Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1877

i J zullen er 4 klassen zgn met reductie in dier voege dat van het telken jare vast te stellen percentage de belasting in de eerste en twrede klasse voor l in de derde en vierde voor l Je vgfdo en Zesde voor Vi zal verschuldigd zijn De eerste klasse vangt aan met een inkomen van ƒ 60O Een voorstel van den heer v n Nicrop om bij de regeering aan te dringen op ccii ivij if in jler gemeentewet teneinde de gemeente Ae lipvorgdheid te verzekeren opeenten te beflen op ilesiicri ssit belastiog werd met il te 11 mWen virwor tii Van de fekale stoffen 4ie v r2 meld worden in een gedeelte van Wgk II der gemeente Leiden waar bet lierunrsteleei is toef epast is voor den tijd van 12 maanden puehter gewoideA D M Verheef te Oegatgeest voor 10 da 100 kilopammen Uit Aiiuii Psulowna meldt inen aan de B C Bijna eiken middag wordt men hier op een eigenaardig schouwspel vergast Duizeudeg spreeuwlu hebbeu zich hier neeigeiet inaar worden door i 3 valken vervolgd De spreeuwen vereenigen zich dan in troepen om die valken te ontwijken en maken alsdan de vreemdste figuren die ideu voor letters glazen enz zou kunnen aanzien Ëenige dagen geleden hadden zg zich tot eene kolom van de aarde af tot zoover men in de lucht zien kon gevoranil Niemand wist eerst wat dit waa eukelen bei eei en dat het een hoos of een ander natnurversebijusel was maar eindelijk bleek he t niet anders d aa spreeuwen te zijn De vooigedragen wij zigiog der wet op het noUrieambt behebi parliëele venndeiiogen Drie hoi dpanten komen daarbg in aanmerking sbr de eischen v n benoembaarheid der noUrisaöi het over hen uit te oefenen disciplinair toezicht en het viWstuk der instructie van getaigen De dootorale graad m de rechten nordt vereisoht voor de toelatÏBg tot het notarieel staatsexaraen en voorwaarde der benoembaarheid Verscherping van het disciplinair toezicht wordt in de artt 7 en 8 opgenomen met handhaving van artt 50 eu 67 der tegenwoordige wet Aan het openbaar gezag zgn zij verantwoording schuldig eu bet toezicht van het openbaar ministerie geasnetioneerd door disciplinaire rechtsmacht van den onafhaqfelijken rechter biedt grooter zekerheid aan voor een onbevangen en onpartijdig onderzo en oordeel Volgens art 3 der bestaande wet geldt als regel zonder niti ndering dat de notarisële eeten worden verleden in tegenwoordigheid van twee jtetnigen De ondervinding van 34 jaren heeft ot r ijm regel eeae bevredigende uitspraak gedaan Deze regel wordt nu nitzoodering voor enkele gevallen Ook wordt bepaald dat de oommissie tot het afnem an het examen sleohts eenmaal sjaars vergadesl BurgerlUke Stand GEBOBBN 18 Haart Villia ndtn J tsa d PalK eo B it Klerck OVEBLKDENi i Maart B SiUsi 1 J vsa to Wnlizee SIj l W t vaa Eueo 79 j OEHt WD 14 Usarl t leduBpse H v Steiavoort A v i Rooi ca P A Cnmti 15 8 Vennït n M P Tollrai Buigerlgke Stand van onderstaande Gemeenten van 7 tot 14 Maart 1877 MoordnoUt Oaase uagitUa s a bg dra Barffllyken Stand godasii Gtoadank Gsne laigillca sija m dsn Biifdgkn Stasi gtim Stolwijk OEBOREN 10 Maart Abnban oidm O Stsppalsabsrg n K Tu Dam 11 Matgjt oadeitK Kok i A Oostroa OVERLBDIN S Maart A vss to Vlist 8m OKHDWDi Goeae ONDKKTKOUWD Osu Haastreobt GEBOKEN Gteos OVBRlEDBNi GSsas GEHUWD Gmos ONDERTROUWD Hsart Aarianos ds Jong It j ta Willemtjo Verboom 16 j Aris Oekinr M j ea Zosqs Ultteobogurt 