Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1877

Mitiwal kalMBlac v a 16 600 FR Oroote ÖOUDGN Medaille aao T LabochS 1IESAIU E OP DE TENTOnNnTEIXINO VAK VOOlt 1873 Ufiijk rerslt Til fc Actilii i e KkiH VOLKOWN AFTRXK8BL OCR S UNAS TOMiaoH BK xooRTS nunn Dl KHTI QDINA LAROCaX is een xeer aangenaam EltfcsCer hetwelk uithoofde der bUiondere bereidingswijze van LAROCBS r de werkiame bestanddeelen der 3 beste Kina oorten geel rood en prijs bevat Zijne voertreffetijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bcwe en altmedf door een twintigjarig succes t n Veriyuikhing of mnedelnoshnd maagkwalen Krititche leeflijd en tegen de beheiide koor sen der voch xge landen PARUS a me Drouüt en in Apotheken VOLKSONDERWIJS Vergactorlng der afdeeling Oonda en omstreken op Maandag 12 Maart 1877 Vesvolo Daarop was aai de onie De leeftyd dir oedirmjief IH beer Lalleman nam hierover het woord en merkte op idst in dele doar t ontwerp een goede Terbeteriag woitlt voorgeateld Nu lean men op lijn ISejiiar rinma doen voor Imlpoaderw aer manr moet dan lol Ija iie jaar wachten met het hoofdanderwijiierf euiinen te Imnneu aleggea dit if rerkecnl d r de niini van vq jaar veel te gruat i en dit leohts Mnlodiiig geeft om de jongelni van bun stadie t doen ofilnlen deze bepaling in t ontwerp moet dm toe irrjiiiolil maar jammer ia het dal volgens t ontwerp ly die aan t ho ifd eener optnbart school ttnnn 1 jaren moetra bereikt hebben en voor h t aan t haof i itaan eener tümiiert tehool g n leefigd bepaald is At die leeftyd toch voor de openbare school goed is is ia nij t ook voor de bysondere Aan de orde wam n roorto D tert t j tn e ettmtMi I e heer II W Kramen betrenrt het dat de ver plykeade examens volgens t ontwerp zullen worden il eaehafL Wel on het i i goed xijn daarin wijci Ifiiigen te brengen maar spreker wil e behouden Het is wal waar leide spr niet strefis rjil duor he4 namen daa getsliiktsten aoUieitant worden benoemd nuar het is io t oog ran spr ren onmogeiykbeid dal B on W met den sehoolopciener nit een groot laantal soltieitanten zonder examen hem kaniieo kiezen die t meest in aanmerking vi rdient te komen Spr JKlilaagt inderdaad B en W indien deti bepaling vordt aanmnomen want i l i nlil X J vordt aangenomen want ait t legio sollisitnutrn dat dikwgh wn honderd bedraagt deu jnislen te kiezen is aiet doenlijk daarom d examens behouden wel ze meer notiarh gemaakt maar vohtrekt niet afgesohafl De heer ulleman ia een geheel tegenovenfestelile opinie toegedaan Deze is üyen de vergrlgkende nsnirns Hg beeft elf dikwyU examen geil n eu examen afgenomen en kan volstrekt uiet inzien aaarroor het goed is waarom alleen voor onderwijzers de retg ii Urneas moeten blyreu bntann terffgl ze voor b jna alle andere betrekkingen niet beslaan Zij tgn geheel onnoodig mits het namen voor hoofdonderwijzer zoo is iogeriehtj dat lie acte daarvoor verkregen inderdaad t bewga tg nn theoretische en practische kenoia Dat men tot beden te weinig aoht geeft bg de acte examens op de ractische kennis ia een font die hersteld nioet worilen en geschiedt dat dan ia t vergelgkend examen Miioodig Waarom tooh alleen voor de onderwgiers in lagere school die vergelijkende examen verlangd f ffaarom niet evengoed dan fOor de leeraren vnn het iddelb Onderwgs en ja zelfs voor de professoren P Spr erkent de moeilijkkeid die er voor B en W ia degen ia om b v nit 100 sollicitanten den gesehiktate kieten zooder examen nwar tegt spr collega ramert die ook persoonlyk exameis heeft afgenomen il m j toch toestemmen moeten dat ook het examen n Waarborg geeft voor geschiktheid Spr vindt e cxamer t zeer verkeerd acht te zelfs onteerend oor den ooderwgserttand en bg bet afnemen van IS degelijk en streng acte examen geheel onnoodig tok in dit opzicht moet de onderwgzer worden lêmaneiprenl Maar Iwvendien ia er nog iets igt epr Men