Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1877

V werp no 5 betreffende het rechtsgebied van de tot het j tfeohtahi f te s iraveuhiige beh iurriide arroiulisse menlsrtchlba ikru e i rip kaïitouuale ludeeling Dtt outwera is goedj ekrurd ua lat o a eeue nadere regeling de ghmeeuten Noordwijkerhoat Noordwijk Voorhout eu Sasaeiiheim ge Ofgd bad b j het kautf u Haiirlemmerraeer zijude die genjeeiile in plaats an Lisse als hoofdplaats van het kanton aangenomen Het gehrt f i v rn i aangt uomen met 4 9 tegen 32 klemmen Heden was het rechtsgebied v Auislenlam aan Ie orde Nadat II Zaterdag op de vcrgaderias der vereeniging Uitspauiiiug door Inspanning te Slolwgk de ii esbtnrt verfuld waa door den heer J G Brttiiik vau Berg Ainbacht die eene boetende lezing gehouden had over het B jgeloof werd de reekider vergaderingen feestelijk gesloten Uitgelokt door de komst au het honorair lid de heer Bettink waren bijna alle leden met hunne dames bijeen Wedetom hebben de Stolkers hun ouden roem in het feestvieren gehandhaafd Zoowel op de Bestuurders als op gewone leden werden hartel ke toasten uitgebracht Niet weinig wen de vreugde verhoogd door het zingen der gelegenheidsverzen door de hh de Koning Hartiugsveld 6ebr de Vreugt en Blok ten dien einde vervaardigd Ojk de welluidende muziek van darinet en viool door den heer P Kroon ten gehoore gebracht zal nogr lang in onze herinnering klinken Tot laat in den nachi waa men in de grootate harmonie bijeen Dat onder het voorzitterschap van den vaardigen heer J C Kroon het Nut nog lang moge bloeien is ieders wensoh Na eene langdurige ziekte overleed Vrijdag te Hage dr M P Lindo inspecteur van het lager onderwijs in Znid Holland Hij was onder den pseudoniem van de oude heer Smits als letterkundigehoog gewaardeerd De ncgeraangers ciJn met bijzondere onderscheiding door Z H den Koning op Het Loo ontvangen Z M heeft bun een aanzienlijk geschenk in geld voor hun doel vereerd benevens een persoonlijk huldeblijk aan een der negerzangeressen en zangers Qiaterenavond had eene vergaderinff plaats der Afdeeling Qoada en Onistreken van de vereeniging FoUuoudtrwijt waar eene bespreking plaats had Van liet wetsontwerp tot herziening der wet oy het Ltter OuderwiJB De voorzitter do heer Mr J Fortnqn DroogIcerer opende haar en stelde voor naar aanleiding van het voorstel van het hoofdbestuur om de gewone algemeene vergadering in art 19 van t reglement voorgeaohreven niet te houden ook de afdeelingsvergadering die vóór die algemeene vergadeiing moest plaats hebben niet t honden welk voorstel werd aangenomen Daarop zon de bespreking aanvangen van t wetsontwerp van den beer Heemskerk toen eerst de iteer Q B Lalleman van Moordrecht het woord vroeg om den man te gedenken die dezer dagen overleden as en die veel voor het onderwijs had gedaan nl Dr lindo Ieder die belang stelt zeide spr in de zaak die Volksonderwijs ter harte gaat gevoelde gewisselijk sympathie voor hem die zijne beste krachten aan de zaak van t onderwijs wijddev De mare van het overlijden van den edelen man die met ijver ala inapeoteor van t lager onderwijs in I Uid HoUaud werkzaam waa is geheel het land doorgegaan zeide spe maar nog lang zal hij in de herinnering van t dankbare volk blijven leven Hoewel geen Nederlander tan gebooxte was hij een volbloed Nederlander geworden en hoewel het hier niet de plaata is hem te gedenken als letterkundige mag het hier uitgesproken en met dankbaarheid vermeld hoe hij twaalf jaren lang zich aan t onderwijs heeft toegewijd Hq ruste van zqn arbeid zeide spr noode zien wij hem heengaan zijn werk blqft vruchtdragend voor de zaak van t volksonderwijs in Nederland I De vergadering gaf door luid applandissement blijken na hare