86 j fioeaw k GEBOREN S Miart Cell ouden G Gnalud ea 1 1 do Uroin 9 rraocisi oaden H Strghod on I Donpehog 10 Nioolia L Zaal oa J vsa der Pol II Joons oudtri P Piilin ca i Holliowo OVERLEDEN 7 Miart M HsK 9 j ONUEKPROUWOt U Misrt B Stoatbart 91 ea P vso Ea 19 L GEHUWD f Maart D vso Hof 48 j ca K de Koaiag 86 j Waddinxveen GEBOREN Wilbrordi oadtn W Baks m E Koster Willom ouden T GnKoeveld on J Vorwog Ooertrni ouden E Hoo rbrag ea F Kok Coroelii ouden B K rMr 00 N Trooimsl Arij oudon P Moleour eo B Verdaü Haadrikes embml ZmsnAeigoo A Oraog OVKBI EDEN l ds Baüiar 41 j A lok 49 j C W Bnisr 4 m J vsa Usaino 1 w fi Tiemmol 7 j ONDERTRODWOi IL vaa to Hsno vedr vso K vsa in Dool sa k esaovsU J tsa 1W sa L vaa dor Wsl fcMö M GEHUWD aowiór IT Toortdatend te heriBneren zgu gi ote Idestiistricten reire te verkiezeD boven de enkele distrieten door den minister Toorgeateld Bet 18 te wenschen dat de gehoivien discussiemoge ittdckea om die OTWtdging bg allen meer lerendig te m ken L BUITENLAND BnllcDlaiidscli Overzicht Eindelp komt er eeuig licht omtrent het doel van de rei van generaal IgnatieC Uededeeliugen van d a Parijsoheu eorreipoudeut vau de Time eu uit Berlyn aan de Kélnuckt ZtUuag welke beriohtiMi elkander anvullen toouen dat Sualaud zijne h lfslaohtige verhoading moede ia Pe Buasische diplomatie wil tot eene conclttsie kqmen hi vrede of oorlog generaal Iguatieff moet verkrijgen een alotprotoool voor de otluferetitie en een aannemelijk antwoord op de eicovllaire van üortaohakoff Vat meu loo den staat van zaken te zomen u brengt men dit in verband met wat reeds bekend is dan 18 het doel der reis voikoinen duidelijk RusUnd verlangt van de mogendheden de ouderteekeniug van een jlotprotoool waarin zal zgn vervat het prograwmu dat door de oonferentie wend aangenomen eo door Turkije werd goedgekeurd Be twee puuteu die door Turkije werden geweigerd epmmissie van oppertoezioht n benoeming van gouverneurs zal men laten vallen maar de overiiJe puajen zouden als aangenomen wqrden beschqnwd en een verklaring dienaangaande door t its mogendheden eu gelfs di ir Turkije iwardcu Kcteekeiid Qa nieowe vsoistelien waarover de ïjngidsohe cescariay binuen korf bealisaan lal iSoeteu er ousohul3ig Tutiien daar er geen sprake ia tan dwangmastce 4 u En tooh verwacht men een weigering v iti Bngelsnd Waarom Omd t de Bnssüohe diplomatie bet minst te vertrouwen is wanneer ZQ iu den mantel der beseheidenheid optreedt het f ldt faiernogaltyd d oude qoaestie fiasland wit tegeaover Turkije optreden Is lasthebber van europa af de eisohen voorloopig wat grooter of wat kleiner zjjn lujakt uiet eel uit wanneer de gemeenschappelijke ouderteekening maar bwtaat Engeland nu zon alleen kunnen teekenen wanneer het vooraf overtuigd is van de aanneming der voorstellen door Turk je en het schijnt dat hierop oog geen uitlicht bestaat IgnatieCr maakt tich intnascheu nog altijd druk te Parijs hg wordt in het begin van Apnl te Petersburg teru erwaoht de reis naar Louden is steetls onzeker welUflht staat die in verband met het besluit van den Eogelseheu Ministerraad de thuisreis leidt echter in Ik geval over Komu en Wewen Intusscheo wordt beweerd dat Busland toch zich voor alle gevallen gereed maakt Te Belgrado verhaalt men groote dingen omtrent de Bussische toebereidselen ten oorlog Wat daarvan is moet dr tijd leeren want er ia geen middel om de meerdere of