Goudsche Courant, zondag 11 maart 1877

t i = iri r 1877 14 Nuft jn mr Wmm en Advertentieblad V0 H Gouda en Óinstrekeo name daufoor dat hul naast de krachtige toebi reid elen tot ïtelneiniug sau de interuationüle tention tïlling te Parijs self nog twee andere expositreii organiseert die vour kuuat op liyverheid toegepiist en de iuternationul tttinbauwieutooiistelliug Ttvena wordt met lor gewaagd van den kriiolitii en ftnaiioiëelfu atenn door de Nedcrlaudsche Regeering aai deïe ii t verleend er uog iu heriuueriug gebraohl hoe Xedci iaad te Wreiien een g cd tijiittur in wlcte en hoe dit later der Nederlntadsolie nijverheid feu goede kwjini Te DotilraiHit heeft rene oonimissir oit de iKiluiirkundige afdeeliug der vtreenigiiix ot bevorderiu der olkagauiidlwid u oudenoek ingeiteld naar de deugdeiykheid der daar ter stede verkocht wordende iuiele nielk Bg het door haar uitgebrachte nppurt U eefl tJtbel gevoegd aangevende dë namen de woonplaatsen van een 22 tal melkverkoopen met opgave hoeveel procnr Ie veel water in tiunne melk gevuuHt ii gordt Ui die lauct blijkt De melk door de Üienmverriohtiug verschaft wordt zonder toegevoegd water verkocht sleohts één verkuoper stelt zich te vreden met minder dan 10 p6t water bij de melk vier iiiclk verkoopers voegen lusssliQU 10eu20pCt water ian hou melk töe urgeu vermengen hunne melk wiet 20 i 80 pCt water vier achtten SO a 40 pCt toe giug vi n water noiidig oin genoegiuiiue winst te behalen terwijl drie van de 22 zoogeiiaaitide melk ïerkoopers bijna evenwel byna evenwel water als melk Terkoahten iLiar hunne als zoele melk aangeboden waar van 41 toi 47 pCt water bevatte Het bericht d a een sergeant en twee soldaten gevaüke k te Maastricht zouilen sgn binnengebracht omdat zij door de afsluitingslijn vee zouden hebben doorgelaten is ongegtond Wel was e Maastriaht dergelijk gerucht vrg algemeen verspreid maar het was niet andera dan ceu verzinsel Ta Alfen R ia Vrijdag uit eene eloot het lgk an een arbeider opgthaald die eejii uren te voren naar igu werk was gegaan Naar meu iegt leed de veidronkene aan duizelingen In de vorige week ign Voor de correctioneele kanjer der arr reehtb te Amsterdam twee merkw ard ige peradelieten behandeld die met elkAtider in vcrbimd staan Beklaagden waren in de eene zaak de drukkers en itgevéfs van het Nieuw itraeiititc t Hl etk iUd aldaar Samuel Elias yau Bs en Louis Bliazai Joaehinutalil beklaagde in de andere zaak was Johaei Vfaser boekdrukker op den Kloveniersburgwal aldaar als drukker vau ket ounfliaukelijl Israglitisoh orgaan SjDor Nedejrland Aau ctTsigenaemdeu werd te laète i0 dit ij met het oogmerk sm te bcleedigt n aslQ Sa Vomon Iievie van Ks v6orzittcr van den Iffaeütisohen kerkcraad te Meppel in een artikel mider het opschrift Onze geloofsbroeder te M® pel bebben tf £ la te gelegd dat hij is e n parnw die aU mat iji sUes tfla uitvoer brengt wat zou in het gehdm wordt uitgebroed Na viq iediging door rara Hartogh eu Kati heeft de rechtbank in de eerste zask rgister beide oeHsagden ontslagen van alle reohtsttrrolglnjf op grond dat het geïnkrimiueerile artikel nleti kwaads of belèedigcuds bevatte Öc door mr A F K Hartogh voorgestelde excepties waren echter door haar verworpen Zü besliste o a dat bg de pUmtt de eiviele