instemming met deze woorden en daarop Werd t wetsontwerp besproken in dezelfde volgorde i de Boit M Foliêmdtrmji dat behandelt Vooreerst was aan de orde SH toorbirriiêni MiJeneyi De heer Dr W Julius vestigde bij dit pnB de aandacht der vergadering er op dal er thans bij dit wetsontwerp voor het eerst kans bestaat op ren wettelijke regeling van het voorbereidend onderwijs Zooals men weetf zeide spr had de Minister Fook een regeling klaar gehad maar een veranderde politieke toestand waa oorzaak geweest dat daaraan geen verder gevolg was gegeven zoodat het een zeer verblijdend verschijnsel was dat een poging tot regeling werd gedaan hoewel t moest gezegd zeide spr het efa wer schroomvallige poging is en niet meer kan genoemd worden dan een eerttt schrede Naar spr s OTS niging mqet FoUnondencijê zich dan ook niet neirleggcn big die zwakke poging maar veeleer er jifl JkiaAl ftfiittneu een goede rtgdiqg ia de te 4oen inToeteo Art 17 van t oiU er fljreekl toch eenvoudig van de tevbe dkeii der gemeenten om voorbereidend onderwas te doen geven zoodat het mogelijk is dat t hier en daar goed geregeld wordt maar meer niet Het hoofdbestuur ia met die bepaling dan ook niet tevreden en de Bod waarin het zijn gevoelen uitspreekt is hier naar spr s gevoelen een bode ten goede een guls dien wij moeten volgen spr wensoht dat onze afdeeling als overtuiging ditspreekt dat de stap door de regeering voorgesteld in deze te sohrooravallig is en wij vooral die in ons midden een man hebben die uok i actis 4 geheel met t voor bereidend onderwijs bekend ia en ons in een rede die hy daarover vroeger io on afdeeling heeft gohonden met den tegenwuordigeu verkeerden toestand heeft bekend gemaakt moeten zeide spr ons aansluiten bg het gevoelen u den Bode feait Daarop wasj n de orde De leeritof der fewoite Volkiachool De heer Posthumus zeide met leedwezen gezien te hebben dat er in t wetsontwerp één vak geschrapt is nl de vormleer In de Memorie van roeliohting zegt de minister dat de redenen van t wejtlaten van dat vak lag in de weinige animo waarin het onderwijs daarin gegeven eu ontvangen wordt n niet beantwoordt aan het doel t gemakkelijk maken van de beoefening der wiskunde Spr heeft onlangs in een diatricts vergadering de vormher Is vak op de lagere school verdedigd en hoewel hq dat hier niet uitvoerig doen kan wil hij toch zeggen dat hü het niet wijt aan het vak zelf dat t niet gewaardeerd wordt Hij betreurt het dat de Bode vrede heeft met de schrapping en hij zou wenscheu dat de afdeeling pogingen in het werk stelde om de vormleer te bewaren voor de school Daarop gaf de voorzitter te kennen dat het bestuur erst gemijnd had over ieder te behandelen punt een conclusie door de vergadering vaat te doen stellen maar dat bq nader inzien t weuschelqk voorkwam dit niet niet te doen Zijn er punten die sommige leden der vergadering anders beoordeelea dan de Ba dan zou meende spr voor die punten een conclusie kunnen voorgestald bv over dit punt zou door de vergadering een oordeel kunnen worden uitgesproken De afgevaardigden zouden hiermede op de Algemeene Vergadering kunnen rekening honden want hoewel zq niet voorzien worden van een imperatief mandaat kunnen zij toch wellicht den geest der afdeelingeu kennende dat in aanmerking nemen Nadat de heer Snel den heer Posthumus nadere inlichtingen had gefzaagd waarom hij de vormleer zoo goed vond verklaarde die heer zich nader en hoewel het te veel tqd zou kosten ile vormleer in alle opzichten te verdedigen zeide hij dat z i vormleer iet is een voorbereiding van de wiskunde Het dient voornamelijk om de kinderen te leeren tien en bij een goede methode is zij geschikt om hen te leeren de heit ickepptn en teruggnen Nu zegt men wel het