Goudsche Courant, zondag 4 maart 1877

onze raadz i d uog al een woordje gevallen over een badinrichting maar geeu raadslid die bciveerde een zwemschool is ouuoodig geen die uit principe tegen eeu zweminrichting was de enige quaeatie was iet geld Burgemeester en Wethouders vinden ook een nieuwe zweiusohool op zichzelf teer goed eu zooals de Burgemeester zich onlangs uitdrukte hem zou het plan van en nieuwe zweminrichting m den Usel ook t meest toelachen maar men moeit rekening houden met de finautieu Dus bovengnioemde vraagmaakt al zeer spoedig plaats voor eea tMeede vruag en wel deze mag er ƒ 10 000 worden uitgegeven uit onze gemeeutekas voor een nieuwe zwemschool Oppervbikkig redencerende is men geneigd te zeggen 10 000 dot is eeu heele soin te groot voor ons arm stadje waar werkelgk geen overvloed heerscht maar dieper deukende zul uien moeten erkennen dat de som grooter is dau ze lijkeut De zwemschool toch zal ous directe en indirecte voordeelen opleveren Vooreerst komt bij vreemdelingen die hier ter wilïi vau t goede onderwijs wiUeu komen wonen daar zij veel jongens hebben n gaarne midden in het bind woueu de vratfg al aaustouds op is er een tellen het niet ligt of er in de plaats waar zij komen wonen een inrichting is wiuir hdnne zonen na vermoeieuden arbeid zich kunnen verfrisschen waar zij na tot ontiVikkeling van bun geest werkzaam ge 4 eest f rTIMMEBMANS APi AlBE mo t brengen hir te zgn hun lichaam kuauen ontspannen ea daar in j j 2oon WILLEM JOHANNES TAN DEB BEN en op denzelfden voet voortzetten met de Werklieden die tot de uik door moge gaan eu de raad het pbin aan neemt eu tot de oprichting van een bad en zwem ii j j iij inrichting wordt toloten t fede en civiele bediening redenen tot de meeste De burgerg van nu en later dagen zal er den tevredenheid te geven raad dankbimr voor zgn W J VAN MB BEN Burgerlijlce Stand j GËbOKKN lts Ftbr üerotriloa oudtri C Logtiurt to I Houthüir 1 Maart Willem ouifcra W Boawer en rkn rrrty tr t rr P Maree i Corotlia Hendric oodira E Saode CeO kleiU HUIS of BOVENHUIS UI den irgS van ongeveer 100 per jaar Briefjes onder letter B bg den Uitgever che irpubliek opgenomen tegen het ongnnatig oor e l Uour t It f iiti4ttL Nau openbare werken inUet tmthfl Oj i Ml i iauuari jl geveld over dew j waiau i xpuU uie van de Nederlaudsche 81 1 1 p K rwi 11 s eiegtld Hg wijst er op dat h t onbillijk oa zija de stnatsspoorwegen bijna allen lu ufgi If en provinciën gelegen onder ouderlingen sameuh iug te beoordeeien naar den maatstaf van I opbrtn st die Je HollandsoUe en d itijn poor fgm atsohappij oit de door hen beheerde lijnen trekken DfZeu genieten een jaarlijfci ke brutoontvnngsl iu JU i ÖU lOO frs per kilom terwijl de door deu sta U aiiugeltgcle wegen in 1878 slechts 14 600 fff per kilom broto opbrachten Had de minister de exploitatie der stanlsspoorwegen vergeleken met die vju den cenlranlspoorweg en van de Ujlk fittLtel W4aiel die met hen wat rentabiliteit betreft meer gelgk taan dan oh z n oordeel ongetwyfeld gunstiger hebben geluid Tegen de b wcrl g dal hi t puMiek meer gebaat zou zyu w iuuter de poorwegeu ioh allen bevondeu in handen vau pattiouliere maatschappyeu komt de direeterirgeueraal met kracht op De eiploitatiemaatsohappij is den partieuliereu menigmaal voorgeiguin in de invoering an hervonniugeu vele verbe t ringeu in be t spoorwegvervoer zijn aan haar initiatief te danken I e onlangs tot stand gekomen nieawe ooaventie 1 d maatschappg in staat stelden uog kriuAtiger dan tot liisver op den weg van deu vooruitgang voort te gaan Itt ieder