Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1877

6 USSEUTUN heeft zijn Winkel verplaatst het DERDE HUIS naar de TÜRFMARRT ARAK ARAK ARAK per flacon ƒ 1 30 per halve flacon ƒ 0 65 bij J F Herman en Zk on en J Switzer Az Opruiming van MANUFACTUREN van af MAAIVDAG 3 MAART EN DE OVERIGE DAGEN DER V EER Westhaven bij GEBR DE RAADT BINNmANSm 7AABT RISICO SOCIËTEIT gevestigd te Amsterdam sluit Verzekeringen tegen vaste Premiën A op Schepen en Btoombooten door geheel Nederland België Daitschland Frankrgk enz B op de Goederen en Inboedels geladen in Schepen Stoombooten en per Spoor C op Geldswaardige Papieren door geheel Ënropa naar en van Amerika naar en van Oost Indiën De Sociëteit wenscht te Gouda een AGENTSCHAP te vestigen en ziet daarvoor aanbiedingen ie gemoet Woensdag 7 Maart 1877 N 19Ö4 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Onislrei eD ONTVANGEN eene roime Collectie Nieuwe I jiimiuliLiJ van af 10 GULDEN Groote Collectie Zwarte ZIJDE mmmi mmi shilets en MATTELASSÉES alsmede de NIEUWSTE Qekleurde Katoenen Eene rmme Ken in alle soorten VITTE mmmm BAHLMAJ 1 00 per V2 Kllogranffroo De Thee van l e per V Kilogram bip steeds bgzonder aanbevolen voordagel ksch gebmik BANKETHAMMETJBS ontvangen bg J MBLKERT Haven 15 200 000 SU B7MEEE geheel of bg gedeelten van dien beschikbaar als eerste HYPOTHEEK op Landerijen van TokkwDde overwaarde Adres bg den Heer J MULDER Agent van het Centraalkantoor van vaste Goederen Singel te Gouda 8T00MVERVËRIJ Chemisclie VVasschert van Gebr PALTHE Almelo Ondergeteekende AGENT via bovengenoemde op groote sekaal ingerichte Fabriek zendt de OoMeren wdeien ZATERDAG naar m a op llKtt W TA DEB PALS Bij Kaulitifif en Bentlag e Maandag Dinsdag en Woensdag tegen veelverminderde prijzen LAPPEN tot SPOTPRIJS KA ITENTONGEN APPELBOLLEN KON INGINNEBEOOD HEEKENBANKET PKINCES3EBK0OD ¥ voorhanden bg H RAAHMMIEES Haven B 17 H H Riebêrt PH0T06RAAF HARKT GOUDA bericht bg jieze dat door aankoop van een geheel nieuw PHOTOQRAFISCH APPARAAT Sciopticon bg hem steeds VERGROOTINGEN vervaardigd worden op verlangde grootte die in fijnheid verre de tot nn toe bekende Vergrootingen overtreffen daar men xeel zoo goeddes avonds als des daags met deze toestel kan werken zoo is men van geen weêr s gesteldhei d af hankelgk Openbare Vcrkooping VIK VIES BOUWASEEUS aan den PapenBoeverkade te OudeteaUr giioot te zamen 90 aren 17 centiaren Aanstonds te aanvaarden op VRUDAG den 16 MAART 1877 des morgens 11 nor in 0B Wildeman te Hoenkoop buiten Oadewater ten overstaan van dan Notaris J Q BROUWER NIJHQPF to ÜlTKAt MEVROUW BONTE Flnweelen Singel vraagt tegen 1 Mei een Om direct In DIENST TE TREDEN WORDT GEVRAAGD een Fatsoenlijke KMECHT onnoodig zich aan te melden zonder goede getnigen onder Letter Z Bureau dezer Coarant WORDT GEVRAAGD EEN BEDIENDE en een JONGEN bg M VAU DBE BURG Koek en Banketbakker STEEMÖLÊN TOT lOCt p H L Qtm blijven wJJ voortdurend de B ü H R OHOVE EACHELEOI EN uit onze Pakhuizen afleveren VRIJ AAN HUIS BBZOROD Contant met 2 iCt korting per H L bU 2 of meer H L gelijk ge nomen JAN PRINCE dl Cle Gouda 3 Maart 1877 Opeifbare Verkoopingp op DINGSDAG 13 MAART 1877 s vm 10 ure bg het Stoomgemaal in den Driemanspolder onder Slompieijk om Kontant Geld van eene belangrgke partg f van 2 WINDWATERMOLENS bestaande in Houten As Voeghouten Winapeuluw Euvelring Rolring Kuip Vloer staande Spil Legerbalken Stglen dennen Bibhouten eiken Karbeelg p m 300 000 gebikte en ongebikte Steen Informatiën bg Notaris vak heh BROEK te Zoetermêer NIEUW SIJ8TBBM z