Goudsche Courant, zondag 11 maart 1877

ri erfci pn WEGErilS OPHEFFING VA WL KCL £ mmmmmimm V n alle Soor ten van LAiö LV eii BLIKWERKEN alamede PETRÓLEUMKOOKTOESÏÊLLEN compleet met KETEL van fijn gedecoreerd Blik Koperen bodem dito bovenstut en Porreloinen Knop tot ongekend LAGE PRIJZEN l A 8nie VK00P eenigc FUNKE WmKEiKASTEK E van MAAIBEN GOU Wife 250 OPRUIMING VAN 1141 WAAROJfDER BEHOORT EEN PARTIJ m Gekleurde KATOENEN VABTE KLEUREN a II Cents en J vanaf 12 denJf Vl A m W T en meer andere iirtateleB tot SPOTPRlJZEli van af MAAHOJAÖ 12 MiAjlT en dé overige dagen der Week bij fj Q A Tfi O KLEIWEG 0epot van ÏHEK vn HSt Macah jj va M RaveBS wa j ongn QOSDXCHÉÊÊ Deze THISEÉN woS eleverd in versegeUe paitjei vaa vijj iwee en een Mf en f n Ntd ons met vermelding van Nommer fn Prfls toorzien van oerasMtaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geflerde ofders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gmida vau W U Kickenlieiluer te Mainz a d Rys Door deszelf goede werking heeft dit middel het vertrouwen vaf een groot aantal genezen personen verkregm Daiz de attesten roeowa om strjjd zg genezenden kracht Alphen a d Rjjti 9 Hm 1876 Qeliave ons een tiet B0R8TH0NIG te zenden Voorts is het ons aangenaam U medetedeelen d t wg behalve de vele dagelijks inkomende bf chten over de goede werkiiig é c RÖnlandsche Druiveu Borsthonig dezer uagan vau eene zeer bejaarde Juftouw de verzekering ontvingen dat zg na het gebroik van 4 flaoons genezen was van een zeer gevaarlijken hoest üEd Dienaren L Vabossieau Z Ter veorkoming van bedrog ts elke flacon voorzien van een capsule met nevenstaand fabiiekstempel terwjjl buitendien de naam van den Fabrikant W H Zickenbeimer te Mainz in de kurk gebrand is Verkrijgbaar in i toc Xfl 2 V 7 ft 1 S mda hy F H A WollT Laden mlloOTduk Alfiu ld R U V rort eau Mntmlt t loliktf Alf Zmo Anotb Bodejrmn V Venloot B 4i f A J vau TwoDt Det t l van leeuHL D J OfMtnhaye i h F C i bnabilie Apolh Haiernmuic w Htnilnki HaulreM J D in Hatlojt Hllletertierj rd dv uit l Ideabirg lUyUtrdam i W buabi ti A tk Bijtmjt C I vau OmW Seiaoniottn VVdfr Zgoa Voorburg A van Veen U addtiunMn C viiD £ m a Hoerde W H vau Ui elau te viadea zija ladiea de riei isohe regeenag skchu eene wqze staatkunde volgea wil Duu toch zouden buitenUndsch ktipttaul eu onderueming8gee t letterlijk bet land toeatrouineu Mattr niets van dit alles zal men zien waiiueer de ttgenwoordige krankziiiui e wetten tegen de vreemdelingen in stand blyven u tie regeerini bij hare Chiiiee che staatkunde volbnrtlt De nieuwe president dei Vereeiiigde Staten h ift door de ktus ijnor miuistirs bewc en dat liij iiuir wensobt te doeu dan tranie woorden aan alle paitijeu ten beste te geven Alle namen die op ziju lyst voorkomen hebbin een gociluii kl ink en waarop ii i het meeste aniikunit het ziju lerlijkc lieden die de verrotting in den staiit ernstig zulltn bestrijden Voor il merkwaarflig is de keus van Carl Sohurz tot minister ran binnentandsche zaken Deze eeu geboren Duit oher en uitgeweken revoUitionair van 1848 is een oud stryder tegen de knoeierijen in de administralie n op dat