teeiceoen is in t ontwerp opgenomen en daardoor vervalt de noodzakelijkheid der vormleer maar dat is niet voldoende Als t vak de vormleer genoeg kracht heeft om zelfstandig te blijven bestaan en datheeft zij is er geen reden haar op te heffen Nadat de voorzitter gevraagd had of vormleer eigenlijk niet behoort bq t voorbereidend onderwijs en de heer Posthumui dit ontkennend had beantwoord zeide de heer Julius het gevoelen van den beer Posthumus niet te deelen De vormleer zeide spr dient volgens den heer Posthumus om de kinderen te leeren zien enken scheppen en weergeven maar spr ia overtuigd dat menig ander vak wanneer men het ging ontleden diezelfde resultaten zou hebben spr gelooft gaarne dat vormleer daarvoor dienstig is maar e venzoo andere vakken en nu is dit de groote quaestie of de vorm leer een nieuw element van oqderwijs is dat tn n be ioefte voor de vorming van het kind vqprziet waaraan niet op andere wijze voldoende wordt tegemoet gekomen En dat gelooft spr niet Het haiidteekeneu wordt br in t ontwerp genoemd r echter niet als vereisoht vak en ook het ouderwqs in t lezen leert de kinderen denken en scheppen Dat lijdt geen twijfel Eu de vraag ot de vormleer juist voor jonge kinderen wsl bij uitstek geschikt is meent spr niet bevestigend te kunnen beantwoorden Nadat de heer Posthumus zijn gevoelen nog nader had toegelicht en verkUard dat de vormleer veelal verkeenl beschouwd wordt eu er een verkeerde methode bij het onderwqs daarvan gevolgd wordt hoewel er toch een leer goede methode is waardoor men eerst langzamerhand tot het abstracte overgaat verklaart de heer Mr P J Snel zich incompetent een oordeel in deze nit te spreken daar de heer Posthumus hem niet overtuigd had en zegt de heer J Dutilh dat hij ieh icer goed herinnert hoe het onderwqs in de Tormleer hem dienst deed bq het onderwijs in d meetkunde en daarop zeide de heer H W Kramers het eena te lijn met den heer Posthnmns in loo verre dat diens methode hem toelachte doch van het gebruik dier methode had spr bij zich weinig vmoht pÊD bOi Se Tor l ef not e a een s efl in d onderwijzers houden niet van de vormleer da neestea onderwijzen het niet goed t wordt of als teakenof als meetkunde beschouwd en beiden is verkeerd Op damesscholen is de vormleer zel gehaat en van t nar daarvoor bestamd worden iooveel mogelqk nog stukjes afgeknipt voor andere vakken Ala het onderwijs in t teekenen wordt ingevoerd ala mplieht vak zeide spr kunnen we de vormleer wel iiisaen Da heer Lalleman vindt eveneens de methode van den heer Posthumus zooals die haar onlangs verklaarde uitstekend maar die methode is al een li it 14 jaar in de wereld ieder heeft e kennis van kunnltai nemen en voorts heeracht ia t noorden dit tdet daarover in t zuiden wetreen ander eni Omtnst den aard van t leerrak beerscht bij de onderwijzerz var schil van gevoelen en blijft de vdtmleer ala leerrak bestaan t zal zwevende bleven eu geen voldoende resultaat opleveren Spr ia tegen uitbreiding van de vakken op de Ugen school In hoofflzuk is genoeg lezen schrijven eu oqferen Dat is over t algemeen voldoende Daarom moet zich het andere conoeutraeren Taakenen wil spr wol vsrpUekt hebben maar vormleer kan best afgeschaft Nadat de heer Julius nog betoogd had dat t cnderwijs in de kennis der natuur dat onderde vakfcs wss opgenomen eveneens het resultaat bad datdoor dei heer Posthumus voor de vormleer had gcaoemd eu deze den heer Lalleman beantwoord kaddatascr zoovele andere vakken iuagelqks verschil van opinie bestond in t noorden en zuiden onder de ondnwjjzers en hij nogmaals zijn gevoelen toelichtte verklaarde de vergadering met meerderheid van stenmea als haar gevoelen dat de vormleer van de l st der vakken moest wegvallen