Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1877

ZoDdag 11 Maart 1877 m 1956 GOUDSCHE COÜRAMT Nieuws en Advertentieblad voor ionda eo Omstreken f meeotewerkeD bezittingen of turiohtiagen zuodat de bestaande verordening in atrijd is met de bemeentewet en wijziging b oeft In de Isatstgébouden Enadsvergadering heeft een oomoiisaie deawege rapport uitgebracht Z j noemt de beschouwiogen van Qedep Staten up lichzelven juist moai st op twee onistandigbedea lo dat volgens art SS8 Oemeentewet hrt heffen van belass ting niet slechts geoorloofd is as tegeiuuetkoming iu de koeten van onderhoud maar ook als vergoeding iu de kosten van aanleg van de bedoelde werken eu nu is van 1853 tot 1873 doordeGemeente ai6 692 besteed uan aanleg of verbetering van vaarwaters kaden ec walleaj hst jaailükach onder oud bedraagt p m ƒ 2500 eu de opbrengst van de belasting slechts ƒ 4Ï96 waarom de commiaaie deze hefiiug wettig acht ter tegemoetkoming iu de renten voor de kostt u van aanleg en verbetering 2o is iu 1874 bij de correspondentie tu 8chen Gedep Staten en B eu W u lake de ovtrurining van sommige vaarten nitdmkkeltjk te kennen gegeven dat de Gemeente door den afstand van het beheer en het onderhoud geeuslini aftag vau het ruoht van heffiug van w itor kaai eu walgelden louder dat toenmaals Gedep Staten eenige bedenkingen daartegen opperden Aan de goedkenring van den Gcmceutrraad vau Leidien z n onderworpen de statuten van de naamlooie veunootschnp Dt Zeidêcie Duuncattrltiding waaraan de eoneessiouarissen voor ƒ 450 000 de geheel voltooide werken leveren Het kapitaal is groot 450 000 iu 450 aandeeleu a ƒ iOOO op u ium of OU tooudei üe winst boven het bedrag der gegarandeerde reutc i il voor 50 pCt worden uitgekeerd au de gemeente Leiden 25 pCt aau de aandeelhouden 20 pCt aan de concessionarissen en 5 pCt ter beidiikking van coramissurisaeu eu directeuren In den meht van Maandag op Binsdug is te Boskoop eene loods dienende tot het iupakkeu van hoornen en planten van de firma O H totaal verbrand Onohoon het gebouw geasaureerd is zal de schade au planten etc nog al aaniienlijk ign Te ttaastrieht n gevaukelgk binnengebracht een sergeant en twee manschappen van het 2de reg inbnterie verdaoht van den franduleusen invoer van vee uit Pruism te hebben toegelaten Bvftr t Ihtgu n verhaalt t volgende Iu de winter van 1833 brak in het pensionnaat voor meisjes te Limogea in Frankrgk brand uit die snel toenam Eensklaps hoorde men den kreet dat eeu klein meisje in nare kamer vergeten was De ontsteble toeschouwen stonden als radeloos en vertwijfeld Daar stormt een slaak meisje ii haar nachtgewaad en v ladderende haren door de menigte onder den uitroep ik lal haar redden het brandend gebouw binnen OnÜer een ademlooze stille zag men een minuut later het bleeke meisje uit de vlammen snellen met bet beangste kind in de armen Binnen weinige dagen lond liodewqk Philips het heldhaftige meisje en gouden medaille en een kapitein bij t f ransche leger die getuige van de moedige daad was geweest venoeht om hare baud De kapitein ia thans President Tsn Frankrqk eu het dappere meisje madame li Mae Mahon lEES RAAD OM OP TE VOLGEN Van alle stekten iw dagelgks de sterflgst vermeer icn is de longteering zeker de meest algcmeene de Beest wanhopende