Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1877

fiOBDSCei ORCtóSMEMimm ALGEMEEWI QORDEEL DE ZEKERSTE WAAaBORG VOOR DE WAARDE 01 HET GOKDE EE ER ZAAK Omtrent géén onderwerp ia het algemeen oordeel ganatiger nilgevallen dan met betrekking toth ilALZ EXTRACT GEZO DHEIDSBIER X VrUAg 16 Mun 1877 GOUDSCHE COTJRAKT en Adverlenlieblad voor èmk m OtHstrekeii daL wegenf zfjne gezondheid bevorderende en lichaamsveratericende eigenschappen apme eenen alleszins aangenamen smaak algpmeen door HH Doctoren en hoofdzakelflk dowiHd stelden als ihet beste VEESTEEKINGSi MIDDEL wordt aahhejolen en heeft het voortldnènd bij ASTHMA BORSTKWALEN LONG en LEVERZIIHTEN MAAGKWALBN iIJSVERTERING KOORTSEN BLOEDSPUWINGEN UEESCHHBID LICHAAMSZWAKTE d gewenschte resnltat i geleverd h 45 et 6 flesschen 2 20 13 flesgphen 4 40 De ledige flesachen wor kend en tegen dion prijs steeds terDggenomen i e Centraaldepot Amsterdam SmallelBloemma kt bu de Paleiwtraat F 250 C VAK VRIEÜMINGEN i j j GBSTpORDE en Ali l£MËËj grijzen 1 deik 5 cent OH HOFF T j Gouda hi iu w Bt liEVELD Cif betisiraaï ver it 1 Mei een pi G Goede infonJiatien zgn vereiachtenJ alleen st Markt Gouda SocieteitVredé op DONDER te 7 re op d Oostha van de Heei ea J A V TOEGAN TOOT eene Da AG 15 MAART des aTonlt liet Lokaal Nut en Vkrhaak m met welwillende medewerking 3 VAM GRONINGEN Piano SWUK Viool 1 RIJS voor een Heer 0 75 ie 0 50 I Het rloopig Qistaur 1 1 8 Au milliqIin F i LAFEBBR I B IJ SSEL DE SCeEPt EB i tflevrpij THIM j Q de Gonle Iraagt Mei aanst op goedl▼oorwaar eu len fetsoenlyk vfeRwuk osDE Ikereoddheio C ONISCHE BKONCHITES 1 I raH fi iiB t I I B nomfEELE llEHAIIBEUilO mi m ï TEER CAPSULES DE GUYOT riMMwr I ruil De upsolea t r grootte Tan een gewone pU bevatten teer uit Noorwegen geheel tuiver en van de è rste qualiteit De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemal Ulijk opgenomen en werirt apoedig I Het dogelqkKhegebnuk der leem teer uotebneksn t v or Iwntellenden en xwakke pernonen Het is tevens t een leer goed pncservAtiet voor i ene menigte tlekten T00r l n lallen dal Epiiliimian heer hen iliuuMirt de llteTuimiujue ia fnlmeai BoirCAIItDftT Beleer legt M M A Cszeuave wordt met bijionder c nieeei gebruikt tegen huKlmtsIag en longteenng Het i Uurblijkelijk door de ei anng bewezen ttat de teer eenstimuleerenden invloed heelt en dat bij matig nuar c gengeld gebruik de teerdeoi nen der apiisvertecring zacht opwekt ta den goeden bloeihomloop bevordert Bictumnairt de mt deniie dn doLteur FaiM De werking der teer inwendig is all volgt Zij verf meerdert de urine afaclieiding wekt den eetluat op en bevordert de spijsvertecnni Men sclinjtt de teer voor al voor bij cbroniwbe catlurren van de blaH en km en TratU de P iarmacie du profcsseur SoeaeiBAli Bti t gebruik van één of twee capsules op t oogenblik dat men gaat ecten werkt de teer hoogst neritwavdig in da volgende gevallen IRONCHITCS i vm TH A i m m LOItlWANDO NlNO 9i W i lRiiw Ai t ookoc viRKounHUH LONGONTtremt o cn Tc iia EaPUNEN SLrcHT spij VaRTeei M wlf ff I o O BLAAS Sif 4k k 1 dgoneen tegen allo aai doeningeti derilqmvlieien ledere flacon van te 1 50 bevtt M capsules Dit is genoeg gesegd om aan te oonen hoe weinig deie geneeswijie ko t van S tot 7 l S cent