Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1877

♦ TERIHG LONGZIEKTEN VER OUDBEID HOEST TEER CAPSULES YAB GüTOT TEER YAH 6ÜY0T Geconcentreerde Likeur EENE GEBnUlKS NWIJZING IS BIJ lEDüRE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GuYOT apotheker te Parys wil gehruikeii gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GÜYOT m DBIE KLECRiaT op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bij J C Zcldenrijk droogist en In de meeste A pol heken te bekomen I De vergelijkende analyse heeft bewezen dat de namaaksels van de edite varsehillen door hunne umenstelimg en de hoeveelheid leer die zij bevatten De heer Guyot kan slechts de bereiding waarborgen der vaa zijne bsndtsekning vaorziene productea boven ooit lohooldwang te pas komt dan is het wanneer men dit systeem wil invoeren Het byna zekere gevolg zon andera zjja dat in plaat van school te gaan vagabondage iu da hand werd gewerkt Vraag VII Behoort de wet aan kinderei jongelieden en vrouwen Jaariyks enkele vrije dagen in Engeland vier geheele fef acht halve Ti e dagen te verzekeren hetz met hetzij sonder oehoad van loon Antw Komt ons niet noodig voor Wanneer men de Zondagen de algemeen christelijk erkende feestdagen de kermissen die in de meeste gemeenten nog gehouden worden bjj elkaii ler telt dan zyn èr vacantiën genoeg Daarenboven door de wet te geven vrije dagen met behoud van loon zou zeer arbitrair en bijna niet in te voeren ziJn men kan toch den fubriekant niet noodzaken arbeid te betalen die met geleverd wordt Hel gevolg zou ook wezen dat even als wi bg le beantwoording van vraag VI aangaven op die vrjje dagen meest alle fabrieken zouden moeten s staan Wdlk enorm nationaal verlies zon dit niet opleveren Vraag VIII Moet de wet van toepassingajjn op iabrieken en werkplaatsen of moet zg ich Ststrekkeu tot allen voor loon verrichten rbeid Wenschelijk is het de Vet met alleen op fabrieken en werkplaatsen maar ook tot allen ▼ oor loon verrichten arbeid van toepassing te maken Waarom zou men b v voor den fibriekarbeider meer zorg dragen dan voor den billardiongen Vraag IX Is in het eerste bg de vonge vraag bedoelde geval het begrip van werkplaati voor eene ondubbelzinnige wettelgke omachrfl▼ing ▼ vatbaar 01 is dit begrip op zich zelf in de toepassing aenoegzaam duidelgk Of wel verdient het de voorkeur in de w€t als weilcplaats aan te merken elke plaats waar b v ier of vjf personen gezamenlijk arbeiden Astw Hoe moeil k het ook zü men moet trachten het begrip van werkplaats ondubbelxinnig te omschrüvec Dit afhankelijk te maken van het aantal Mrsonen datfrerkzaa © i is nipt aan te bevelen iga toch kleermakers schoenmakers enz 4ie slechts één kn aap ie hun dienst hebben Y a g X Kan indien het wetsontwerp alzoo op aenigerliei wüie pon i aanwflst op welken rbeidnei van toepassing is de uitzonderingsbepaling der wet vaiJ 1J74 voor chuiseljjke en persoouijke iiensten niet vervdlen Aptw Indien mSn eene goede formule kan Tinden die aanwgst op welken arbeid de wet van toepassing is dan ïou de nitzonderingsIwpaling der wet van 1874 omtrent huiselyke n persoonlnke diensten kunnen vervallen Vraag XL Worden er afzonderlgke inspeciaors vereischt om te waken voor de nakoming dw nieuwe wet tw Blijft de wet looals zj thans is dannp irfier gew inspecteurs noodig Of zü nuwT Twandering der wet noodzdielök zullen w i4ni hangt Van de soort en uitbreiding der watielöka bepalingen af Inspectenrs