voor de huisgezinnen Tot heden beeft de wetenschap nog geen zeker aiddel tot herstel kunnen vinden en moest zg haar laak beperken om het Igdeu der teeriugziekep te verHshten en t lei en roet de grootste zorg eenigen tgd te rerieogen t Is een ieder bekend dat men den boyMlgders aanraadt een warmer klimaat op te zoeken er den winter door te bttugen zoo mogelgk in nsbgheid van dennenbo solKn waarvan de uit waru vreldadigen invloed op de longen uitoefent Onftdnkkig kannen vele zieken zich niet verplaatsea en t is Toomamelgk tot dezulken dat wg onze weenieA rieiitea De onderviiidiag heeft eerst te Brussel eu later bijna ovsnl gdeerd dat de teer die een hartsachtig proAget is Tcn de dennen een zeer merkwaatdigen en pMkkigen invloed beeft op de zieken die aan teering of i roadiitis Igden Dit is reeds genoeg om de landaebt der liekeo öp dit geneesmiddel te vestten Men moet er dn Toóral op letten dat men in het begin der liekte dit geneesmiddel aanwendt De ntingste Terkondheid kan in eene bronchitis iaaiMn t Is derhalve natuurlijk dat men om ket ceste madcel van dit geneesmiddel te hebben tidk a sta kcdieae zoodra men sanvangt te hoesten Dne saabeveliug is daarom zoo nuttig omdat vele kendfden gcbeel onbewnst zqn van hunne krankheid B dnhts BiencB dat een zware rerkondheid of tnadritis hebbeo als de beginselen der teering alci k inni ii via Se teer woidt gebruikt in den vorm van teerwat r Vroeger deed men wat teer in een karaf en vulde die njet water dat meu tweemaal per il ig schudde gedurende een wei k voordat men hel gebruikte Men verkreeg diiu een weiuig werkende oplossing waiirvan de uitwerksels zeer verschill sud waren eu van een zeer scherpen en ouaangenamen smaak Tegenwoordig vindt iiKM by de bcsh pothekers under deu naam van Goitiron Gvyot een zeer geconcentreerdt 1e Tiikeur die u in staat stt lt uin omniddelijk op een gegoen uugi nijlik een zeer llel er eu aromatiek teerwater te bereiden van niet uiniuugeimmen smaak Men doet een of twee theelepeltjes vun geuoeoide teerlikeur in eeu ghis water eu men verkrggi ter toud een teerwaler meer of minder met de iromaueke liestaiiddeilen der teer liezwangerd en van zoo geringen prijs d it een flacon va Iva franc vohloeude is om tien a twaalf liters teerwater te ber idi u Om deze bereiding juist te bewerkstelliaeii heeft men slehts de wijze vau bereiding in te zien rtie bg eiken flacon gevoegd is Het is met de genoemde teerlikeur hmdron de Qut oi dat ini u nit t den besten uitslag pi n ven genomen heeftin even huspitaleii ui g isiliui Lü te Parijs als uuk te Brussel Ü eeuen eu Li abJU LÜs heer y6 heeft tevens kleine knpsules ter grootte van een gewone pil vervaardigd die uiider een enveloppe van gelatine zuivere Nuorweegsche teer bevatten Deze vorm is biizjiider aan te bevelen voor hen die een afkeer van tecrwater hebben of veel op reis moeten zgn Twee of drie teerkapsules geuonier op t oogenblik dat men gaat eten vervangen geniakkel k de teerlikeur Ieder tiacin a twee franc vijftig centimes bevat zestig kapsules Dit is voldoende om te bewijzen hoe goedkoop het gebrnik is der kapsules de Imirm dt Otyot V yf tot zeven en een halve een daags Wanneer ene verkoudheid verouderd is of wanneer n en het effect wil bespoedigen kan men de teercapsules gelyktqdig gebruiken