JiGKiJi sTTAiË mmiumi PINKHOF Chsj Denttute S Alexanderstraat s Oravenhage Dagelgks te consulteeren van 10 tot 4 nnr üiiïverseel Ziilveringszont Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEELZUIVEBINGSZOUT eenzeker middel tegen maagkwaten zuur bra cing hartloater enz is thans echt verkiügbaar in J 4 jakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en leele pakjes k 60 Cent te Gouda bg J H BOERS Apotheker SCHEIRraDÏGT De JOH HOFP SCHE MALZ POMMADB is geen geheimmiddel haar krachtige werking de nooidnuid te veririsschen het uitvallen der heren onmiddelgk te beletten de groeikncht der haren te bevorderen hoofdzakelgk te hernieuwen jg Scheikundig bewezen en tal van gebmikerg reeds danken aan deze Pommade een Golvend en Gezond HAARTOOISEL herkregen te hebben Per flacon i 70 Cent en 1 JOH HOFF sche Centraal Depot Amsterdao Smalle Bloemmarkt bg de Pnleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREüMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN Goud w Druk vaa A BrinkMa KENNISOEVINO ZEEMILITIE BüEGEltBESTEK m WETHOUDESS van Gouda Otlet op art 160 der Wet op de Nationale Militie van dan itn Anguatiu 1861 Slaatiilad D 72 NoodiKen de lotelingen die verlangen bq de ZEEMILITIE te dienen uit om zich daartoe Toor den let April lanatwHide tei Plaatselijke Secretarie uu te melden Gouda den ön Maart 1877 Buimemeeeter en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dkooolievek FosTtnjs van Besoen Uzendoosn PARLEMËiïïAIRK WËRKZAAHHEDERi De twee laatste weken waren niet zeer vruchtbaar op wetgevend gebied Slechts twee wetten werden aangenomen een wet tot regeling der aantluiting van de Drentsche kanalen met Duitacbe kanalen en het eerste van een leeks ontwerpen tot regeling der rechterlgke organisatie Drente vromer stiefmoederlgk bedeeld mag zich in de laatste jaren in meerdere belangstelling verheugen en deze provincie verdient die belangstalling ten volle Schatten toch aan veen zgn in den grond verborgen zg wachten alechis op gunstige gelegenheid om vervoerd te worden teh einde ruimschoots de kosten aan het verkrggeii besteed te vergoeden Tal van dorpen ga rwds in de yaenuSakMa vm naai an ds iroote vlakten die nog onontgonnen xgn behoeven slechte door kanalen doorsneden te wor len om in korte jaren geheel te veranderen Moge de wet kortelings aangenomen het hare laartoe bgdragenl Drie rapporten hebben de kamer een paar zittingen bezig gehouden Of de discussiën vruchten zullen dragen zal naderhand moeten blgken vooralsnog scheen de regeering niet geneigd het advies der vertegenwoordiging op te volgen Uet eerste rapport betrof het Indische politieleglament en Wel de bepalingen omtrent werk tudttff van inlandsche werklieden De meerderheid der tweede kamer achtte straf bepalingen in Indig evenzeer verkeerd als hier Kan hier i dienstbode den dienst opzeggen en kan geen wet noch reglement hem of haar verplichten in een dienst te jilgven i en zin en wil ook den Javaan wilde men geen dwang aandoen n daarom achtte men het wenschelgk dat die strafbepalingen afgeschaft werden Dat niet allen het Oosten in dit opidcht met het Westen wilden gelgk stellen bleek uit de discussie het oude stelsel van dwang en vaderlgke zorg ston f lijnrecht tegenover de nieuwere b inselen Gesteund door petitiën van Indische specialiteiten streed men voor het behoud van strafbepalingen die door mannen als van de Potte MirandoUe n van der Hoeven als schadelgk veroordeeld werden De minister verdedigde de noodzakeIgkheid der strafbepalingen zonder evenwel de meerderheid