Goudsche Courant, vrijdag 2 maart 1877

z t i rtl 2l TJ x t d insp Ling der opge o i gttfitt o Ü i l uga iiartuigea Bonei de 0 clu iêv i t oommiaaie omtrent de zaak raedediugiog der oOq R en fqndkeu Tan de voormalige doopa niet langer is tAI j fxhtre gemeente te Dordrecht en te Maastricht = ipectetr Ta et ntlddelkki ifi brojfure bij A SglÉMTf Leiden ht Tpfècheiiên rijn dtnkbeeldtn Hit eng j et over de f KÓe tu ohen bet lafpreB het miïideifawir oh öenv js eeu vraagstuk in theorie hoogst eenvoudig maar teer moeielqk als he op g aqtischc toepassing aankomt In het wetsontwefj is iooals men weet h t vraagstuk tamelijk mw doorgels bet meer nitgr breid tgeronderwijs Meenvoadig ofi heTen zondn dat dni delijk blgkt wat er Toor In de plaats zul komen Door aUei die in de Tolkaontwikkeling belang stellen zul het advies van een man als Stcjn FurviS zeker hoog warden gewaardeerd en dit advies kan er veel toe bijdragen om eene bevredigende oplossing tot stand te brengen De resultaten zyner beschouwingen heeft de heer Steyn V ni zelf aan het slot van zijn geschrift in de volgende conclusion samengevat lo Het i wensohelijk dat leerlingen die meer dan é ne vreemde taal moeten leeren reeds op jeugdigen leeftyd met het Franaeh beginnen daar het ondoelmatig is het middelbaajr onderwijs beneden een minimumleeftijd vau 12 a 13 jaren te doen aanvangen moet het Frauach opgenomen worden under de leervakken der lagere school die tot de middelbare voorbereidt 2o Jlet het oog op de behoeften van kleine gemeenten waar geen afzonderlgke middelbare school tau bestaan tu aanvankelijke ook van sommige leerlingen in grootere gemeenten is het wenscheljjk de bevoegdheid te laten om undcLde leervakken der lagere school ook de beginselen vau Duitsch Bngelsch en Wiskunde op te nemen zonder dat de school dawora ophoudt eeu lagere school te zijn 3o De vraag of eene school waar in vreemd talen en wiskunde ouderwij ordt gegeven tot het lager of tot het middelbaar onderwijs behoort moet hare beantwoording vinden in het stelsel vaa leeraren aan die school werkzaam j is het onderwijs daarin opgedragen aan hoofd en hulponderwijzers die ook onderwijs geven in de vakkeu van het lager onderwijs dan is de school eene logere wordt dat onderwijs geheel of gedeeltelijk door vaklecraren gegeven dan ia de school eene middelbare Scholen Toor lager en middelbaar onderwas tegelgk behooren niet te worden toegelaten 4u liet toezicht op de Ugere teholeu ook dan wanneer er onderwij wordf gegeTen in lerende talen of wiskunde moet uitsloitAid worden uitgeoefend door de autoriteiten ran het lager ondcrwij 5a Waar de than bestaande scholen voor meer uitI geWeid lager onderwijs geheel of gedeeltelijk in middelbare scholen worden Teranderd behoort in den regel eene eenvoudig ingerichte hoogere burgerschool van driejarigen enrsus tot stand te komen Is er Iwfaoefte aan eeo meer uitgebreide school van Tijtjarigen eursui dan i deze zoodanig in te richten dat zij teTcns zooTeel mogelijk voorziet in de behoeften Tan hen Toor wie een driqarigen enrsus voldoende is Is de gemeente groot genoeg Toor twee scholen dan waarvan de strekking i om te verklaren dat