hebben dat tegen dat zg door han vrgen toegang in fabrieken en werkplaat en meer kunnen opmerken dan noodig is om den arbeid der jongelieden na te gaan Geheimen voor den fabriekant va hooge waarde knnnen ig ontdekken en aan Zfln concurrent mededeelen Oaarbg zullen inspectenrs niet bevorderen het Bstige van het hoofd der fabriek dat toch groote inrichtingen zqne waarde heeft BUITENLAND Biitenlandsch Overzicht Be reis vao Generaal I natieff it het onderwerp at Be itaatkiuidige beriehten en overwegingen Alloki btweegiedencD worden er voor aangevoerd De nneml is nur Parqs vertrokken waar by langer de kt te vertoeven J t BeriijnMhe Bt gtr Znimj bericht dat een zijner medewerken over het doel van de rei van generaal bnatieff een onderboad bad met den secretarie prins SeietleC Dete antwoordde oatwijkeud Daarentegen TCtUiaid k $ oitdinkkeljjk dat Bnaland niet lioh ialatn e aft kt veontel om is Ttffkije een proeftijd te lateu iftsr zqbe zi k e üze was de geheele constitutie niets dan chyii eu bleef de toestand der christenen even bedeulcelgk als vroeger Indien het tüt oorlog kwam zou die niet hoofdiakelijk in Azië worden gevoerd en dk wnarsohijulijk zelfs uict bet tooneel v iu den strijd sijn RusLiud bevorderde niet de vorming van ïelfstandige Slavische talen Omtrent di jongst ouderlundeliugeu ove de Oostersohe zakeu wordt aau de Kbtn ZeU door eeu geloofwaardig oorrespondent gemeld dut in houfdziiak het volgende heeft pl iats gehad Vuor eenigen tgd heeft de Kussische regeeriog aan de Ëagdtehe opvertrouwelijke wijsc doen opmerken dat de eirculuire in het eind van Januari verzonden nog met was beantwoord Bg dcse gelegenheid of later maar tengevolge d iarvan gaf Engeland in over eging of men niet Tnrkije een jaar laten zon voor de toepassing der hervormingen Busland wee dit niet onvoorwaardelijk van de hand maar liet doorschemeren dat het zich daartoe zou laten vinden mits de niogeudhrden gezameulijk wilden handelen wannttr na hit lerstrijken r u eeu jaar de toestand nog t veu oiibcvredigeiid wa Dan ware de oorlog te vcrmyduu X ituurlgk kon of wilde Eugeland niet de verai JwoordiUjkhcid op iioh nemen voor de waarborgen die Uuslaud verlangt en daarmede liep de zaak voorloopig af Maarwanneer Turkije wiiarborgen weet te geven die Rusland kunnen bevredigen dan blijft de vrede bewaard Deze oorrespondent gelooft niet dat Turkije er toe komen zal de ontwapcuing vanllnaland te verlangen Het zou dun ook eeiie groote onvoorzichtigheid wezen eu eenvoudig het land de te sneller ten ondergang voeren Nadere berichten over de iianiönstelling van de Servische Karaer beveatigen dat Ie conservatieve party m a w de oppositie daarin de meerderheid heeft met een meerderheid van 21 Bleiumeu werd de reactionaire afgevaardigde Topuzowitoh tot ptesideiVt verkozen v in de benoeming van den regeeringscandidaat was geen sprake De samenstelling der Kamer was een der voornaamste redenen waarom deze onmiddellijk na het goedkeuren der vredesvoorwaarden werd gesloten Toch is het liberale Kabinet op den duur niet houdbaar wellicht zal na verloop van eenigen tijd waniieer de rust iu het land is wedergekeerd weder een nieuwe Karaer worden verkozen volgens de gewone voorschriften Dat middel zal echter wel niet baten na eeu oorlog die het land op den rand van den ondergang broBht hebben de liberalen vooreerst uitgediend Ue anti Ruaaisohe stemming duurt in het land voort eu Vorst Milan