mindere juistheid van dergelijke beriohten na te gaan De heer Qladstone heeft een nieuw vlugschrift uitgegeven van 80 bladzijden waarin hij betoogt dat al wat door de Porte in en omtrent Bulgarije gedaan ia sedert Mei 1876 geeu andere beteekenis heeft dan tot de Mohammedanen te 2eggen doe het nog eens Het boekje is dan ook getiteld Les in moorden Al wat dr Forte nu negen maandou hing in deie gedaan geeft betoogt hü op grond van de parlementaire documenten doet zien dat zij willens en wetens het gepleegde onrecht heeft willen vergoelijken het onderzoek onmogelijk heeft gemaakt de hoofddaders heeft beloond meuschlievendheid onder hare ambtenaren heeft tegengewerkt en aldus op alle manieren het schrikbewind heeft pogen te verlengen Dit wordt door Qladstone aan de hand der ofiicieele bescheiden breedvoerig uiteengezet De slotsom is daze Indien ooit een negatie kan worden bewezen dan is het wel de zedelijke onmogelijkheid dat de Forte door welke hervormingen dan ook de betrekting tuasebaD baar en bai Chnstel ke onderdanen kan Wbtteren Gladstone meent dan ode dat een jaar ictl4 t au de Porte toegestaan eenvoudig een nieuw pa van miab Ddeling weten ion voor de Tnrksohe slachtoffers De Fransche bUden pleiten na op de verkiezing van Dnpuy de Ldme tot lid van den Senaat De republikeinen troosten zich met het kleine verschil in stemmen doch doen scherpe verwijten aan VictorHugo die te laat kwam om te stemmen Zijn stem zou althans gelig uhcid gegeven hebben tot eene herstemming Waarsohgnlijk komt Woensdag of Donderdag de vraag betreffende den zetel Van het Bijksgereohtshof aan de orde de Prnisische Begeering met Bismarck aan het hoofd lal voor Berlijn pleiten en de uitslag ia nog altijd onzeker bet centrum en de Portsshntls j jpartü z D natuurlijk voor Leipzig de natiotaaalUberalen zullen wel de voorkeur geven aan Berlyn üirPhüadelphi J ordt gi J dat de oppositie m den Senaat pmerkelük geslonken j i zoodra bleek dat dr president vastelijk besloteij was niet aan dtu aiiiidrttiig toe te rten Het k ibinet werd of bq aeolaiuiuie óf slrchts met een paii stammen tegaqi goedgekeurd Biiitengewüflu veel b val vond ene kennisgiviiis jmn den président dat hq in de snnstelUiig iiM imlitcoaren geeue vrniiidejipif zal makep te ij gebleken dat ze han niet plicht d eiï Uit is een uitstekenfle i iaiiiregtl die veel kwaadzal tuiten f Te Madrid is men met d loop t zaken in de Vcre iigde st iten volstrekt niet ingenomen twee der nieuwe Ministers Evarts ei Sehurz hebben zich vroeger steeds doen kennen ais voorstanders der onttl hankelijkheid van Cm ba BIN NENLAND 0üpA 16 Majjt 77 De it luitenant Vntttrman ia van het 2e reg iuf te Mwstrioht avergepUatri naar dat te 0ouda B S sjouwer woneiide alhier is gepafteerden Maandag uit de gevangettia waarin hg voor dietstal ha gezeten onttSlgen terwijl zijne beid broeders W en i S ieder voor diefstal tot zes ma inden gevangenisstraf zijn veroordeeld Pi familie s hgBt er genoegen in te hebben hun leves in de gevan uis door te brengen Op den Xi Maart jl zi o voor de ArtondissementsBeetitbank te Botterd m behandeld de ziikeu contra Habertus Zoet sjouwer en Piifter de Jong pijpmaker beide wonende te üouda d errste aangeklaagd Ier cake van diebtal jegens h bjj wieu hg voor loou iu dienst was en de aader toor bedelarij De officier heeft tegen beiden een maaud gevangenisstraf geeisoht en voor laatstgenoemden