daarop Naar aanleiding Tan het bij de Tweede Kamer aan toepasselijk Uent Tafct t to urden uf f mMflt Jl 9f f bet WgmgUm mmtmr armenwet u m Inde rittiag Tan girtir iijn 4l dgcmeen Tï aad T l lagingm ov de ontweïpfu tot veriniaderiiig dirï Beditbrakeü m Kaütonpereohtea ent aangeT tiJ eii De hh Tan Baar Wintgens Saaymans Vader en Sohimmelpénniuck t u der Oije bestreden de Toordrachten loewd wat bars strekking ati har torpai sing betrof Met algetntea btdaqfc werd er do6l 3 geschaad Be hh van Happard Oratama en A Sfackay Terdedigden de ontwerpen Zij achtten Termindering vaa tal n ooUegién die nagenoeg niets te doen hebben even uoodig als verhooging Tan beioldi ng der nakterlqke ambtenaren Volgeua de weerkundige waarnemingen te Helder was Maandagavond de vloed ten 7 t 0 95 M boren Tolzee winddrnk den volgenden morge 2 uur 55 KG windrichting W N W niet hevige sneeuwbuien Ben loodakotter is nit de Nosrdiee gekomen met gebroken klniTerboom gebroken stengen en audere aterjj De loodsen Terklnarden dat ij in doodsgeTaar hadden Terkeerd jj Letuievdtr Ct deelt mede dat de opleiding T n geneeskundigen voor het leger Toortaan niet met r te Ainstenlam alleen zal plaats hebben maar ook aau u hoogeschooleu Xm Aratterdamsche Kamer Tan Koophandel heeft bestoten den Minister vau Justitie op diens veraoek om advies te antwoorden dat de K t K het niet wensohelijk acht de wet op den kinderarbeid uit te bwideu e de besehermiug en voogdij van Staatswege foqpilsBog tot den 12 jarige leeftgd wil beperkt Ift ie in Mei e k te Amsterdam te hoadsn algcmeene vergadering van het genootschap toe zedelijke TeKbetetilig van gevnngeivn zal volgens h t HH eeu vnvigstuk behandeld worden dat de algemeei aajtdaaht waardig is Het betreft het Terleenen ran gelddijke of andere ondersteuning aan ojitslagenen te wi r oplicht overtuigend is gebleken dat tij onschuldig vervolgd of veroordeeld waren Eeeds ter algemeene vergadering van Mei 1875 werd een dergelijk voorstel door de atteeling Vtreeht van het genootschap gedaan doch toen rerworpen Dezelfde afdeeling weuscht thans op die beslissing terug te komen vooral ook naar aanleiding van den moord Tan mevr van der Kouwen en hare dienstmaagd Bij het bestuur der afdeeling Amsterdam moet than geguodheid bestaan een voorstel in grlijken aard aan de algemeene vergadering tejdoen In eene in het begin Tan Maart te houden vergadering zal dat bestuur naar men lioh voorstelt dienaangaande een besluit f 2ÏSf V m il n s meer eeholen Tan driejarigen enrsus wofden opgericht 6o Waar ich daaraan behoefte doet gevoelen kunnen onder den naam Tan burgersehuleireenvoudigere voor de kleine burgerij besterade middelbare scholen worden opgerieht waar slecht ééne vreemde taal in het programma ia opgenomeiV De eonelnsiën onder lo tot fio gelden eTenzeer Toor meisjesscholen als Toor jongensscholen 7o Bü het middelbaar onderwijs moet gelegenheid werden gegcTCn tot het Terkrijgen Ton de beToegïlheid Toor drie leTeude talen en lagere wiskunde en landbouwknnde Dtté examens worden afgenomen door Tersehillende e n raiseién die in versehillende plaatsen da nood meer dU eenmaal sjaarj bijeenkomen 8o Indien Toor het