punt aliyd een ht ig tegenstander v in Grant Het is twijlelachtis of de republikciiisehe leiiuat deze benoeniiiiffen goed zul keuren vjurul ohgnt men de eerlijkheid van Sohura en den post meester Key te vreezen Eeu besluit is door den aenoat nog niet genomen Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Maart Btitoa Aothoaw aadni W tw Dyk ea A A v mi Ul uwëd Ailriaaijia Pautus uudvrs A Verhoef en i Baumaos OVERLEDKN tl Maart J an der lUein Se j 9 A H WiMtr lj m W P J deBroijn Ij Tm N C BUdIcvii liiitavr van J Druogltu i r Furtuijn t 3 j ONDERTRnrvVD 8 Maiirt s K T iluiji 3Dj en K M Vonrem 4 j I du Orauw 30 j i n G Sulkki iibiirf 38 j Ondertrouwd S F TEELING A M VUÜRENS Oouda 9 Maart 1877 Geeji Recephe ADVERTENTIES N eene korte ongesteldheid overleed heden m oe geliefde Echtgenoot NEELTJE CORNELIA BLANKEN in den ouderdom van 42 iaren J DROOGLEEVER FORTUIJN Gmda 9 Maart 1877 Heden orerleed zacht en kalm ua voorzien te zgn van de genademiddelen dei fi Kerk in den ouderdom van ruim 82 jaren mym geliefde Echtgenoot en vader JOHANNES VA H DIB KLEIN 5 1 iJttI t Wed Jh van dïe KLEIN geb S vak der Noot S P van deb klein F VA DEB KLEIN Qotida 8 Maart 1877 3 DC JONG en Echtgenoote betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg gelegenheid hunner 25Jarige ECHTVEREENIGING Gouda 10 Maart 1877 NIEUW SIJSTEEM zi i6KnT4iËN k mmmmm PINKHOF ais DetUiste 5 Alezanderstraat s Gravenfaage Dagelgks te consnlteeren van 10 tot 4 uar Geen Grijze Haren meer i B Frgi per Flacon f 1 HShea vetkrggbaar bjj Om WELTER Fün Coifioar Oqftbavea Gouda Kaïi een Joogea geplaatst worden Maatscnappij tot NUT van t ALGE 1EK DEPAHTEMENT GOÖBA op DINSDAG 13 MAAKÏ 1877 des avonds ten 7 s uur Lokaal Nutzen Vkbijaak Spreker de Heer van Amsterdam Toegangkoarten voor Stadgenopten niet leden verkrvigbaar ad 1 25 De SecretariK H W G KO L G Mevrouw THIM Goede informatien jju vereischtcn op de Gouw e vraagt Mei aanst op voorwaarden een fataoenlgk EEN SLAGERSJONfiElf gevraagd bi J W BEAK EL Gouwe alhier TiT ïlÜUR iiic t MËTc lttmM en NTCT idfISiö V op goede stand Informatien franco onder letter K Bureau dezer Courant Wordt gevraagd een NOODHULP DIENSTBODE in een klein gezin tot 1 Mei Adres in persoon of met raitco brieven aan het Advertentie Bureau van A vöRINKMAN e Gouda JÜf o u v fi R E EBA A R T VRAAGT MET MEI EENE DIEnJSTBODE 50 Cent per Hectoliter Mud bij 100 of meer Hectoliter te gelgk nemende tot minder prjjs aan de GASFABRIEK alhier De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklgken Ncdi rlandschen Wtirtemberggchen THEE HANDEL van P W TROÜSSELOT Z00 HoSeveranciern van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Qouda bij J J v d SANDEN Botermarkt Fabriek S MerkT De met roem bekende Dr Airy s Specialiteiten uU Sarsaparillian algemeen behnd als het vurkiaauuie middel bq chronische ziekten welke uit bederf in het bloed en de sappen ontstaan Pain Gxpeller onoventef buar bij Bhuniatisme Jichllijdcn enï ena Dr Airy s Pillen bij leohte spijsverteetlng verstopping enz steeds met het iette gemlg aangewend zqn voorhanden te Gouds bij J C ZELDENRIJK Brogist en h 8CHENK Ieder