na het uiteinde dier gevangenisstraf opzending naar een bedelaarsgesticht Het gebeurt niet üelden dat er boeken en boekjes van de pers komen die door de uitgevers geheel ten onrechte worden vooigesteld in een algemeen gevoelde behoefte te voorzien Werkelijk is t vaak oumogelgk de reden na te gaan waaraan sommige werkjes de eer eener uitgave danken De ijdelheid van den auteur of de speculotiezueht van den uitgever doet aonu wonderlijke misgeboorten ontstaan Dezer dagen is biai ta stede een boekje uitgekomen waarvan ut reaU m jféilegd worden dat hst in een behoefte voorziet en de geboorte waarvan zeker door vele stadgenooten gaarne wordt welkom geheeten al kunnen wij t dan ook niet een lev van vele jaren toeweuschen Wij bedoelen het Adresboek voor de gemeente Gouda jaargang 1877 dat door de firma G B van Goor Zonen wordt uitgegeven In gemeenten grooter dan Gouda moge t van zelf spreken dat ïoo n boekje wordt uitgegeven daar een ruim debiet mogelgk is i hier in Gouds is de aftrek betrekkelijk zeer gering en daarom mogen wg met t hoog OU het nut van dit boekje het verschijnen zeer waardeeren Het bevat een naamlijst van de ingezetenen voorts de verschillende betrekkingen ooUegie s commissie s enz bevolking kalender en om het opslaan gemakkelijk I te maken een inhoudsopgave VEBGADEEING van den GEMEENTERAAD V jdag den Ifin Maart 1877 des namiddags ten ure ten einde te behandelen Het rapport van Burgemeester en Wethouders betrekkelijk de oprichting eener bad en zwemiurichting in den IJsel Het verzoek van Ph Verbruggen te Waddinxveen om bij het bouwen van buizen in de Crabethatraat te mogen afwgkenvande daarvoor gestelde voorwaarden De verzoeken van de beeren Paag de Bruin en Sparnaag om afstand van grond met het daartoe betrekkelijk rapport van Burgemeester en Wethouders Te benoemen b Een lid van bet Burgerlijk Armbestuur Ten derden male wordt Victorien Sardou s Fmndm vem Om geannonceerd als te zullen woiden opg6voerd binnen onze gemeente Het schgnt ons een stoute poging om t noodlot te tarten en wg althans zijn niet geheel vrg van de vrees dat er nog iets tusaehen zal komen Wg hopen echter dat de volharding in deze getoond zal beloond worden Het publiek moge althans deze voorstelling de laatste in t abonnement getrouw betoeken én met bet oog op t stuk dat recht amusant is éa om Ont Onmfn t directie nog eens een krachtig bewijs te leveren dat hare pogingen om een reeks goede tooneelvoorstellingen te doen genieten door Gouda a inwoners zeer gewaardenid worden Dinsdagavond werd is eens vergadering van Kèt biet gevestigde Departement van de Maatschappij tot Nut T$a t lfe acB eea fooqinebt gehouden dwi den heer H de Veer van Ansierdam Voor zoover we lieten bad het Goudsche publiek nog nooit het gtnoegdA gehad kennis te maken met dien spreker al was hij natuurlijk ook onder ons als auteur reeds lang gujialifi bekend Velen onzer hadden itaigars met genoegen zi li fraiu HoUttr gelezen zgn KVife rtiyj voor ijMi e Bolland hsrhaaldelgk genoten Oti aeheujf i Lot en t en Sigm if infgewaard rd en nu laatstelijk zgn Overtroffen niet oovoldl dicht geslaxeu eu derhalve was het niet meer dan natuurlijk dat velen zgn optreden recht aangenaam was Spreker leverde eenigfe nieuwe schetsen voor aija Tnnruigi waaromtrent apr leide dat hem dikwfis de vreemdsoortigste vragen werden gedaan zoo was hem o a eens m allen ernil gevraagd of