heeft de levering van de koningskroon moeten af bestellen Met een koniuVlijke boodschap is Zaterdag de vrij onvruchtbare zitting van den Pmisischen landdag gesloteu Hoewel verschillende belangrijke werkzaamheden aan de orde waren is weinig meer afgedaan dan de begrooting over 1877 78 zoodat de meeste belangrijke onderwerpen o a ook dat betreffende het lager onderwij zijn aiuigehoudeii tot de aanstaande najannzitting De Duitsohe Rijksafgevaardigden weten nog Itijd niet hoe het deficit van 35 millioen moet worden gevonden wéarsofaijalijk zal het deu ouden weg opgaan gaangeen v rhoogiug der bydragen geen nieuwe belastingen althairt niet zonder geheele hervorming viin het belastingstelsel maar bezuiniging de vraaafis echter of men daarmee ver genoeg zal koinen Op de dezer dagen door Bismarck gegeven i arlemeiitaire receptie verschenen drie Elzasser autononlistische afgevaardigden die uatnurlyk uiterst beleefd werden behandeld Het is Thiers gegaim als een ond strijdrös als het de krijgsklaroen hoort steken spitst het de ooren en wil met zyn stramme ledeu zijn voormalige makkers volgen Zgii oude liefhebberij voor militaire zaken heeft Thiers wakker geschud nit zijn rust Tot voorzitter gekozen der oomuiissie van rapporteurs over bet wetsontwerp van deu heer Laisant strekk e om den militairen dieusti ioht tot 3 jaren te vermimlereu heefl de voormalige preaident der republiek eu dilettaut krijgskundige nogmaals uitvoerig zijn thcorieu over militair organisatie uitgesproken Terwijl hij het stelsel van groote effectieve legers bestreed verdedigde hij den langdnrigeu diensttijd Oorlog is altijd oorlog en om dien te voeren moet men Jude soldaten hebben éen soldaat van driqarigen dienrttijd is eene utopie een droomheid van mensohen die geen reken chap honden legrnwoordightid in de commissie haar rapport oiguuatig voor het voor tel uitvallen daar van de 10 Uden i er tegen en i er voor zijn De lemocratiselie i eerderheid der kamer van afgevaardigden van de vereenigde staten heeft geprottstcerd tegen de proolamotic van den heer Ilnye tot president Z j meende dat de keeren Tilden en Heiidriukx die 130 slemmeu krrgea hadden bebsoreute worden geproclameerd De rede die de nieuwe Preaident der Vsrreaigde Staten heeft gehouden na de aanvaarding vuu zijn ambt heeft een verzoenende trekking vooral ten opzichte van de Zuidelijk Staten wanrv m de toestand abi minder gelukkig wordt voorgesteld ea met recht I e houding van Hayes iu de school kwestie is niet duidelijk in het telegrafisch bericht wordt gesproken van vrije soholen Oratreut het nieuwe ministerie in de Unie ontvangt men nog geen afdoende btrichteii Althans is de keuze tan sommige leden van het nieuwe kabiaet nog niet gtheel zeker Alleen schijnt vast té staan dat de heer Sherman is aaagewezeu als minister vali financiën en de heer Evart van New York als minister van buiteulandsche zaken Algemeen wcrdt dit eene góéde keuze geacht en men vertrouwt dat de Senaat die zal bekrachtigen Ovir het giheel genomen heeft de heer Hayes bg ziju optreden eea goeden indruk gemaakt Hjj begon anmiddelgk met de verklaring dat hg zich het vertrouwen van de gansche natie hoopte waardig te maken niet alleen dus d t van de leden zijner partij lutusschea heeft de nieuwe president geen gemakkelijke taak Veel van hetgeen onder zgu voorganger verkeerd wiu zal hij moeten goedmaken En bij de tegenwoordige stemming van het huis der