die zich vooraf van de 6uitmgem e werkzaamheid dexer Geneesmiddelen wil overlnigen kan in bovengenoemde dépêts gratis een met vele origiiieele attesten voorzien nittreksel bekomen nU Dr Airy s Natuurgeneeswijze Alle artikden moeten met boven fgedmktf ibriekmerk TOonieB zijn N ederlandsche EOUWTEIIEENISINB gevestigd te Qouda De Directie maakt bekend dat op den Isten Maart 11 gehouden Algemeene Vergadering de Rekening en Verantwoording is goedgekeurd dat het Dividend is bepaald op 5 alioo 12 50 per aandeel en dat bedrag van af 1 Mei e k bij den Heer A van WIJK aandea Veerstal te Gouda tegen inlevering der Coupon zal worden uitbetaald J MULDER J C VAN WIJK O EB lï A IÏ TIlTa Oouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleeiH aan tot het vervaardigen vsn ZEER FIJN UITGEVOERDE fO if iEf ir i m H H 7EEHAMAM Daar sedert den Oden dezer de Firma 8 DK LEEUW S HAMBURGER opgehouden heeft te bestaan heeft de ondergeteekende de eer ter kennis te brengen y n zgne geëerde begunstigers dat hg zich nü voor eigen tekening ais Makelaar in Vee en Vleesch heelt GEVESTIGD hopende hetzelfde vertrouwen der vorige firma geschonken te blyTen genieten Londen Maart 1877 S DE LEEUW Adr LACY SON AND HARTLAND 60 Weetsmithfield E C SLECHTE SPIJS ËKTËRi T Het JOH HOFF SCHE MAU EXTBACT biedt tegen deze kwaal door de zenuwen op te wekken den eetlust te bevorderen en de maag in staat te stellen de ood e fanctie weer waar te nemen de Zekerste Hulp Men neme s morgens s middags en s avonds een wijnglas vol Prijzen 1 flesch 45 cents 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 JOH HOFi sche Centraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt by de Paleisatraat F 250 Te Oouda bij J C van VREUMINGEN Openbare Verkoopingf VAK mi mnum aan den Papenhoeverkade te Oadeuater groot te zamen 90 aren 17 centiaren Aanstonds te aanvaarden op VRIJDAG den 16 MAiRT 1877 des morgens 11 unr in de Wildbma te Hoenkoop buiten Oiidewater ten overstaan van den Notfl J G BROUWER NUHOFF te ü re A Openbare Vrijwillige Vcrkooping A KLUIT Notaris te Moordrecht i voornemens op den 14 MAART 1877 des voormiddags ten 10 nre te Moordreeht achter de Kerk in het openbaar om contaat geld te verkoopen MACHINES behoorende tot eene Banden PasseinentWeverij bestaande in Weefgetouwen Koord en Bandmachine Twjjnmolen Ketels Voorts Antieke Kast Planktfn Brandhont enz Allea daags te voren te bezigtigen A H Kiebêrt IWgraaf Markt Gouda bericht bij deze dat door aankoop van een geheel nieuw PflOTOGRAFlSCH APPARAAT Öciopticon by hem steeds VERG ROOTINGEN vervaardiga worden op verlangde rootte die in fijnheid verre de tot nu toe bekende Vergrootm n vertreflfen daar men lotl zoo goed des avonds at s des daa s met deze toestel kan werken zoo is men van geen weersgesteldheid afhankelgk i SÏÖÖMVERVlBfj Chemlsclie VVasscherlj van Gebr PALTIIK Almelo Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt d Goederen ledereu WATERDAG naar Almelo op Markt W VAN DÈ PAL8 STEENROÏËN TOT 70 Ct p U tM blijven wij voortdurend de S U H H QROVE EACHELEOLËN uit onze Pakhuizen afleveren VRU AAN HOIS BEZORGD Contant met 2 Ct korting