OmtUkUfii H oopmtaimamaakêtlUheeiai wtttlmmtoanlktUH op l miUe etiquette vmanp d $ tÊtHmtttwarUMtnuafgtdrukteniUmuhrU hmndt tick ket fac nmtU der Te QQuda bij J C Zeldenrijk en indemeeste Apotbcken te bekomen tnint N mor J g evraa d 4 Mevrouw PRINCE DE Joi TURFMARKT H 87 VRAAGT BEN NI ET benede n de 16 jaar ER WORDEN GEVBAAQD Bekwame TtmmcrmaDSknechts Adiea N KONINGS Wz Timmerman Lange Tiendeweg Gouda N ederfandsche BOÜWVE EENIBINB gevestigd te Oouda De Directie maakt bekend dat op den Isten Maart 11 gehouden Algemeene Vergadering de Bekening en Verantwoonling ia goedgekeurd dat het Dividend is bepaud op S g alzoo 12 50 per aandeel en dat bedrag van af 1 Mei e k bg den Heer A tak WIJK aan den Veerstal te Gouda tegen inlevering der Coupon zal worden uitbetaald sJm tl J MULDER J C VA WUK De Notarissen NIERSTRA8Z VOORHOEVE reaideerende te Rotterdam zjjn voornemens ilsduurtoe lasthebbrade om op DONDERDAG den 22 MAART 1877 bij opbod en op DONI DEEDAG den 29 derzelfde maand bij aftlag beide dagen des voormiddag ten 11 ure in het Logement de Zalx te Gouda in het openbaw te Veilen en Verkoopen 1 Eene B0ÜWMANSW0NIN6 met on deracheidene daarbg gelegen perceelen aitmuntend WEI HOOI en BOUWLAND met elkander groot 32 hectaren 11 aren 50 centiaren in den Zoidplaspolder onder de Gemeente MoordreiM En 20 24 hectaren 29 aren 40 centiaren nitmuntend WEI HOOI enBOÜWLAND naby het voorgaande in denxfllfden polder onderde Gemeente Wadditumen Alles zeer gunstig gelegen en ook door soUede verhuring byzonder gest iikt voor geldbelegging Breeder omsohrevan bg tanplakbiyetten en dvertentien in de Nieuwe Rotterdamsche Courant terwgl nadere inlichtingen zfjn te verkrngen ten kanton van de Notarissen NIERSTUASZ k VOOHHOEVË f de Geldenobe SMdê S9 21 to Btmém Pipiftaisir HALTING Frèreë GonidA éosHMvent B 14 Portraiti ortiéits Cartes Portraits Dessins Speciality d Agrandiisements et d PörtraiU emaiUé tiSfiCt p H L m vau ruim 46 Kilo s bij 100 of meer H L te gelijk nemende tot minder iniji aan de OASTABBIBK apiler J ni VRIES RQBBÉ directeur M DAMES die genegei T Er T A PÉiÉ W van dagelgksche consumptie en beknopten omvang t n 16 pCt provisie in Depot te nemen gelieven zich rancoteadiesseeren ouder de letters A B bg den Uitgever dezer Conrant Ter genezing van de meest in ingewortelde Bhumatiek Rnmatiache Tand Hals en Hoofdpgn Rhnmatische Kramp en Aandoeningen in den Rug en ds Zgde enz bestaat er tot nog geen heizamer en tevens ook geen goekooper middel dan de krachtig werkende ABSHAUBBIIf S Anti Rumatlscbe WatteR die tevens bet voordeel liebben ran zeer geniakkelgk aanwendbaar te zgn en niet de geringste schadelgke uitwerking kunnen t weeg brengen bg Igders die te gelgk met andere kwalen bezocht zgn De uiterst goedkoope prgs van MO Centt per Blad zal ook niemand terug behoeven te honden om zifh aan eene proefneming te wagen wanneer 4en slechts bezorgt zich de echte aan te schaffen kenbaar aan de ottderteekening der blauwe omslagen door de bereider en Boofd depóthonder A BREEDVELT Az te DeKt Die deze Watten o a verkrggbaar betftgeateld k 30 cents per pakje b T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DKM UIL Schoonhoven 3 GOÜDKADB Botkoop OTTO HOOQENDUK CapeUe a d IJtêêL A BEL NART Oostpoort