de gesprekken Qaarin tusaehen mjuvrouw en em inderdaad precies zoo badden pUau gehad welke vraag sor beantwoord had met te zeggen dat er oudcrsoheid was tussohen een sehilderg en eey photographic Spr uu leverde jgeen pholographien Niet lang geleden was hem iu een Triqudelgke recensie opgemerkt dat hg bg voor keur den zoone kant de lil llinjde vau bet huwelijksleven gescfa had in zijn Trou riagb eu nooit de donkere zgde de dagen vau smart Sad weergcgeveti die tooh aol in ieder levert werdea gevonden en deze opmerking werd door spr ten volle beaamd zoo sells dat hg ook dezen avond een dag uit het buweljjksleven wilde schetsen die door di cefheid gekeumerkt wird Spr droeg voor drie sehetaeu getitdd Stiefmoedtrlgk Heilige smurt en De Oudejaarsavond van eeu caelibatair Deze schetsen bevaiien Dtegenzeglijk veel schoons en sleehhi noodr viitbouden wü ons van en poging om den indruk te sehetaeu die soumige der voorgedragen tooncel es op ons maakten Hor meesterlijk werd ons bet vrreselijke oogenUik geschetst waarop ouders hun lieveling door den dood moeten verliezen hoe leden wij met keu mede boe zageu wij de arme moeder den stervenden kleine opnemen viui zgu bedje opdat het op hare trouwe schoot den laatsteu adem zou uitblaien hoe voelden wü die leegte hoe pgiligde ons die oudenmart na het groots verlies dat als een Wolkje dreef voor de zon van han huwelgksieven een wolkje alleen door de ouders bespeurd uiet door de buren en zelfs slechts door enttle vrienden Hoe flink werden we oVertuigd van t onbilljjke in het oordeel over ttU tnoeien vaak geui en moighten wij voortaan soms nog eens worden verlokt tot een uitroep Jrae kltinenl bg t vernemen dat iemand zijoe kindereu een tweede moeder tracht te geven taicnr wg dan denken Hoe uitnemend ijist hij het huwelgkslevra aan te prijzen dóór ons te Uten zien dien ongetronwden heer Pegge die t noodige had om t zich comfortable te maken en toch een ongezellig verveleud leven sleet Hoe krachtig was die tegenstelling van dien gefortnueerden caelibatair met den gansch niet bemiddelde vader van een talrijk gezin Hier gezelligheid daar verveling hier volop pret met een gering tnotement daar ouvoldaanhrid met een volle beun hier warmte eu opgewektheid daar koude en slaperigheid I Kortom de nieuwe aehetsjes van den heer de Veer zijn ten voUe traard om in een nieuwe bundel van zijn Tronringh te worden opgenomen Evenals in zgn vroegere bewijst h ook in deze opnieuw niet door een dor betoog of een lange preek maar door de opvoering van personen die bij u toont in het dageIgksoh leven den groeten zegen en het kalm geluk van het echt huiselijk leven de zaligheid en de vreugde van het huisgezin Uit den Krimpenerwaard sebrgft men dd 18 Maart Tengevolge van de opstuwing door den voortdnreiiden noordwestenwind is de Lek weder iM gewassen dat al het buitenland en de kribben onder water staan en de zegcnzalmvissoberij zeer belemmerd woidt Het aanleggen aan de stoomboothoofdeu wordt mede zeer moeielgk Het voorloopig venUg over bet ontwerp op het lager onderwijs is verschenen Wy geven daarvan et volgend overzicht Over de oppertuniteit der indiening bestond verschil van gevoelen door de groote meerderheid in éim sectie werd de opportuniteit echter verdedigd Anderen keurden den buitengewonen spoed af Eéne afdeeling daarentegen drong aan op eene zoo apoedig mogalgkê behandeling Omtrent het vraagstuk