Daarop sprak d heer Lallemaa sea woord over t onderwijs in den tang De wet van 57 stelde dat verplichtend dit wetsontwerp niet Dit betreart spr Zangonderwijs is van krachtigen invloed op de beschaving der kinderen t hoon t huia op de sekool t heeft daar recht van bestaan gekregen Wordt t aanltatief gesteld zooals de regeeriiig t voorst dan lal het vreest spr opvele plaatsen geschrapt wardea Dst zal strekken ten nadeele van t kind Er noest aan dat vak meer recht warden gedaan ook bq ds acte examens niet alleen theoretische maar ook oraetische kennis moest gevorderd Spr zelf heeft nnkx zangonderwijs genoten hij gevoelt de wrange viwlllea daarvan en dat juist doet hem eea htn breken voor dat vak dat bepaald imperatief moest gesteld woidsa De heer M van Dantzig is dit niet eens met den beer Lalleman Is t vak terplicktend dan lal OOk de knapste persoon alleen door niet te kannea zingen buitengesloten lijn van t onderwqsvak Vroegei kwam het zingen vooral in aanmerking toen de onderwijzen ook voorzangers in de kerk waren Dit is gelnkkig beter geworden van het kunnen zingen moet niet zooveel afhaukelqk worden gemaakt en het verplichtend stellea van onderwijs in den zang zon verkeerd werken De heer Kramers wil het onderwijs in den zanj bepaald als verplicht vak behouden Onie natie zeida spr is hiJ wil niet zeggen een zangcrt natis maar toch er is hier veel gevoel voor mnliek Wal wordt er b v hier ter stede niet veel aan gedoaaf En zang op de school is goed Hét is wss de kinderen op school komen nwf zoo ver dat zjj coulant een stuk van t bUd jwunen lezen maar het siageu dient tot veredeling van t kind De woorden die kinderen zingend nitipreken werken meCT op hen dan gesproken woorden Daarbij t is een uitspanning Bij t begin en t einde van de les klinke een lastig liei je dat is goed Wat nn aangaat het door dal keer v Dantzig gezegde zegt spr dat bij t büna aeai is met Luther die zeide Een schoolmasater dit niet zingen kan kijk ik niet an een onderw Kr moet kunnen zingen Spr zingt zelf ieelq k soms moest k $ vroeger daardoor bij examens eenige punfen missen ea zelfs de boeren zeiden ileaen doe je mooi msar zingen dat kon wel beter maar juist zqn gemis san dit kunst doet spr uit ervaring zeggen dat het aioet bs honden blijven Aan de orde was De wegvalling ia t ontwerp vsi t meer uHfftbreid lager inderwfe Da heer Julius betoogt hierbij dat de bepolingn over dit punt in het ontwerp eensdeels wenschelij anderdeels verderfelijk zijn hij beduidt de wens beltk heid van de bepaling dat onderwijs kan worden geven in de beginselen van een vreemde taal en die nat Wisknnde doch dat het verderfelijk ia dat het wsisont werp aan de gemeenten het recht geeft de tdiolei van m a 1 o op te heffen en de heer Messemaka verklaarde daarop de wenschelijkheid dat het meer nitgebr lager onderwqa blijft bestaan tot de nieuwe wel op t middelb onderwqs zal herzien zijn Aan de orde waren voorts Be eekoelgeiomn De heer Dr H IJssel de Schepper neemt hier t woori en releveert dat hij evenals de schrijver of sohrqmi in den Bode angstig is dat wat dit wetsontwerp nu geeft dan de wet van b7 weinig resultaten ion opleveren Het toezicht op de schoolgebouwen ligt geheel op dan weg van t geneetiuadig ttaatttoeiieU Oe ieohen in he $ w oii 5erj g teld zijn wei nig art 6 vordwt aUMfi dht lOft ieder kind nlBStcM een plaats van 70 vierk deoimetel oppervlakte en 4 kubieke meter ruimte aanwezig moet ziju maar zegt ipr we kunnen gemat zeggen dat er keel wat scholen te vinden zijn die aan die eischen van ruimte voldoen en toch niet aan de eischen van da gezondheidsleer beantwoorden voornamelijk wat betreft luchtverveasehiug en verwarming Dit wetsontwerp voorziet in de behoeften daarvan niet De