Goudsche Courant, zondag 11 maart 1877

A I len vafl Zondag 11 Maart 1877 HAAiAG unm m woensdag OPRUIMING Iu de maand FebnMni 1877 is aan srgks munt aangenden staudpenningen angemunt voor eene waardevan ƒ 6 850 000 Sedert de invoering der wet van 6 Juni 1875 werd i eeds san gouden staudpenningenGedurende het jaar 187 bedroeg het aantal in de I iJ l in 1875 vooreene waarde van 41 100 000gemeenten van de provincie Zuidholland afgekoudigdsfn lf vooreen waarde van ƒ 15 811 060 totaal 1 62 861 u80 t J S KEISER KüETE TIENDEWEG gevraagd by H FAAIJ te Gouda UITBREIDING Stoom verwerij G F GOMBAULT Leiden Weffens UITBBSIDINO der Fabriek inX het QOED spoediger sfgeleTetd en Sn PRUZëN lager gesteld Aanbeveling voor het VERWEN van Mlt BBL BBLen liolKANT GORDUNBN Agent te Oouda de beer T A G W DBTB Maitt Gouda Dink van A Brinkmati Tengevolge diverse faillissementen en liquidatiën iii het vak van MANUFACTl mij gelukt eene massa GOEDEREN TÖT SFOT F RXirZ EntT te koope van af M AI DACji aanstaai ZULLEN OÏ GE lt MB WOR De grootste KOOPJES bestaan hoofdzakelijk in slhe boté pftrtij pieuwe JAB wegens de groote algemeene finant eele Crisals zeer lafe gokocht èn ziillen dus to prijzen uitverkocht worden Verdeif 5 4 nifeuwe 0XF0RB8 vast i klem p Cti 5 4 REN is he die door inij De grootste KOOPJES bestaaii hoofdzakelijk in plie gi ooté pftrtif kieuwe JAPiksTOFPEN L KEJ LINkE Streepjes vooTTo Ci 5 4 hre ed Fi n8ch Rï S 25 Ct 8 4 heet wM z Laken 1 50 5 4 ruw KATOEN 10 Ct 2p el fDIMET 4pór O J4 4 en Ij ittf Èe pHiz n ifi jJOEKJ ES 5 Cent geel Frartscl RI te Voor oliteQd Japonnen p ha Wv Iit4 verder alic niet genoemde Goederen wonfea tot ongeioofï lijk L ê Mjên l jpf KOCUT VOOR WAitRél der U1TVERÉC0Ó1 De Gcèderen worden verkocht per i Centimeter Stalen worden gedurende db Uitverkoop niet gegeven Bij Koopen b en Q Gulden genieten de Koopers 5 pCt i abaï i gelieve v o o r a t op Naam en Woonplaats te lelden 4111111 ¥ 41 141f 1 $€ Hoogstraat Eerste huis yan de Markt II K 6R00TE OPRUIMING van af 1IIAA D 4G 12 Af A ART van verschillende artikelen te en veel VERAllNDERDË PRUZE EEN GROOTE PARTIJ TOT ONGEKEND 1 LAPPEN LINTEN en vii i miJ Voorhanden VOOR SPOTPRIJS Wed BOSMAN Tiendeweg gaeg IN DITER8E KWALITEIT EN FORMAAT alsmede i HENNEP ENVELOPPEN bij den Boekhandelaar A Brinkman fSas=i TIEljrDEWEG alhier m Dim VAN ILO MA S GOEDILOOPË MDZIEKIllTGAVE CATALOGUSSEN a 5 CENTS VERKRIJGBAAR Nmsmnamisiis m ï £3 INNEHLAND GOUDA 10 Maart 1877 Oiiïe oooraut genoot dezer dajjen het roorreohtoiii haar terioht omtrent de aftrerting 8ii Dr A Kaqpér aU lid der Tweede Kamer tam k rerminkti t andere blades aan te treffen Dit Kermde geiijk igie fiiet aa de benrt rao afirei ni is iraa jomrolkomén bekend nitdrukkieIJjk tboh Toe dea 4 bij het bericht dat too faei bt jlesti Ü werd Totir ijieide a e HnrdJKden nit dit jnistrij eene keuie iipeat wonlen edaan ii VVie oiM het eerate deed zeggen dat Dr K ziek herkiHbaar f telde weteh we niet 2 dst de hdaard geloovende dat men on go had jgeoinl ons pp de liegen tikte Dé i jt Ct alaat eil laat nlmaiiak p en o wonder ten drukfout e t ons i üinninkt bericht iu het gelgk Toel bleek ol a lëte laatMe dat Dr K eent in 1S79 hioct ilftre en Volkomen waar wq waren geen nnpe rut efii Irukfont wjj hebben geen woord er Tan gez gd i dat D K zich niet herkieabaar loa lellen wqi hebben alleen en dan nog wel onder Jille reserve