vertegenwoordigers ui dit vrij wat moeite kusten Üaarbq komt dan dati de rechtschapenheid van vele republiekeiusohe ambtenaren volitiekt niet boven verdenking verheven ii eu over het gebed h peil dele Amerikaknsche staatslieden niet zeer hoog staat Ook bij den besten wil en de grootste zuiverheid van bedoelingen zonden das de pogingen van den president in velt opzichten kunnen falen Maar reen zal hem nu eent eeuigen tgd aan het werk moeten zien Laatste Berichten St Petersburg 7 M rt Aangaande de keizerlijke verordening van 3 dezer betreffende het vp men van een nieuw legercorps verklaart het org a van den Minister van Oorlog de Inmlide op de stelligste wgze dat deze maatregel alleen genomen il ter uitvoering van de in 187 ï aangenomen miliUire reorganisatie van Ruiland Berlijn 7 Maart Tegenover de tgding omtrent het luiten van eene Russische leeuiiig in NederUud verzekert de Honen Kurier in overeensl inming met andere liiir ontvangeu berichten dat tot dusver nog niet het voornemen voor dergel keflnancieële operatie bestaat Washington 7 Maart Het nieuwe Kabinet is aldus sameiigesteld Evarts Bnlleiilaiidsehe Zakes John Shirinan Financiën Mac Racy Oprlog Bichald Thompson Murine Devpiis Justitie Key PostwezsB Cari Sohurz Binnenlandschw Zaken J JONKHEID en Kchtgenootp botuigtn hnnneu hartelflken dank voor de blflken v beUngstelling en vriendschap ondervonden bg hnn 40 JAJlIGE ECHTVBBEENIGING Bloemendaal bg Gouda deiji 8 Maart 18W Commandftalrc Vepootscliap L DR006LEEVER FORTDIJR H oTTE RDa Mt Zuidblaals n 48 CoMMissiï vÜp Toezicht db Hmm Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G V4N SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAp Voor Gouda en Omstreken knnnen de P POSITO S gestort worden bg den Heer Mt JFOETÜIJN DBOOOLEBVBtt Advocaat Westhaven n 204 te Gouda Tolgwi qpn ie gn Kantor verkrggbaur B kMwi deze neem ik de vr tieid het geSeid pnbliek van GOUDA en OMSTREKEN te beriehten dat ik een net en wei ingericht Pbotograflsch en Antotliypisch Atelier waar tevens een Wachtkamer aan is verbonden heb geplaatst aan de Bleeheruingel ieganover de Kazerne te Gouda alwaar ZONDAG a s 11 MAART te beginnnen Geretoucheerde Photoffrafiën en Geëmailleerde Kooldrukportretten zullen worden gemaakt en wel tegen den billeken nrgs vao ZMVMN net afgewerkte PORTRETTEN d ÈtlN GULDEy g ZONDAG 18 het Atelier van 9 tot 5 uur geopend L U SERRE PHOTOGBAAF Weeirdsingrt n 382 Utrecht P a CRAIJONPüBTItETTEN worden vcr vaardigd Levensgroo t waarvan Modellen ter bezichtiging zijn MevrTde Wed F van BOVENE vraagt met MEI een lïEÏIBf lïSJS als MEID ALLEEN van de P G en die bekwaam en gewoon is FIJNE ïfEDBËLEN te bewegen n et hulp van een VVERKVROUW Toor ruw werk 80 Gld Loon behalve verval niet boven de 25 jaar Voor een Heer die igna bezighedea buitenshuis heeft betaat gelegenheid ter verkrijging van KOST en INWONING Adres franeo letter O G Bnreaavandit Blad D e ondervinding heeft geleerd dat vele Ijjders aan het zoo lastige als onverdragelgke Rhnmntiek nog onbekend zjjn met bet enige radiuide hulpmiddel dat reeds duizenden heeft veriest van hunne pQuen want nog ïs r ecB ontelbaar getaj Hjders dat de proef nog niat beeft genomen met de ontelbare ABSHAÜBBIN S j Anti Rhomatlsctie Watten daar diegenen welke proef hebben genomen ook binnen weinige dagen verlost worden van alle umatiek Jicht Kramp Rhumatische aandoeningen in de mg en in de zyden Hoofdkrump enz Daar dit middel