Rotterdam J H KELLER ZOON Weate Wagenjèr a Qdt Dr k Tw A Brido if Up IJ Bij dese Courant behoort een i Bijvoegsel JS KENNl lsGEVIirO Nationale Militie BÜKÜBMBK8TBR en WETHOUDKBS van Oonda brengen ter keusia van belanghebbenden dat ingeI Volge i ner S jesteiU besluit van 7 Februari 11 ilo ir door d n Minieter van Oorlog bij beseliikil og V van den 10a dier maand verSdhUleilde j uttige b paUngen tnn vaatgeateld voor de lotdiiigen weUtcdit jaar bj de Militie ptredeii en dat eeiiafdnikvan het vermeld besluit en van de bcaohikkio voor belai liebbenden ter insage ligt op de geroeeute8eoretAie op alle werkdagen vm de voormiddugs I 10 tot dea namiddags I ure Gouda den 18b Maart 1877 butgemeaster en Wethouders voornoemd De gecretarit De Burgemeester ObOOOLUVU PolTtn lt VAN BeBGIN 7 JzKMDOOBH KENNISOBVING BüiGKSCKBSTJÏK en WKTHOÜDEES der Oemeeste Oauda geiet op de Wat van dea 4d Jal I8Üt SttKtMai na 37 regefende het Kittregt eu de benoeming van afgevaardigden ter Eente en Tweede Kamer der Staten Oeaeraal nitagadera dan rooatei hunner afUmling Brengen ter algemeeoe kennisk dat de listen aanwjjiende de personen die biuaen deze Qenuente tot bet kiesen van Iiedea van de Twteie Kimer Jer SMmOtmntl vos ds PremmeuUê Slalt eu van dm GemeenlerêoJ bevoegd sqn oodaaig als die Ljjstea nn cyn hemen alsmede de Staat ben aanwyseade die van deze Lysten Vfn moeten werden gesohrapt gedarenile veeriitm iage van dea voormiddaga 10 tot dea na middags 1 ure ter inzage van een ieder op de PUutteltjkt Secretarie zijn nedergelegd t rwgl bovendien deae Lystea en Staten iijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de Sinl Anllumieetrtal by den Kleimef de tweede in de Pelerileef bij ket H eetkuiê en de laatstgenoemde aan den ingang van den Xorie Qroemidaii by de MirU Voort wordt herinnerd dat elk de vereisehten van Kiazer bezittende bevoegd is tegen de Lijsten beswaren in te dienen wanneer daarop 1 naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet aiet ol niet behoorlgkvoorkomt h V De naam v n iemand ia gebragt die hetzij en of meer der in de Kiezers gevordeide rereisohten miat of Hitgealaten ia heuji op de Kiezerslyst eener andere gemeente staaL ün eindelijk dat de bezwaren binnen wer i dtge ns de dagteekening dezer kenuisgeviug by verzoekedhrift op ongetegeld papier door de noodige bewysstnkken gestaafd aan den Qemeeateroad behaoren te woVden ingediend Gouda den 13n Maart 1877 BunMmeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaooGLBivsa Fobtdijn vAi BzaouN IJzsndoorv UU1 H j I I maiBBtmmtmmmBmtm Algemeen or Lobaal belang De afgeloopen week was voor onze vertegenwaordigiAg een week van drukke werkstamheid Toor on en Minister van Justitie een week van ngedachten voorspoed voor eenige geineenten ett iioneii eetf week Van telenrstelhng In de zitting van Maandag is de positie der kmtbnificllliers O nieui geregeld De belangx f W zigiiig iB wel dat voortaan de kantonrachteh venzeer als andere rechters voor het leven zullen aangesteld worden Pc ngen die aangewend varden om den tegmwoordigen toeitwd i heWndw mislukten j men was overteigd itó ook dr kantonrechter onaf kankalgk iMest s 4lat ook dei recht mo at kunnen sptaken zon He aanzien ran penon B die niiiieUiii iti lo d tsendda kannen