het gerucht medegedeeld dat Dr A Knijper Toariienaens loa aju af te treden Het blad dat ous berfoht bet eerst erminkte mocht nn wel ter betering jonr r naam eigen achnld belyden Het tooneelspel Trienit mm Ont sehynt in Oouda niet te mogen worden opgeraerd Alles spant samen om ons het genot Tan Sardon s stnk niet te doen smaken De goden Tan den Olympus willen het nu enmaal niet Keeds was onlangs het 1ste bcdrqf begonDco zooals men weet en het gaslicht weigerde zijne medewerking tegen bedenarond was het weder gmnnniloeerd en Hoor iekte ran den heer D Hai iels die een drr roornaamste rollen daarin te Terfolleo heeft is de opTorring weder onmogelyk Na mnetrii w j bakken toor het noodlot en wq zullen het ir maar voor houden dat Ooud s inwonen de les die het stuk beval dat zij die zich als onze Trieiidftn voordoen Trelal onze ware Trienden niet zijn niet uoodig hebben Nn zal hedenaTond worden opgeToenl Hi agaê eveneens Tan Snrdou dat drzerdageu in Rottehlam n sHnge werd opgeroerd en zeer gunstig wenl beoordeeld Het pnbliek eal gelooTen wij dit ttnk met evenveel geuurgen iien als met t eerste gwuuonceerde het geTal zou grwet t ijjn IV Luitiuiitit de Wildt hier in guruizoen is roet een dctaohemcut infanterie naar de grenzen Tertrokkeu om te waken tegen het Tee venrocr De voonlraoht an den heer Domela Nienwenhnis in de vergadering van deu Protesuntenbond zal niet Dinsdag a s plaats hebben t j is uitgesteld tot Dinsdag 20 Maart a s Zg echter die nu reeds op het bqwonen eener Toonlraeht gerekend hebben worden niet teleurgesteld Dinsdag a s zal nl de heer U de Veer uit Amsterdam een spreekbeurt Tenrullen in een vergadering Tan het alhier gcTestigde departement der Maataohappq tot Nut van t Algemeen Staten Oeneraal Twiidk Kameb Ziitinffcn van 8 en O Maart 1877 In de zitting van Donderdag is met verwerping v u alle aineiiilenienten voorgesteldop art 1 van het ontwerp regelende het rechtsgebied van het gerechtshof te Arshem dat artikel onveranderd goedgeVeurd In de zitting van gisteren heeft de heer Öaffniaiis verlof gevraagd om op etu nader te bepalen dag de regeering te interpelleren over de supressie Tan de pauieiyke cousulaleu te Amsterdam en te Rotterdam Het verlof iverd verleend zuJIeude de dag der interpellatie nader worden bepaald Daarna werd de discussie voortgezet owr de rechterlijke wetten Ontwerp no 4 reohtsgebieil Tan het hof te Arnhem werd met geringe wijzigiug der kantonnale iode ling aangenomen met 51 tegen 31 stemmen Bg ontwerp no 5 regeling Tan het rechtsgebied n de zetels der arroudisseraents rechtbanken eu kantongerechten binnen het ressort van het gerechtshof to s ÖraTenhage werden al de daarop voorgestelde tiDendeineoton nwAorpen t w dat vaji den heer van den Beroh van Heemstede tot behond der rechtbank te Uiden metj48 tegen 19 stemmen dat van den heer v in den neer Romboch tot behoud der rechtbank te Bridle met 43 tegen ii stemioeu dat var den hnr Bredins tot opheffing der rechtbank te Zierikzc s mat 58 legen 10 stemmen dat vau den heer Suaymans Vader tot herstel der rechtbank te Ooea met 44 tegen 24 stemmen Alt I het geheele rechtsgebied onder het gerechtshof 4 s Graveuhage is aangenomen Maandag voortzetting De Minister van Oorlog heeft ter oitvoering van het koniuklyk besluit houdende vaststelling der lichting van de militie van 1877 verschillende bepalingen vastgesteld ten aanzien van