Bode zegt dat in t Buitenland onderzoekingen zijn gedaan die treurige feiten aan t licht braditru ok hier te lande is dat geschiedt spr ia van zeer tr bekend met dsi resultaten van een onderzoek die eveneens tfttag waien Vele hoofd en hulpoudawijiars zeide spr zqn Wel eens beeohuldigd van haat tegen verscbe lucht apr heeft altijd het tegendeel beweerd zq zijn niet tegen luohtrerrerschiUK Mtemd maar wel hebben jq ea vrq natuurlijk istrteg n tocht Êr u een groot onderwheid tusschen luchtververschiug en tocht zegt spr wat niet steeds wordt ingezien er bestaat in vele scholen zelden luchtververschiug of t tocht aan de hoofden of aan de voeten van hen die daar zqn Niet zelden noemt men ventilatie wat daar nieta van heeft wat zelfs tot schade is voor de volksgeioudheid Daarop was aaa da orde De gelegnieid em ofe iemr nderm i Ie geniete waarbij voorzitter de ooDdaobt vestigde op art 16 waarin de beruchte bepaliiig staat dat ter beoordeeling van de behoeften aan opeuliaar onderwijs worde onderzocht of en in hoever door anderen don de gemeente voor voldoend sohoolonderwijs wordt gezorgd Nadat de beer Lalleman het nuttige had betoogd lat ér ee i stem opging uit onze afdeeling tegen deze liepaling die geheel indruischt tegen de bepaling der grondwet in art 194 uitgeaproken werd op voorstct van dea voorzitter duor de ve ailering eensteoriBlg ata hM meeniug verklaard t de fiircliug ilie bepaling ten hoogste Verwerpelgk vindt Aan de orde was Oe opleiding voor oedertojjieri Hierbij betwijfdt de heer Posthumus of h t w sahtlfk ia dat t aantal kweekscholen vertneerderd wordt zooals de Bode weiischt Als we toch zeide pr een statistiek konden krijgen van de onderwijzers door de kweekschool geleverd zoutten de resnltateu niet beaatwoordeu aan de ver t c iliQg meende spr Vele leerlingen gaan toch over naar t Middelbaar Onderwqa of naar andere betrexkingeu velen blijven niet bij t Lager Onderwijs Liever wil spr t getal normoalscbolen oitbreidcit Da heer Lalleman deelt dat gevoelen niet ja ommige leerlingen der kweekschool gaan wal over tot het M O maar veel niet er is inderdaad een statistiek van de kweekschool te Haarlem eu deze bewijst dat de beschuldiging ongegrond is Maar spr wil evenals de heer Posthumus ook uitbreiding der nonnaalscholen bq is echter tegen opleidende klassen niet als ze werden ingericht als de normaalscholen maar aoools ze nu zqn want t eesig resultaat daarvan is mnififMriiy vm kneU r rH venolfi Ta N egen zal een badhuis worden opgericht aan de linker Waaloever Ds stad heeft daarvoor ƒ 12000 op de begrooting gebracht Sinds 21 Februari is te Emden geen nieuwgeval van vectvphus meer voorgekomen OnzeNoordelijke en Nooj ooslelijke grenzen worden nn door rqks eu d or gameente Teldwaehters door infantariaten en door hnsaren behoorlqk tegen invoervan venlaehte voorwerpen vee ma kcsehermd De verwachting dat ons Land vrij zal blqven vande ramp die het bedreigt wordt due bij den daggagrond liet Hultapatiors bond tar bestrijding van misbruik van bedwelmende dranken aeemt in denloatsten tqd zeer in omvang toe Voortdurendvermeerdert niet alleen het aantal leden maar ooktelkens worden nieuwe afdeelingen opgeriohi Zoois dezer dagen eene afdeeling gevestigd te Zwartaluis die het voor die gemeente zeker aanzienlijk getalvan 61 leden telt Over de te Utrecht epidemisch heerecheude granalaose oogontsteking schrijft men dat deze nog niet afnemende is ondanks de vele maatregelen welke genomen wor n om verdere uitbreiding der ziekte tegen te gaan Ook elders sohqnt deze oogziekte een epidemisch karakter te lullen Verkrijgen Althan moet zoowel onder het garuiioen ta AmersfooH ala bij de marine te Amsterdam et getal Ujders aan grannleuse oogontsteking vrij