Goudsche Courant, zondag 4 maart 1877

N 1063 1877 GOUDSCHE COURANT Menws eo Advertentieblad voor tiouda en Omstreken WORDT GEVRAAGD EEN BEDIENDE cii ecB JONGE X bij M VAS null BÜBG Koek eri Banketbakker Voor te Ble bcwgzen van deelneming Mttaiigea hg orerlgden Tan mijnen Vader ien Hew L J F SCHELL betuig ik gaarne önend k jj L L SCHELL Ksfiitein der lufanterie r U fen bq Vmlo l Maart 1877 Soclclell mO S GEXOEGEiV Cooimissarissen Tan gemelde Sociëteit betuigen bij deipn hunnen dank aan allen die aTond Tan den 21 Februari 11 in de laal Eaiistmin aanwezig waren Toor de kalma eu nette bonding door die personen aangenomen ter lake Tan al het op dien aTond ToorgeTallene wegens de slechte Grae verKchting i Voorts hebben Conunissarissen de eer hen I te berichten 1 dat diezelfde Vodfitelling VRIENDENVAN ONS lal gegeTen worden op ZATERDAG 10 MAART a s j 2 dat die Voorstelling OP GEEN ANDEREN DAG door het Tooneelger lschap kan gegeven worden 8 dat de plaatsbesprpking zoouia deze Toor de Voorstelling van 21 Febr plaats had GELDIG BLIJFT ïoor ae Voorstelling Tan 10 Maart a s Namens Commissarissen Voornoemd Mb P J snel Voon H JAGER Secretaris Gouda 24 Februari 1877 lÏAJïpUGTiNG By geregistreerde Akte den 26n FEBRUARI I 1877 voor den Kantonregter te Gouda v x1 is aan den Heer JACQUES FRAN OIS JfuEBBIEB wonende te Gouda veifclijf houdende te Rotterdam verleend HANDLIGTING tot het drgven van Handel in het algemeen ett in verband daarmede tot de geheele ontvangst en nitgaTe Tan beneven de beschikking over zflne inkomsten en tot het sloiten van alle verbindtenissen tot dien handel betrekkelijk Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge de bepalingen der Wet Oe Griffier van het Eimtcmgereefat i Gouda Mn J C Dü PÜL GEVRAAGD in de Sociëteit db Réotiej Zich in persoon aan te melden bg denHeer ZIJNEN 175 Te Koop 175 Voor bovengemelden Prjjseen 2E7EN0GTAAFSFMIfQ adres bg deq Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda LEBSBIBUOTHBES TOOB GOUDA en Omstreken De Toorloopige Catalogns is k 15 cents verkrijgbaar Kiiten Oooda km men zich abonneervn voor 1 S0 per 3 maanden bg toezending van 17 centa inpoabtegels wordt de Catalogns francop port gewndcB P C HOOG Beek en Furierhandelaar fiOOWB boak TnrfmaiM Cf 67 Ë USSEISTUN zal ZATÜRDAG zijn WINKEL VERPLAATSEN MatieiiaK IwlMalac Tsa 16 600 FR Groote GOUDEN Medaille aan T Lahdchk MBBAILLE OP DB KTOO TBttI 0 VAH PAIUS 1875 LtUjk lenlig w i ieiMi e iMwn VOLKOMEN AFTHEK8BI DKH S KIIIA8 KiiACHnDaMTXi i Eiis Tomacai m KOomTSWxaaiiB STAALHOUDEND Aanbevolen tegen AFMArrma vah lutth of VBRHOBIBNIB BLOEDSOIBHIK of ziJne KUWBLOOSHBID BtBlKIBCHT te LAMOZAMB HRRSTBI LINO OVTOLaBM VAH 8BT KRA AMBBD eUl Fabriekamerk gedeponeerd OUtBXALnSPOT AmfUrdtm bq H H UloÜi et O n mr QtjmA IAROCra ia een leer SLS fcer hetwelk uitoMfdeder BwT bereidingswijse van I OCH aPX werkaame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat 7i1ne vwirt e iikheid boven alle andere DwaAten ta de W talen degelijk beweLT e door een twintigjarig succes t Mn V Twa ikina of moedeloosheid maagk llW he ue fliid tegen de bekenie koortsen der ocA tfle landen PABUS 2S rue Drotiot n in Apotheken Depot van KOK SM A s groedkoopc mmmm OFimHE TEREOOFINO