Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1877

I Vrijdag 9 Maarl 1877 Drie Honderd Gulden Belooninii Daar er een gerucht verspreid wordt als zoude de ondergeteekende BOTER hebben verkocht die met vreemde bestanddeelen vermengd zonde zij geweest of niet aan de bepaalde wicht hebben voldaan zoo looft h bovengenoemde som uit aan ieder dieznlks zal kannen feewgzen H RIJKELIJKHÜIZBN Landbouwer Kamemelkrioot EENE NOOSEÜLF BIENSTEOSS OBVRAAOD Adres in persoon hy den Uitgever dezer Courant Voor en z r Fatsoenlek Jongineiisch zgne bezigheden buitenshuis hebbende wordt gévraagd Kost en Inwoning met genot van vrge Oemenliil rcle KAMEB Uefst in de onmiddellijke nabghèid van net Station zijnde bp den Singel of fel f lejwig l aqco f biedingen met opgaaf v jprya j worden iifg wacht obder nummer 1877vb jden DüVevoiL Ber Coui t Socles msrmmmm Zul KDNsmrN te Gouda Vpife Voorstelling in het Abonnement OOOk DK $ m iit ttrimach schouwkr jsmt nidging Mider Directie ran de Heerea u om m iwm haspes Tooneelipel in i Bedryven uit het Fransch Not Intimu Tan VICTOBIEN SARDOÜ Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN MB PLAATSEN Voor Hfl Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 Tgu persoon Gaanderg 0 49 per pers JEE f De Plaatsbespreking zooals deze 20 FArnari 11 plaats had BLUFT GELI Toor deze Vooi stelling Het 9iaMa tot het bespreken der plaatsen il geopWd ZAietA 10 Maart yan des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats ï iNamens de Directie der Sociëteitfl Oss Gesoegkn T Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris m Zaterdag 10 Maart 1877 BLOEMEN VEEREN b ndrae knoze en BILLIJKE PRIJZEN V oAtai bfl M DE VLETTER Lange Groeueudaal P8 Modiiten genieten ruim rabat STEENKOLEN 1 TOT 70Cl p X MiiD bUjT0n wy voortdurend de R U H H OBOVE KaCHëLEOLBN uit onze Paktaaimn afleveren VRIJ AAN HDIS BBaORQO Contant met 2 s Ct korting BW H L bli 2 of meer H L gelijk ge JA PHINCE Cle Hoogbeemraadschap Rijnland DUKGRAAP en HOOGHEEMRADEN van R t and brengen bij deze ter kennisse van de ingelanden Dmt d Igirtfen der stemgeregtigde ingelanden ttm het HoO eemraadscb p voor het jaar 1877 00 als die door d Vereenigde Vergadering lya vMtgasteU van af den 8st n dezer dagelgks bahklve des Zondags van des morgens negen iot dea middags twaalf ure ter inzage zullen liggen op de Secretarie vfin Rijnland te Leiden n w em f op de Qemeente SccretariSn van de hoofdplaatsen der districten en onderdistricten als ook in d lokalen van d stoomgemaal werktuigen ib GrufHÜu de Lijnden en de Leeghwater 0$kgr af en Hoogheemraden van Rgnland DB CLERCQ Dgkgraaf W G DE BROUN KOPS Secretaris Ltiim 9 IfMH 1877 JNQ VAN ë overige éagen dezer we k Westha ven bij Gebr DE KAA PT HouSsiTsocieEiT m immmmmmm opgerigt in Bb jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILUOEN GOLDEN Voig ro rneerii i Direxïteur Jhr Mr O HAKTSEN Jbszn Kantoor te Amsterdam Rfj nliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 ÖOORLOOPBNDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en oitgesklde LLTFRENTEN OVERLEVINUSKASSEN en OPLOOPENDE LUFRENTEN Generaa Agent de Heer T DRAIJER te s Gravenliage Heer iigrafl it8 Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Fortuin Droogleever Notaris Briefte Heawn de Kanter Veegens Del t Heer Mr C E Overga ww Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gorinchem HeeWn C de Gjjselaar Co Gravenhage Heer P J Landr Leiden Heeren Lezw jn k Bigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Borgemeester Rotterdam j Heeren Jan van der Hoop ft Zoon Schiedam P Loopuflt Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerdm 6 Groeneveld National beloaalnr van 16 600 FR Oroote GOUDEN Medaille aan T LaROCHB UEOAILtE OP DB TENTOOHSTBlblIlO VA PAIUS 1875 loiiljfk nrsljg vu de Actdiniii dt n JM VOLKOMBN AF KKSBL DE S KIMAI 4 et STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afwlTT H van i i i ftijd of VEBMOBrENIS BLOEDSeBBHhg of zijne ULEIRLD03HBID BLEÏKZIICHT a LANOZAMB HKMTSLf UNO GEVOLGBN VAN HET xnAA MHI I enz Fabrieksmerk gedeponeerd i ERALDEPOT