partij in zaken rsu hom en bister geeij bepaalde persoonsaanwijzing Wordt jrereisoht en d t ds verkorte veijaring bij sohriftelgken hoon Ueen te pas kwam bij autoriteitein De derde beklaagde werd vrijgesproken De rechtbank besliste o a dat de werkelijke drukker niet aansprakelijk is r indien niet blijkt dat deze de bedoeling had om te beltedigéo maar wel diegene die gelglf hier zijn Msm als drukker aan deu voet vau het orgaan ge tst en daardoor alle vcmntwoor elijkheid op zich geladen Te Nienire Diep on Pinsdagrabrgen e D koloniaal onlnigs ziek uit Indië alhier aangebiraeht eu in het jroarinekospitul opgenomen begraven worden Het nüliuir oorte en de lijkwagen stonden reed v6or ket hospitatl on het Igk grafwnarts te gaan brengen om de boodschap kwam dat de begrafenis geen T0 tgsag kon hebben omdat de doode meet derendig was geworden De n an was slechts tchijno rdooil jeweest Sl Benige dagen geleden bad te Brnsscl de alge een vergadinng der aandeelhouders in de Sociélé gtiOnU pUaJS Daartoe hebBeBi U eo toegang l taeB die Tt OOO franken undeelen bezitten zoo dat de bqeenkoMt ni iser talr k was i üit het verslag bleek dat de commissarissen eene I zeer bgzondere opvatting hunner fliohten tegenover het j bestniir hadden Zij hadden niets vergeleken noch d hoto Doeh dein de portcfenille aanwezige waarden noch de deposito s n verklaarden dat zg de opgaven j van httt bëstnnr zonder veRÏer onderzoek als waar Jisdden aangenomen Sen d r tMwetiatii de b tog de Viiwf ohfhwn i vS WB ii é zijn volkomen jcttrouwBn iu het bestuur uU3 irekendc drukte £ et yerlan o uit dat het bi4tuar alle drie maanden een situatie staat zsa openbaar maten De directie verklaarde dit voor ondoenlijk Bon ender aaodeethpmler maakte beswaar t en de wijze vSii eoti Woleeren der oommissarissenl ofschoon ook zijiï tcrtro iieii niet t wcasohen overiiet De Statuten schreven voor dat de coiiiraisaarissen de r ekeiiiiigCB en de balans moesten vergelijkei vM fier en dat loot st dus gebeareu Vjea der Coiumissarissen antwoordde dat dit verlangen onrede ijl vus Verifier beleekende volgens tiem niet dat d commissarissen zich tlour eigen ondi rzoek moesten overtuigen het beteekende dat de verklaringen der administrateurs voor wa moesten aao genumeo worden De presideut commiassriS voegde hier b j dut bet éeue beleediging vuor het bestuur zoude zij wanneer IJlen er anderi er daohf en zelfs eens beleediging voof de aaudeélhoudon die het bestour benoemd hebbefi Hij stelde eene motie van ver ti óuweii voor welke door de vefgaderiug mrt groott iiietrdcrlieiil werd aansseiionieii cit daarna was de zitting opijeheren De naiitn van dezen re irl eut i3a iiiml8saris wa de baron fKint de Roodcnbeke l n Franscli eilelman gr f finbriël li C iix Ae SaintXyinour heeft dei paus een massief guudcu altaarslel ten gesoliïnkc annyeboden Ifeiet met dmmanten robijnen paarl n topazen smaragden amelhysten kortom met al de edelgesteenten der sieraden van wijlen zijifte jsugöige gemalin die nn een ecbtvereeniging van slecht 9 maaudéii overlede n is De H Vader nam het prachtig geschenk slechts onder ééne voorwaarde aiöi en wel deze Zoo de koningin vanEngeland zich tot het oatholieke gelepf moïht bekeeren voegde piu den graaf toe nou dit een geschenk hnrer waaidig