met de teerlikeur die men dan bij t eten en naar bed gaan inneemt Deze dubbele aanwending ontslaat van hêt gebruik van afkooksels patés en siropen en dikwijls reeds gevuett uien na het eerste gebruik de gezegende uitwerking üaitioiigerecht te Gouda Op de Terechtzitting van 14 Februari 1877 zqn de navolgende personen veroordeeld T A tot fene geldboete van 1 ot subs gevangenisstraf van 1 dag wegeug het te Gouda op den openbiireu weg buiten een openbaren waterb ik datgene verrichten waarvoor die inrichting bestemd is C V d H tot eene geldboete van ƒ 3 of subs gevangenisstraf van 1 dag wegens het te Oonda latenstil suian van een niet honden luspannen oertuig zouder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddellijk bg of voor de bespanning was geplaatst A J B eu G A B ieder tot eene geldboetf van 8 of ieder een dag subs gevangenisstraf wegens het in de gemeente Reeuwijk als geleiders van met honden bespannen en over den openbaren weg rijdende voertuigen niet gaan voor of naast de houdfen G V tot eene geldboete van f l i of 1 dag subs gevangenisstraf wegens het als reiziger van een spoortrein verminken van zgn plaatsbewgs M K tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van 2 dagen wegens het gaan over een openbaren oven eg van een spoorweg i terwijl dezelve van weetszgden was afgesloten en 2 terwgl een trein iu aantocht wus zonder dat hem dit uit den aard zgner betrekking vrg stond D d S tot eene geldboete van 10 of I snbs gevangenisstraf van drie dagen wegens het visschen in eens anders viaohwater zonder voorzien I te zijn van een schriftelgk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende en zulks bij herhaling A H en M H ieder tot een geldboete van ƒ 10 1 of ieder twee dagen subs geviiugenisstraf wegens het vereeniging en gclgktgdig bagger in de rivier den IJsel binnen den afstand van 20 meters gemeten rivierwaarts uit den oeverlijn zooals deze door den middelbaren rivierstand wordt bepaald zonder vergunning van Gedeputeerde Staten van de provincie Znidholland F J tot een geldboete van ƒ 7 60 of subs gevangétisstraf van twee dagen wegens het o Jelgktoebiengen van aohade aan eens anders roeiend eij endom Op de terechtzitting van 21 Febr 1877 zijn de navolgende personen veroordeeld J D tot eene geldboete van ƒ 3 of snbs gevangenisstraf van n dag wegens het als geleider van een met een trekdier bespannen voertuig zich daarvan verwijderM zonder het onder voldoend toezicht te hebben teld of behoorlgk vast gezet op eea V g in de Proviuoie Zuid Holland F S tot eene geldbï et vao ƒ 3 of subs gevangenisstraf van een dag wcguDs het te Gouda laten stiistimu van eeu met een paard bespannen wagen zander dat i e eigenaar of een ander geschikt persoon de teugels hitUl of onmiddellgk bij of vuur de bespanning gepl iatst was H R tot eene geldboete van ƒ 5 of twee dagen sub gevangeuisitraf wegens gelgke verireding dooh bij herlialing F Ir tol eene gildboete van ƒ I of subs e augeuisstraf van een i ig wegens het te Gouda sjielen met geld op dun openbaren weg M V d L wid V V V n W B ieder tot eene geidbuete vau 3 ut subs gevaugeuisatruf vau eeu dag wegens het als ieder eigenaar van een hond deze op 9 Januari 1877 in de gemeente Gouiierak te laten loopen op den openbaren eg zouder dat die