van de verhouding tnaaehea openbaar en bgsonder onderwgs openbaarden lioh twee lijnrecht met elkander strgdige gevoelens Eendeeb werd beweerd dat de wet vau 18S7 baar hoofddoel gemist beeft anderdeels even breedvoerig het tegendeel betoogt Van beide zijden werd orer art 194 der Grondwet langdurig geredetwist en over de werkiag der openbare school met warmte gestraden De voorstanders der openbare school beweerden dat de tegastauders haar stelselmatig en opzettelijk disorediteeiden eu y bewe rdea teraaa d t men vAor het bïiondan niet meer kan eiachea flan de vrgheid om onaf haukelgke cholen op te richten terwijl het Bijk verplicht is Voor de openbare te zorgen De liefde voor het dogma mag niet de algemeeue liefde doeden die eene Christelijke dengd is De meerderheid in de meeste afdeelingen was van ordlel dat men het openbaar onderwgs niet mag doodhongerea alleen ter wille van het bgzondere Zij hield vast aan het gebod der Grondwet dat het open bakr zoo goed mogelg k ingericht wil hebben Wat het ontwerp self betreft konden de voorstanders van het bgeomleV onderwgs geen woorden uitdenken sterk genoeg om aan han teleurstelling lucht te geven over het ontvangen van een dergelijk oirtwerp Hebben de Ministen Heemskerk en van Lijuden daa twintig jaien geslapen alles wordt gedaan voor het openbaar aieli voor het bijzonder onderwijs De schijneonoessién verergeren stechu de grieven Verscheidene leden zonden ongetwijjeld het eerste artikel afstemmen om de verdere behandeling af te snijder Ook aan de zgde der voorstanders van het openbaar toonde men eich onbevredigd Men betoogde niet alleen dal het ontwerp aan den eiach eener herVorming van ua Uger onderwgs weinig voldoet en h t belang van het openbaar onderwijs slecht behartigt miar tevens werd er np gedrukt dat iu de artt 12 1 i M en verschillende anderen eonoessien gedaan werden die met het oog op de Groudwet onmogelijk konden wortlen goedgekeurd en tot welker vaststelling zij die het openbaar onderwgs uiet door bgzouder wilden Islen verdringen in geen geval begeerden mede te werken Tegen art 16 werd de zwaarste Mrijd gericht Onder de bestrijders waren leden die amendeering mogelijk achten De meerderheid wil volksonderwijs in ah rjjks in als gemeentezaak als een gemengde siak Daarvoor moet bet Bijk in ieder geval een deel der kosten aan elke gemeente naar een vaste maatstaf Mi goeuen De meerderheid wensobte behoud der vergelijkeude examens de meeste leden handhaving der facultatieve aehoolgeldheffiug De voorgestelde afscheiding vso neer nitbreid en gewoon lager werd nagenoeg algemeen bestreden Het oordeel over de memorie van toelichting was over t algemeen even ongunstig als over het wetsontwerp Over alle speciale punten heeisohte groot verschil van meeniog Het varsUg onderteekend door de beeren Mees Kuyiter Kappejroe Jonokbloet en Messchert telt 59 Madzijden en zijn drie nota s één door acht antilevolottanxhen onderteekend één van den beer Biefaon eu één van den heer Bastert bggevoegd j Gedurende dea dnnr der Intematiouale Tninbonwtentoonstelling te Amsterdam zal een expreaselgk ilaartoe vervaardigd en uitsluitend daaraan gew NederbindschPransoh dsgblad vrrsobijnra Staten Oauaraal Tweidi Kax zittingen van 13 en 14 Maart In de zitting van Dinsdag is bqiaald dat de interpellatie van den heer Haffmans betieffeude de pauselijke consulaten Maandag zal pUata hebben