ziju ti zou ik het haaf zenden De Chincezen bezitten een spel dat ouder is dan het schaakspel en niet minder bpeiend hoewel t veel meer gecompliceerd moet zijn Hetiseen soort krijgspel en wordt Wei ch i gebeoteii Het veieischt grondige stödie rijp overleg en groote scherpzinoig beid en wordt slechts door de b sohtiafde supdeii gespeeld In de clubs der geleerden is het étxt in zwang Herbert A Hies die s Engelsch consul lange jaren iii China leefde eu vAmoedelijk dé eerste Europeaan is die het spel groudig leerde geeft er een interessante beschrijving van iii Tn ple Bar Ook in de nieuwste editie van het Chineesch Ëugelsche ooi denboek vau dr Williams de vrucht van een veertigjarig verblijf in China wordt m eene beschrijving van gegeven Het wordt gc BBld op een schaakbord dat jn 362 vierhoeken isflBrdeeld die door dikke lijnen zijn afgescheiden Echter worden liiet de vierhoekea maar d e lijnen bezet De spelers bedienen zich van ongeveer apO bomen of brenén brik ken zwart eu wil die op de lijnen heen en weer geschoven wörflcn h kunst is zooveel vierhoeken als mogelijk is met deze brikken iu te sluiten Het spel geeft tot combinatiën zondsr einde aanleiding Onde persQueu vnii hoogen raitg en wetenschappelijke tsutwikkctittg is onbekeuiHieid u et dit spel zoo zeldzaam dat dé gesèliiedeiiis als eene merkwaardigheid bericht dat de bekwiyne keizer Chien Lung het niet heeft gekend De uityinding fgii liet spel wordt aan beizer Yar toegesohreten die ojnstreek het jaar 2300 v C regeerde De geleerde schrijver Manoius die 800 jaren f C leefde maakt melding van den bekwaamsten speler vau zijn tijd die toen een groot staatsman was als een ben ijs hoe iemand aan de kenniis van dit spel zgn foiuiiu te daakeu had 3eri te Aniieoy Savoië verschijnend blad Ie Mfet heeft tegen den bisschop aldaar eeue civiele actie ingesteld dewijl hij deu geloovigea van Annecy het leze van dit blad verboden heeft De beslissing kan voor de rechtbank nogal moeilijk ziju Zij m oet óf verklaren dat de uitspraak van den bisschop zoo weinig te beteekeu heeft dat lè Ahea daarvan geen nadeel kan ondervinden of zij m et toegeven dat de bisschujL door zijne waarschuwing aan het blad materieele schade toebrengt en in dat geval wardt het de vraag of de bepalingen van he burgelgk wetboek al ol niet toepasselijk zgn dje vaststellen dat ieder gehouden is de materieele schade die hg aSn een ander veroorzaakt te vergoeden 7 4ben 1kjedkö5Fgèneesmiddel Iedereen weet hoe moeielgk gewoonlijk verkoudheden bronchitis eu andare kwalen van dien aard te genezen zgn vau wege hanne hardoekkigheid en hoeveel aftreksel stroopen en andere geneesmiddelen men moet gebruiken om die ziekten kwijt te raken Daarenboven weet een ieder dat een verwaarioosde Verkoudheid heel lioht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs soms in longteering overgaat De Ulrijke ondervindingen bewijzen dat de zuivere Noorweegschei teer goed toebereid een bgna wonderdadige uitwerking beeft op de genzing van de genoemde ziekten De lew kan oiel in sBbsttiutie gebruikt worden vso w ge zgn onaangenansea smaak en Ideverig beatandeefcn Een iharmoeien te Pargs de haer hiyot is op het denkbeeld gekomen die leer 4e omgeven raetgebtine ter grootte van een gewone pil Niets ia