per H L bij 2 of meer H L geluk genomen UN PRINCE Cle Gouda 3 MaaH 1877 r j Openbare Verkooping op DINGSDAG 13 MAAET 1877 s vm 10 nre bg het itoomgemaal in den Driemanspolder onder Stvm mijk om Kontant Geld van eëne belangrijke partij van 2 WINDWATERMOLENS bentTande in Hooton As Voeghonten Windpenlaw Euvelring Rolring Kuip Vloer staande Öpil Legerbalken Stglen dennen Ribbonten eiken Karlwels p m 800 000 gebikte en ongnbiktc gteen Information J N aris VA j e n BROpK te Zoetermttr OFENEAKE IMMM op DINGSDAG 13 MAART 1877 voorm ten negen ure in het Hotel Scholz aan de oorw straat te Gouda van den volledigen INVENTARIS van LOGEMENT en KOFFIJHIIIS bestaande o a in TOONEELDECORATIEF goed loopend BILJARD eeu menigte groote en klnne MAH TAFELS Weener en nder STOELEN KASTEN SPIEGELS LEDBKANTÏN BEDDEN en BEDDBGOED LINNEN KAGCHELS BUFFETBENOüDIGHEDEN GLASen AARDEWERK diverse MEUBELEN en HUISRAAD WIJN BIER STERKE DllANKËN enz AUai daags te voren te zien en inlichtingen bü Mu SNEL Curator in het Faillissement en b Mr KIST Notaris te Gouda Hoeveel jongelui z n er niet die f 100 wenschen te geven om een flinken BAARD te hebbeu welnn met het gebruik der zoo beroemde lialseiD bekomt men in 8 of 10 weken een Baard d hnid bljjit ongedeerd 2 de flacon Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 Blauwe Postzegels Postwissel of op Rembours bj ÏHBOPHILE Haarkondige te Amsterdam No 821 der beroemde VVekeiijkscbe Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te ütreclit Is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lan ge Tiendeweg te Gouda Anatherin lYfoiidwatfr iu Kacuos loten fl 1 76 en II 19U en SO ct v ü Dr J i OPP t k Huf Ï iuiii t8 v ii Z M Jeu Kuser vxd Oosteurqk te Wttueu i Dr Pepi s inattieriii Tandpasta tot reiiii iug versterking en behoud der landen tat venvijdenug van ouaaugenameu reuk ea van kalk Dr Popp aronmtisclieTandzeep Zij maakt deT mi en luiver wit iondet hel émail aaa te doeu beivaart u voor iiekeli ke aandoeuiiigeii en houdt deu mond fristli Het stuk kost 40 Cts en is toereikende Voor eeu halfjaar Dr Popp s Plantaardig Taudpoeder reinigt de isutlen verdryft de too Listige kalk eu maakt het glotaur ateedi helderder eu f uer Dr Popp 8 TandplombeersaL waarmede meu zelf oUe taudeu ktni vuUeu Waarschu ving Alle beafaaude namnaksels van AnatheruiMoodiratGr ziju ii l ii op de lichte elüofnaerdigheid vau het Publiek berekend en hebbèu leer veel Mhade tea gevolge gehad of hebben geheel goen werking teweeg gebracht daarom wanrachuw ik Wermede het geëerde publiek voor iuikoop v in zulke nalnoaksels Dr J O Pon k k Uuf Tandartó en Uitvinder fcr Anathe iD Trepiirateo t Weeuen Te verkHjgen te Goada bij L Sohei winlwlier op da Hoogstraat A 123 te Rotterdam by P E van Saateo Kolff apoth eu A Scliippereyn Co blauwe poioeilainwlBkel te s Hoge bij J h F C Snabüié poth j te Delft bif A J vau Ktfu én 3 E Kauwenboven te Sohiedaiji bg O Malta öi te Li ideu bü E Noordijk te üirt dht bij P Altm i e i Km iu te Amsterdam bij F i Wu dluMi itCo luH U Uljtli Ci apothek e Oud wat 1 uijT J vwiJïrcumiiiMrf te Sohooahoven bij A Wtdff iiüMk J i if V 1 a v i J X I tl i