Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1877

ê Te Koop DRIE nieuwgebouwde 1877 VrUdag 2 Maarts N 1 1 GOUDSCHE COTJRAMT leuws en Adverteotieblad veor Gonda en ömslrckeD vereenigt in ricK de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zout en bewflst uitmuntende diensten bg hoofdpjin verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaroit voortkomen zooals maagpgn migraine aambeyén eo in t algemeen de ziekten waart en men ziclf van laxeermiddelen bedient In verzegeld doozeu a oU cents S t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed ia Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzncht en Uier ziekten de natuurlflke gevolgen Van alle zoogenaamde flierpraeparaten is deze oplossina d gesehikste Len eet epel beva t 0 15 gram gzer i n een licht verteerbarenjvorm De flaron kost l Boterpoeder verkort den t d Tan het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraaner van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cent Btr Bü ieder artïkeris eene uitToerige gebruiksaanwUninir Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornatnelijk teÖouda hÜ L Welter L Schenk en J C Zeldenrük te Schoonhoven by Wed Wolff en Zoon te OiuS water by F Jonker Idenburg te Woerden by N C van der Kas En In de andere nUaW in de bekende depots Emmerik H VON GIMBOBN BÜITEtVLAND linifealandsch Uvcrziclit Te Lomlen waren dezer dagen allerlei beriohten in omloup Ka liiiid zuu zyu overgegaan tot demobilisatie te KoiMtantiiiopei zou een paleiaomwenteling ijn uitgebarsten en da Orootvirier Kdhem zijn vervangen beiden worden echter zóó bispaald tegeuge prokeii dat meu tot de alotaum komt dat deae raebten nieta anders tyn dnn uiliugeu vnu den geest van ongeduld men begrijpt dat met 1 Maart ougevrer een oploaaing moet komen Rualaod kan uiet zijn leger op de berfMni len dal dagelgka aebatten verslindt zonder tS lp D of dit al of uiet zal kunnen worden gebruiktIn beriofaten uil Berlin wordt de toeataad als niet gnnstig voor den vrede voorgesteld EuaUad sou aandringen op een epoedig antwoord op zgn nota en dreigen met de uitvoering van den door hem ten opslebte van Tnrfcge ooodig graebten dwong Gisteren zon de vrede tnasohen Tnrkije en Servië naar men seide stallig warden gelaekend Dit ia don ook Doodig daar anders bedea da wspcqalUtUnd een einde ueemt Nadat het weUontwerp houdende maatregelen tegen de phylloxera vaaWtrix Zaterdag in den Franaohan aenaat waa vastgesteld met S56 tegen i ateramen bracht de keer Pooquet rapport uit over een voontel An den beer Hervé de aaizjr tot wederinvoeriuf vaa bet leriitM de litle bq He verkiesingen voor leden def kamer van sfgevnardigden De oonduaie atiekte om het voorstal niet iu behandeling te nemen en op grond dsanaaotnk Ie TMt eii h tw sasdat wsaa l si a blik gelukkig die qoaeatie van de baan is fsaeèioseo Ter herinnering son de lepnhliek vsn 1848 wad Zondagavond te St Maudé Parys een feeatuioaltyd gegeven wnaman onderscheiden radicale afgevaardigden deelnamen I uis Blanc hield een redevoefing rii verhaalde de geaehiedenia der omwenteling van 1848 Hij wee op den vooruitgang daardoor teweeggebracht het algemeen stemreoht de vrijheid der ers euz J e afgevaardigde Naqnet vergeleek de omwenteling van 1848 met die van 1870 en verweet deze laatste dat zij nist onmiddellijk de staatkunde van het Keizerrijk had afgeachnft Een ooUecle voor de Lyonscha zjjdewerkera en dia huiageeinnen der staatkundig veroordeelden bracht aiet meer dan 38U fr op De Duitache Rijkabegroating ia verschenen jie uitgaven wijzen