gemnkkelijker om in te oemeD De gelatine iosi zich teisload op in de maag en de teet doet zfjn werking Twee of drie teerkapsnle genomen bij den eten brengen stoedig verlichting te wseg en zijn meestat voldoende om de hardnekkigste verkoudheid u broucbilii te genezen Meii ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenigazin gevorderde teeriug geneest In dat geval belet dn werking der n atuur i de genezing dikwijl sneller dan nen had durres hopen Me kan dit reeti zoo populaire getieesmiddel niet genoeg aanbevelen zoo w l van wege zijn witstefcende uitwerking al om ziju goedkoopen prijs Élke flacon van teerkApsules toch kost Slechts twee fjonken eu vijftig centimes en bevat zestig knpsules de geheete behantleliug komt dut slejsht op vijf of zeven en een Jialve oent daags ea ontheft van het gebruik vae afkooksels patés en siropen 0m zeker te zgn diit niea öe eciU kap sules heeft moet men pp de driekleurige handteekening van deu heer Ouyot op het ótipuctto letten Te verkrijgen te Uouda bij Seldearijk drougisten inde meeste iïjwthelleii Vergadering van den Qeme ateraaa ïfttJDAO MAART Tsgeairoordig d kb tsn flergea IJmlooni voon VirsHj KiniJ Kilt Krtartabarg Nmllioveii vsa Oser HMunskW üartuiju OfoogUster v B Strwtea Post Drost Sliauom Stnver Go d ugeD en Sucl Os voorzitter iésW mAt d I dn heer H aller e 4 Scèretsris hebben koniiiB jjuHeveD door OQgeite dhstd verbJD li rd te js dese vergadftiog bij te wonen De QUalen der vorig iert sde i g words gel tSB t gearresteerd De loorCitler deelt glede dat de wschter Sao de brag Hf ds Ooaws met het einde deier week zijn ontilag nee l Wordt oor keoaiigeving uogenomca Ingebomsa lijn twee öiiilivei en IS Godeyl Ststet dcMr provioeie gocdkeurettde de overeehFijviag vaa poitenita toe vdegiflg vso poetca o ds begrootilK Nuiilie ttie eeae miuive vaD B en W over het voor t i tot ualeg vta ene bid èu vweiuinriebting in den UmI tot een bedrag van ƒ 10 000 waarbij olgeiis honais opguf oog 7iO f r J bijkoAt vo r onderacbeideoe nitgavefl ojp grond wsarvso sü dit pUe i$ iiradenv maar loontollan de baetaaa4t MricbtMg twe uren d itaga upeu te alellen roor niet bet l den en aldaar een geboaw te atiebten voor luUtgeooemdea tot nikieediog i tw liaie een rapport van B en W op e in hanne hand B geitelda adressri lot afstand lan gnr d San H Kaaij S da broio en F S Sinrnnaij bun eollegia atrft oor BM mnlitenoeaidii 80 cnti r n i b de Hrnüu tlt eent on aaa taattlgsaoenda hét door heai aangevraagde af t taan tegen 3 de eeoliare ter vitie eenige oiiHiTea vau verschillende comniifaien en initcllii ovan weldddi heid daarbij inzendendir veralagen over lb77 die dojr B en W voor zooveel noodig gebruikt zoUeo worden bü het geuieente verslag eu daarna bij de leden roodgezouden lullen worden IfT viaii eeu adres an Ph Verbruggen te Waddinivcen nrzoekendë eene wijziging te mogen brengen in de bepaalde boowiog der wooiniieii iu de Crsbetitra in handen van B en W ter Sue van borieht en raad een adrea au den Direotanr der nieuwe geóelroiéerde g sbareiding verzoekende om veriehillende redenen in erfpacht ta Dogen hebben een gedeelte van bet rroveoierahuis tbani ie gabrnik bü het Beltcdclingahoii of éeu sink grond gelagen aan de Lazarniileeg worJt gcueld in handen va 8 en W eene miHIfe