onderwijs in fraaie handwerken het bezit eener kte noodig wonlt geacht dan behoort tot het examen daarin gelegenheid te worden gegeren ten overstaan van de in art 51 van het wetsontwerp bedoelde eommissiën 9o TCekenaeholen en gyranastiekscholen iqn nooit als lagere scholen te beschouwen Van hen die in een lagere school ohderwijjs geren in teekenen gymnastiek of handwerken behoort altijd het bezit eener akte gevorderd te worden wA dan wanneer zij iritaluiteiid daarin onderwqs gcTcn Door ngeitcB ran d i Diaaooieaoitolen der Ned Herr Gem te Utiedit i indertigd het bezoek der herhalingaschool nadat de kinderen der gew nesclM ka rerlaten hebben tot hun 1 6e jaar verplichtend gesteld DcH maatregel werkt tutmnntoad tooi het onderhooden Tan het genoten onderwija B woidt hietaaa aelf dooi BI f de OMeente BodegraTcn Tan Joni 1874 tot Maart 1876 geheel en al verschoond van de longziekte thans deelt zij met eeu paar andere plaatsen lang den B jn in die voor den veestapel zoo ontzettende r mp Alleen in 1877 zijn reeds afgemaakt 5 longziekte en 64 Terdachte koeien tegen Ï4 ziekeen 8 renWchte in het vorig jaar De door den Koning onder het eere Toorzitter chap Tan Z K H Prins Hendrik benoemde hoofdoommissie ter beTordering Tan de belangen der Nederlasdaohe Afdeeling in de Internationale Tentoonstelling Tan Toortbrengselen Tan kunst landbouw en nqT fheid te Parij in 1878 heeft een eirenlaire gericht ann knnstenaan landbouw en tninbouwkandigen en allen dii eenig Tak Tan nijrerheid uitoefenen om Tan haar optreden kennis te geTen en reed dadelijk voor zoover noodig atte Nederlanders alle ingestenen des Bijki en zijner overteeache betittiagrn en koloniën op te wekken om door krachtig deelneming aaa de ophanden trereldtentoonatelling in Fiankiijka hoofdstad de eei van on vaderland te haadharen Bij die opwekking voegen wij voor heden nictli dkn allcan de herinnering dat men vóór 15 Mnit aan de hoofdoommiaaie tu njn Tootueraen tot dozlnemiiig moet doen blijken Naai men Tcnekerti hsefti sedert de Uinistc ras Murine bariotcn hseft neTen het opleidingssoMp de W nm t m te Ama id m nog een tweede van gelijken aaid te i tt rdu l ptutaen de eommiasie Tas da maiinekweekM ool te Leiden haar TooraemeB te kennen getPMB fcw toot Be4 r te legRinn Be pofdtg e d Tciot d tad zoo belangrijke iariokting te 4 jongriiagM die ned f amb elit gaan getromr v l P D y daan Dezer dagCB i in het Noorden de land zooTeel zeer blaeia toeatand verkeert vreet d jerallen dat j on acnimige plaatsen meer behonden heeft zi gedaan met de aaaUeding aan de Begeering om de K eek ohool over te nemen en op haM taMM Tocit IciHtiBB Of clioon de Kweeksohoied dan 6 roet ligt opgehoo De commnnicatie met BOf IB C UWM i i t dal op Htw pkilutkropiaah itandpatitde post en spoordUnst oaderrindt op sommi plaat a zelfs Tertraging Niet minder dan 92 ollicitanten hebben uch aangei eUi m im èpmi ii akonM als l mar Toor eee of meer vaklCAi bij Jje in Seplemb a t te penen HoogereJ BnrgerMbool te Apel orn Din dagraiddag wedt de elfide jtarlijksche algemeen vergadering gebonden van de Vereeniging M iet verUmen mn hulp aan mnvtmooglijdert mar Zuid Holland te Kotterdam waaraan