op DfNGSDAG 6 MAART 1877 voorm ten negen ure in het Hotel Scholsz aan de Spoorwegstraat te Gouda van den voUedigen INVENTARIS van LOGEMENT en KOFFUHÜIS bestaande o a in TOONEELOECORATIEF goed loopend BILJARD een menigte groote en kleine Mab TAFELS Weener en andere STOELEN KASTEN SPIEGELS LEDEKANTEN beddes en BEDDEGOED LINNEN KAGCHEIiS BUFFETBEN OODIGHEDEN GLASen AARDEWERK diverse MEUBELEN en HUISRAAD WIJN BIER STERKE DRAÏ KEN enz Alles daags te voren te zien en inlichtingen bö Ma SNEL Curator in het Faillissement en bg Ma KI8T Notaris te Gouda VOORHANDEN Piano Eemst Marceau de Salon lett B 0 6O Stasnw Kntschke Polka C 0 25 Clembnti 6 Sonatinen NM E D 0 80 Kjitio Rosenknospen Volks lied Frent enoh des Lebens D O Sfr Kïuo Die LeUte Rose D 0 80 CwMBHTi 6 Sonatinen No 2 E D 0 30 Qaatre Mains 682 Kutsche Polka C O SB Zang en Piano 681 KücKEK Ave Maria 0 30 A Brinkman Boek en Kaatoorhandel Tiendeveg ZWAKTE Commanditaire Veiinoütschap bg Termagering algemeene lichaamszwakte na eene doorstane ziekte bg gestoorde spgsrerteering gebrek aan eetlust en m t geheel bg ffi Maagkwale L DROOGLEEVER FORTUUH ROTTEBDAM Zuldblaak n COMIOSSIB TA TOBÏIOHT DB HïBRBK Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAH SILLBVOLDT W STOK G H WOLVEKAlff Voor Gouda en Onstfeken kunnen de DEPOSITO S gestort wordtn bn dfti H er Mr J FORTÜIJN DEOOGLBBVBE AflTocaat WesthaTcn n 204 te Gov volgens een te zgnen Kantore Terkrög fif ent v m n 48 is het JOH HOFP SCHB MALZ EXTBACT GBZONDHBIDSBIER Tolgens ontelbare getnigschriften T n Doctoren en Herstellenden een onwaardeerbaar middel om de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de Terlorene krachten te herkrijgen Prns 1 flesch 45 cent 6 flesschen 2 20 la flesschen 4 40 De ledige flesschen worden ik 5 cent beirikend en twen dien prns steeds temggenomsn JOH HOFF Centrnd Depot Amsterdam Smalle aoMomaAt l de Palasstraat F 250 T Oou4a bg J C ta VBBÜMINGBN Gouda b DmiL ▼ A r Brinkman i rï inii v yi ii KENKISGEVING Nationale Militie EEBSTE ZnrUIG van den MILmERAlD BUEGEMEBSTEH n WETHOUDEÏtS ran Gouda liiengeu ter kennis van beluughcbbeadeu dat de EERSTE ZITTING 1 BU deii Militiera id bedoeld bij rt 86 der wet rau ieu IMen Augualm IS61 ilaaliilad no 2 zal plaats hebben op het Raadhuis alhier Dinsdag den 2011 Maart 1877 des namiddags teu 1 ure voor beu die by de loting getrokken hebben uo 1 tot eu met 70 en voor de hoogere nommere Woensdag den 2 In Kaart daananrolgende des namiddags ten 1 S uren y deze litHnf moeten verictijxtn Je frijmillijien voor de Uüitie en ie Lotelinj en du vrijiletlmj verlangen Mgem ziekelijke getleldkeid gebnken of genie van ie jevorierie lengte terwijl iaarm teteni uittprauk Korit gedaan omtrent ken ie vrijitelling kebbe ugeiieni e alle verdere Lotelingen Voort wordt den Ijotdingen herinnerd Dat hjj die rnjstelling verlangt wegeoa BROBDEBDIENSÏ verpllgt is volgens art 21 van het KoniukIgk besluit van den Ssten Mei 1862 ilaaUblad uo 46J het daarvoor vereisohte bewgsstuk uiterlijk tien iagen róÓT den dag waarop de Eersifi Zitting van den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester inteleveren en dat hij die voor bovengenoeiuden Militieraad niet is verschenen gehouden wordt geeue redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewcseu terwgl het niet ontvangen van eeiie bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbitjet uiet ontheft van de verplichting tot het vetschynen voor den Militieraad of tot het indienen van de töt taviug de redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken Gouda den 2n Maart 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaoooLKKVKa Foetdu van BaaoiM Uzknooobw BUITENLAND Bulleolasilscli Overzicht Pe vrede tusschen de Parte en Servië is geteekend en de wapenstilstand met Montenegro verlengd Het vretleetractaat tusschen Turkije eu Serviè bestaat uit twee deelen het eigenlijke tractant heeft slechts drie bepalingen herstelling van den status quo ante bellum amnestie en ontruiming van het Servische grondgebied binueii twaalf dagen De waarborgen en verdere bepalingen liju opgenomen in een ander stok dat by wijze van nota aan de Porte lal worden overhandigd hierin komen voor de volgende punten verbod van den aanleg van nieuwe vestingen het hijschen van de Tnrksohe vlag naast de Servische op de vestingen gelijkstelling van de Joden verhindering van de vorming van gewapende benden Men ziet dat hierin niet voorkomt de vestiging van een Turkaeben diplomatieken agent te Belgrado en ook niets over Klein Zwornik De oorrespondent van de Tempt houdt zgne ongnnstige berichten omtrent den gezondheidstoestand van döi Sultan vol Verder wordt aan de Pol Corr uit Petersburg gemeld dat het nitbreken van vijandelijkheden tusschen Bosland en Turkije in het tegenwoordig seizoen nog geenszins waarschijnlijk is eu dat generaal Ignatief eene zending heeft aan de hoven van Weenen Berlijn en Parijs De afloop dier zending zal dan zeker wel worden afgewacht Tijd gewonnen is in deze al veel gewonnen en al heeft men na nog roorloopig df oude onzekerheid men heeft ten minste niet de zekerheid dat bet reeds tot oorlog kw im Nog wordt uit Weenen aan de Timee gemeld dat door al de verschillende onderhandtlingen een denkbeeld meer en meer op den voorgrond treedt dat namelijk van eene oogenblikkelüke beslissing te verragden en het voor alle partijen mogelijk te maken tog te wachten Het voorstel scbynt te zullen worlien gedsen van Tlirkije drie jaar uitstel te geven i dien t d Htt de Porte dsn fnoeten trachten af grond der constitutie de begeerde hervormingen in te Voeren en iranueei dit niet gelukt zou ig zich moeten onderwerpen aan de voorwaarden die Europa noodig mocht oordeelen Het is mogelijk dat dit denkbeeld geopperd werd en ook dat het bg gebreke van een anderen uitweg door de mogendheden zou worden omhelsd Maar te velen ziju overtuigd dat het volkomen g del is van de Parte wezeulgke en afdoende hervorming te rerw icliteu om te kunnen gelooven dat dit uitstel zon worden toegestaan zoolang men nog aan andere niiddelen tot oplossing gelooft Voorloopig altbaus maeneu wg aan dit denkbeeld niet veel gewicht te moeten hechten In het Ëngelsche Hecreuhiiis hcefl lord Derby de argumenten van de lords Stratbedeii eu Gray bestreden en de handelwijze der regeering verdedigd Hg betoogde dat de handhaving van het tractaat van 1866 verplichtend is en verklaarde dat het voorstel betreffende de autonomie vsn sommige