geval heeft Je exploitatie der staatsspoorrwegen ooals die thans in Nederland geschiedt het i swqs geleverd dut Je staat het best Uen aanleg van ibnproductieve spoorweglijneu op zich kan nemen daar ie indireete voortleelen welke hij hiervan trekt mim ehootstegen de onvoldoende opbrengst opwegen Sedert het stuatsspoorwegnet in Nederland in exploitatie is genomen is de opbrengst dor belastingen op verbazend nellfi wijze toagsnomen Van 184S tot 1665 is die opbrengst met i uiillioen vermeerderd van 1855 tot 1865 met 3 8 miUioen van 1866 tot 1875 steeg zij daarentegen me S6 millioeu of bijna 40 pet De Staat heeft dus voor de millioenen die voor het tweede spoorwegnet i n uitgegeven reeds weder vergoeding ontvangen in de vermeerdering z ner iukomftcn voortkomende ait de tsename van de openbare welvaart Neemt men dit resultaat in aanmerking ina is het zeker verklaarbaar dat de regeering niet aarield heeft aan de volksvertegenwoordiging den kg van een deide spoorwegnet voor te stellen aarvan de exploitatie voor het grootste gedeelte aan I thabs bestaande Maatsohapp is opgedragen en t deze et met eens indruk wekkende meerderheid door de Staten Geaeraal is aangenomen ü 21 Aan de circulaire der Nederlandsehe Hoofdoom missie voor de Parijsche wereldtentoonstelling ont I en wig nog het volgende P S De Hoofdouiumissie meent reeds nu beeren inzenders nadruk £ lijk te moeten waarschuwen tegeu het aangaan van verbintenissen met agenten ooals b v het zoQgenpemde ónerpal aginitKiap Hqmaus en de vries te PiT f wier onbevcegdq inmenging in zaken de tentooustelling betreffend door de Hoofdcommissie evenmin lal worden geduld als door het frainche Jfemmiasarïaat Geueraal toegelaten De onderofficieren en korporaals van de Tielsohe ohuttery namen op s Konings verjaardag in uniform deel aan eeu bal Naar de Jr i Ct verneemt ordes die kjtygKhaftige mannen nu door hun komjs wlaut vervolgt wegene ninsubordinatie In DeXaodeBsebeeonrespondentie vanM Faier bfiul leest mca o a liet volgende Ëen eoht Iiondeusab saketsje tot besluit een tafereel dat dan ook alleen in Ixindeu mogelgk ia een dieven ooper Pe klanten van een kleine herberg in de aodeling de dievehkeuken genoemd in eea uithoeicje van Holborn niet ver van Grays Inn Koad werden in de eodMingkapel LitUe Wild Streel DmtyUne op em pnik avondeten antvangen De dieven If t wel encode dieven hadden teo getale van 164 de beleefde aitnoodiging van den heer J Powle een zendeling aaogenunen De eerwaarde gastheer is sedert vgf ekea in een uithoek van Londen werkzaam aar aeg weinig genSleiMn of politie zouden wagen Hij beweert aeven die en aa beroep in de vgf weken lijuer roeping bekeerd U hébben De dieren behsnüelen de hontcc viool bgaaam van deu weleerwaarde met al de cBdarseheiding aan zijn mng rerschnldigd Om uSó vroom te zijn seideeen der gasten moet vm o ld hand Qu e ttelijke jaren tnühthms ter dea rag hebben H t sospei bestond uit vleesoh krentenbrood met broad kofie en thee a diseréiion Bi het laatste gangt wa het aantal der aanwezigen tot 200 gekloraneo Da zendeling had de politie beleefd verzocht tiob niet te Tertooueo of hem in ijn heilig erk te hiodaosu Na den maaltqd hield de houten tiÊKA éta twfeadtk t w i wa alt n gnt éa dferea veroorzaakte de minste wwnorde Zelfs werd de speech met luid applaus ontvnngtn Na deze plechtigheid verzocht de zendeling aan elk hunner om oprecht zijn levensgeschiedenis te verhalen Waaraan gereeilelijk gevolg gevolg gegeven werd Ue meesten hunner hadden nauwelijks den leeftijd v in twintig jaar bereikt Sleohts twintig hunner