ook velen hier ter Itede contribueeren Aua liet in deze vergadering aitgebra4 t jaarverslag ontleenen e de volgende cijfers Over het elfjarig tijdvak van het bestaan der vereeniging ontvingen 2S98S patiënten 148878 adrie zen terwijl lt05 grootere operation wertlen verricht en 53 9 btilleu fn 40 knnstoogen werden ventrekt Van het geheele aantal behandelde personen behoorender 1$191 te Botterdam te huis We geloovei met het bestuur dat deze ijfer welsprekende gktuigen z n van de behoefte waarin de inrichting oorziet Aan contributie werd dit jaar ontvangen ƒ 32V7 Legaten werdev in 1876 niet uitbetaald Aan giften werd ontvangen 823 waaronder een van 200 van de f Kotterdamache Begrafenisvereeniging Wat de rekening en verantwoording aangaat kan gemeld worden dat voor onderhond van het gebouw een aanzienlijke aom i uitgegeven zoodat daardoor het kapitaal een aanzienlijke vermindering onderging Volgen het ver lag van den geneeaheer direetenr dr J H de Haas werden in 187B bij de ver eni ging inge chreven 2 81 per onett waarvan 1418 te Kotterdam woonachtig Deze ontvingen 18348 adTiezen en eveneen kotteloos de uoodige genee mid delen en Tcrbanditukkeu 3 kunstoogeu en 740 brillen SI Tan den werden om niet 385 Toor rekening Tan armbesturen uitgereikt Onder de ingeschreven personen kwamen 1 4 klinische lijders Toor die 4188 dagen verpleegd werden Voor 775 dagtn werden verpleegkoaten ad 60 eent dfuga door de lijdera zelve voor 260 dagen dqor büzondere per unen voor 900 dagen door kerkelijke of burgerlijke armbesturen vergoed Knim 100 kleinere en 815 grootere operatiëa wtr den Vftrieht 61 maal werd de lijder tijden de kunstbewerking beneveld terwijl d l gebruik werd gemaakt tot het doen Tan eeu pijnlijk ondenoek De direetenr eindigt zijoreral met een raad aan allen Kr is geen oogtiekte zegt hij die zoO algemeen Toorkom al de ontsteking van het bindTliee dat is het binnenbekleedael der oogleden Het Ter chijn l dat daarbij wezénlqken moet geteld worden i de lijm of etterafacheiding die er een gevolg van i Die afgescheiden slijm of etter verwekt in ieder ander oog waarin zij geraken hetzelfde ontatekingtproce dat op het eer te oog be tond Hoewel lechl zelden een Torm optreedt die het geziohUvcrmogen geheel bedreigt i toch de last van een slepend geworden lichten ontstekingsgroad voldoende om gelijk te maken Daarom kan er niet krachtig genoeg op gewezen worden dat het onder lederen tand plicht i nauwlettend voor lederen bui genoot eigen wa ehgereed ehap aan te wijlen Nog op te Tedt plaateen ook in philantropische inrichtingen wordt zuinigheid Terkeerd toegepaat al meerdere pertoaen leeht OTCT ién handdoek mogen beaAikken Geef an ieder kind een handdoek ten gebmike zoovele weken al het aantal kinderen bedraagt dat tot nu toe een handdoek per week ontTangt en gij hebt den Toornaamsten OTcrbrenger eener onbehagelijke oogziekte onschadelijk gemaakt en tegelijkertijd een nnttige controle oTer de betrekkelijke zindelijkheid uwer onderhoorigcn in het leTen geroepen Wat geldt Toor een geetiehl geldt eTenzeer Toor het bnizgnin a het ge ti ht mag geëiaeht worden dat het Teoigai want daar moeten de hoofden geacht