wordt hier of daar hoo donder gzsr I een vergelgkend examen men w jdt zich geheel a z jn vak en ontwikkelt zich vaoraamd fk op nctisoh gebied Wat is daar an het gevolg P Dat n na 4 1 6 jaren op theoretisch gebied zich niet w met succes meten kan met jeugdiger personen I zich bgaa geheel aan de theorie wgdden nietfunstaande ssen juist door z jn praetisohe kennis m guekikt tal zg aan hst hoofd eener school te n Daardoor bevindt men eenmaal een plaats Arege beMjenliJe tioh bniten t mogelijkheid o betlere siand ltai tste krijgen üA bterom ia de wgejtelde afschaffing der vergelijkende examens 1 eiikedniw Spai ls bet m dese niet eens met Ui X MimmnMu e namens abaolunt wil log zoomen ds solStM aoeten elaaaiAostren ds Wjleode examens toeUten voor de mindene l etvk K ii maar de grootere ten minsle orerlateii aan J conanrrentle r lieb dst esa asn vaa M vsk ol hser Sodeteit 0 S GË OEGE Zaal Kokstjiin te Gouda Zesde Voorstelling in het Abonnement DOOS DE llieuaic otterditmsche schouujJur jcerwiu inj onder Directie tan de Heeren Um VA NZÜYIM A HASPELS Woensdag 21 Maart 1877 Tooaeelspei in 4 Bedreven uit het Fransch CNoa Intimei T n VICTORIEN SARDOÜ Aanvang ten V ure PRUZEN BB PLAATSEN Voor Hfl Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaander 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen Toor HB Inteekenaren cal plaats hebben op DINSDAG 20 Maart 1877 des avonds ten 7 ure precies itétin betaling van 10 cents voor elke § 0 AUicca UL Led der Sociëteit kuara lotla To r die HH lateelieiuurcii weilu persooiilUk verlüaderd xUb M RB Inteekenaren wordt herinnerd dat aikieit des Dinsdags Avonds nog Dameskaarten tegen den inteekenpigs te verknigen iga Het Boieau tot het hespreken der plaatsen is geopend Woensdag 21 Maart van des morgens 10 tot das namiodags 3 are tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Namens de Directie der Sociëteit OmS GlNOBOBN Mr P J SNEL President fl JAGER Secretaris i dete heb ik de eer kennis te geven dat ik os heden alhier een EFFECTEN bn WISSELZAAK heb geopend onder de firma van LAFEBERcfeC Uïft Kintoor gevestigd op de Markt d2a naast ArtiLegi is geopendf alle werkdagenvan 94 nor F Th LAFEBER GovDA 15 Maart 1877 De ondeigeteekende dodr VERBOUWING zijner SMEDERIJ en UITBREIDING der GEREEDSCHAPPEN éhu in staat gesteld tm alle werketC Machineriën en Afgedraaid Werk alsmede Gasen Waterleidingen met den mcesten spoed uit te voeren beveelt Dch daartoe minzaam bij z ne Stadgenodten en verdere Begunstigers aan en hoopt zich verder zooals hy tot hierto genoten heeftj het vertrouwen waardig te maken en biedt zich aan tot het leverro van GIBTWERK AFVOERBUIZEN WATERLEIDINOSPIJPBN en alle andere IJZERWAREN en bpeonder DRAADNAOELS teatn Fabriektprijzen Prgsopgaaf te bekomen met franco brieven B teekenlngen J J VËRDR1E got to 13 Maart 1877 In het Hotel DE ZALM knnnen met Mei TWEE FLINKE f plaatst worden eene tot assistentie in de euken en eene in de Huishouding Onnoodig zich astt te melden zonder goede getoigen van zede en eerlijkheid Een JOl ENSCH P 6 van goede famiüe S3 iasr oa4 bekend met de laoderae talen en hotthoaden tevens voorzien van de beste ge Wpt TiffeJH ivtDscht gaarne GEPLAATST ce vqpr Oerefföuoheerde Photoffrafien an Geèmailleerde Kooldruli Portratten Donderdags en Zondags geopend alwaar 7 net aflievrerkte Portretten voor öön golden worden vervaardigd door L H SERRE Het AteKer staat op de Bleekerssingel tegenover de Kazerne te Gotida H f Cndjon Fortretten worden Wt Glelevensgroot van oude verbleekte Portretten geleverd Aan het Atelier lijn modellen ter beaiobtiging Vasl werk Aan de Fabriek wi M H SALOMONSON KraUnjtehe Vttr knnnen flinkewerklieden onmiddelgk vaat werk kragen Men gelieve zich in persooa aan de Fabriek aan te melden Men VRAAGT loo spoedig mogelijk EKN BlJfiGillilSJi om de Vrouw des huizes behulpzaam te zgn in ligte