het cijfer san van 642 841 777 M waarvan 414 728 428 gewone en 128 118 348 buitengewone Het tekort d w z het cijfer dat gevonden moet worden door de bijdragen der venchilleude Staten bedraagt 26 784 067 M Voste plannen voer nieuwe belaatingontwerpen beataan er nog niet i aar veneknid wordt zal de Koning vaa Spanje weldra ia het het huwelijk treden met eene doohter van den hertog van Montpensier zijne nicht De Deensohe Tweede Kamer heeft dezer dagen het voorstal der Regeering aangenomen om tot een bedrag van 1 miUioen kronen aan de gemeenten geld te leeasn tegen matige lente ten einde werk te verseèallen san de arbeiders 63 stemmen verkUarden zieh vóór aleehta 4 tegen de linkerzijde ging dit voorstel echter nog uiet ver genoeg zij dreef met 44 tegen 27 stemmen een amendement door waarbij werd voorgesteld genoemde aom te laten verdeelep onder de armlastigen De Eerste Kamer zal wel ala naar gewoonte dit amendement schrappen en het regeeringsontwérp aannemen De klachten over gebrek aan werk sohgnen overigeaa wel wat overdreven en door de linkerzijde op bekende wijze geëxploiteerd De laden van net herbenoemde Hoogaaraehe ksbinatTisza tijn Dinsdag zoowel in hel Houger ala in het Lagerhoia verschenen De minister president gaf een overzicht van den loop der ministerieele orisi Hy verklaarde de venntwoordelijkhrid op zich t usbmb vto de seUkkia met Oostenrijk tot stand gskomea In het Lagertns sijn door den beer Beanjojr ea la Wt Hoogerhuis door dea hs r vea ItiukU d ndelea me edcdd welke hen hebben bewogen on de rning van ent kabinet hun door den vorst opge kfen niet te aanvaarden Het rapport ovnr de Stlloimn schikking zsl spoedig worden overgelegd Borstverslijminge Door de arroodissemeiita rechtbank te Botterdam v werd DinadagjI bevel verieend tot gerangenaemiag wegens bednegelyke bankbreuk tegen 1 P Loub Kaoasteeg gefuillerrd koopman wonende alhier Krachtens d it bevel is genoemde persoon Dinadaifavond alhier a in het station grurresteerd Hij heeft den nacht in de k intonnale gevangenis doo r gebr a cht en is gisterenoohteiid met politie agenten per vigelante naar hethaia van arrest te Rotterdam getransporteerd Ten behoeve van den aanlrg vsn dea spoonrefLeiden Woerden ziet meu binnen kort een gereobtalijka onteigening te gemoet van een deel der daarvoorbenoodigde gronden De eigenaan o a in de meente Bodegraven aijn geheel onhandelbsar De eene voordracht leent sisk uit den aatd deraaak beter tot een kort re U nó in eea courant dan de aadera De voonlraehi die Dinsdagavond door Dr Tenrogt pnd te Oude Wetering in eene vergadering der sM Goida van het Ned Protestantenbond werd gebonden waa ongetwijfeld zeer sohoon goed gtdaeht en keurif geateld maar behoort tot die walke minder gesebikt sjja a gsreswaasnl te iratdea Vsn daar dat wij er ons toe bepalen mede ta dealen dat de heer Terwogt sprak over Itet gebed Naar aanleiding der defuistie die spr daarvan gaf achte hij het noodzakelijk eerst mede te deelen hoe hy voor Icii tnt de ovirlniging was gekomen van het bestaan eeiier Qo Iheid om vervolgens over Het gebed self t s ireken Spr eindigd eijne rede met de voordnefat vaa da Oónestet a nPniueuumoede Op Vrijdag 9 Munrt i st tal te Amsterdam eene oitvoering wordri gegeven door de leerlingen van de Tooneetachool van he Tunueelverboud opdat de belangsiellendrii in t Nati i al Tooneel en wel in de eerste en voorna tm te plaats de leden van hst Nederlandsch Tooiieilorivind eens in dfc gelegenheid worden steld ren oirdeel te vellen over het asavankeljjk aueoea dei l sen die