wolden op hoogeren trap Tan ontwikkeling te staan Nadat het verslag wa nitgebracht werd OTergegaas tot de Terkiezing Tan een lid Tan het be tom TerTanging Tan den heer H Hoogewerff die aan de beurt Tan aftreding en niet herkiesbaar wa Oeko ii werd de heer H P Maronier We achten ons gedrongen deze vereeniging wefta iooals uit boTeuTermeld Terslag blijkt zoo ontaadie lijke resultaten oplerert ten zeerste in dé belangztriling en onderetennlng Tan alle aan te be ekii T rwül bier te lande de dagbladen het onfeilliW middel tegen drankenachap Tarkondigen niet keniem maar drt wij Tarmoedei Je niet t dii ua ia in Anterika e n man opgeatUiVi die dezen maateehoppelijkea kanker door waorfe j gsoeeat De beer igood te Trentoo in Nieuw Yemqi was Toofheea een groote dronkaard hij Ixpt ziek a bekeetd m ho dt Toordrachtin Sedert zun optreden doet de een na dan aoder afatand rao oen drank zelf de meest verdnalHe dt kM en hiizenden dragen thaa op han ja of japon een blaaow bandje dat hen ala drankvrij doet kininen De ledea Tan het matigheida genootsohap zijn zich relveo aiet meer meester vaja ht ibehap koffieüaiiau ia de Mtnlyke beteekenis sjecskaniers eni worden opgericht en de daiQe der ad kleedep de men en verplegen de heh ftigeii Né it 1 kt dtrg 1ijkkiBSiep rersey vtrtfbnd Nu men omtrent alles enquêtes iusteh of wil instellen zoo het ongetwijfeld Z k zyn eene commissie te benoemen om den heer ai aod te gaan looren ten einde eens te oiidentuekeu dgnr welke kasmiddelen Ier vebprekendheid dcie er iu alaagt zijne staden landgeBOOtea finkol daiikvrij te maken De werking van fa l blanw lintje alleen zal toch dit wonder niet tot stand brengen al bewijet ook de ondervindtiig dat voor een lintje zeer veel wordt gedaan j£i Ö Vkmi ter Smiatra Oostkaet scbrijft mest on het votoade Bet i U zeker bekend dat ia Aug a p een gepensioneeerd Hoofdofficier uwe stad vtfliet om zich ter Sumatra Oostkust in bett Kili te gaan vestigen feneiad daar wueaM groadea te exploit ren voor de tabak cullnur althans de ilagbladeu kier in Indië maakten daar melding vair Ik Ketafeht £ df oolailgs mij tl rekking brengt dat Bteu en kwam toen ook op TheresJa VIPtB zjiift de rst onderuemiiif ilir Nederl friiulpl maatschappij dooliMdoeldcu hoofitoffioitr d awgeveeligd en beheerd en t kwam nsj qvw g i ai aoMig voM de BMda wa hel piibU mus daarop te veltyi l i4 e H ia fiKUa aiy cel tfiêli tbttmfflik ntt dah dat lic U verzoek eea fUitfit voor mijn geschrijf ia uwe koluunimir Djanloor zult ge uwe leaers waaroniUr zeker Ue langatellende vrienden wcUicht ffeW ondieuat doen Ter zake du D t Edi recht oirer Pa Joe Penaog ligt oen enderh r luiifr fan Atjefa war $u lederl een paar jaiien 011 ring voert weet iedaf di aaa anie Tcrwikkelingen op Sumatra s N en O kust eeaige aandacht heeft geschonken dooh Tan miAIer bekendheid bl ck mij het volgende Het Kijkje wordt begreaid door Fedawa bè ar de G ijoe landen en Rdi Tjoet de inwoner p m 8000 waarvan alaèkts 1 4 vroawdiykei z Atjeaeezaa Pedireezcn Passeijer Simpaug Oliramers en meer andereu ort Van genwggd Mnleisoh ree De Bdi riTler die het land van VVeet in r Oost doorstroomt is voor kleine schoenen