waren nog nooit betr ipt en hadden das geen gevaugenistraf opgeloopen Men ging uiteen na een gebed en eene hymne en mr Poole beeft de bestem verwachting van zijn wijze van omgang met het Londeusch dicveupiik Men moet den pnkHschen blik van reu Hngclsohman hebben om op het denkbeeld te komen dat dezer dagen door een Brilsche bijbelvereeiiiging verwezenlijkt werd De Bussisebe suldaten hebbeu up dit oogenblik niets tr doen iu afvi achting dat zg doudgetchoten of verminkt zullen worden en anderen gullen doodsohieteu of verminken Zij moeten zich vervelen en na zendt men hun uit Engeland 20 000 bijbels waardoor zij in de gelegenheid worden gesteld oin l un leggen tgd tot heil hunner zii l door te brengen Het denkbeeld is goed van hel standpunt gezien van hen die de bijbels zenden maar het is tueh tene anomalie dat in deneelfden tijd waarin men zooveelmet godsdienst opheeft zooals ook uit dit voorbeeld weder blijkt legers worde te velde gebracht tot wederkeerige vernietiging Maar t is een oude waarheid dat men liever voor den godsdienst vecht duu er zichnaar gedraagt Intussehen al werden ai do honderd duiiend soldaten zoozeer door de verkeren beginselen van de godsdienst getrolfen dat oj in den inensekenmoord een tegenzin kregen zou dit tock niet wegnemen dat sg op bevel van den Keizer oprukkenen de ïurkea doodeehieten terwijl heisas de kogels van de sabelhouwen vanden meest godvruohtigeu man even noodlottig zijn of kunnen zijn als vau deu volstrekt ongeloovige INGEZONDEN TER OVERWEGING J oe méér êtgtmtne deelneming eeueraalie tan i Regeering ie Ie tkrkerde Staal TBoaaictl A tui n m h raadalede mor dal indtntmeleu dat nittKaiier lyn Jat niet allee i ieiloltn verfadtringe maar oei utl M Ofeniare ttondtn teordt Het Baadalid Mlss iUriB in de zitting van t8 Nov 1876 Het is ai vrg algemeen heeraoheude fout in ons vaderUnd dat diegenen welke niet door de volkskcuze geioepen zgn om in de een of andere vertegenwoordigende vergadering hnn advies en hun I stem uit te brengen zich gedragen alsof zg dan ook niets met de regeering hebben uit Ie staan alsof ij blindelings en stilzwijgend moeten doen wat hen vaa hoogerhaud wordt bevolen alsof zij inderdaad als burgers van den staat weinig meer zijn dan ooals koningin louise in de farttmeekoU zegt een artikd ter belasting Te weinig wardt door het volk d e geregeerd te weinig worden de voorstellen in de lerschlUende vertegenwoordigende liehameii ingediend aan den toets van een geeonde oritiek onderworpen te weinig tooueu de burgera van den stairt dat inderdaad zij en niemand anders dan zij hettijn wi U hetaangaat dut het it belang gi ldt hun geluk beoogt hun welvaart ten doel heeft Dit geldt vOor den burger van den staat en ook voor den ingezetene der gemeente Dit ziet op den Nederlander iu t algemeen en ook op den stedeling in f bijzonder Of is t niet waar dat in onze raadszalen besluiten op btisliüten genomen worden zonder dat de burgerg een teekcu van leven efl De gewichtigste zaken W9rdeu voorgesteld de bargerg blijft stom toont sytilpathie noch antipathie de belangrijkste voorstellen komen ter tafel die direct de belangen der ingezetenen trelTeo ij doen alsof ij van niets weten de meest ingrijpende maatregelen worden behandeld en het volk blijft even leuk en koel alsof er niets gebeurt Dit is op tde plaatsen oo en ook iu de e gemeente Ja er wordt naar aanleiding van voorstellen aaa en beslifiten genomen op Qoada s raadual el eens gepraat de een en ander geeft wel eens een meer of minder are opmerking ten beste soaiet ten koffiehuizen en gezelschapkamers