looala men weet gegeven worden donr Mevrouw Kleine en anderen Tot dete uitv if i hr bben ttUe leden van t Tooneelverbond ied t i éóne dame vryen toegang Zondagavond eaf h Z iü ggezel chap Euterpe ta Waddiniveen ee ie uil nug in het kerkgebouw derHervormde geraf u vuordeele van de Diaconiinder Hervormtle en B n lu iraiitsche gemeenten Oudanka het gure weiltr was deppkomst van het publiekteer bevredigend Volgens eene brkendmakiug van deDuitsehe Xijk kansekrij van 22 Pebrnari waren sedert den 15da gevallen van veepest geconttateerd Koningrijk Pruisen op den 18n te Keulen bn eHl rund zich bevindende in een stal in de iislijjkeW eener besmetts hoeve gelegen op den 16n en ds I8n in twee stallen te £ mden waarin tioh 9 mederen en 1 geit bevonden op den 17n te Ofpmn bij Breslan in een stal met IS runderen op den Ito wedsrom t Klein Moehbern bq Breahiu ia ene hoer wssr sioh 85 runderen bevonden Koningrijk Saksen op den l h te Beidan V Bsntsen bij eene alt Dresden aldaar ingevoanle kist ea op nieuw te Mobendorf bi Ltiptig in twee ho vsn mat W randsren Alk besmette koppek tij sfgeoMskt ventar M M dsu e Kmden drie verdsehte hoeven met sMS mndeKs en 2 schapen ontruimd Staten aeneraal Twecdb K mib Zittüigia vaa 27 en 28 Pebmsri 1877 Ta de sitting van Dinsdag tgi na disensle aaogt Door de arrondissementa rechtbank fe Botterdam v werd DinadagjI bevel verieend tot gerangenaemiag wegens bednegelyke bankbreuk tegen 1 P Lonk Kaoasteeg gefailleerd koopman wonende alhier Krachtens d it bevel is genoemde persoon Dinsdsifavond alhier a in het station grurresteerd Hij heeft den nacht in de k intonnale gevangenis doo r gebr a cht en u gisterenoohteiid met politie agenten per vigelante naar hethaia van arrest te Rotterdam getransporteerd Ten behoeve van den aanleg vsn dea spoonrefLeiden Woerden ziet meu binnen kort een gereohtalijka onteigening te gemoet van een deel der daarvoorbenoodigde gronden De eigenaan o a in de meente Bodegraven aijn geheel onhandelbsar De eene voordracht leent sisk uit den aatd deraaak beter tot een kort re U nó in eea courant dan de aadera De voonlraehi die Dinsdagavond door Dr Tenrogt pnd te Oude Wetering in eene vergadering der M Goida van het Ned Protestantenbond werd gebonden was ongetwijfeld zeer sohooa goed gtdaeht en keurif geateld maar behoort tot die walke minder geseUkt sjja au gtreswaasid te watdea Van daar dat wij er ons toe bepalen mede is dealen dat de heer Terwogt sprak over ultet gebed Naar aanleiding der defuistie die spr daarvan gaf achte hij het noodzakelijk eerst mede te deekn hoe hy voor ticii tnt de ovirlniging was gekomen van het bestaan eeiier Qo Iheid om vervolgens over Het gebed self t s ireken Spr eindigd eijne rede met de voordracht vaa ds Oónestet a nPniueuumoede Op Vrijdag 9 Munrt i st tal te Amsterdam eene oitvoering wordri gegeven door de leerlingen van de Tooneetachool van he Tunueelverboud opdat de belangstellenden in t Nati i al Tooneel en wel in de eerste en voorna tm te plaats de leden van hst Nederlandsch Tooiieilorivind eens in dfc gelegenheid worden steld ren oirdeel te vellen over het asarankeljjk sueoes dei l sen die looals men weet gegeven worden donr Mevrouw Kleine en anderen Tot dete uitv if i hr bben ttUe leden van t Tooneelverbond M n éóne dame vryen toegang Zondagavond eaf h Z iü ggezel chap Euterpe ta Waddiniveen ee ie uil nug in het kerkgebouw derHervormde geraf u vuordeele van de Diaconiinder Hervormtle en B n lu iraiitsche gemeenten Oudanka het gure weiltr was deppkomst van het publiekteer bevredigend