Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1877

fe s ï Jiitil Vrijdag 9 Maart 1877 N 195ö GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GEVESTIGD TE Xj E I 3D E 3iTKantoor AALMARKT No 13 DIRECTEUR F DB RUIJTER Pmctizijn en Candidaat Notaris Deze Maatschapp strekt tot inkasseering van SchnldvorderingMi zoo noodig door rechtsvervolging of andere gerechtelgke middelen en tot VËRWAAR60RGING van de tot dat einde eventueel te maken kosten om zoodoende de Leden in de gelegenheid te stellen om ZONDER BETALING VAN EENIGE GERECHTSKOSTEN hunne rechten tegenover nalatige Debiteuren te handhaven De Contributie is gering terwyi de zaken MET DEN MEESTEN SPOED worden behandeld en afgedai u Op franco aanvraag worden de Statuten franeo toegezonden tl0or de taat0cl appt i g evestigd te LEIDEN worden IN ALLE StEDEN EN PLAATSEN DES RIJKS HaUAe Persoiien als MHK VBJUi gevraagd Zonder goede references onnoodig zich aan te melden Franco brieven aan de Directie DE GROOTE MAGAZIJNEN 41 mm Bi mi VERKOOPEN HET GOEDKOOPST UIT GEHEEL PARIJS 8 Bii6 Montesquiea F A R IJ 8 Rue dea Bons Enfants 18 20 en 22 QFEra M HET ZOmSEISOEN Stalen Catalogussen van tgeen voorhanden is en GeiQlnstreerde Catalogussen woiden kosteloos gezonden Alle zendingen van goederen z n franco aan huis vr van inkomendp rechten ï Drie Honderd Galden Beloenlng Daar br een gerucht verspreid wordt als zonde de ondergeteekende BOTER hebben ver kocht die met vreemde bestanddeelen vermengd sonde xgn geweest of niet aan de bepaaldewicht hebben voldaan zoo looft hg bovengeDoei9de som uit aan ieder diezulks zal kannen bewsMB H aiJKËLIJKHUIZEN Landbonwer Karnemelkslooi De Notaris A N MOLENAAR Ê m gevestigd te WaMinxveen zal ten fKmS9 verzoeke van z nen principaal den fleer G BERKOÜWER te 2 t nAuiïen die wegens voortdurende ongesteldheid verhinderd woidt langer zgne zaken voort te zetten PUBUEK VEILEN EN VERKOOFEN eea sterke mime zeer solide en modem ingerichte MUND KOREN TBS PELMOLEN waarin sedert meer dan 25 jaren de zaak met het beste succes is uitgeoefend met flink Boerengemaal en maling van Granen tot meel en bloem voor eigen rekening Voorts het daarbg behoorende zeer solide an net ingerichte w mx zeer geschikt om in tweeën te worden bewoond met mime SCHUREN HOOIBERG DORSCHVLOEB PAARDEN en KOEIENSTAL ruim BRF TUIN en BOOMGAARD mede zeer geschikt tot uitoefening van het Boerenbedrgf Alle staande of gelegen even buiten het dorp binnen de gemeente van ZEVENHUIZENt De veiling wnfln HRo 21 Maart IBVl De aftlag P woenadag j jg jj art 1877 lieiden des voormiddags ten elf ure in het Logement Het flof van Holland van den Beer H van dik BEN te Zevenhuizen Aanvaarding bj de betaling der kooppenningen op den ersten Mei 1877 Oe helft der kooppenningen kan als eerste Hypotheek op het goed gevestigd bljjven bmiddels uit de hand te koop Nadere informatiin zjjn te bekomen bg den beer G BERKOÜWER en Notaris MOLENAAR voornoemd De Veil eonditiën zollen ten Kantore van laatstgenoemde 8 dagen te voren ter lezing liggen Openbare VrUwllllge Verkooping De Notarissen NIERSTRASZ k VOORHOEVE resideerende te Rotterdam zgn voornemens bdaarine last hebbende om op DONDERDAG den 22 MAART 1877 bij opbod en op DONDERDAG den 29 drazelfde maand hy afüag beide dagen des voormiddags ten 11 ore in het Logèmsnt cdb Zaui te Oouda ia het openbaar te Veilen en Verkoopen V Bene BOÜWMANSWONING met onderschridene daarbö gelegen perceelen nitmontend WEI HOOI en BOUWLAND met elkander groot 32 hectaren 11 aren 50 centiaren in den Znidplaspolder onder de Gemeente Sa 2 24 hectaren 29 nen 40oeBtiBt nnitmniilend WEI HOOI enBODWLAND nabfl ket voorgaande in denzelfden polder onderde G mewte Waddinanetn AUai aMr ganM nkgana ook door aoKede varhnring hgzoBdstr geachikt root