van den heer P van Rooijen te VVaddinxveao die genoegen neemt met de hem aangewezen bouwgrond aaa de Crabethatraat zoo hem die gegund wordt oor gelijken priji al neger door hem betaald is wordt dadelijk in behandeling genomen en algeuieeu goedgekeurd een edrea van deu hetr 3 Mulder verzoekende als rooimeester te worden benoemd wordt voor kenniage aannsoiqeo een utirea van den heer W Krombont Jr an gelijkestrek king wordt mede oor kenniageving aangenomen spn adrea van den heer N Schelten verwekende e n hnia aau de Nieuwe Haven in huur te mogaa hebbeu or een nuttig doel wordt geiteld iu banden an B eu W een inistiie an het Burgerlijk Armbealnor aanbiedeode een lanbeieling tot lid in bun collegie waarop geplaatit z jn de bh J Kortenoerer en A lïchooaeveld an der Cluet ter viaie en benoeming in een olgende vergadering a u de orde is de wijziging van dan staat au begnxting der koeten an bet Burgerlijk Arnbeetonr over 1878 de wordt algemeen goedgekeurd de wijziging tan den sUat an begrooting der kosten aa het Museum an Oudheden dUnit 1876 wordt m de algemeengoedgekeurd bet voorstel an B eu W lot bat aangaan eener tf aneaelis met de Erve de Gidta over het niet plaateen vu eane achntting lange den tuin iu de Boelakade door beu an Rijng aangekooht wardt na korte discuuie algemeen goedgekeurd het oorstal aa B on W tot benoeming van een OemeenteArehivarii op eene jaarwedde van f 100 wordt ia eanigs ladsehtawiaaeling ovar het woord jasrwedda te veranderen la toelage in dien zm goedgekeurd het verzoek an majufrr A H C Hiehaül om onUUf sla bulpondervijieres aan de aerate openbare Armenichoal tege 5 Mei eervol verleend Wordt benoemd tot leetaar in het lijn en hsndtaekenen alimtda in het boetaeeren aan de BargertvoadHbool de bsfr O Lako ie Middelburg tol rooimeétter de heer W Kronhont Jr Na machtiging om aan de genomen beiluiten nitvosring te geven rander reanmplio eindigt de vergadering Uond Dnik van A finnloBiio Buitenlaods b Overziebt Oaitniit de Oost sclie zaken is er weitigaicaws at ds reü vau generaal Ignatieff betr t bluft I fi l verdiepen in gissingea waaraaa nieaiand ui keisft daar ae meerendaels op saer losse groadstsfss raatcu Lt daa Ftaosehcn aeuaat is in plaats f aa géaetaal Ohaajiaruier de Bouapartist Dupa de Lome t t sea tor voor ket teven verkoiea ttodi met zeer s riii nieetderhetd stefflaien Iu de saiker OTafeientie is ene osoraeaslemniiiig bereikt en de gemachtigden drr vier Stataa liebhea in de zitting van Doaderilag eea oittwerp Matie getetjkeod rlie gelijk tie Parüwke oorcespoadent van da KaMs kerioht geartt wordt weimg f te w keo vaa de sveiaenkonut die in 187A te Bmssel wm gesloten 0e seaige vemnderiog betreft die ptoten welks Toof d Tweede Kamer ia Nederland sanl idiug waiea vu het verwerpen der orfreenkonat Bg de niaaof tohikkiag zullen Prank rijk en Nederland de Mgaaanada txtrcüe of hanne raffinaderijen totfssaa daar lut Franaolie jrsteera de t tmtaet bij das aitroer wat mser in tiet slait Nederland kas aa r goadviadea ile soikerbelasting afsehafen es Btlgië geeft kelaelfde eqiiivaleiit als bepaald wa ia de i er eikomst van 18 7 ü t erwijl het verder eanige eoaoe ën daaiaaB heeft toegevoegd De evereeakomst al dea Isteo September van dit jaar iu werking tredeo Pa ir uiittt MImh