ïien voorstel Van den heer Carver Hooft om de kieswet vo het Paa a o hr eees in de aftleeiingen te OBdenoekan is verworpen De beraadslagingen liju voortgezet over n 6 der reohterlgke wetten houdende regeling van het rechtagtbied van de ouder bet gerechtshof te Amsterdam behoorende reohtbanken en kantons Eeu subamendement vaa den heer van der Kaay tot het opheftsn der rechtbank te Haarlem werd verworpen met 47 tegen 16 stemmen Over het amendement van den heer de Jong behoud van de rechtbank te Hoorn met opheffing van die t Alkmaar staakten de stemmen 38 tegen ii In de zitting van gistenn is met verwerping van alle amendementen bet ontwerp regelende bet rechtsgebied van het gerechtshof te Leeuwarden aangenomen met 63 tegen 20 stemmen eu dat regelende het lechtsgebied van het gerechtshof te Amsterdam aangenomen met 64 tegen 19 stemmen na verwerping van het amendement van den heer de Tong tot behoud der rechtbank te Hoorn met 39 tegen 84 stemmen Te Loosduinen is naar men verneemt een kind oveileden ten gevolge van de slagen die een kweeke ling het op de school had toegebracht De rechtereommiasaris en de officier van justitie bij de arrond reehtbank te Leiden hebben ter jplaatse een onderzoek ingesteld Een santal getuigen zgn geboord en daarbg moet gebleken zijn dat bij den hoofdonderwijzer herhaaldelijk over het slaan op zgne school geklaagd is De gemeenteread van Amsterdam heett Woensdag de verordening op de plaatselijke directe belasting ehesen naar het lukomeu aangenomen De klaaaen Men van een inkomen van tOOO tot een vin ƒ 90 000 met SO pOt klimmen daarboven van ytO OOO tot ƒ 180 000 met 16 pCt en daarboven BMlOilGk Voor de iidcemens heneden b 2000 APVg RTEWTlfiïtf V Getrdirtvd S VKBW EH km ƒ IN M P TOLLENS die terena hannen dank betvu n voor de vele blgken van belangstelling bg bun huvelyk ondervonden Gouda W Maart 1877 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon E VAK DK POTTE DE Klbrck GooDA 13 Maart 77 Voorspoedig bevallen van een Zoon M M MEBRBÜEG geb ScHociüS Leüeti 13 Maart 1877 Heden overleed zacbt en kalm na eene langdurige ongesteldbeid in den onderdom vanfnim 32 jaren m ne geliefde Echtgenoote ïLA RlA CORNELIA OVEBDIJK mfl na eenegelukkige vereeniging van mim 14 jaren vierkinderen nalatende B P M VAN ALDEBWEBELT Ctap Kapitein O I Legw Gouda 10 Maut 1877 Op verlangen van den overUdene sullen geene uiUrUjke teehéntn van rouie worden aangenomen Heden overleed onze Vader eo Bebnwd vader de beer WILLEM FRËOJBIE tan ESSEM in den ondeidom van 7 jaren Uit aller niLo P van ESSEN oud t 13 Maart 1877 Tegen HOOG loon worden gevraagd tegen Mei of Angoetne a in het BESTBDEIimGHDIS alhier een Werkmefd en EEN KEUKENMEID Zich te ve rvoegen aan het Geaticht Mevrouw MARS te Sotterdam vraagt met 1 Mei EENE DIËIVSTBODE voor MEID ALLEEN Spreekuur Dinsdag 20 Maart s namiddags tossohen 5 en 9 nnr ten huize van den heer tan ZEULEN op de Gouwe Mevrouw INGENLUIJFF verlangt teg n MEI a st een niet beneden de 16 jaar noTEXi Met primo MEI aanstaande wordt in een Hotel tejütteeht GEVBAAGD EENE KEUKENMEID en EENE WERKMEID Heust niet beneden 30 jaar txion naar b kwaamheid Adres met franco brieven onder N 901 aan bet Bnreao van het Otrechtsoh Dagblad te UtrecM EENE BEMSE M wordt g evi aagd Zich te vervoegen bij Dr A LÜIJTEN ER WORDEN GEVRAAGD Bekwame TiBunennaiiskfleciii Adm N KONINGS Ez TiAaaeimu Lang Tieadeweg Oimeh