Amsterdam bij H H Ulotb et C Deullde XRACBTBEBSTBIXKHD TONISCH SM XOOaTVWnmD Os CHTï QUINA IiAROOHK is een zeer aaneenaam ËlïhfiteT hetwelk uithoofde der bnzondere bereidingswijze van LAROCHE al de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat Zijne voortielïelijkheid boven alle andere nreparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintipiarig Bucoes ö tegen Verzwakking of mmdelomheid maag 53 hwalen Kritische leeftijd en tegen de bekende S koortsen der vochHge laridev S VAUU9 22 ru Drouot en in Apotheken fl 1 f m wmë van alle minerale substan tien nit de fijnste stoffen samengesteld eenen aangenaam consistent schoim gevende en van een heerinken geur heeft de ITÊ iÊ X XI Ki van JOHAN HOFF zich onder alle standen consumenten verschaft die na ze eenmaal gebruikt te hebben die zeep niet meer willen missen De HÊattl eep verfijnt en verfraait de huid onderhoudt eü verwekt eenen witten tint zuivert de huid van alle onreinbeden maakt de ruwe en springende handen zacht als fluweel en is door hare groote gehalte van Most waarvan de gunstige werking op zwakke zémNren algemeen bekend is bgzonder dienstig tegen bet beven der banden Prijs 17 cent per stuk 6 stuks 95 cent 35 50 en 70 cent per stok JOH HOFF sche Oetitraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREUMINGEN en de Wêd A C SqHOUTEN Gonda Dra van A BriBbkum GOÜDA 8 Muart 1877 lu fl Standaard Tan beden deelt Ie redactie mede dat haar va een vooriieiiieu van Dr Kuijper om zgn mandaat als yolksvertegeuwoordiger ueder te Xtfgea niets bekend is De heer P Doinela Xieuwenhuis predikant te sOraveuhagc zal Dinsdag 13 Maart als spreker optreden ia etue vergaderiog der afd Gouda e omttreken Vso het Nederiaiidsche Protestautenbond Het bestuur der ufdeeliug ontwikkelt reel igrer en zorgt voortdurend voor goede sprekers het is te hopen dat de leden zullen blijven toonen dien yrer te waar leerea eu door ee voortdurende trouwe opkomst van hunne belangstelling doen blijkea In hel tjjdperk van vier weken 28 Januari tot 24 Pebrnan 1877 yn blijkens ingekomen ambtsberiehteo door longïiekte aangetast iu üuid Hiilland 89 randereo Noord Ho laud 10 Utrecht i FrieslaBd Ig Totaal lil runderen In het vorige tqdperk van vier mken waren 108 runderen door die nekte aangetast In de beide eerste tijdporkeu van vier weken in 1876 wnreo respeetievrfffk 236 eu 237 gevnlleu van longziekte aurgtnomea Gepasseerdeo Diasdig is voor de AmodissemeBtsRecktbank Ie Botterdain behandeld de zaak contra D sjouwer wraaade ts Qooda die rich an diefstal ran een stuk gewicht uit den winkel van ilea Hariug op de Havru had sehaldig gemaakt VI hoewtl de diefstal zeer gering was heeft de lii i r Oflïcirr van Justitie met het oog op de menig nldi e door hem gepleegde diefstallen drie maanden eenzame opsliiitiag eg hem geëisoht VEBGADESING van ittx GEMEENTERAAD Vrijdag den 9b Maart 1877 des uajniddaga ten 1 ure ten einde te behandelea De w itging van den staat van begrooting der kosten van bet Bnrgerlyk Armbesinnr over 187S De wyziging van den staat van begrooting der kosten van het Museum van Oudheden dienst 1876 Het voentel van Burgemeester en Wethouden M t hl t aangaan eeiier transactie met de Erven de Gidts ovir het niet plaatsen van eeue schutting langs deu toiii iu de Bottekade door hen van Uijwcg augekoebt Het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van een Gemeente Archivaris op eene jaarwedde van ƒ 106 Het verzoek van Mejufvrouw A H C Michael om ontslag als hulponderwijzerea aan de eerste openbare armenschool Te benoemeu Een leeraar in het lijn en handteekenen alsmede in het boetseren aan de bnrgeravondschool Een Rooimcestcr Door het op handen ignde vertrek van den heer A L Gerretsen te Oudewater naar de naburige gemeente Willeskop ontstaat een tussohentijdsctie vakature als lid van den emeenteraad aldaar Men verwacht dat de rerkiezii n ter vervulling dezer door ontstag open te vallen plaats zal geschieden tegelijk met de bij art 7 van de gemeentewet voorgesohrevenjerkieiing De heerea B Vl Haeutjes Dekker en Ë CLaugerak treden in September aanstaande