aanzienlijk zqn Te Vlissingen en Naarden hebben zich tot dnsver slechts sporadische gevtAin voorgedaan Naar aanleiding van het melk oadenoek ta Dotdracht waarvan ds J nk Ct aoaststaert dat tot eer Tol ons leeJwtjen mosten wij hisr het Tsnitg sCbraksn mut Ie weinig bexihiklMrs raimta neothmM oat kat verrallf tal asa valgand ar ti btwarea U Al 1j j wMf van 4Ba ipdastriède nia f worien gezegd dat geen hunner meer dan 60 pCfc water foegde bq zijn melk of liever bij de melk van zqn klanten schrijft genoemd blad verder Dit onderzoek is van belang voor de lieantwoording van de vraag wit wij eten en drinken en het ware niet kwaad zoo hel ook in andere gemceuien werd toegepaat Maar nog beter zou het wi zin ladien het mogeiijk ware een periodieke proef m te stellen en te bepalen dat de uitslag de eerste raa l ili chts als wetenschappelijk resultaat zoo wgrdeu motlegMJei ld bij de tweede pfoefiiciniiig de verkoopers ifcr niinst I aangelengde m lk zuuden bekend gi m i ikt worden en bq het derde onderzoek alle Daiiieu met het perceutcijfer er bij vermeld paWiek zouden worden gemaakt Langs dien ex ware misschien beterschap in de zaak te verkrijgen Het aantal stoomgemalen in den Krimpenerwaard begint toe te nemen Reeds bestaat een gemeensoha pelijk hoogstoomgemaat voor de polders siehuagt dea Hoek en Zuidhoek alsook een dergelijk voor de polders Siolwijk Beiersohe ea Achterhoekj eerlang zal een Liagstoorageinanl venrijzen jfoor de beide bo vengenoemde Lelkerkrrksohe poldets tot stichting tan ren gemeruschappelijk hoogstoomgenual voor de polders Krimpen op de I ek eu Laugebiiid en Korteland iidec Krinqte op tf lBeI is besloten terwql ten alotta eane mrds beiioeinde Caminiasie voor de genoemdr polders Stolwijk e h jogstwaarschijnlijk tot stichtiij van reu geinei nsch ippelijk laagstoom emaal d adriiit r n Stol ijk zelf had reeds enkele jaren gi leden dat besluit genomen De Rommissie van oppertoeaicht en beheerder Kweekschool vüor Zeevaart te Leidan maakt bekend dat op Maandag 2ti decer in voornoemde Inrichting eene keuring zal plaats hebben van knapen die eene verbintenis ill s Rijks zeedienst weuscben aan te gaan Onder herinnering an hetgeen onverwijld d i dus zonder eerst de politie er bij te halen moet geschieden bij t vinden van een drenkeling eea verha ene een bevrozene of irmaiid dn door kolendnmp iqnt gestikt te zijn teu einde den wellicht nog nog sktllts schijndoode in het levetta terug te roepen heeft de Maatschappij tot redding van drenkelingen een premie uitgeloofd aan hen die kunnen aantoonen binnen het Koninkrqk der Nederlanden de Nederlandsche koloniën of aan boord van een schip ouder Kederlaodsche vlag een sólqndóoden drenkeling of iemand die tengevtjge van bevriezing verhanging enz in schijndooden toestand verkeert tot hst leven teruggebracht te hebben Deze premie bestaat ter keuze van den redder df iu de gouden medaille der Maatsdiappij met vermelding daarop ran dol naan d r icddtn henaveai de plaaU waar n het jaar waarin de redding heeft pbiats gegrepen cif in een geldsom ten bedrage van een endertig galden en vijftig sent hl in de zilveren medaille met vermelding als boven en zevenen twiutig gulden aan geld hf eindelqk in het kistje met instrumenten tot gebruik bq de behandeling van schijndooden Wanneer onderscheiden penonen tot het heiatel van den schijndoode hebt eq bijgedragen zal d boven enoem le premie ter waarde van een en dertig f uiden eu vq ftig eeai naar goedvinden van dirólkuren onder hen naar billijkheid verdeeld worden Om op de uitgeloofde premie aanapraak te kunnea maken moet men zich binnen een jaar na het voorval aan het g boaw der Maatschappij tf het Rokin ta Amsterdam aanmelden Door het Algemeen Beatnnr van Moltapatior a