hoore na de verschijning van een nieuw gemeenteraads verslag wel eens eritiek over argumentatie betoogtrant en redeneerkaude der raadsleden maar dat alles is weinig vruchtbaar Wat ik dan oq enschen Dat de burgers met getond verstand en flink gemoed zieh niet tevredea stelden met een of oader leuterpraatje over gemeentezaken maar dat zü zieh vereenigden en geregeld de gewichtigste volksbelangen ieiandeldm daj zij bijeenkwamen en de aanhangig t i W l 00 g eeotelüke hnisbondiLg tot een onderwerp vau diamissie maakten dat zij hunne argumenten voor en tegen opperden oritiek oefenden en hun gevoelen kenbaar maakten ll t bijkans afgezaagde Du ohoo des opinions enz is toch maar waar en het is ons allen die geen bij oogiuerkeu hebbeu toeh maar alleen te doen om 1a véritó Ik zou dan verlangen en zoo gaarne wenscheu dat er een nieuwe vereeniging ontstond een vereeniging van allen die belang stelden in de st ul ou er inwo ning van allen vau welken stand of rang dan ook die liefde gevoelen voorde plaats waar zij hun brood verdienen waar ze alles bezitten wat hun lief en dierbaar ia Die vereeniging zou de zaken die in de raadszaal ter tnfel kwanen mede behandelen zooals t hen in wier belang besluiten genomen worden past eu zou teveiis zaken die niet ter tafel kwamen maar daarvoor uanr haar gevoelen wel degelgk in aanmerking moesten komen ter tafel brengen en door middel vau een adres aan deu raad méedeeleo hoe zij d w z de burgerg over een zaak deukt Tegen de oprichting van een dergelgke vereeniging zullen wel bezwaren kunnen worden aangevoerd het is waar maar bezwareu die in mgne oogeu van weinig belang zijn Ik zal trachten dit aan te toouen Vooreerst zal men kunnen zeggen Iets dergelijks is onnoodig want wij hebben hier twee Kiesvereeui gingen die beide werkzaam zijn iu t belang vau rüuda Zg zijn werkelijk vereeuigingen zooals gij bedoelt Dat is niet geheel juist antwoord ik Vooreerst 13 het bestaan vau laee zulke Kiesvereenigingeu kortaf daaafieii Ku wel hierom omdat er tusschen die beide geen kenmerkend onderscheid bestaat Versobillende Kiesvereeiiigingen in een geiueeiite ziju alleen dan goed te keuren als een verschillend beginsel teu grondsl ig legt aan hunne oprichting Is er b v iu een plaats eeu conservatieve een liberale eu een katholieke ICiesverteniging uitstekend ij vertegenwoordigen allen erii ander beginsel maar het bestaan van twee Kiesvereeuigiugeo met hetzelfde doei s inderdaad een ongtrgiodheid Plaats een lid van GemtMelelauff naast eeu lid van de Goudecie Kieicereeni iti eu vraag wat is uw doel o mannen dat gg beoogt t Beiden geren u eeu antwoord dat iu niets vencbiit Zou dat bestaan an twee ulke kieevereenigiugen naast elkander dus overal dwaasheid zijn niet het miiisi iu een uiet eer omvangrijke plaats als Gouda waar daardoor slechts versnippering van krachten ontstaat en tengevolge van elke oueensgezindheid ligt van daag of morgen een door geeu van beiden begeerde eandidaat ieh ia de raadszaal on kuuuea wringen Daar nu de voorgestplde nieuwe vereeniging eeu plaats zou ziju waar alle belsugste ende burgers zich wijdden aan de openbare zaak we hébbfen hier toch niet lolk een overvloed van s Airandere koppen dat veeleer alles moet bijeengebracht worden iu plaats tan v rdeeld kan t bestaan der kieevereenigiugen dus geen argoraent iju tegeu t door mij voorgestelde Maar dan nog de kiesvereenigingeu doeu miei at ik zon wUkn dat de nieuwe vereeniging deed zij stellen condldaten bg erkieziugeu et roila tout Zg bespreken slechts iij ilioiuUri g gemeente iaken lij bebandeleu