geldbelegging Biosder omschreven bg aanplakbiljetten en t adverteniian in de Nieuwe Rotterdamsche Goamt torwgl nadere inlichtingen zgn te vei kzmnn t n kantore van dé Notarissen NIERCTRASZ È VOORHOBVS aan de Geldersehe £ ade Uo 21 j Rotterdam Tan af 25 Ir en hooger Mevr PRI CE Rattenslngcr VRAAGT BENE P G goed kunnend aa ij en en Str eken Mevrouw P R I N CE de Jong TURFMARKT H 87 VRAAGT EEN A NIET BENEDEN DE 14 JAAR Mevrouw INGENLUIJFF verbuigt tegen Mei a s een NIET beneden de 16 jaar Openbare Verkooping teGouda op MAANDAG 12 MAART 1877 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis Hbt Schaakbobd aan den Kleiweg aldaar vaneen kapitaal aan den Langen THendeweg op den hoek van den Vogelenzang te Gouda wflk D Nr 33 met e PAKHUIS en ERF daajrachter inden Vogelenzang wjk M Nr 2j Znnde in et Huis een mim Voorhuis viet Kamers Mree Keukens eene Werkplaats ZolMren tieen verder tot een goed en gemakkelyk in ri t Winkel en Woonhnis behoort Het Hoia is breed aan den Tiendeweg ongeveer 8 meters en in den VogelenMUg ongeveer 14 meters en de TABAKS en KRUIDENIERSZAAK wordt daarin uitgeoefend doch het is om zgne gunstige ligging geschikt tot nüoefening van alle winkelui en Te aanvaarden l AprU 1877 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUUN DROOGLESVER te Gouda Piano 56 Eene in goeden staat en welluidende PIANO van Raaii 6 Oct zeer geschikt voor eerstbeginneuden wordt voor bovenstaanden prijste koop aangeboden Adres franco onder letter M bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier M zm Wil men netjes Haar of Baard verwen in blond tbruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAUCHROMATIQUE 2 de flacoa gemakshalve 42 Blauwe Postzegels Postwissel of op Rembours by THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein No 32 Amsterdam UCBTRl ST Uit MOUTKRUIDEN en de fijnste SUIKER samengesteld zgn de JOH HOFF SCHE BORST Malz Bonbons een onwaardeerbaar Huismiddel bg HOEST HEESCHHEID VERKOUDHEID en hebben reeds ontelbare door beangstwende HOESTAANVALLEN geplaagde Igders door bnnne onmiddelgk kalmeerende werking de lang ontbeerde NACHTRUST verschafi Doeltreffend is het 4 Bonbons in een kop heete melk te gebmiken In Blauwe za es ik 30 Centê verkrggbaar JOH HOFF sche CentraalDepot Amsterdanu Smalle Bloemmarkt bg de Palësstraat F 250 Gonda y Druk van A Brinkmaa M ouda bg J CvanVREUMINQflKide Wed A C SGHOUTE Bij deze Ooorant beboort een BiüvoegseL Kennisgeving INBIOTINOKN WBLKB GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS aii Ooada Gelet op art 8 der Wet vnu den 2u Jaaq 1375 SUuUtbUd n 6 Doeu te veten Dat si op beden verf uaaiag hebben vnleend m deD Heer H OVËREIJNDER en zqne Teohtrsrkrygegden tot het Blutsen na een Stoomwerktug is s jne örattcrif in bet p nd gelej n aan de PeperstnMt gefeekend K n it ka laeter Seetie D tfi 17S0 Gitttda fea da Maart 1877 Buroemeester ea Wethouders voornoemd De aecwfairis De Burgemeester D ooot EVBa FowreuM yam Btaaai J Jzmixmem RAröORT VAR Ol KAMER VAW KOOPHANDEL betrdbnde de nttbreiding van de Wet hondénde maatregelen tot het tegengaan van overOhtigen arbeid ea verwaBrloozi i £ vui Kinderen Wi misaive van Uwe Eie van 2Jan l 77 leAfdeeling n 158 worden aan onze Kamer eenige vragen gedaan omtrent sommige booidoxiniön die iq aanmerkite MMl ba eene uitbreiding der wet van IM Septemfeer 1874 Sthl n 130 Ker wg daartoe overgaan rg het ons vergund eene algemeeue beschouwing te doen voorafgaan Onse nyVerbdd verkeert in eenigszins bgzonderen toestand Ong Und levertgenoegzaam geen grondstoffen op Deae moeten van elders worden aangevoerd en aga derhidve t transport kosten Sleehts geringe inkomende rechten worden r geheven meer uit een fiscaal dan uit een beschermend oogpunt waardoor de vreemde met den inlandschen