daelt awde dat da giwiaalw pat up iMt ondenrifs gekeej gereed i zgtdt Mi artikelao VVat betreft de meiaorie van toeliohtiog hiaVao l ii da hoofdfaatv reedt vastgesteld maar overigeós üi de iniuister niet verder gekomea dan tot ean voorloopige aehets De keer Faik da betrokken minister sal oarerwijtd doen ovcrgaaa tot de samenstelling van de memaris en koopt kaar in twee lezingen af te doen Zoodra men kiermede gereed is gaat het ontwerp naar de versehilleade daarbij betrokken ininisteriëa ten einde ket vaa han standpunt te beoordeelen Ëen der miniateis gast dit ontwerp om velerlei redenènj zeer vao nabij aan namelijk e mitSster van fina oiëu Wordt het ontwerp zooals het tbaus is saamgesteld tot wet verheven dan lal de minister vaii finaaoiÖB o a mosten toestemmen dat jaarlijks 18 millioea raark ten behoeve van het onderwijs meer op de begrooting wordt gebracht dan tot hedeu het geval is De Italiaansoha kalmer der afgevaardigden houdt zich thans bezig met de beraadslaging over ket wetaontwetp op het verplicht onderwijs Naar aanleiding vau dit ontwerp dat reeds uitvoerige beraadslagingen heett uitgekikt segt de Diritlo Indien in lulië de wet van 186t ware toegepast zouclen wü thans reeds duiten den lagere seholen bositten en ket aantal onknndigea oiet H schrikbarend zgn toegenomen Hoewel dit wetsontwerp ons wel wat beperkt èn in sommige deelen onvolledig voorkomt twgfelen wij er niet aan of de meerderheid der Kamer zal daaraan hare goedkeariog verleenen Waaneer men bedenkt dat er iu Italië op elke 100 ingezetenen 73 zijn die van alle onderwijs siju verstoken dan kan de noodzakalükheid eener Wet op het verpliokt ouderwijs niet worden betwist De omsUadigheden waaronder dete wet wordt aangeboden de vaste wil der regeering Aa hare ten uitvoerlégging te verzekeren de ondervinding van het verleden ziedaar zoovele waarborgen waaruit wü meeneo te mogea opmaken ditmaal het wetsontwerp tot stand tal komen Het spreekt vanzelf dat wg over een of twee jaren gsene dnisendsn scholen knnuen bezitten maar de wet zal een termijn stellen zoodat men langzamerhand tot den toestand zal geraken welke voor bet geheele Schiereiland zoo turig wordt verlangd Doch zonder de medewerking der wetgevende macht zou men daartoe eeuwisn behoeven Uit New York komt het heuglijk nienw dat ket r den President voorgedragen kabinet kgna met tpariga atémman door den Seoaat is goedgakannt j QS j J r r iU i ft BINNSNIzAND épPDA 1 Msalt 1 7T I Ia de giaterengdioadeu vergadering der aifd Qtmdt en omstreken van FMtmierw t zijü voor de alg retgaderiug die op Diusdag 3 April te Amsterdam aal gehouiten worden tot bespreldug vau bet WetsontI werp tot kereieninj der wet of t lager onderwijs gekoaéa tot afgisvsaidigden de kh G B Lallemsn wt Jf Vortnija Dro M 4ver pi 8 Postjiamiis u tot plaatsirea vtagtra de kk Or W as C Jïessemaker en Gonda Blgkens eene bebndmaking vaa de Dailsdie kansdarg vao 8 Haart jl is sedert de bek fudinakiug van 1 Maart bet nitbrekaii jder veepatt geèonstateCTd in Praise s den 4dea Maart op nienw t Kmdflli op eene hoeve met 1 $ stok niadvee en m eineJWeideJ onder 8 sehsgen ƒ in Saksen bij Aunaberg en kq Pillnitz onder twee koppels vee van respeetiavelük 8 en 26 staks alsffl le bij wtekaa onder eene kadde van 4 ataka