der kamer te kunnen overtuigen De conclusie der commissie werd aangenomen strafbepalingen achtte men onnoodig de minister kan nn met dit advies zgn voordeel doen Wat het vreemdste was in deze discussie was zeker het bezwaar dat men had om de regeering dvies te geven het was volgens een der leden in strgd met de bevoeg4heid der kamer en ook de waardigheid der kamer zon er niet bg winnen is d regsering het gegeven adviea in den wind sloeg Hoe ditwglB hebben de reohtei denr kroon reeds geen dienst moeten do n als men daarÜoor minder welgevallige besluiten der vertegenwoordiging d bt te voorkomen Een andere conclusie was der regeering al even ongevallig Zg bebof de goederen der vroegere Doopsgezinde gemeente te Dordrecht Deze gemeente was op één lid na uitgestorven en dit lid had als koster en diaken l t genomen van de bezittingen dier gemeente een huis en een kapitaal op het Grootboek na zön overlijden was h t bezit overgegaan op zgn broeder en deze had het gelegateerd aan een vrouw die in het bezitvanhet legaat gekomen een en ander te gelde had gemaakt Later vereenigden zich weder eeuige Doopsgezinden te Dordrecht en deze eischten teruggdve dier bezittingen tot nn toe evenwel te vergeefs Een verzoek aan de vertegenwoordiging om herstel gaf aanleiding tot de bespreking die eindigde met de aanneming eeoer conclusie in strgd met het gevoelen der regceriug Een tweede conclnsie in een zelfde zaak nn echter van de Doopggezinde gemeente te Maastriebt werd mede aangenomen En is nu herstel niet meer mogelgk dan is het toch zeker wenschelgk dat weÜelgke bepalingen re Ü n hoe kerkelgke gemeenten kunnen ontbonen opgeheven worden tegenwoordig vooral van het hoogste belang bg den strijd die in de Hervormde kerk heerscht eu waarvan scheiding en verdeeling in verachillende gemeenten te vreezen is Goed en goedkoop recht ia deeisch üereed sedert jaren aan verschillende ministers van justitie gesteld is Goed bezoldigde rechters a n noo dzaka l gk om gosd techt te verkrggau De regeering moet ia ds gelegenheid zgn de bekwaamste rechtsgeleerden tol rechters te kunnen benoemen en daartoe is verbooging der traktementen noodzakelgk Het bezwaar aan die meerdere uitgaven verbonden is gering als men bedenkt dat de werkzaamheden van verschillende rechtbanken zoo gering zgn dat zg zonder eenig bezwaar kunnen opgeheven worden Wat bg een vorige wet met de provinciale gerechtehoven gebeurd is vermindering van het getal doch betere bezoldiging der rechters heen de minister nu voorgesteld voor arroudissements rechtbanken en kantongerechten I Ie algemeene beraadslagingen over de rechterlgke ontwerpen waren niet belangwekkend Te dikwgls bleek in de discussie dat niet het algemeen belang maar het belang van de hootdplsats van het kiesdistrict op den voorgrond stond De rechtbanken zgn de middelpuDten van beschaving op kleinere plaatsen waarom dan niet consequent een rechtbank in iedere kleine gemeente gevraagd waarom de eene gemeente bevoorrecht boven de andere Het kostte den miniSjter weinig moeite om deze mi andere bezwaren op te lossen en krachtig werd hg in deze pogingen door verschillende vertegenwoordigers gesteund Het eerste ontwerp werd dan ook met overgrooto meerderheid aangenomen zonder dat men daaruit evenwel het gevolg mag trekken dat de lokale belangen zich niet meer zullen doen hooren als de plaatsen bepaald moeten worden waar rechtbanken gor vestigd zullen zgn De onderwerpen toch in het eerste ontwerp f iregeld waren daarvan geheel afgescheiden ooreerst werd bepaald dat ook voor