uiterst goedkoop en daarby zeer gemakkelijk en eenvoudig san te wenden is zoo hebben die Igders welke de nitwerking deser Watten nog niet beproefd hebben geen voorwendsel n eer om de proefneming knger uit te stelldn Lijders de afwisselende vooijaars weersgesteldheid dreigt n met een nienwen aanvtd van Rfaumatiek Flanel Baai Jicht ueteldoek en allerlei in en uitwendige geneesmiddelen lieten u vroeger in den steek de Abshanbbin s Watten hebben nog niemand in hunne heilzame uitwerking teleurgesteld een aantal attesten van dankbare herstelde Igders zgn in het bezit van den ondergeteekende om ïulks te bewijzen eu sommige daarvan van tgd tot tyd in dit blad openbaar gemaakt Alleen zorge men de cA e te bekomen door zich te orWttiigen oi elk ptikje is gerold in blaauw papier ordende de namen van al de depötnonders en onderteekend door den Hoofddepóthonder A BRBETVELT Az te Delft Die deia Wattefi o 4 verkrygbaar heeftgesteld 80 ets per pakje bj T A G VAM DETH Gouda Wed BOSMAN r A PRINS Zevenhtizm T W DEN UIL Schoonfmtn 3 GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDUK CaptlU a d IJttd A REIJNART Oostooort Rotterdam J H KELLER ir zOtiiS Wesfc Wagenitr in alle Binnen en Buitenlandsche Dag bladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Barean van A Brinkman te Gouda Een Afsobrift is voldoende Genezing van UeeScbliotd door middel van de zoo gnnstig bekende RIJIAKDSGHE DRI1IVEN 60RST H0M6 van W H ZICKENHEIMER te Maim Nömegen 20 Mei i876 WelEdele Hwr V Ik moet U by dezen mynen hartetgken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene fle h Borst hanig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige Heeschheid genezen Met dankbaanieid verblyf ik UËd Dienaar J HENDRIKS RusLAKoscHB DRÜIVEN BORST HONIG alleen echt verkrgghaar in i flacons i fl 2 in cons fl 1 in V flacons it 65 cents voorzien van een capsule met nevensiaaud fabriekstempel te Leiden E Noordijk Ondewattr t Joakur tdenbarg Sotterdam C J W Sa bi i Apolh Xijtvi t C J van Gisliel SchaonhoM i Wolff 4 Zoon Drgf Vternrj A vso Veen ITüddmxteell f vaa Eeuwka Woerden W H vaa Dlfplni SomU bij r H k Wolfr Jlf um aid It L VirotuMa k ZooD Apotb Sodéffravtn P Venloot Bottonf K 1 na TVoat Jhlfl L vac I enwea t OrmtmiMft 1 L F C Solbllti Apoth Bmttnwmit W Htadril BfastneU 1 Q dun HartM BiUtfertli wt4 ét Hmat Staatsloterij 3e Klasse Op No 13920 is gevallemde prys van 1500 waarvan 2 20 zyn verdebiteerd door I KOUWENBERG BlaekensiBgal op DINGSDAG 13 MAART 1377 voorm ten negen ure in het cHotel Scholz aan de Spoorwegstraat te Gouda van den voUedigen INVENTARIS van LOGEMENT en KOFFIJHUIS bestaande o a in TOONEELDEOO RATIBF goed loopend BILJARD een nwni groote en kleine MAH TAFELS Wêen er en andere STOEL N KASTEN SPIEGELS LEDEKANTEN BEODEN en BEDDEQOBD LINNEN KAGCHELS BÜFFETBENOODIGHEDEN GLAS en AARDEWERK diverse MEUBELEN en HUISRAAD WUN BIER STERKE DRANKEN enz Alles daags te voren te zien en inlichtingen bg Mr SNEL Curator in het Failliaaement en bfl Me KIST Notaris te Gou da Openbare Vrijwillige Verkooping A KLUIT Notaris te Moordrecht is voornemens op den 14 MAART 1877 des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht aohter de Kerk in het openbaar om contant geld te vcrkoopen MACHINES behoorende tot eene Haaiden PassementWeverfl bestaande in Weefgetouwen Koord en Baodmaohine Twgnmolen Ketels Voorts AntibkeKast Planken Brandhont enz A ea dmgs te voren te bengtigeit téi X