boud was voorzieu van éeu muilkuif nietlcgenataande het bevel daartoe vour den tgd Van vier maanden door den Burgemeester vau Gouderak toen reeds was uitgevaardigd eu afgekondigd H V tot twee gelilboeten elk van ƒ 10 of subs gevangenisstraf vau twee dagen voor elke boete verbeurd verklaring van het gelwzigd Jachttuig het enkele luups jachtgeweer met bevel tot derzelver uitlevering of betaling der geschatte wainile van ƒ 4 eu mei bepaliug dat bg gebrek van hM i ui ti yuldpen binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisstraf Ën alleu iu de kasten dek noods invorderbaar bg Igfsdwang MARKTBERICHTEN Gouda 8 Maart Tot vorige prijzen was de omzet niet groot yoldertarwe puike ƒ 10 85 a ƒ 11 75 Mindere ƒ 10 a ƒ lU 76 Kogge puike ƒ 8 a A 8 SO Mindere ƒ 7 25 a ƒ 7 76 Voer ƒ B 80 L ƒ 7 20 Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 26 Haver zware ƒ 4 75 i ƒ 6 40 Ligte ƒ 4 k i tiü De Veemarkt met goeden aanvoer ofsohoon de prgzeu hoog warea was de huudel traag vaikoRs voor Londen vtn 18 a 21 cents per half kilo varkenh eu biggen tot hooge prgzen vlug verkocht Boter ƒ 1 50 a ƒ 1 70 CORBESFONUENTIE K vraagt of bet da politie niet mofrel jk ii er roor te waket dut geregeld ellnn Zoudag iMiniddag taewbeo 4 ea fl ure op of Dabg den KattroüDgel bet feit iicb voordoet dat etn houp buldadige BtaatjoogciiB onder gOKbreeoar en getier e a halfkranktiaDigen mio op allerlei mauierEii plag o en ooit zelf mirihandeleD VooMie bewonera die ao de buldadigheid getuigen cyu n op weer drempel hg eiudelgk eelal teit 6chiiq ll Hit zoekt it dit even ccaa onaangenaam alt oor den ongelnkkijten geplaagde Burgerlij k e Stand Oonda GEbOlilCV C Ma nrt Muru Sophis ouJen k J DroogiBoer en VI 8 Ktlsu 7 S iphu Eliwbrth ouden 0 W r ie n m E H A vin lUlJeo OVEIH l DE Ji 6 M ar W Hsppcl 65 j S bezem 9 i V vid Vliet 62 j S H Steen Dd 30 j GËUtJ VD 7 Murt A SehottaU eo A Reebeeo F Hag dtjk eo J dea Oadi o Biugerlijke Stand van onderstaande Gemeenten ras 1 tot 7 Mimrt 1877 Moordreoht GEBOREN Omie ttVER JSD6N 1 f C Jeekel 8S j W IJoers liuiavr vaii D I ly 42 J UiNDERrUOUWlii Gcent GEHUWD Geene Uouderak nEneiiniM l Umn iUgiAeut oninn T Blooi eo N van Ouijteadgk OVKItLRDBN I 2S F r i T van de Lek 2 oi 5 M iiH r Kok 8 m 7 L gtigter 10 m ONDER I HOL WO i Kok 85 j ta W PÓtwt $ 5 j GKtlüWD Geene Stolwijk GEBORE Vi 26 Kebr Meartie Maris oideri W iBotb ea J Vu knik OVBRLBUBN 1 Maait 6 Boen eehtg an G Mail 7 j ONDETHOUWD Geeae GKHDtAD Manrl l Anker en A Bak J Borger en J Bak 3 Ja de Jonu en N Boer Haastreobt GBBOBBN n Pebi Cdtbarma ooders C van den Hoadel eo A 8teenkaber 1 Maart Murri ije noden H de Knmkrgker en M Boere Cornelia ouders H tan den Nienweodgii eo J M van der Maat 2 Adriaaa Chriitioa oodera W Versuecu eo D C fio OoitVeen OVËRLEUBN l Maté A Simmera 71 j Echtgenoot van E Okhtiizeu 8 A Oakam 18 i ONIIEKTROUWD 0 eiie GKHÜWD 28 Feb K Bolk 28 j met A Kloot 1 J Waddinxveen GEBOREN Jacobs ouders A van der Ijfidfn ea A Bremmer Headrikui ooders A Boefe en E Vergeer Jobannei onders J de Boer en van de Vlifct Margai retha Panlna onder W Verweii en D VerJoold OVERLEDEN J H P Reober 61 j ONDEHTROUWD Geene GEH UWD Geen e Gouda Druk van A Brihkmoa i U ioso Cooraat behoort eea BijToegael Kennisgeving INEIGTINOEN WpLKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN TBROOftZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente louda gelet op artt 6 eu 7 der et vait den 2n Junij 1875 Stkildltd a 95 Breugei ur ttlgemcemr kaonii dat pp de Seoretarie ter visia is f eiu i eea verzoek met bijlagea 1 Van de Uireetie der Stearine ICaamunfabriek om rer uuning IM kot pt ataea tin aen Stoomk Bl in het peicetl Kalagen san de Bleekerskade rykP a U ktélHtt acnie E B 1014 8 Van den he r H VV ti Koning om vergunniag to fi pUtataen van een Stooiuketei i ihet perceel gelegen aan de Waohterslrjat wijkP n Iga ka l ister sectie B li 921 3 Vatt den heer P Göedcwaagfen om Tei nnid tot het plaittaeil van een Stoomwerltnijf rti lietjwrceel aan den Raam wijk O no 3S kodaateraaetia D no 1696 4 Van den heer G J C Prince om vergunningtot het plaatsen van een Pottenbakkeraoven inket roeel in de Lazarutsteeg wijk O no 504 badaater sectie D no 1740 £ Van den heer E van Uaareu om vergunningtot htt oprigten vkn eene Blikslagerij in hetperceel Aoht r de Kerk wijk A no 22 kadastersectie C no 1327 Dat op Zaturdag den 24 Maart 18 77 des namiddags ten 1 ue op het fiaadhuis galt uheid ia omdaartegen beiwaren in te brengen e dat gedurende érie ia vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter nke ingekomen sohriftiten kanworden kennis genomen Gouda den lOn Maart 1877 De Secretaris j De Burgemeegter Droooluvek Fo TunrN van Biuioitii Ukenixiou KENNISQfiVINO De BUBOËMËESTER van Gouda bruhgt bij doe ter kennts tan de belanghebbenden dat door den Heer FrovinoUlen Inspecteur der Directe Beltwtingen ent te Rotterdam op den 28nPebruarü en 6n Maart 1877 z jn executoir verklaard Het 3e kwartaal kohier voor de belasting op hek personeel dienst 1876 77 No 5 en g Het 3e warta ila jcohier voor de belasting van het patentregt di iiit 1878 77 Dat voormelde Kohieren ter invordering tiju gesteld in h den van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorKmende verpligt is E jnen aanslag op dien bij de wat bepaalden et te voldoen en dat heden ingaat de termija ran DJIB MAANDEN binhen welken de reclames behooren te orden ingediend Chfiidu den On Maart 1877 De BurgeiAester voornoemd ► ïAJir BipiGEN UJBNDOORN BE HOÖFÏK KDERWyZER STAATSAM TENAAIl De poging an den miniater Heemtkerk om de Wet op net Lager Onder gs te verbeteiren myga tia mislak órdefi bëschoawd toëh is het te waardeeren dat dit ontwerp gretig ontvangen door en groot ded vsn het Tolk aau ding itet gegeyen om de wel eenigsïins Terflaowende beUngitalling in deze zaak ie Terieveadi an Indien hst ontwerp nietinb a aUe ondeidieekn wpzigd wordt indien daar niet jcoo goed la een geheel ttietiw ontwerp voor in de plaats wordt gesteld heeft het wejifig tms om tot et te worden Terheven ea zonden dit laatste di n opkongaaipe i0 fa igcihieden iTpch mag in dit gflvjalniet jflWut Qdywlies mUaagd jT9rd jik Fant door h t ontwerp en al wal nMt aanleidtn daarvan wordt geacoreyen woidt jed r 4 W geteel Treemdeling wil blaren op dit gebied gedrongen een eigen opinie te vormen omteent de gewichtige vraagstakkcin door deze herziening aan de orde gebracht en langs dien weg zal zich op dit Toor iedereen belangrgk en toegankelijk gebied eene gevestigde overtaiging ontstanu die noodwendig ten bate van het Yolksonderw s zal strekken