aitMmien Ap zijn tij rbenoeuing at de fatale tenn van vgf jaren versti en waa j Kantonrechters griffiers tt de ambtenaars van het Openbaar Ministerie lÉtllea gegradueerde j p rsoaen zijn en zoo zal dvAligelnkkige toestand opIjdtideD dat de bargemeeiters in plMtsen waar j een kantongereebt gevestigd is moeten Opt en als dpeebare aanklagers loader daarvoor eenige belooning te genieten MeCSStegen l7stenunen werd het ontwerp lu de zi j van Dinsdag aai geuomea i Ib vgf ontwerpen oor den Minister een geheele wgziging in bet recbtsge tned der verschillende recbtbsoken voergestetd en ia een zesde ontwerp was een woeling voorgefteld om de traktementen der recMerlgke smbtaRven Hi r ini overeenstecnmiug net de tegenwoordig behoeflHi te brengen Die traktementen toch waren yeel te eriitg en bekwame jongeliedelii solliciteefd ü niet naar recht rlgke betrekkingen emdat de bezoldiging gelMel onvoldoende was geworden terwgl andere tietrekkingen betate vooniitzicfaten aanbodea as de minister ovei tnigd van bet nadeei daanioor aan de recht plegiag berokkend bg nxtèpt ok de belangen der natkiit in het oo lionden en daarom deed hg de verboogingdertifakteme ntrn gepaaid gaan met inknmmng ran personeel door de opheffing van veraetiilteade arrondisaements recht bankea en vele kantongerechten voor te stellen Was de vertegen woordi g algemeen avertugd na te noodndcelqkheid ifer tMtemenisvorbe ring de Inkrimping der rechtbanken aeliean velen leden minder aangenaam en het voorloopig verslag deed in dit opzicht niet veel goeds verwachten Door den afgevaardigde van Dordrecht den heer Bredins werd een poging gedaan om de verhooging aonder de opheffing te verkrgaen door zgn motie om eerst de traktementen en dan het rechtsgebied te regelen Op de verklaring evenwel van den Minister dat beide zaken onafscbeidelgk verbonden waren verwierp de Kamer met 58 tegen 15 stemmen de motie en ging tot de behandeling over van het eerste ontuerp regelende het rechtsgebied van het gerecbUhof van s Hertogenbosch De strgd tot verdediging der lokale belangen was ontbrand tal van amendementen niet alleen met betrekking op dit ontwerp maar ook op de twee volgende hielden de aandacht der Kamer bezig Door wgzigingen kon men de rechtbanken van Ngmegenen Gonnchem recht van bestaan geven en behoefde Eindhoven met opgeofferd te worden De opinie der Kamer was veranderd of het voor loopig verslas der rapporteurs was geen weerklank dier opinie geweest althans de amendementen en 8ab atnendement n werden met groote meerderheid verworpen alleen Zevenbergen we als zetel van een kantongerecht boven Oudenbosch verkozen en de Minister had de voldoening dat het eerste der veel besproken ontwerpen met groote meerderheid werd aangenomen In het vervolg zullen dus onder het rechtsgebied van het Hof van s Hertogenbosch de rechtbanken te s Hertogenbosch Breda Maastricht en Roermond gevestigd behooren Noch Ngmegen de oude rgksstad noch Deventer dat in zoovele opzichten bg Zntfen moet achterstaan vonden bjj de hehandeling van het tweede ontwerp genade in de oogen der meerderhüd Tiel hoe ook bestookt kwam zegevierende uit den strgd met 51 tegen 21 stemmen nam ook de vertegenwoordiging dit ontwerp aan een geringe wgziging in de kantonni le