slechts ter loopt een of ander gemeentebeönig en van inrtoed op gemeente zaken is by hen geen spoor te ontdekkeo De vereeniging cou dus niet komen i plooit van de kiesvereenigingeu maar zou veeleer naast die beiden een plaats iouemen Het tweede bezwaar is dat de knapste maaieni toeh in deu raad zelf lilting hebben en dal dus zij gekozen door t volk geeu adviezen noodig hebbeu en ook niet begeeren Daarentegen dient het volgende Gesteld eens dat de kaaptie nacuen steeds in den raad zitting hebben dan nog worden ook onder de andere burgers nog ïSlstt gevonden mst een goeden blik gezond verstand veel ervaringen helder inzieht terwijl voorts zter wie kusppa mannen uit den aard hunner betrekking niet in den raad mogen zitting hebben Ik denk hier b v aan hen die van ege t gemeentebestuur zijn aangesteld waaronder enkele uitstekend begaafde onderwijzers ik denk verder aan de bh predikanten aan de leeraren bij het middelb onderwgs en aan de krijgslieden in werkelqkeiL dienst Hoevele uitnemende mannen orden niet onder die eategorien geteld hoevele fliuke burgers vindt men niet opder hen hoerele personen die wat weten es wat kennen dat uitnemend zou kunnen worden gebruikt ten dienste van het gemeentebelang £ u at aangaat t punt dat de raadsleden geen advieiea noodig hebben of begeeren het staat bij mij vast dat de goede raadsleden wel degelgk met gronden gestaafde faadgevingea op prijs stellen t spreekt van zelf dat li niet alles kunnen weten en t is duidelijk daizij dj buiten de raadszaal staan nu en dan eens een beteren blik op sommige zaken kannen hebben en dit zuilen de goede raadsleden gaarne erkennen Voorname betwaren zgn er dus in mgn oog niet tegen t plan en daarom is t ensohelgk dat htt Zoo loudeo b T de liaus sanfaangige qnantito vso waterléidiiu i en tf bad en ZKemnriehiifUf en Jt ii laaB I nog Siot aanhaogigs vau eooe Kegrtatintig derfatcall ttofn zm fflot eeo opeiAsi hetfMa ia sanoterkist k tot stand iome m a w dat er WorJt opj oficht eeu vereeniging tot behandeling vau gemfentezakea De taak schijnt mij zoo wensohelijk toe dat ik al terstond een poging wil wagen om het tot rijpheid te doen komen Want in het geval dat het sympathie ondervond bij menigen lezer van dit blad zou het nog te bezien staan of spoedig het initiatief daartoe werd genomen Men wil niet gaarne de eerste zijn die iets opvat meu is bang voor verkeerde beoordeelingeu men is bevreesd dat t a iu eigenliefde zal worden teegeeohreven onZj euz Bovendien zooals in iedere stad zgn ook hierte Souda clubjes oSterie en kringen daardoor zou lichtelijk zoo eeiiige mannen van dtien kring t voorstelden anderen van dien kring t veroordeelen en af keuren Zoo is nu eenmaal de mensob Tot welslagen van het plan is t daarom wellicht beter dat ik op de volgende wijze Sp werk ga Ik noodig ieder belaugslelleud inwoner van Gouda die met t plan sympathiseert uit zijn naamkaartje of een door hem gesehreven briefje aan t bureau dezer courant bij den heer A Brinkman Lange Tiendeweg te enden met t opschrift Belongilelling Alle door m ontvangen namèi te amen worden gezonden aan drie mannen die nit den aard hunner betrekking vercJndcrsteld worden belang Ie stellen in de Goud sche gem eentebelangea ni m de voorzitter van I zwem chool l nkend veWaud ige meüsci ti Th alle andere plaatsen waar g ed onderwijs is ook een zwemschool IS zouden zg als hier geeu zwemschool was om dtze reden allee een uudete plaau kuuueu verkiezen Gouda s bestuur heeft bet er altijd op toegelegen en het verdient daarvoor den dauk van aile weidenkenden uitstekende