Volgens eene bekendmaking van deDuitsehe Xijk kansekrij van 22 Pebrnari waren sedert den 15da gevallen van veepest geconttateerd Koningrijk Pruisen op den 18n te Keulen bn eHl rund zich bevindende in een stal in de iislijjkeW eener besmetts hoeve gelegen op den 16n en ds I8n in twee stallen te £ mden wsarin tioh 9 mederen en 1 geit bevonden op den 17n te OppsrakU bij Breskn in een stal met IS runderen op den Ito wedsrom t Klein Moehbern bq Bresku iaeene hoer wssr sioh 85 runderen bevonden Koningrijk Saksen op den l h te Beidan V Bsntsen bij eene alt Dresden aldaar ingevoanle kitt ea op nieuw te Mobendorf bi Ltiptig in twee ho vsn mat W randsren Alk baimelte koppek ttja sfgentakt ventsr M M den e Kmden drie verdsehte hoeven met sMS mndeKu en 2 schapen ontruimd Staten aeneraal Twecdb K mib Zittüigia vaa 27 en 28 Pebmsri 1877 Ta de sitting van Dinsdag tgi na disensle aaogt T t Adres in persoon bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhiw l Malz Eztract Dit welsmakend GEZONDHEIDSBIER wordt toiigeTo1ge van zyne voortdurende genezende ntMag door de roorBaamste en meert btroenide GeneëSeeren als VERSTERKINGSMIDDEL oor HERSTELLENDEN en hoofdzukelök bg n algameene zwakkelgke toestanden algemeen met b krt beste resoltaat aanbevolen De prgzen tga 1 flesch 45 cent 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden a 5 cent berekend tu tegen dien prns steeds teruggenomen fi Tf Gouda bfl J C VAN VREÜMINGEN TEAWAABI OOSD £ TERKODOEEID CraONISCHE BRONCmTES TEERING fittis Jt UTIOIfflEELE BEHAIIDELiro OOK 5 d TEER CAPSULES DE GÜYOT Deie capsules ter grootte van een gewan pil berstten teer uit Noorwegen geheel iui er en van de iérste qualiteit De capsule smelt in de maag SB d teer wordt gemakkehjk opgenomen en Wta spoedig BetdigelljInehegcbraikdarlecrMiMranitelKTelcn a nar imteUaadeii en iwakke pwsoaen H t teTwu a mm laar foad prteiervatiel voor eeoa nieMgte uektcn waaral in tyden dat Epideiaicii bearichen Anauairt Je Ui rapeutitjut du proleSMur BoocaiKDAT Ita tear Kgt I A Caienava wndt met byiaajet ff MKCei gebruikt lagco liuiduitslig en bngtrenng liet f II kliarblijkclijk door di rr aring bewezen dal de teer fl ean itimuleerendeii invloeii heeft en dat bij matig maar c geregeld gebrtnk de teer de organen der spij rerleenng ff ncht opwekt en den goeden bloedsomloop bevordert Dtdioiwatrtdt meitm int du taur l aaitE D werking der leer inwendig ia ala rolgt Zij rera SMerdart de urine afacliciding ivckl den eetluil op en k swii krt de apijwertccring Hen achrijfl de teer roor al WMr bij ehroniacho catlurren Tan de blaaa en Ion lea Tfw i a PAamuuw du profeaseur SomaiMa m Bij t gebruik van én of twee capsules op l oogenblik dat men gaat eeteo werkt de teer lioogat BMlkwsardig in de volgende gevallen i IWlaCHITIS STHSIS UMaaaNoocNiNA miwaaiitoosoE iRaouDHcin lomoNTfTcnsa t riEiuNa XCi LPIJNEN tUOHV SPIMV STECRIM SOU DE or oc SLaas sa ia t algsneen legen alle aaadoemngen der ilqDvliesen Jedsre flacon van b i 50 bevat M capsnles Dit IS genoeg gesegd om san te toonen hoe weinig dese geneeswiise kost vsn 5 tot 1 l S ceat QmtiekUitn ikMpnmnn m m êak t a uiMim mulmnfantkUtnop taUUeliqiulU muinpdê S IsMaM aaearte tdteraia s jcdmtlmifa slafarta VM ma MifiaUawaa fu mmèU I Te Gouda b o indemtaste J jr O Zeldenrfjk potbdcn tebekomeB Ktf Imchow J iy A aidk M Baarn 1 Mei 1876 prov Utrecht In het belang van velen verklaart de onaergeteekende dat zyn zoon lodende aan Slymhoest zjjn herstel te danken heeft aan het ge bmik van nwe voortreffelijke DRUIVENBORST HONIG uit het dépót