periodiekals raadsleden af Staten OeneraaL Twixoe EaWeb Ungen T a 6 en 7 Maart 1877 In de zittiog ran Dinsdag is ontwen no 2 tot wijzigiag of intrekking van eenige ariikelek der wet op de rechterlijke organisatie aangenomen imdat de artt 5 7 waren overgebraofat aaar uitwerp no 9 Na Terwerpiug met 58 tegen 6 stemmen van de motie BredioB om het traotementen ontwerp te bekudeleo v $ór de indeelings ontwerpen is na dis cussie over de ind eling van het hof te s Hertogenbosoh met 6 amendementen die iodeeling aangenomen In de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen over de rechterlijke wetten voortgezet Met verwerping vau alle uineudemeuten is ontwerp uo 3 ludeeliug van het rechtsgebied van de tot het gerechtshof ia s Hertogenbasch behoorende arroniMssementsrecht banken eu k iutongerecliten en de ketels alleen w rd Zevenbergen in plaats van Ondenbosch als zetel van een kanton aangewezen aangenomen met 47 tegen 23 stemmen Heden is de indeeliug van het rechtsgebied van het gerechtehof te Arnhem aai de orde Te Groningen is thans de tentoonstelling geopend van voorwerpen door de Loge rHnion provinciale aldaar bijeengebracht om uit de opbrengst op te richten een fonds tot ondersteuning van hulplii hoerende meisjes die opgeleid wensohen te Worden aan de Nutskwcekschooi roor onderwijzere wn aldaar De onderneniing is goed geslaai d en de opbrengst zal weinig minder warden dan ƒ 10 000 Aan de JrUh Ct wordt gemeld dat inen grond beeft om te meenen d it in de tweede helft van April door de Tnrede Kamer zal worden beslist wal vóór Pinksteriii i i vóór de verkiezingen behandeld zal worden het wetsontwerp op het Lager Onderwijs of dat betrekkelijk de Kieswet Een der torens van het Muiderslot is in zijn oorsproukelijkeu toestand hersleldi zoodat in plaats der afgekiiotle borstweriiigeu thans zich de aloude kunteeleu der 13e eeuw weder rertoooeu KuiutioJe De stoel ran gesneden eikenhout waarop naar men zegt Shakespeare zat toen hü de meeste zijner tooneelsiukken schreef werd dezer dagen te Lenden voor 45 pd St verkocht Het meteorologisch bureau van He Neic Yvrk Herald deelt mede dat iii de helft van de volgende week op de kusten ran Frankrijk eu Engeland waarschijulijk herige stormen zullen woeden eu zware regens zullen vtdleu Te Amsterdam is een vergadering gehouden door t bestuur vau de Vereenigiug voor den efftktrnhaudel en bestemd om de bilaugeo te bespreken van houders van de Madrulsche loten obligatieu der leeuiug van de stad Mailrid van 1863 Ue vergadering was zoo slecht bezocht dat meu geen besluiten kon uemen uit de gedane mededeeliugm is iutusschen gebleken dat run een poging om de ld Madrid in rechten te dwiugïn tot het voldoen aan hare verplichtingen goede uitkomsten mochten gewacht worden en dat men daarom eene commissie had willen belasten met de behartiging der belangen van de houders Bg het departement vim binneiilandsche zaken is thans voorbereid eene herziening van de bestaande regeling der inschrgving iu de bevolkingsregisters De voornaamste punten van de nieuwe regeling zijn la Inschrgving van personen die onder het bestuur van het openbaar gezag Ie zamen wonen 2o Invoering van bevolkings en huwelgksboekjes 3o Verkorting éer termguen voor het doen van aangiften eu kennisgevingen betreffende verandering van woonplaats 4o Verplichting van niet meer dan een persoon tot het doen van aaugifte van vestiging of vertrek 5o Regeling bg kon besluit van het geheele onderwerp Bp Wgze van inrichting eo bijhouding der bevolkingsregisters eu der registers die daarmede in verband staan De minister van binuenlandsohe zaken heeft het ontwerp doeu toekomen aan de kommissarisseu des konings in de provinciën met verzoek hunne opmerkingen over de zaak kepbaar te maken nadat door hen vooraf die gemeentebesturen zgn gehoord wier bgzondere belangstelling in eene goede regeling van het ontwerp hun bekend is Ah een bew dat em voorbeeld uii fiunilie regeerioi nog wel in ons land voorkomt dieut dat de heer vsn Kerkwgk die onlangs zgn 26 jarig jabileum als burgemeester van Gamereu herdacht verklaarde