bevaarbaar tot op 3 nren landwaarts in verder is ze te leer verzperd door omgevallen woudboomen en andere obstakels t ia en uitvaren wordt door een voorliggende batik bemoeilijkt het getij moet worden benut en in de ooetmouBson hier regentijd is het dikwijl zeer gevaarlijk Het volk woont niet zooals overal elders in dorpen vereenigd maar zeer verspreid in op palen gebouwde hutten nabij de pepertuinen die men aan beide rivieroever tot diep landwaarts in aantreft Sijst trordt er weinig verbouwd het benoodi de wordt van Penang en elder aangevoerd hier en daar pbint min ernig uikerriet niet om uiker te maken maar om in natura te eten riach wordt er veel gevangen en i bijna het eenige wat bij de rqst geBUttigd wordt paarden vindt men er niet sappies koeien z ijn er weinig buffels karbouwen meer Het wild gedierte vooral de vele tijgers maken het volstrekt noodig dat het volk steeda met de blanke kleiVaag groot Atjehneesob zwaard en een flinke lan gewapend loopt bovendien moet ieder teed op zel erdediging bedacht zijn tegen de vele minder vertrouwbare vreemdelingen uit de naburige laatje die Mer vooral gedurende da papcioogat komen werken ea handel n KanoDBen geweren donderboaaen en andere vuurwapenen ziet men in het bezit van de meeaten en ze zohieten er veel en gaarne mede De Badjah vorat i een jongmen eh met gunstig niteriijk laeht van inhoret en on zeer gcnegea Waardigheid en gedrag heeft hij weinig middelen oxn mi d deB t vootkomaa op te epoica of te traffen schijnen hein geheel te ontbreken Hü wordt in naam ter ijde gestaan door een raad van 4 ketoeab oudsten en grondbezitter houdt er eenige panglimahs en loeloebilang waardigheid bekleeders ea generaal op na heeft eeo Strabandar havenmeester die het handels en seheepsreeht beheert en laat not least veraoheidene vrouwen niet alleen hier ter plaatte maar ook in de andere taatjts dit hiJ 100 nu en ihn eens bezoekt Het volk i vuil lui en onoprecht iet Wa weinig rijat Bat hun tiot aU vr e A neecen mannen en vrouvaa bcfabes OBaangeaania gtlaBtstnkkaa ea ietftijibwiMm ea jMsb wt is a leUen latizlek en lanci oort OMB il i e i en ala loMben gnMgdc waaruit i t Vfo man singt da lass dioh ruhig nieder Böse niensahrea hsbea keinit liedei I ha btataat er reden den ïidiër te wantrouwen Toah gefax ac 4 n ov r hei fMteeo goedaardig tn laf i n al Maan Ie steeds iet hun wapen gereed en Bwkea te een f cfarikkel k aiisbaar bij twiiten of veahtportüin Ha laad h IMt vmclitfcaKfc iaaar men trekt r geen partij van Afwisselend vhik en heuvelachtig geen bergen Jigt er zeker nog 9 10 woest en onbejwt wacbteBde op den oiiderneraiugsgeeet der Ilttropeanwi di er au reed tryoKeus ffink de bijl han teereu De eenigste indnetrie ia gebrekkige chee sbonw CU het vervaardignj vao blanke wapenen Nederlandse Mstuar i er niet Aan bet etiaod Tindl men ea klein temporair kampement met can palisadeeringoBigeTea een ware parodie op alles vat een renterki heet en daarin eeu beiettlBg Tan een kompaguie Immxkt soldoten Dicht doarbij is de woning tbü een assisteutre ide t bela met de politieke leiding Tan onze belangen op de Oostkust tob af Tamrang tot Paseeij waar onze inTtoed nog lecr