Al lie besmette koppels zqa atfeemaakt Ia hét regaeringèdntriet dppeU hetwelk vrij vao de ziekte is heeft mea teu tdge vaa het toemnifad gevaar vau hare ovevbtenj ag t Ue aai ena ndc all ken vaa Kasland ia vier kmüieatot volf kte afcloitiog der gteus eu tot beperking ran ket binneiüaadssk rerkeer overecnkoeSstig ds wet moetea overgaan De eerste kaleer der atate sHnal ia tot kervattiog karer werkzaan bedea apgoMSpsa op MaaadtK I MaBrt ye fe t UüIb nsAlelea over de twee auóiaea deiea jaarsfcebbeuopgebr okt l 2 318 1 68 T ziri de 47 000 88meer dan iu hetzelfde tijdrak van 1876 De ramingbedroeg U 8 8iI7 86 Bij een gisteren bü de tweede kamer ingediende wgzigingswet op het notarisambt zgn tS jarige leeftijd en doctoraat in de rekten o a vereisekten vqor de benoembaarheid tot notwis De tooneelvoorstéllingen van bet Botterdamsobe gezelschap gedurende het loopende seizoen hier gegeven stelden ons overvloedig iu de gelegenheid kennis te maken met het groote talent van den kunstenaar D Haspels In alle stukken hier opgevoerd zonder ondenoheid vervulde hü eea rol die gebrekkig weérgegcyed het algemeen siioces zeer zou hebben beasdeeld maar die juist door de ware opvatting en de keurige wgze van opvoering door genoemden artist tot de waardeering van t geheel niet weinig medewerkte Wij kunnen beweren ea we doen dit met dankbaarheid dat wg den tooneelspeler D Haapels leerden kennen Dit was minder het geval met zün broeder den heer Haspels Terwgl hü in een der opgevoerde stokken niet en in twee sleohts even voorkwam hadden tg die alleen ile voontellingen hier Ier stede bgwnsnden wéinig gelegenheid hem te zien in aga volle kraeht en niet weinig aangenaam zal t ben sla ons ge veest zgn Zaterdag een stok te zien opvoeren waarin db waarde van genoemden aoteci ineer uitkwam $ ün talent tot reeht kwam Hg trad lil op iu Baiafae H stilde voor den heginseiloozen volksleider die zieh voordoet als deo vriend des volks maar inderdaad sleehta zgn eigenbelang beoogt die den stenn van het volk zoolang soett tot hg dien niet meer noodig heeft die zioh eeu air geeft en een positie inneemt sis zgn helper en redder maar nauwelijks een voordeeliger positie onder zgn bereik ziende dese onmiddelgk met beide banden aangrijpt en daarop zgne vroegere tienden zoo streng m eUjk vervolgt De heer Haspels vatttf ü 8 cd p Knw en grof in zgn omgang mSi een Camerlia Ohaffion Vuillard lieden op wier IjMit de onedelste hartatochten zetelden nit wier daden de lage eigenbaat sprak maar steeds r tót bg naar den vgsnd overgeloopen wa Ken door zün meerderheid beheersohendej beschaafd in toioo en manieren tegenover eeu Min BlooDtk die k m door haar vleitaal en kot uitzicht op m g ede iiisMïe wist oase talhileit op een soir den prins te komen was hij geheel den inan die riek aekikt naar de omstandigheden zioh voordoet 1 naar de vonrdeeligstï kans t hem gebiedt goed b praakt en ten eenanmale zonder overtuigiitg Herinneren wg ons oji ïün samenspraak met Miss Mounth en ook t t oaeet iii de kroeg in t ie bedrg en wg worden gedroBgea onze dankbaarlieid te betuigen voor eaa stok dat ons den keer Haspels zói dead waardeer Na Kabagas r61 verdient dia van Miar Bloontk de aaudseht welke vervuld werd doM Mevr de Vries in meng opzicht nitstekend over