de iudeeling der lotelingen en plaatsvervanger van dit jaar De voornaamste daarvait zijn de volgende De plaatsvervangers voor de regimenten infanterie bestemd worden zooveel mogelqk over de verschillende bataljons verdeeld B j de bereden korpsen mogen geen milioienplaataTerrangers boven de 30 jaren worden ingedeeld tenzij dcM bq een bereden korps hebben gediend Bij de vesting artillerie behoort u zooveel roogelgk te worden ingelgfd miliciens berkumstig uit gemeenten waar de schutterg geheel of gedeeltelyk voor den dienst der vesting artillerie bestemd is en lotelingen die in vestingen of kustplaatsen te huis behooren Geen plaatsvervangers mogen worden ingedeeld bij de drie regimenten vesting artillerie en het batatjuu mineurs en sappenrs zooveel mogelijk echltr bq het korps pontouniers Bg het bataljon miiienrs moeten worden ingedeeld de telegraafbeambten wgders nog de manschappen die het beroep uitoefenen van rgswerker en van riet of droirdekker terwgl voor de torpcdo kompagnie bg voorkeur zullen worden bestemd schippers Tissohers euz De militiens die eenig onderwgs ie de geneeskunde f heelknnde genoten fiebben de knlp apothekers en de a jothekersbedienden bg een der acht regimenten infanterie ingelqfd kunnen worden bestemd tot eene pkatsing bg eene der kompagniën hosfitajilsoldaten Ter localiseering der militie behooren de manschappen zooveel doeulqk te worden ingelgfd bg korpsen of ouderdeelen daarvan iu of nüüij hunne woonplaats garnizoen houdende De te dezen jare bg de velschillende korpsen van het leger in te deeleu manschappen zullen tot eerste oefening twaalf maanden ouder de wapenen worden gehouden De hoegrootheid van het contingent is bepaald voor Noord Brabant op 1218 Gelderland op 1344 ZuidHolland op 2134 Noord HoUaud op 1655 ZeeUnd op 514 Utrecht op 612 Kriesland op 992 Overysel op 800 Groningen op 736 Drenthe op 358 en Limburg op 737 man waarvan 8444 bestemd znllen worden voor het regiment grenadiers en jagers en de 8 regimenten infanterie 490 voor de cavalerie 1826 voor de artillerie en 240 voor de genie verordeningen tegen wier overtreding straf is bedrei 166 Gedurende datzelfde jaar werden door de gedeputeerde staten deser provincie 85 keuren van wateisdiappen goedgekeurd De algemeene strekking van het wetsontwerp betrekkelgk de bronzen pasmunt werd blgkens het verschenen roorloopige veralag zeer gunstig in de cfdeelingen opgenomen Tegen de stnifbepalingen echter legen het in betaling geven van vreemde koperen of nikkel montepeoiën scheen nog al bezwaar te bestaan Velen wilden de voorkeur gegeven zien aan absolnut verbod van invoer binnen de grensgemeenten Dit ware doeltreffender en het zou eiken vexatoiren maatregel voorkumen Bg het deshr dagen san de Staten Oeneraal ter goedkeuring ingediend traotaat van vriendschap en koophandel met de Zuid Afrikaansche Republiek ziju in hoofdzaak de beginselen gevolgd van het ind rtijd met den Oranje Vrgstaat gesloten verdrag In art 4 is evenwel een voorbehoud opgenomen voor het geval de Zuid Afrikaansche Republiek een tolverbond met den Onihje Vrijstn it raocht aangaan als wanneer Nederland niet gerrohiiid zal zgii alléén krachtens het beding van art 2 op de gunsten en vrijilomraen in dat verbond bedongeu aanspraak t maken President Burgers verklaarde wegens de eigenaardige verhomling tot den nabij gelegen Vrgstaat van dit voorbehnad niet te