indfelipg moest de Minuter éich slechte laten welgevallen By het derde ontnverp regelende het reobtagebled van het reehtehof te Graveithag stelt de IfriiitM vMr om t doMl Mt 11 W dis N 1Ö88 mii i m II r m mm rechtbanken te Leiden Brielje Gonnchem en Goea en de kautóuijerechten te Voorburg Naaldwgk Noordwgk Woubrugge Vlaardingen Hillegersberg s Gravendeel in Zmd Uolland Alweder strgd oa behoud voor het bertaande moest voor Leiden dAstodeeruidejondsliiigscb pleiten voor het b ond der léiehtMnk in de universiteitstad voor Bnelle de stad der vj beW werden zelfs de watergeuzen ten trgde geroepen alles vergeefs de Kamer was zonder genade ea de afgevaardigde van Gonnchem r s bg de vorige ntwerpen overtuigd van het hopetoqze zgner pingen verspilde geen woorden meer om het Behond der Gorinchemsche rechtbank van sgn medeleden te verkrggeii Het rechtsgebied van hethof te sGrav hage lal dus in hei vervolg bestaan uit ArNmdisaement 4 Gravenhafte met de kantongerechten 8GifsftDb e DUft lieiABl Anondisiement Rotterdam nóel de kanrtona Rotterdam 1 en 2 Schiedam Goad SckoonhoveÉ Briell n Sommeisdgk 8 Atrondissement Dordrecht met de kantona Dordrecht Oad Beierland Biddeikmi Gorinebem en SKedrenit Arrondis ment Middelburg met de kintons Middelburg Goes Oostburg Ter Neusen lUx Holat Arrondissement Zj rikzee met de kantwu ÏMait Men al nu t t de verhooging der tniktemeoten kannen overgaan zonder te veelaadoel voor de schatkist Algemeen of lokaal belang Zeker is de opheffing dier rechtbanken en kantongerechten een groot verlies voor die gemeenten waar zg gevestigd waren het valt niet te ontkennen dat in vele kleinere gemeenten het personeel vaa de rechtbank hfet middelpunt was van het intellect en dat die gemeenten door de ophefBng niet alleen stoffelgk getroffen worden maar dit mag geen motief zgn voor de regeöring of de vertegenwoordiging om rechtbanken te behouden die in het algemeen belang niet noodig zijn Het moge voor eenige gemeenten nu moeilijk zgn geworden het algemeen helang moet op dén voo grond staan en het valt niet te ontkennen dit belang wordt door de aangenomen regeling behartigd hoe dikwgls o A door de bestrgders van het ontwerp en de verdedigers der amendementen verklaard is dat alleen het algemeen belang dqor hun voorstellen behartigd werden In een ander opzicht is de gehouden disouasie leerzaam oeweest Hoe zou het wel gegaan zgn wanneer de vertegenwoordiging was afgevaardigd door districten zooals die door ddn Minister in zgn ontwerp kieswet zgn voorgesteld Werd tai strgd gevoerd tusschen Ngmqgen en Tiel of tnsscben Deventer en Zntphen dan zon ook ieder kitnton het onderwerp van een of meer amendementen kunnen geweest zijn Hoe kleiner de districten zgn des te me r zullen de lokale belangen op den voorgrond treden Ware Gelderland een district geweest dan zonden de belangen van Tiel en Ngmegen niet zgn verdedigd maar alleen het algemeen belang in het oog zgn gehouden Bg waterschaps en spoorwegbelangen heeft men steeds hetzelfde verschgnsel dat t belang der kieiMrs meer in het oog Mbonden wordt dan het algemeen belang en dat te reel Vergeten wordt dat men geen afgevaardigde vaa een district maar van het geheele Kaderlandseiu volk il At ware het all in sn i dm afipnraiti ig bi