Turksche provincie slechts betrekking heeft op eeuige plaatselijke maatregelen Een door lord Stratheden voorgestelde motie is verworpen Gauaoh Berign is ha rep eo roer over het besluit van den Bondsraad om den zetel van het Bijkagerechtshof te Leipzig te houden de beslissing is gevallen met een meerderheid van twee stemmen en het is zeer onwaarschijnlijk dat de Rijksdag een ander votum zal aitbr ngen Pruisen zal echter de nederlaag wel niet hoog opnemen Toch is het besluit van gewicht voor voor de toekomst het zwaartepunt ligt in de overstemming van PmisCB Gisteren bracht de Telegraaf het bericht uit Washington dat eiodelgk de re Wilikeiuache eandidoat Hayes tot president der Veieeiiigde Staten verkozeq i varUaard BINNENLAND GOUDA 3 Maart 1877 Dr Kuyper deelt in een artikel in de Standaard mede dat hg de hem aangeboden er of bet hem aangeboden kruis om Oroeu van Prinsterer op te volgen als leider der anti revolutionaire partg beslistehjk afwijst De heer Kuyper acht niemand in staat het veldheerschap althans zeker niet tentoud te aanvaarden en daarom droogt zgn artikel den naam van gZauder leader en roept hg den anti revolutionairen toe Vergeet niet ditmaal voor het eerst gaat ge in het vuur zonder veldheer In de katat gehouden rergaderiog van het departem Haastrecht der M t N van t A ia besloten in den loop van dit josr een spaarbank op te richten Bij gelegenheid eener openbare nutsvergadering te Bodegraven werd door den secretaris een verslag uitgebracht van den staat der daar gevestigde Spaarbank Daaruit bleek dat die instelling zich in een toeuemenden bloei mocht verheugen en vooral door den werkenden stand wordt 9p prgs gesteld 720 deelnemers toch hadden in het afgeloopeujaardesom van ƒ 13 542 43 ingelegd terwijl deterugbetaaldegelden 7 378 72 beliepen Uit Hamburg wordt bericht dat de Intema onale Zuivelbereidings Tentoonstelling waaraan ook van hier wordt deelgenomen jl Woensdog oldaarpleohtig is geopend De expositie wordt druk boocht Op Dinsdag 27 Pebr werd de apreekbenrt ia de vereeniging Wintcrlezingen te Berg Ambaoht vervuld door den heer D C de Koning hoofdonderwijzer te Stolwijk Op eene boeiende wijze schetste hij de velschillende manieren waarop men de winteravonden doorbrengt vooral ten platten lande Behalve door dea spreker werden ook bijdragen geleverd door de heeren P TSlok en P Stoppelenburg van Stolwgk A Toi Willigen van Ammetstol T B van Dam H Bezemer B Bezumer en J G Bettink van BaigAmbacht Hoogst voldaan keerde ieder huiswaarts Staten Qeaeraal Tvtsor IUkie fittingen van 1 en 2 Maart 1877 In de zitting van Douderdaj zgn de algemeene beraadalagiugen over de rechterlijke wetten voortgezet D hh ïodefioi va Nispon co de Vries waren et sterk voor hoewel zij wellicht voor eenige wgzigiug zullen zijn De hh Smitz Ttding van Berkhout de Jong en Begram waren er bepaald legen en de heer Hevdenryck was nog zeer in twijfel maar meer tegen dan voor De minister van justitie heeft de voordracht uit een algemeen oogpunt verdedigd zich de bijzonderheden reserveerende tot bg de speciale ontwerpen woarbg wellicht eenige bijzaken voor een goed deel zullen kunnen verdwijnen De vermindering van het getal rechtbanken eu kantongerechten is het