knaneu afzien terwgl een soortgelijke bepaling ook voorkomt iu de tiactatcn der Zuid Afrikaansehe Sepubliek met België en met Portugal Ie wier aanzien het voorbehoud etter veel verder gaat dan dat ten opzichte van Nederland daar het eerste niet alleen betrekking heeft tot de eventualiteit van een toWerbond met den OranjeVrgstant maar tot alle vergunningen en vooneohten welke de Znid Afrikaansehe Bepnbliek bjj itzoode rijig iiin dien Stoat mocht willen toestaan Ter 6 Ie algemeene vergadering der Vereeniging van en voor Nederl Industrieelen Donderdag te sGraveuhage gehouden is door den secretaria het drie maandelgksoh overxioht voorgedragen Dit nitvoerig rapport liep hoofdzakelijk over de bewuste lanvragen voor bouw en exploitatie van spoorwegen in Nederland voor bouw en oitmstiug op JaTa en Sumatra alle onder medewerking van de heeren Meigga and Church over de aangenomen wijzigiegen in het tarief van invoerrechten over de bejitemming der verhooding van belasting op het gedistilleerd en over de samenstelling der hoofdcommissie voor de tentoonstelling te Pargsi 1 878 De behandeling Tan dit onderwerp gaf aanleiding tot onderzoek der rraae wat de ondervinding leert aangaande de uitvoering van openbare werken speciaal van spoorwegen door den staat De bon v der staatsspoorlguen in Nederland op 100 miilioen begroot hati 150 millioen gekost boe weinig op lie staatsbegrooti ngen iu rpoorwegzakeo te rekenen valt en hoe gereed het middel van herstel v u verzuimde of te laag gestelde posten is bewgst ds zoo pa voorgedragen wijziging in de bt gröoting voor den aanleg vau staalsipoorwegen over 1876 van andere zijde Wenl te berde gebracht at te leun staat op biz 12 en 20 der brochure over den Nieuwen Waterweg dojr den Hoek van Holland Botterdam bg van Dobbea dat mede een droevig licht werpen san OUT sta nts itanleg in eigen beheer Het rapport der minderheid in Ae Kamer vau K oph en Fabrieken aldaar ter beschikking dir Vpreeuigiug gesteld tal achter het verslag der Aljemrene Vergadering in de üedtrl UAaür uil worden opgenomen Op deieu veiilienstelgkeii arbeid vestigde de Toonsitter de wndachl van alle beliiugstellenden De minister van daclog heeft de chef der corpsen van het leger gemachtigd de oijder hnnne bevelen dfeneude militaire van de Israëlitischen godsdienst j dir hunne eerlang invallende godsdienstige feesten ten hunnent wens jVn te vieren daartoe in de gelegenheid te stellen Het Hof te Arnhem heeft Donderdag het VoacAs vsn den rechtbank tegen den heer Hallo geslagen bevestigd wat betreft de feiten maar vernietigd opzicbtens de qualificatie Het Hof heeft den heer ïlallo veroordeehl tot negen maanden celstraf en 300 boel De heer Hallo heefl zich in cassatie begaven t s gi De gemeenteraad van Leiden heeft met bgna alge meene stemmen de ontwerpstatukn goedgekeurd van de Duinwatermaatsobappg Een verzoek van 100 ingeietenen te Zqtf n OHi ïe kermis weder in te voeren is door den Baad wet algemeene stemmen van de hsnd gswesen Ter gelegenh fl Vsn Kef Mlveith jWhlénm vsn dcïi Ni derlandsohcix ttijkstelegraaf is e h feestnnmmcr verscheiien de Fo t n Telegraafbode bevattende een interessant artikel over de historie van onsen telegraaf door den heer A O Hissint te Venlo Kan Kederland wordt dezer dagen in een fenillston T in de ientr PrtÊêt hulde gebracht voor ign wtr4zaamheid op het gebied vsn tentoonstellingen met m i