen Burgorlviie Stand GEBOREN $ i Kekr U m r in wim F ie kaegt sa M ISD d WjtcriBK i bgv nadrrs IT B tnt e C k Willem AdriiDii UI ttrr iiiEyk en tl 4 r OVEKI EDBNi 13 rcW i T hü A Ud 41 j 11 14 M G na iit Mn 1 j 9 m 1 HofilropCT 1 j f J Boiiasi tij as M Luu 39 S taa4 Uk 7 J A B Jootlen 12 t Se K dg Nekker h vr sa O Boitiifk 14 j j APVERTENTIÊlfa 40 JABia £ ECHTYEREENIGÏNG VAK PIETER TA DIB LINDEN N HELENA CHRiariNA WELLES Gouda 1 Maart 1877 Hune dankbare Kinderen Behnwd j xo B ea Uelnkiutleren on j ving I Bavallen van een dooden Zoon M HÜLLEMAN d Gouda 26 Febr 1877 Eenigê n algemfene itimiagevinji Voor 4e vela blaken van deabifMiièg gedurende de aiekte en het overlgden rao n gelieiiien Echigenoot betuig ik ook nam n i Öi Kindefen hartelgk dank WiD M J 06IEB TAK LoTttlsiH Qmitt Vt F raaii 1877 DaoBdatgata Hiden betnigHt iiMjjkeit dank aan bannen Dit eto4r eTN Nr J DE VRIES ROBBÉ VQ r et onHtll en utgedaan gesoegen ku vronwen meisJS geatehoideell b j ge luasi Mwii U finirfn