fabriekant concurreeren kau hetgeen dan ook geschiedt in meest alle artikelen die onze ngverheid produceert In enae O L Bezittingen hebben wy de differentiëele rechten opgeheven wsardoor deze rgke i ewesten voor deu vreemdeling evengoed üa voor den Nederlander openstaan Onze naburen Dnitschland Frankrök en België heffen vrg hooge beschermende rechten sommige fabriekaten zgn zoo goed als geprohibeerd zoodat onze voortbrengselen d r een bgna niet vol t houden concurrentie aautreffen Onta arbeiders gn intellectueel en physiek wdMg ofitivikkeld en Staan zeker met die in het buiteilland en vooral Engeland ten achtere Het is verre van ons dat wg de vrge handelspolitiek die onte regeeringen vooral in den laatst i tgd voorbestaan hebben veroordeelen Ook nemen wjj aan dat ket algemeen Detet ial varen bg vrge ddn beschermde Ngverhfid Een en ander neemt echter niet weg dat onze indnstrie een harden ftrgd te strgden heeft en dbt men haér niet dan in de uitsterstenoodzakelijkheid meer lasten nlóet opleggen Zij is eène zwakke pknt die weinig stormen verdragen kan sot a r gedood te wotdw Ook inhet belang t n den erkm n m oet men bgtUnder r nt ihtis z n Men zou door hem te Veel te wiUen oesofaenaen de nvjverhei4 k Ui Ben dooden d doea kwgnbti ea dan töti bet t van dw aiMidn ttatburlgk van veel dediter conditia eidMi Het is met die beschouwingen voor oogen dat wg de vragen zullen beantwoorden Vooraf echtör meenen wg dat uitbreiding der wet van 19 Septeib 1874 Sthl n 130 prematuur is Alleeii badden wg gewenschi dat de besta de wet van toepassing werd gemaakt op den veldarbeid en tevens dat leerplicht werd bevolen voor de kinderen die nog niet in fabrieken of werkplaatsen mogen arbeiden Zooder deze toch treft de wet het doel met dut zg zon kunnen bereil en Voor het overige gelooven wg dat men voor hst oogenblik het düubg laten moest Nauwelgks een jaar is de wet in vol e werking Eerst sedert korten tgd mogea kinderen beneden IS jaar niet werkiaara zgn Niet zonder moeite beeft de industrie zich daarnaar ingericht Wg moeten erkennen dat de ijivoeriag Aei wet beter afgeloopen is dan wg verwacht hadden maar toch menige tak van ngverheid heeft daarbg geleden Na de industrie nog niet geheel genezen is van de wonaen gesUgen door genoemde wet achten wg bet gevaarlgk deze nu reeds uit te breiden Wg hadden vuor onze fabriekanteu eenogen tgd verademing en rust gewenscht Wij gaan nu over lat de Iwantwoording der vragen Vraag I Behoort de wet van 19 Sept 1874 Stbl n 180 te wdrdën BitgetBreïd hi dier voege dat naast een volstrdct verbod van arbeid voor kindereu beneden een bepaalden leeflgd de yet voorschriften mhoude tqgen overmaligen arbeid van kinderen boven dien leeftgd en van jongelieden Antwoord Over epnig tijdsverloop kon dit nuttig zgn Alles huugt verder af welke voor j schriften bedoeld worden Vraag II Zoo ja zoude dan bet volstrekt verbod van arbeid kuunen beperkt worden tot kinderen beneden den leeftgd van tien jaren Antw Wg zondeu dit volstrekt afkeuren Op tienjarigen leeftgd is noch bet lichaam noch de geest van het kind genoegzaam onttiikkeld om arbeid in fabrieken of werkplaatsen te verrichten Bovendien zou dit een terugtred zgn op den goeden weg De ngverheid heeft zich ingericht naar de wet Zg kan nu buiten het kind beneden twaalf jareu en zeer zoudéi wg het bejammeren dat men fiet hoofdpunt van de wet van 19 Sept 1874 Vraag III Ware voor kinderen van b v tientot dertienjarigen leeftgd een wettelijk maximum van zes en voor jongelieden van b v dertientet ivshttienjarigen leeftgd een niiaximum van twaalf uren jier etmaal aan te bevelen met verbod bovendien van nachtwerk en van te langdurig zonder rusijbn voortgezet werk Antw Bg de beantwoording van vraag II hebben wü reeds volstrekt afgekeurdihet