Bond is eea adres aan de Twaeda Kamer der Statcn Generoi verzonden om te venoefcen dat in de lagere whool de kenaia van de waarheden van de gezondheidsleer door de meest gepaste middelen worde bevorderd Het Algemeen Bestuur van genoemde Bond meent dat de kennis van het groote nadeel door overmatig gebruik van alcohol op het lichaam uitgeoefend velen van de kwade drinkgewoonte zal terugbrengen In het eiitde van Janaari werd t Alleodorf een stadje in de nabijheid van Kassei een dooCrtom jongeling van ongeveer 19 jaar door da politie aaagenouden wiens herkomst mea tot dusverre nog niet heeft kunnen vernemen Nadat men hem in de doofstommeninriohting te Homburg had ondergebracht kwam men door teekens van hem te weten dat eene deftige dame welke o a S ringen aan hare vingers droeg met hem op reis was gegaan voorts in eene restauratie van een station met h m het een en ander had gebruikt een plaatabiljet voor hem had gekocht hem naar den waggon had gebraeht en daar onder tranen en kussen van hem aftoheid had genomen Van zijnen vader herinnerde hij zich sleohts dit dat zc htm ham 9P jeugdigen leeftqd was ontvallen en dat hq aan diens m i liad ffivecn fgt d f jtre had taj gnlofd op eene plaats waar veel huizen waren en in de mihjheid i m een grtwte rivier Doormiddel van het vers jfeideii vau photografische afbeeldingen die mtii aa istonds vafl den odgilukkige heeft doen vervaardigen hoopt men iets naders omtrent hem te zullen verueinen Burgerlijk e Stand GEBOREN 10 Vl rt FranclMs JofaiaiiM oa dert A H PeUtwr c i A Alblai Jolian otien T KIsara ea R Sjerji Sunniia aaien P J Koenaua en B Mlkkira Japubav JabaiiiiM uuderi O C Marae ea A C vaa kr Seecii Aria oniin G C da Jaag co U Toen 11 MartPD Evert oiulera J vaa knilieu rn A Topp ri Sophia Antoaetta ouders 1 i A ÏMtaeolla m U A vaader Nuot Hendnka ouders J Mikkera cu J vao fiooo QoriiiliB Jc hannes oudera i Teeawaa en M Bacb 1 Pelraa ood ra P Prmseabcrg en A Heerkena iokanuii oudc D au Waas en D vau Ham OVtHLBDBN 10 Mnart M C OVerdijk hniarr vaa E P M an Alderiierelt 32 j 10 m M Vingarling wed J Broeihuijwn 67 j 11 m J Cinke wad W as der Pottan 92 11 O da Konnig kiiavr an T Grendel 6 j M M Hooahoul 1 j 6 B lï C Woerlee buliir van F Waller 67 j Gevonden voorwerpen aan bet Bureaa van Politie alhier gedepskeerd Een Vrouwenzak waarin een Flacon en andere voorwerpen Een witte Zakdoek APVERTEWTlfiiy Voorspoedig beVnIlen van een Zoon A VAN KUIKEN Tow B GooDA 1 1 Murt 1877 i Na eene korte ongesteldheid oreilaed ed i mgne geUeMe Kchi sooii NÜ lfB éORNELI BLANKEN in den ondeidomfw V jaren t DROOGLEEVER FORTOUNi Gouda 91 Maart 1877 Heden overleed zocht en kalm na ein Itngdnrige ongesteldheid in den oaderdommn rnim 32 jaren m ne geliefde Echtgenoote ItABIA CORNELU OVERDUK m na eane gelokkige vereeniging van rnim 14 jaren vier kiodcran nalatende k P IL VAK ALDERWËREt 6ep Kapitein O I lieg Got ia 10 Maart 1877 Op verlangen van den merledehe tullen getne mterlijke teekenen van rouw worden aangenom Heden overleed in bet Oadevronweahfisalhier na een langdarig en smartelgk Ig BARBEKA SIBBËS in leven Echtgenoote twi JACOB08 TAS DER WILUGE in den onderdwnvlan 81 jaren en 11 maanden J VA DKE BURG 1 P E VAN DBK BÜRG 8lBW Gouda 12 Maart 1877 lifBBSOKDE m wordt GEVRAAGD Adres 1 den WeU d ZeerGel Heer A LUIJTEN sXtEmmM Daar sedert den 6den de er de Firma S I E LEEUW S HAMBURGER opgehoa n beeft te bestaan heeft de oudeigeteekende de oer ter kennis te brengen van igne gebeide beganstigers dat hy zich na yoor eigen tekening als Makelaar in Vee eo VleescK hee GEVESTIGD hopende lietii If le rnt t ronw ix der vorige finna geadionk D te blijipn genieten Londen Maart 1877 S DE LEEUW Adr LACY SON AND HARTLAND 60 Westsmithfield E C