inrichtingen voor onderwijs te verkrijgen bier ijn knappe onderwijzers goede schoüllokaleu een flink gymuastiemeester waarom dau ook uiet eeu goede badinrichting Met het oog op de indireete voordeelen alleen door nieuwe ingezetenen veroorzaakt zoudeu de 10 000 genist kunnen worden uitgegeven maar dan nog de entree voor de inrichting door ieder zwemmer of bader te betalen de huur van handdoeken enz enz zou eeu aardige som opbrengen zoodat de interest van ƒ 10 000 daarvan alleen terecht zou koineu maar al moest er nu 4eens iets bij gelegen de taak is het immers waard het geldt hier de gezondheid de reinheid de frisohheid der ingezetenen De inrichting der zwemschool volgens het plan van den Gemeente Architect is uitstekend het geld is uiet te veel eu daarom is het te eusaheu dat Gemeentebelang öoudsohe kiesrereeaigiug on Volks oiider4iJ5 met het beleefde ver oek om een oproeping te doeti tot eene vergadering waarop een eerste werk is dadelijk eeu bestuur te kiezen waardoor de ziiak tot stand koint zonder dat personen zich op deu voorgrond stellen en waardoor t één zaak kan worden van alle belangstellenden zonder onderscheid Nog eens zg t herinnerd de nieuwe vereeuiging wordt geen coucurreot der kiesvereenigingen maar zij staat nevent hen n Doae wijze 6m een veteenigiug op te richten is niet nieuw De Multapaliortioiid is evenzoo tot stand gekomen Multapatior een gefingeerde naam riep personen op in t BandeltUadAit met hem eeu vereeniging Udea vormen en duizenden garen daaraan gehoor Nu maak ik me geeiie illusieri dat mijn uituoodi ing zal beantwoord wordeu met eeu stroom van namen en kaartjes volstrekt niet maar t ia ook niet in het groote aantal gelegen Eenmaal opgericht zal de vereeniging wel meerdere personen tot zich trekken zooals zoo menige andere goede zaakondervindt Natuurlijk wordt mgn naam hier niet onder geplaatst otndat men de zaak moet willen om kaar telve H it bovenstaande regelen schreef doet niets ter zake kI o ooit dan gridt faier teat er gezegd werd Alleen dét geef ik te beoonleelen aan mijne medeburgers waarvan ik hoop dat vele aan mijne uitnoodiging zullen gehoor geven en dadelijk na de lezing hiervan een kaartje zullen doen in eeu couvert en dat verzenden I n daarop geschreven te hebben Aan hel Bureau der Goudecke Courant met het opschrift BULANGSTELLim eo A Soaterav UkËKLKU£N I Maart A I de Mink 1 j 9 m D NUKK rKOUWU t Maart R Verwêij l j eo M P T leua Uj J BoskacOfi 87 J eu J H laoSteiaioort 24j APVERTENTIËN 25JA Hl GE ECHTTEHEÊNIGmG TA JACOBUS DE JONG EN JACOBA VA GEELEN Öeuda 3 Maart 1877 Ilaiiiie dank re Kinderen Jïet 10 tegen 4 stemmen werd in de rnadsvergadering van 6 Vebroart U ees voorstel van het raadslid Noothoven van Goor aangenomen om B en W van Gouda uit te noodigen een plan iu te dienen voor een nieuwe zwemschool Zoo ooit eeu besluit moet orden toegejuicht dan is het dit iu zooverre als hetgeen eerste stap is op den goeden weg die leidt tot volksgezondheid B en W hebben in de laatste vergadering dan ook eeu plan ingediend eu dat feit is te gewichtig dau dat het niet ook door de burgers zelve moet besproken orden Bg de beschouwing hiervan moet niet vergeten worden dat er eigenlijk nu geen bad en weminriohting in deze gemeente bestaat want wie maakt er gebruik van Bijna niemand Wel een troep jongens maar voor de eigenlijke iagezeteneit bestaat te niet want di komen er niet en ooals men weet niet ten onrechte De raad zal das eerstdaags deze vraag moeten beslissen Behoort ten gemeente va Oouda e tmeang eene tadtafieUin Ie heiben dm neenl Kii deze traag moet