geriii ia De bezetting is meer ptoioal ter besohencing Tan onze rlag die de RadjA voert Hel iukoinen vau don voiat weUigitt 3 t0h per jaar vloeit groeteadeels voort uit de he Bm mi rechten op in en uitTuer voo l vau peper en amphioen die hij ledert een p ar j r raacht heeft aan eene C3ii neaedht cosgaa c i j jf W Hij le ft armoedig huizru nog iubofidel bif H iets vststelijks zelfs ini Deeding en m iba 6qM8cliia irj zich door niets Tan ziju ondaidan fi het minste inlandaoh hoofd in de lauden OlMter reohtstreek bestuur leeft aaiHtirnliJker Ia dat land n a hett dat aaa de Ifcd H Mij 301 0 boaws 1 bouw is gelijk 0a nerk rijoi roeden hoeebgrond in erfpacht rerd a e taan en dtór arriveerde in October a J de persoon waar aa ik in den aanvang sprak oa al hoofd der onderneming opte treden Vergezeld van eeu asautent au 25 Chineeache koelib Cwerkliad vooczico raa geceedechap en wapens weid er een weg jebaaad raat wegen houdt men er in Edi erenain op na ab bruggen en vervoeraiiiU u BaAT de te ontginnen ttnér die op ruim 3 uren gaan 7an het strand begint eu langs beid e ririeroeTers westelijk Toortgaut Om al de eigenaardige bezwaren eii möcilij thfden te lermeldei waarmede men te kampen had men danke slecht aan logies voeding plegiug van zieken in eea laad als hier geschetst zon mij te ver Toeren genoeg zii het a Toor dit maal te weten dat in het laatst ran NoremW het landschap Damsr Poetih werd bereikt en daar plechtig de eerste spade in den grond wSrd geetoken tooi de eer te vestiging en die estate Theresia werd gedoopt Sedert slaagde men tr iu aenige Atjeneezen te overtuigen vau het voordeel om tegen goede betaling en voeding bosoh te kappen en po lig vielen de woudreu7 en zoowel als het kreupelhout en de lianen ouder hun bijl Met een 25 tal Sundaneeren van Java aangevoerd werden de loo l eu en andere gebouwen opgericht nataarlgk zeer primitief van ruw gekapt bont gedekt met bladeren en toea iï daar onlang gastvrijheid genoot leefden daar een paiir Hollander met een honderd tal Alnjioeien Chineeaen Sundaneesen enz te midden van het oorspronkelijk bo i h eu wild gedierte zoo vreodaanm uls maar mogeUjV en heertchte er een bed gvigheid die bij de tropische temperatuur en de hoogst ongunstige veersgesteldheid bewondering wekta Ik zag daar echter toen oa eenige Javaansche soldaten en vernam ter zake et volgende Iu December a p hadden eenige Gaijoe ecu onbeschaafd ruw volk op het Westelijk grensgebcrgtc van Ëdi wonende Je estate gewapend aangevallen bij die gelegenheid eenige koelies vermoord anderen gewond veel vernield en alle wat ban van waarde acheen meegevoerd o a ge oren kleediug tukk u vivre enz Dergelijke bezoeken liJn natnnrlijk ncinig geschikt om den opgezeteaen der nieuwe onderneming kalmte en vertrouwen in te boezemen en kwam het den beheioder noodzakelijk voor tijdelijk eenige holp bij de militaire bezetting te vragen een hulp die koe gering dau ook werd lerteend eu aedert i Therc iaestate met em kleine ai taire miukt beaet Bij u zou zoo n eTeoeioent dat looreél mensekoileven kostte zeker eenige sensatie m ken hisr spreekt niemand er vao en alecht 4én der Batavia ehe bladen Teimeldde