Bfl ons is de vraag gerezen of het ook wenschelyk zou zyn dat de hoofdonderwyzer van r kswege aangesteld en bnoldigd werd tVji meenen dat de zalfttamligheid van den hoofdonderwgzer daarbiji zal tvmuen en dat de betrekking daardoor in hooger aanzien zal geraken In grootere gameenten zal wellicht die mindere zelfstandigheid minder sterk blyken althans minder waargenomen worden maar een feit is het dat de goeden niet te na gesproken vele hoofdonderwgzera zien door de oqgen van den burgemeester en spreken door diens mMnd een feit i het dat menig boeren raadslid vol genade op den veel hooger staandeu onderw zer goedgunstig neerziet en hem met den veldwachter en den bode op nagenoeg dezelfde Ign stelt Uet belang van den hoofdonderwjizer is om met den gemeenteraad op goeden vaet t U ven hg zal dus eigen in icbtên vaak moeten achterstellen bg het vooroordeel van velen die van al die nieuwigheden afkeeti g zgn omdat zg er toch ook gekomen zgn cop zal er worden geplooid en gemodderd iSH de beetan moeten het soms doen ten nadeele van het toekomstig geslacht ook soms tot direct nadeel voor zichzelf Hoe menig onderwgzer ten platten lande behelpt zich én in de school én in zgn woning omdat bg hever den burgemeester en de raadsleden i vriend houdt dan door een beroep op hooger autoriteit misschien wel gelgk te krggwtt ïnanr ten koste van zgn levensgenoi Worot de hoofionderwgzer van rgkswege aangesteld dan zal zgue positie veel onafhankel ker zgn niet ala de onderdanige dienaaft zal hg den burgemeester naderen maar h dien eerbied betoouen die een ieder aan den vertegenwoordiger van het staatsgezag verschuliligd is van de raadsl en zal hg zich volkomen ouofhankelgk gevoelen en wat h meent te nngen vorderen voor zon onderwgs en zgn gezin geene bg redenen zaUen hem weerhouden het te vragen bewust als hg is dat de toom der raadsleden over zgn hoofd zal varen zondar hem te deren Dan zal er in waarheid sprake kannen zgn van overleg tussehen den Baad en den onderwgzer en de door den Koning benoemde zou in stede van met den bode of den veldwachter gelgk te worden gpsteld meer de evenknie worden van hen wier werkkring van niet meer belang is dan de zijne hoewel vattk han ambt veel hooger wordt geschat Een noodzakelgk gevolg van deze regeling zou zgn dat ook de tractementen van rgkswege moesten worden betaald Wel worden ook de burgemeesters en de commissarissen van politie door den Koning benoemd en door de gemeente bezoldigd doch dit kan niet sterk genoeg worden afgekeurd Wie het recht der benoeming heeft moet ook de plicht der bezoldiging dragen Werden de hoofdonderwgzers van rgkswege bezoldigd dan zou langs eenvoudigen weg de druk r kosten van het Lager Ondenrgs op de gemeenten worden verminderd De nünister heeft uitgerekend dat de aanneming van zgn ontwerp eeu vermeerdering der kostei van het Lager Onderwgs zal tengevolge hebben ran ongeveer negen ton waarvan zes ton TOOr rekening der gemeenten zouden Momw JSen geraamde vermeerdering op zichzelf reeds zeer aanzieulgk doch die door de werkeljjke belangrgk overtroffen zou worden en dit kan iu geen geval Wij behoeven niet verre te zuekerj naar gemeenten die gebukt gaaii dmier Uuiine verplichte door de wet voorgeschreven uitgaven voor het onderwgs en die daaraan moeten