zeker bevestigend beantwosrd worden Tot 0 i diei e droefitid ov8ïleed heden ie Moordrecht onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder JOHANNES PIETER CHBISTIAAK JEBK£L in d n ouderdom van ruim 38 jaor H J C JEEKEL J B JEEKBL DB MiiJEBK Q tda 1 MMri 1877 Oe OPBNBABE VSÏMCOOPING in het cHotel Schokt te Go 7oa aangekondigd tegen Dingsdag 6 Maart zal eerst plsats hebben Dingsdag 13 Maart 1877 M KIST Notari Het is toch hoogst noodzakelijk dat wij ons kunnen verfrisschen in de warme dagen het is voor de reinheid van oUs lichaam uitstekeuti dat wij ons geheel te water kunnen begeven het is voor onze gezondheid noodig dat wij een zwemschool hebben waar wij ons veUig iu deu helderen stroom kunnen storten Of meent gfj wellieht dan meu t Wel zonder badinrichting tan doeu Zyt gij het gevoelen toegedaan dat we toch wel getood kaaaen zija P Vraag dan een trrHiren geneesheer hoe goed een geregeld baden in koud water kan werken zie dan eens iemand die gezwommen heeft hoe frisch hete lekker hij zich voelt llaadpleeg uw eigen erv aring zoo gij ooit te water gegaan zijt en gij zult moeten erkennen dat de loomheid en matheid door middel van een bad plaats maakten voor een zalig gevoel een opgewektheid en levenslust als ij ooit door uwe aderen voeldet stroomen Maar wat Taat ik Ibt nat eener zwaninriehting tordt niet aatkeod Br is in den laatsten tijd 4u ♦ De ondergeteekenden betuigen banneu hartolijken dank voor de yele bewijzen van deelneming bjj hun 40 Jarig Huwelijk onderronden en terena hartelgken dank aan bekenden en onbekenden die ona op dien dag en avond met zalke buitengewone reitasiingen hebben Tereetd P TAN MB LINDEN H C VAK DEK LINDENGouda 8 Ma ar t 1877 Willh Dankbetuiging Het Bestimr van het I eken en Weduwenfonds aProvidentia betuigt ook namens deleden hiiu weigemeenden dank aan HH DONATEURS en DD DÜNATRiOES roor hun bernieawd blijk van belangstelling in de Ver uiging en bet vertrouwen aan het Bestuurg honken zoo mildelgk ondervondea bij hetincosseerpn van HEds welwillende b drag n Namens het Bestuur J T IMHOLZ Gouda 3 Maart 77 Secretarii Boekhonder De onderget ekende maakt b j deze bekend dat zg door samenloop Tan omstandigheden eene verandering in de regeling van hare met nu bg haar werkzaam waren Zij neemt dus de vrijheid zich aan te bevelen 1 Bfl Toortduring bg de Begtmstigers van haren winkel die baar toen ig onverwachts in de droevigste en moeieljjkste omstandigheden geraakte hun vertrouwen hebben geschonken en daarvoor hare erkentelijke dankzegging gelieven aan te nemen 2 Bg andere Stadgenooten die haar werkzaamheden willen toevertrouwen TE HÜÜB 0E7EA 8S dezer Courant Wed J A VAS DïR BEN Gouda 3 Maart 1877 NB Verzoeke Brieven en Boodschappen te bezorgen Achter de Vischmarkt I 110 of aan de Werkplaats Lange Qroe nendaal De ondergeteekende zich aan bovenstaande kennisgeving gedragende geeft bg deze de verzekering al bet zgne in het werk Ie zullen stellen om aan alle Begunstigers door eene GHOGOLAAD BONBOKS bji W N BAAIJMAAKERS Bansftbakkek PIAMXOTE RÖÖP voor lOO Een goed onderhouden 7 0ctaafs PIANINO met Mahoniehouten kast een buitengewoon kooge voor leerlingen van de Pianoles Adres franco brieve n Bureau deze motto PiAtrmo ITSTTe Koop 175 Voor borengemelden Pr seen ZEMOOTAATSFMmii adres bi den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BOQUEWEESESU IN DB Oude Groxxwo te © otidëU 8TAMK0ZEN op bottel 76 Ct p ii op roode stammen 20 kSO DOORNBESSENBOOMPJES 16 i Roode Witte BesseBboornpjes 10 if Prös Courant van VBUCHTBOOMBlf W HEESTBBS op aanvrage veHn9gh r 1