van Mej de Wed E van Dapperen alhier k MULDER Alleen echt verkrygbaar in heela flacons a fl 2 in halve flacons k fl 1 in kwart flaconit a 65 Cent voorzien van eens capsule met nevenstaand fabriekstempel te 3nJ Mi r H A Watf JlflU lid M L Varoaaiuu Zoon Apotb Badegrun P Veraloot Sottoof A van Twont Dtlft t tae Laaawen Oramkafe J L t Cl SaabiU Apotk BMUrnmuU W Banlrika HaattruU i O den Uartog mUtftrtiert wed de Baalt LMm e Noonluk Oudtmtttr r Joakar Ilaokarg KclUrdtm C i W ünabi lié Apolb Kjiicyt C J van Giakel Manlinn WolS Zoon Prog l BVrbwrf Al van Vaea HMduunHm C lan Eeawea Wondt W H van Diggtlea Urbanus FiUen bereid volgeni het aloude en ecbte Recept waarop men in b t bijzonder attent maakt Zijn zrcr nuttig in ongesieldheden der MAAG en werken beihaaa ep de 8PIJSVERTËRIN0 Zg zyn uitmintend Verzegelde dooien van 37 Vi Cent n dabbala doozsn igo verkrijgbaar by de hb i jMaturiam J de Boer Amierdam M ClAsn fc C drog heilige wtg D 18i Bodegrate B Versloot Botioop 1 A van t Woudt IWt H W de KruüJf Dtljilmi J B Westerho f Oauda L Sohenk op de Uaogstrost MaaiirteU K Oosierling a ir i J L F C Soabilié Buitenbof Itfie T Terbnrgh Haarlem hoek Bskkenteeg Mtnierk W van Beebun MoerdrecU ö H Post Omle ater Pr Vree BoUerdam v d Toom k Beker Wests Waf eiatrsal ihmioiie A Wolff ü teU Altaos fc Kroon op bat Steenw over dan Poaksistr tfi 37 S Flurihteii Waaler Pleijaier r WMTim 7 S ear ao Zntnimut A Prins Het d deter eCbte Urbanus Pillan ainda sosvals jam met rsea hskend en in algemeen gebnik is ioer ona ta Goad alleen en nft Sluitend goplaatit bij deu beer L SCHENk op de WAAK8CHDWINO Meu wordt instantelijk verzocht wel atieut Ie Êm U w MBwtB lao oMr de gmeesmidddea tegen sommige ziekten te vergeefs gezocht inzonderheid is dit het geval met dè Rbnmatiek geweest Dnizende midoslen zyn daarvoor zonder vrucht beproefd alles stuitte f op de barre kKppen van het Rhnmatisme men vleide zich door den tyd verlicUiaff van piJn te bekomen men zag naar Ue watvaan of deze zich boiten bet Noorden wiUe plaatsen men ging over de grenzen om in ean ander land verlichting van pyn te bekomen inaar helaas op onzen vaderlandichen meen sigen bodem teroggekeerd doet zich deicdül kwaal dikwijls strenger geroelM En toch ia eindelyk in de ABSHAUBBINS Anti Riiumatlsche Watten het redmiddel voor laders aan Rhnmatiek gevonden Een ieder kan het middel beproeven met lichte of ernstige pynen welke door koude zyn ontstaan en men zal dadelyk ondervinden dat de Abshaubbins niet twyMachtig in hunne nitwerksalen zyn Elk pakje kost slechts 30 Cent waarmede men zich kan omtixa n en tevens ontdoen van eene of andere lastige pgn Verkrygbaar aan bet Hoofd depöt by A BRBBTVELT Az to Delft die deze Watten o a varkrikbaar heeft gestold by T A G VAK DBTH Otxtéa r Wed BOSMAN A PEINS Ztomkitüen t J T W DSN UUi SehoonJtmtn J GOUDKADÉ Sotkoop OTTO HOOGBNDUK CaptlU a d IJtêil A REUNABT Oostpoort Rotterdmn J H KELLER x ZOON Weste Wagenatr Qoqda Drak van A BiiakéU Km Daüf Neiee wordt uit Washington gemeld dat men daar zich nog al bezorgd maakte ovei de hard nekkigheid waarmede een gedeelte der demoenten dewerkzaamheden betreffende bet vastatellen der pieaidentskenze blijft vertragen Door ollëHei eioeptiiu n en belemmeringen op te werpen toeken zij het opma ken van een eindbealutt t Vertragen om de zatk te rekken tot ui 4 Maart o t welken datum preii dent Grant moet aftreden OÓgeRkend Pennsylvanié moeten nu voor Zondag e k nog negen staten worden geteld Tegen zes daarvan qjn democratische prot tealen en een moet voor de