rechters het zwagergchap zal ophouden door het overIgden der vrouw opdat de regeering zoo weinig mogelgk in haar keus zal belemmerï zgn Een amendement van den heer Lenting om de rechterlijke ambtenaren die tot leden der tweede kamer benoemd worden tgdelgk te doen vervangen doch hun het genot van twee derde van hun traktement als wachtgeld td laten werd afgestemd omdat van tgdelgke aanstelling van rechters ge i sprake kan zgn zonder inwenk i I te maken op de onafzetbaarheid Te recht werd ook gevraagd waarom bijzondere bepalingen voor rechterlgke ambtenaren noodzakelgk waren burgemeesters schoolopzieners inspectenrs van het lager onderwg worden niet vervangen en zg toch kunnen ook moeilgk gemist worden Met het oog op de GemeaAte nniveraiteit ta Amsterdam werd bepaald dJtX de graad van doctor in de rechtegeleerdheid moet verkream zgn aan een rijks of aan een daarmede g gestelde nniversit t Een tweede amendement van den heer Lenting om de aaubeveliugen der rechtbanken te behouden werd met een kleine B rderheid aangenomen Wezen de tegenstanders der aanbevelingen er op dat deze niet zelden een middel zgn om de verautwoordelgkbeid van den minister te dekken die zelden buiten de voordracht kan gaan de voorstanders der aanbevelingen vreesden bg afschaffing te grooten invloed van het openbaar ministone Voortzetting der discnssign o er de overig ontwerpen in deze week In bet verslag over den toestand van het hooger middelbaar en lager owlsrwgs ov ï 1875 onlangs bg de vertegenwoordiging ingedie nd wordt ook verslag gteeven van een inrichtmg in deze gemeente die nog niet genoeg gewaardeerd wordt in het belang dtar inrichting yindt een uittiaksel uit dit veratag hier een plaats De berichten omtrent de bnrgeritvondschool ie Gouda tuiden zeer gunstig zoow l door haar I organisatie als door de groote belangstelling die zij bg de bevolking ondervindt mag deze school als een der beste onder de buigeravond scholen genoemd worden r Het gemeentebestuur toonde eveneens hoeaper het den bloei der inrichting op prgs stelt door terstond de vermeerdering van personeel verhooging van bezoldiging tia andere uitgaven toé te staan noodzakelgk gewqrden door de anzienlgke vermeerdering die het getal le lijige bg het begin van de cursus 1875 76 onderging en de daaruit ontstane noodzakelgkheid tot spliteing van twee klassen in paraJUel aideeUngen De meerdere kosten bedroegen daardoor meer dan ƒ 1000 In Dec 187S was het getal leerlingen 134 23 meer dan het vorige jaar Van de 66 jongelieden die zich voor het toela ngaexamen ladden aangeboden werden 52 toegelaten Het eindexamen werd slechte door 2 leerlingen afgelegd waarvan een slaagde Het getal leeraren is 10 Moge deze inrichting meer en meer strekken tot bevordering van net doel waarvoor zg opgericht is de vorming van een goed ontwikkelden ambachtsstand BUITENLAND BniiciilaDdscb üverzickl Uit Parij wordt gemeld dat generaal lynatieff op 15 en 18 de r te Weenen wordt venrujbt en vooraf Berlgn Londen en Parijs zal beeoeksB Voordat deze reis is volbracht zullen de qiogeodhedea uiet Op de Bussiaoke circulaire antwqoiden en tot zoolang althans de vrede b waaid b jven Ook voor het overige meeot men sgn 4 vooruitziohtea op het behoud van 4 a vre g niet ongunstig Eeu telegram uit Londen meldt dat en ntU Iguatieff niet in die hoofdstad komen tal maar e P rga eene bijeenkomst hebben zal oMt yéUfMl Schouwuloff Generaal Iguatieff sokgat dw BMt vooruemeos te zgn siob reohtgtreeita t de Scdnt il de beliogitrlling Id itn iorietHtt kt TW nienwiag bkkei If i