opofferen tal van andere zakeu van hoog belan al staan zg bg het onderwgs ten achteren Volgens het verslag van den staat derlagere scholen over 1875 76 bedroegen de taste jaarwedden van de gemeenten aan de hoofdonderwgzers in ons r k 1 918 220 86 en de veranderlijke 03 868 75 dus ruim 2 millioen Hoewel naar ons oordeel het rgk eeu veel grooter deel in de kosten van het onderwgs zou behooren te dr en zou toch voor toeniii gemeente het voordeel niet te versmaden zgn dat door de Woldiging van de hoofdond wgzers door het Rgk werd verkregen BIHTE YLAND Buikniaiiil scli uvcrzirlit Er is beweerd dat d graaf van Chambord in de nut die hij thans geniet de huop heeft opgegeven Frankrijk nj g te redden uit de klauwen der republiek Men heeft lich vergist Hij houdt de witte vlag nog opgeheven en heeft iu eeuejrtdevocing verklaard da t dergelyke beweringen ni ten Worden bestreden want dat hij onomstoutelgk vasthoudt aan zijne rechten eu vasf besloten is zijn plicht te doen indien het guuatige odgetabltk sal zijn aaugebrekeU Men moet vertrouwen koesteren Met de hulp van de welgezinde liedeu zal indien het Gdft behaagt de monarchie noch voor de avonturen van het keizerrijk noch voor de schanddaden van het radicalisme vr jheid laten Hy hoopt dus in ïrankrijk nog eenmaal deu troon der Bourbons te herstellen t Kan nog lang duren eer het gunstige oogeublik voor hem aanbreekt Volgens de KreuzzeUung zal in den Hnksdag het voorstel wrorden gedaan ora niet te Leipzig maar te Berljyn het opperste gerechtshof vas het rgk ta vestigen Dit IdHt zich wel hooren want het vootitelom Leipzig met deze instelling te begunstigen nérd iu den Rijksraad slechts met esue kleiue meerderheid aaugenoiuen Te Leipzig intusscheu was geruimen tijd het opperste handelshof gevestigd en iiranneer men tegenover Leipzig de voordeeleri gast aanvoeren die uit den aard der zaak eene groote hoSfdstad voor zulke instellingen heeft dan zouden plaatsen als Hamburg en Breinen nog boven Berliju ie Verkiezen weztn In de memorie van toeliolitiug tot het voorstd yan den Rijksraad wordt sJecUb gezegd dat dê doorslag gegeven werd door de omstandigheid dst hel èpjièrtte gerechtshof voor handelszaken in het lev i gefee n 12 Juni 1869 iu Leipzig gevestigd is en ai geen vernegende redenen Wartn offi daarin verandering te brengen Ignatieff kwam Donderdagmorgen te Parijs en had deuzelfden dag een onderhond met dei AGifi Q zes na eerst prins örloff en grftaf SAóitWalliff ié hébben gesproken t Prins Milan van Servië heeft op 6 dezer eene procl uunlie uitgevaardigd daarin hij den volke bekend luaakt dat tusscfceu Servië en Tert5e Jt VW is gesloten Uit dit stuk blijkt dgt de vrede is gefloten b r Maart en daardoor de etrekkii4 A nwaen Servië en de Porte onder walfrborg der groote mogendheden blgveu als vóór den oorlog Bianen twaalf dagen zullen de Turksehe en Servische troepen de posten hebben v laten welke t$ 4i ns Dog op vijaadelqk gebied bezet hoiDl Voor bet overi e ztjn de bepalibgea reédi beUM Bil Bl radamatie worden met artelgken davl if llffft hérdidht die in de 8ervisabè cdederea kwsipej t dea en le adeit nj i d dk Set aj g i i eadyffl lj j l i Mi welniDend gadettoeg n xj cSt I u MB 8rnpsnW nt schrijft ttit BMgtitfS ntmiuti Wmii ia s vië pknsp9 wj r J f egft9U qsg iB 3 e