eoramissie komen Dit gedeelte der democratische party bestaat uit seatig ledent meerendeela uit het westen De zuidelijke afgevaar1 digden onderwerpen ziet geregeld aan de uitspraak der oomissie De weerbarstigen uit het westen worden aangevoerd door den beer Field uit Kew Tork die reeds een ontwerp van wet gereed heeft houdende dat in Mei eens nieuwe verkiezing moet worden gc I honden en ook andere maatregelen ontwierp om de ver I kiezing van den heer Hayca te doen betwtaten Van de repablikeinsche zijde worjlt beweerd dat in geval dete belemmeringen blijven aoahouden de president van den Senaat de vennlwoordel$kkeid sp deh nemen sal van het openen der certifcaten die Zondag nog onbehandeld mochten zq n Dan tal hü verklaren dat de heer Hajcs gekozen ia Men hoopt echter nog dat de taak op de gewone w tot een eind komen B en blijkens een eeig strrea medegedeeld telegram is dit ook door president Onnt gengd aan dé agenten der verrenigde dagUsden Ook d Raas meldt thans dat men te Washington zich ongemst maakt over de pinnen der democraten die de Vslisting over de pipidentskeate tat na 4 Maart ailatdlsn Ssdart asklsr ke asau volgena sen gisteren ontvangen telegram het besluit genomen om een voor president te benoemen indien de telling niet vóór 4 Msart mocht sijn afgeloi u Daardoor tttRen ie bezwaren vervallen mN NENL AIID OOUDA 1 Maart 1877 Het fad sobnjft htt volgends Dr Kuyper schrijft uit Nitta prachtig gettileerde artikels aan de Stamdotrd Heden wjjdt hy een beschouwing aan Groen den veldheer vauoaa Icgerkcr zooals hg hem uoemt Ziek schijnt de heer Knyperdns niet meente iJn eeu tieke toch krijgt in den tepA geen verlof voor een zoo iuspacnenden journalistischeu arbeid Maar is de heer Knyper niet of althans zeer weinig ziek meer dan waa bet zyn plicht op dit oogeublik niet te Nizza maar te a Qnvenhagc te sijn Plicht vooral nadat hij de benoeming tot rapporteur van het wetsontwerp op het lager onderwjja had aangeccrmen Door iqn schuld ontstaat er Ihsna onnoodig vertraging Wat dea te erger ia omdat onder de tegenwoordige omstandigheden iedere dag vertraging de zoo wenaohelijke afdoening vóór de Jaui verkieting kan verhinderen Leefde Groen nog bij sou tjjn gdiefden atrijdgenoot waarschijnlyk toeroepen in de ure dea gevasn mag een veldheer zijn post niet verlaten In verband met het bovenstaande meenen wij niet langer een gerucht aehlerwege te mogen honden dat ons ter oore kwam en dat wij onder alle reserve mededeelen Dr Kuyper zou vnn plan sijn om tegen ds aanstaande verkiezingen zijn mandaat ala Ud der Tweede Kamer om redenen van gezondheid neder te leggen Indien dit zoo ware souden in Juni twee afgevoudifdea voor ons distriet moeten worden gekassn daar de heer Biebon aan de beort vm aftreding ia Giatenn vieide Z K H Prins rnktik der Neder lafldéa siJB SOstsa veiiaa dat Op het iTirit dk i MBie wsrd naepti gduxidsa waar de koninklijke familie ea het gevolg van den Prins hunne gelnkwensohen aanboden In den namiddag waa er in het p eis aan den Bösohkant een groot diner waaraan door HH MM den Koning ra de Koningin de Primen Alexandar en Hfudrik Priusca Marianne en Prina Albert vap Pruisrn deu Prins en Prinaaa von Wied werd deeigca Het is rooneker de wenach van het geheet Nederlaudache volk dat de geliefde Prioa oog lang ia het leven mogt gespaard blijven zooveel mogelijk vrü van de gebreken de oaderdoraa UtM wij verjiemen ia de luitenant de Wolt alhier is gamiioeo met eeu detaehemaut infanterie aoor Koevotdeu vertrokken tot bewaking dsr grenzen tegsa den invoer van vee