werken van kinderen beusden twaalf jaren daarom vervalt bet bepalen van een maximum van werktijd van kinderen tusschen tian en dertienjarigen leefitgd Van twaalf tot acbttienjarigen leeftijd een werktijd van niet meer dan twaalf uren te bevelen kan nuttig zgn Nachtwerk op dieleeftgden te verlAden komt oös ook goed v opr mits in bijzo Were omstandigheden cfe overheid gemachtigd zg vergunning te geven daarvan tgdelijk af te wijken cl nd twelvht jvbi i vin ie langdurig zonder rusten te werken komt ons zeer onraadzaam voor De wet zou dan in oneindige détails moeten treden daar alle fabrieken niet gelgk te stellen zgn Bg het eene werk is meer rust noodig dan bg het andere Bovendien zou jit te ingrgpend zgn in het regeled van den arbeid door den fabriekant en eene estadige surveillance behoeven waarvoor een leirleger van ambtenaren zou noodig zgn Vraag IV Behooren de wettelgke bepalingen tegen overmatigen arbeid zich ook uit te strekken tot vrouwn onverachillig van w elken leeftgd en deze b v even als in de engelscbe wetgeving met jongelieden te worden gilgkgesteld ook in verband met de omstandigheid dit bg wettelgke beperkingen van den arbeid van kmderen en jongelieden daarvoor in menig gevat vrouwenarbeid ala het minst kostbaar zal in de plaats komen n Antw Ou komt vóór dat het wenschelgk ware allen arbeid van vrouwen in fabrieken of bg veldarbeidl te yerbi n De vrouwen zouden zich alzoo alleen bezig te houden hebben met bunde huishoudens of met dien arbeid die alleen door vrouwen kan verricht worden Jn den toestand echter waarin onze maatschappg verkeert kan dit niet De verdiensten der vrouwen en meisjes zgn bepaald in vele huishoudingen onontbeerlijk Wettelijke bepalingen op dien arbeid te maken raden wg af vooral omdat het te ingrSpend zou zgn lu de persoonlijke vrgheid die in oqs land steeds en te recht aa heog waardecrd wordt Vraag V Is als voorwaarde voor het te werk stellen van kinderen en jongelieden te vorderen eene verklaring van een geneesheer dat de krachten van den persoon toereikend zgn voor den arbeid die hg te verrichten heeft Autw Zal moeilijk in praktyk te brengen zgn Het is toch niet te vorderen van de geneesheeren dat zg kennis van iedere fabriek hebben hetgeen toch noodig zou zgn oj te kunnen l oordeelen of de gezondheid van dezen of genen jongman toelaat om daar werkïaain te zgn Bovendien wisselt in vele fabrieken het werk af zoodat de geneesheer steeds tegenwodrd zou moeten zgn om te beoordeelen of de arb c niet te zwaar is Vraag VL Verdient het Engelscbe half tlmesystem hier te lande navolging met dieji verstande dat men ook zonder w telijke invoering van schooldwang zou behooren te verbieden dat een kind van tien tot dertienjarigen leeftgd op den zelfden dag zoowe vóór 12 ure des voormiddags als na 1 ure des namiddaga wordt te werk gesteld Antw Het Ëugelsche half time system ia aanbevelenswaardig dafir waar groote centra s vaB arbeiders zjjn In ons laud en vooral in onze stad IS Uit het geval niet In de meeste fabrieken moet de arbeid geheel stil staan watpneer een deej der werklieden niet aanwezig ii Bg het half time tem heeft men derhalve een dubbele ploeg jongelieden iToOd en die zgn bepaald in buie stM niet te vfaidea Uet zou derhalve de ondergang der in ustrie zijn Daarenboven zon of de jotonan haK gfcld verdielK of de fabriekuit zoo net dubbele moeten betalen In bet eerste geval u de werkman groote finuiciêele sebade Igden Het is toth uiet genoeg zookIs i riüis ezagi Aebbi alléén voor de gezondheid te zorgen HeioArv dige te verdienen om te kunnea lev i iioet toch tiltijd de hoofdzaak zgn In het tw ede geval zou menige industrie tegen een zoodanige vermeerdering van arbeidsloonen niet bestand i zgn en haar wefk moeten staken Al daareaii V é