het gebed voldoende In het toneel in de kroeg en in het Se bedrijf in liet gesprsb van Babsgas voldeed iq t best minder in t eerste met den Prjns Mevr de Vries heeft te besefaikkea over veej wat ia een goede aetriee onmisbaar aiag heeten eoi nette taille een elegante démarche veel smaak ia t kiezen van haar toilet vjniate keoze van geste en nog veel maer maar zij lette er toch vooial op de wo en maf de noodige kracht te niten dat j zeggen de vÉle beteekenis daarvan goed te doen slkomen en niet te aehtelooa de woorden daarheen te J pen Dit laat sonis ook Zaterduavond wel eeu i u te wedschen over De kk t £ Oini van Zdylen en Faaaaün walen o i ua gead in hnnnè Miea ea voldeden galooven ry algemeea De heer fienwland wsa niet kirsad mét een wnaig minder averdrgving ware kü nog beter geweest De keer vdn KorUar exToide gelijk meestal de rol van jonge mjiinaar Daarvoor is vóór alles ooodig eoil tekere uiting van gevoel die genoemde hoer elde weet te ontwikkelen Hetü waar kg vermgdt steeds de klip van overdrgvinfr kg laekt nooit sueoe in sdireeowen of galmea en daarvoor verdient hg lof maar hg vervalt p eenandsaa frat li ia te aober te koel men ziet t kem t wnnig aan at er omgaat in zgn gemoed hg doet büas nooit kzen op zgn gelaat Het is naar ons gevodc zeer jammer dat hg zich niet wat meer iaapant om iats meer te praesteeren dan tot heden t geval was het komt ons in gemoede voor dat er in hem werkelgk iet meer steekt dan er uitkomt Hg konda oos dezen raad met bescheidenheid geuit eu van harte gemeead ten goede De heer Chrispgu hebben wü wel eens mindei zi p spelen dan Zaterdag maar de keer Spoor viel als Bricoli directenr van politie nn evenmin ala vroeger iu onzen smsak Deze heer schgnt niet veel aanleg hebben voor het tooneel althans hg tooat dat nooit Uitten wg bg een vorige mislukte voorstelling den wensch dat de volgende abonne entsvoorstelliug van t Botterdamsoh gezelschap beter zen laJB ket is ou recht aangenaam te kunnen eonstateeren dat sq dat inderdaad geweest ia Het gehalte vaa het stnk ea de wüze van opvoering beiden verdienen over t algemeen lof en zoowel t herhaalde applaadiasement ala een boaqnet Mevr de Vries aangeboden waren kst bewijs vao de waardeeriog van het publiek De eommisaie van de büsondere neotrale atdiod I s Hertögenbosch heeft san den heer H K van der Woerd werkzaam aan de klasse voor voortgcset m o I onderwgs alhier de betrekking van hporaonderwgzer aan genoemde inrioktiug aangebodea Door de stoomboot ifet 7 is gisteren onder de gemeente Krimpen aan den IJsel de benrtschipper vaa Capelle aan den IJsel aangevaren Ds sahuit is onmid delijk gesoakaB De heer H F Verhoef pastoor der oudbissohoM lijke klerezy te Ondewaler herdacht eergisteren den dag wai rop bij voor 40 jaren de wgding tot kat priesterschap heeft ontvangen Oisterenoehtend is te Rotterdam een ruim tweej kind dat in een ledikantje lag door met lucifers te spelen in brand geraakt en hoewel de brand onmiddelijk werd geblnscht en spoedig geneeslcnndige hulp werd ingeroepen een pSlir uren later overleden Steten Qeneraal TwcroTkimiss Kttiot van li Maart 1 77 In ds zitting van gister is ingekozMtt o ret ontwerp tot wijziging der wet op het Bolaruambt Aaa d orfe was de roortzettiog der ttcfsadal ging over oot Vï