noodzakelijk gevolg van de bovenwet en de wegbsreidiug voor eene verbetering van de recfateilijke inrichting lu de zitting van Vrijdag zijn de algemsene beraadslagingen over de rccht ke wet gesbteu B j ontwerp uo 1 strekkende tot wijziging van bepalingen van de wet op de recbterlgke organisatie hwft de minister van justitie overgenomen het ancndenent van de commissie van rapporteurs tot wgziging vaa de redactie van een artikel maar geheel losgemaakt van de toelichting als zou de rerboogiug voa tractemeut mogelijk zijn zouder wijziging van het rechtsgebied Voorts IS aangenomen met 34 tegen 31 stemmen het amendement van den heer Lenting tot behoad van de aanbevelingen voor de vacaturen bij de rechtbanken Ontwerp no 1 is aangenomen met fi9 tegen 3 stemmen Maandag voortzetting Het StaattUad a 2Ï bevat het kon faealnit van 23 Febr jl houdende bepalingen omtrent het rervoeT van rundvee schapen bakken en geiten enz Daarbij wordt o a bepaald dat het in de door den minister van binnenlaiidsehe zaken bü aankondiging ia de itaattconrant aan te wgzen streken is verboden ievehd r vee achspen bokken of gdten te B voeren of te doen vervoeren zonder rervoerbtllet afgegeven door den bu emeester der gemeente waar dat vee zich bevindt Het wordt door den burgemeester niet afgegeven dan in de volgende gevallen lo voor het vervoer van vee naar de slachtbank 2o bg verhuizing van den eigenaar of houder vSn vee So bij vervoer door den kooper van vee op eene openbare verkoopiug Het houden van markten en openbare verkoopingen van alle vee voor zoover door gemeenteverordeningen rrijgelaten is verboden in gemeenten waarvan de aanwijzing door den minister van binnenlandsche zaken door plaatsing id de Staatecoiirant ter algemeene kennis zal worden gebracht Openbare verkoopiug van vee van denzelfden eigenaar of behoorende tot de nalatenschap van een overledene blgft geoorloofd Het aantal vseatDres in de Ned Herv Kerk de binnen eenigen tijd te vervullen niet d eerlang vacant wordende standplaatsen wel mede gerekend bedraagt thans 185 In Zaid Hollond zijn 38 in Friesland 33 in Zeeland 24 in GelderUind 18 in Groningen 17 in Noord Holland 16 in Utrecht 13 in N Brabantsn Limburg 13 in Orergasel 10 en in Drente 8 tscatures In de classes Dordredit Middelburg Goes Sneek en Dokkum zijn of wordsn respcotieveijgk It 10 9 9 CU 8 plaatsen vacant JUdi Tengevolge van de beschikking van Z M den Koning waarbij de renten van het Nationaal HoldeUigk bg gelegenheid van Zr Ms 26jarige regeeiing soohet fonds voor den gewapenden dienst lijn aantoon beeft het Hoofdbestuur van dat fond ia zg a jongste vergadering besloten om de verhooging oon de verminkten in den tegenifoardigen oorlog met Atchiii nit die reuten verstrekt wordende voor het loopend jaar vast te stellen op 150 pCt van het qjfn dsr gewone gratificatie zoodat het bedrag der gratiAoatie en verbooging aan de Termiokten tsb Atohin viiv 187 toegekend belai voor een soldaat 37 f B w ƒ o korporaal 40 j M wb l f seigeant 5 f 7 O WO 2dealuit 1 0 f 21 ts HM 1 sten 160 f M9 = 3 iOO kapitein 240 f S60 a 4 Oft De direoteur gesetasl van 4b Maatsehspp K exploitatie van stostaspooiwagsa Jjssterdsa ir eene fanedvoarige nota aan dsn president deïFVan f