hét al een onbeduidend geral Zoo i Indië meii i aan dergelijke afwiaaeling in het dagelijksche leven gewoon Ik zag nn dat men bez was de gebouwea te palisadeeren bemerkte dat men voor e n goede bewapening had getoegd zeedat moditen de Gaijoe of aaderc loovera lust gevoel tot een tweede bezoek lij lekei beier zplku otLtvangeo woiden ala de eent maal toen alle aog minder geoi gu we 4 en men op zoo n brutale aanvat niet gerekend had Bet i waarlijk hoogst interessant de onderneming ioo in haar wording te rien maar om er te wanes de heeren dit van gevaren hn dat de zaak L Voor de k aanwezig m zoodat ilf rtiü beheerder eebtcr i dat komt m in werrtvil der schoonc natinir a hei blijkbaar geïoiidt rlrrslmk niet bchagelfk Too ea i j iixi ijk we k ea niet vrij r ijttii vfr B tea vcdie r uo grtiïetea wiigegeveof f iteit te oittbrtkeii I neiui keil iu zie De I iiiiied ru vertroBwen ea het is mijn opreeb weiiscb het ipoedig blijke dat ik M pe simi8tich ben geweest Over eenige mdaiulen zal mijn dienst mq wd wederte Ëdi brengen en boop ik gelegenheid te vinden a myn bevinding nader mede te deelen MARKTBERICHTEN Gouda 1 Muirt Bij kleine omzet woa de stemming flauw Poldertorwe puike 1Ü 7S i f 11 40 Minder 10 ik 10 50 Bo e puike 7 76 ü 8 20 Mindere 7 25 4 7 60 Voer 6 60 a 7 Gerst puike 7 25 i 7 80 Mindere 8 50 ƒ 7 Haver zware 4 7 5 a 5 25 Ligte 3 78 i 4 60 De Veemarkt met weinig aanvoer ofschoon de prijzen hoog waren was de handel traag magere varkens en biggen vlug verkocht Boter 1 60 a 1 80 Burgerlijke Stand Gouda o V ERLKUEN M rebr J de JoBg tisuvr vaa ï P Seholl n 6Sj 87 J H Waard 7 GEHUWD iSFebr L de Bmu ra B Toak Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 22 tot 28 Pelwuari 1877 Moordrecht 6EH0BEN Mtrt nas ouders K Noorlaader en J Noordegraaf Dlrit oodera A lloiamio en A vso UesKea OVEBLEOEN E de Vriea 7 j ONDERTHOCWU Oeeot GEHUWD J de Jong no Wihis 10 j en E Dispeuhont 24 j Gonderak GEBOREN SS Febr Gerrig e oeden M SliogttUaa a W t Hart OVSRLEDEN 18 PiAr J O Hoef adsors ood weke ONDERTROUIWD J B lk 1 i3 j nn T e BaasIneM n i van den Henvel j d 3tO jarea GEHUWD Oetoe StolTijk GEBORXVi 5 Febr Margje oedeta I vts der Wal e M BloBk Oorarlia ouden a ta Dsa ca P Bsigsr OVERLEDEN 38 Febr M Zijderlaao 8 j OXDBTnOl WB Geenc GEBVWU SI Fabr U C van Lecowen ta B vaa Kanen Heeuwijk GEBOREN tO Febr Jieobn ouden J Ternealea en N va Kooteo B ig 1kadera i Joogeoeel en u bak 25 Aaaa Maria oodera Johaoar KlommPaleia en Wilhelmina Monrita Q1ERI BDEN 17 Febr 1 Verd i o j J Gmeneiteg 75 j 81 i tan der Pyl 23 m 88 N Zul 82 j C Cnaitaed Ij m CNDEBTBOÜWD 1 Febr Dirk vao Hof 41 j a Krfloti Je Xonisg 19 j 17 Klaaa vaa dto Kerg 88 j en Neeltjt d 2 i ia 84 J Waddinxveen GEBOREN Will o iJ ra T BorgT eo J Sakeri Co aelia Uaria ouders i fan Vaaren eg A van Kenrta iqgje ooden N WoudenötTj m i Teeuw J B oQdera A Breadijk en C Rmtenbiirg OVEBt EDlN l Hooio Ddoora is O vnERTROUWD Geene GEHUWD Geane j ADVE RTEN TlfiNa 40 JARIOE van oiue Geliefde Ouden J JONKHEID km M LEBPLANO Vr dSiiicvMn 1 Maart 1 77 8AMÜKL VERWEU Ax E UABU PPBONÜLU llOUbENa WgshMèn Na 47 GotKif 88 Fejjrfl 1877 Algemeen ievii emnff Hmme dankbare Kinderen