dal het ambt van burgemeester schout enz enz reeds 220 jaren in hundeu zijn r famibe is geweest Men schrgft ons Sedert een onheugelgken tgdhield de windstreek uit het zuidwesten tot het noordwesten Slechu een enkele maal was hg noordoostof oost zonder er een etmaal te blijven Met deKeredagen scheen het of de vinnige oostewind metstrenge vorst zou stand houden doch het weer sloeg om de thermometer klom van 10 tot 50 eu in tweedagen was de tamelgk dikke ijskorst verdwenen DeKersdagen uitgezonderd heeft het 117 di n bgn onafgebroken veel of weinig geregend Op den tweeden Kersdag scheen de zon aan den wolkeloozeu hemel anders was zg doótgaans verscholen achter eene dikkelucht Mea kan zeggen dat van den I8n October geen friseh droog of helder weer meer geheersohtheeft terwijl September bgna niets dan stortregensbracht De regen en het steeds o ertollige polderwater dat uitgeworpen werd hield den boeüemsteeds op een hoogeu stand iu weerwil dat te Katwijk geen enkel gunstig oogeiiblik verzuimd werd omte spuien of de stoomgemalen waarvan dat te Spaarndam 9t clert het verbeterd is in een uur heel wat cub meter water meer uitwerpt dan vroeger belangrijke dienst deden Ten slotte men zit overal inhet overtollig water en de tuinlieden verlangen ruimzoo sterk naar droogte als de boun lieden want geenmoesof teelland ka frwerkt worden Met Aprilverheffen de huisvrouwen als om strgd bare stem omgroenten waarvan de zaaitgd op hel nog braakliggende land reeds was aangebroken Z Ci De Arnh Baad heeft een orediet van ƒ SOO verleend aan de Verfenigiiig Floraita De Sloompoêt zegt dat zij die in een spoortrein met deu rug naar de locomotief zitten veiliger zgn dan de voornitrijdendeu niet alleen tegen het vatten ran verkoudheden zooals de oudervindiug leert maar ook bij botsingeu omdat deze in den regel plaats hebbeu tegen de beweging van den trein dus ook van de reizigers in Voorts geeft genoemd blad als eenigen grooteren waarborg tegen ongelukken aan dat men zich volkomen vrg op zijne zitplaats moet kunnen bewegen Erkennende dat in dit opzicht eenige verbetering veld wint zal men toch moeten toegeven dat bg de inrichting onzer spoorwagens vooral van de ioupé s tweede klasse op drukke dagen moeielgk aan die voorwaarde kan worden beantwoord De spoorwegmaatachappgen stellen zich meer de vraag hoe in de kleinste ruimte de meeste personen zgn te vervoeren dan hoe deze bij voorkomende ongelukken het meest beveiligd zullen zijn Oiid r redactie van den hieer A J ten Brink iseen weekblad ontstaan uit te geven door deu beerA Ëgnioud te Eukhuizeu eu getiteld nAardrijkikuttdig B eekblad In hel eerste nummerverklaart de redactie als het ware een bloemlezing te willen geven uit de verschillende buiteulaiids heaardrgl kundige tgdschriflen zich vergenoegende met de bescheiden rol van referent Daardoor beoogtmen de kennis van de aardrgkskuade in vele gezinnen te bevorderen 4 Te Leeuwarden heeft zich een eigenaardige voor vele gemeenten zeker niet onbelangrijke quaestie voorgedaan omtrent de bevoegdheid der gemeenten tot het heffen van water kaai en walgelden Sedert 1660 werden in 4ie gemeente zoodanige rechten geheven van de schippers der vaartuigen die er vertoeven n de belsBtftig wordt geïnd op de plaats waar dü raartuigeu in wal liggen Eeuige eigenaren en gebruikers van panden gelegen aan het Vliet meenden nu dat deze belasting niet kon geheven worden van de vaartuigen welke aan hun wallen lagen omdat niet de Gemeente maar zg zelven deze onderhouden Zij veizoohten daarom verleden jaar aan den Raad de verordening in zoover te wgzigen De Raad gaf adressanten te kennen dat de belasting niet slechts gegrond is op het gebruik van de wallen maar evenzeer op dat vau de geraccntelgke grachten vaarten en kanalen waarom dan ook het verzoek werd afgewezen DaaropV renden de eigenaars n gebruikers sioh iot Geaep Staten die den Baad deden opmerken dat het v liet behoort tot de kanalen welke ui 18 4 iiij dl Provii oie ia end rboud eo be huf waren overgenomen en dat de geipetntcn slechts belasting ktmoen heffen voor g bmi of genot van y f