werkzaamheden daar voor het andere werk eene Dienstbode is Inlichtingen worden gegeven aan het Advertentie Bureau van A BRINKMAN te Gouda ê De Arrondissements Hegtbank te Rotterdam heeft bü vonnis van 12 MAART II de boedel van den failliet W J M SCH0L8Z Koffijhnisen Logementhouder te Gouda INSOLVENT VERKLAARD en bevolen dat deze door den Curator zal orden vereffend De Curator M P J SNEL Gouda 14 Maart 1877 CoBiDiandltalre Vennoolschap CD vuiiuimuii L DROOCLEEM FORTUUN ROTTERDAM Zuidblaak n 48 CoHMiss VAN ToazicHT DE Hsianc Mr J KN OTTENBEM L VAK KOFSyELD 6 VA SIJXBVOLDT W STOK O H W0LVÏ1K AMP Voor Gouéti en Ofevrtmkea kiiiilien de DEPOSITO S gesbjrt worden bg den Heer Mr J FOBTÜIJITDRÖDeCEBVEB Advocaat Westh M n 204 ta Qtmda vdgens esn te in Km ton vedaïl M Ba nMai STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmattiMg van lbüftijd of VERMOEIENIS BLOEDSOEBREK of zijne KLEURLOOSHEID BLEEKIOCHT te LANf IAME HBHSTKtLIBO GEVOLGEN VaK HET KRAAMBED eni Fabrioksmork S cA gedeponeerd GBNEHALDEPOT Amsterdam bij H H Ulotl et O ECHTE EAÜ des FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Parij 1867 te verkrygen a 1 50 de Flacon bnCh VAX VIVE Ja en B SCHOLTEN Coiffeurs Haar en Baard verwen in Blond Brain enZwart zonder Huid of Linnen te vlekken ala men de Flacon half gebrnikt heeft en het htnH niet alsdan wordt laet genoden de betaalde 1 50 teruggegeven j Openbare Verkoopinop te GOUDA op DINGSDAG 20 MAART 1877 des Voormiddles ten 9 ure ter woonplaats van den Heef A P FOESIK Wök D Nr 38 aan den Langen Tiendeweg aldaar van eenen HVBiPEDEL bestaande in staande Meubelen waaronder een Kabinet Huisraad Bedden en Beddegoed enz eene purtfl Sigaren een Kerfbank Winkelopstand eu Toonbanken Winkelgereedschappen enz Daags te voren te sien Nadere inUchtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBÏÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Cent Cent B01 B01I8 Blauwe Mijas Bg de voortdurend afwisselende temperatuur aan welke wy thans zün blootgesteld mogen de MalzBonbons hjj katharale borstaandoeningen belemmering in de ademhalingsorganen HO T en VERKOUDHEID een overtreSnd Beproefd Huismiddel genoemd worden Bn zware veikondhsid is het raadzaam 4 a 6 Bonbons in een kop heete melk te gebmiken JOH HOFF sche Centraald p t Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfi J C van VRBÜMINGKN de Wed A C SCHOUTEN in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen vQiden DADELIJK opgezcwdea doogc AdvertentieBoraan van jü brinkman teGoud Een Afs oi mft jawdopé ti ttU SÏMk n A iiitikMit Vrijdag 16 Maari 1877 ke r Kramers spr opinie heeft nitgcsproken en het hoogst moeilijke betoogd èn voor B en W èa voor deu raad om toiiiUt examen deu eschiktsteo man te kiezen voor een onderwijzers betrekking Het is dikwjjls Onbegrijpelijk hoerele soUioitanten voor zulk een betrekking lioh opdoen en reeds nu met het bestaan van een rxiiiieii krjigeu de raadsleden zooveel recommandaties eu aaubeVilipgen om tudi dezen of dien te stemmen dut het oaifeir examen nog reel erget tal worden Kn of nu leeftiren bij het M O EOoaTs de heer Lilleinau zeide en professoren ook zonder exsnien worden n uigesteH het is de vraag hoe of examens b j liet Mi lrlclbitar en Hoogrr Ouderwys zouden erken iii lu alle gevallen ia dat geen argument voor de af chaffiig Het examen doet in ilen ri el hem benoemen die het meest in aanmerking verdient te komen spr ia duB vóór het bi houd legen de afschalfiug Zander examen zal er op B en W en de raadsleden te eer gcïnflnënceerd worden kon echtw het eximcn meer practisch ingericht worden dut een sollioitant b v ern dag af acht lang school hield dat zoo wel yerkiesehjk zijn maar bet examen moet niet afgeschaft worden en ziet zoo of t renbig waarheid bevat en kan dos met oieer grond oordeelen over de geschiktheid van den onderwijzer daar hg de resoltaten zelf tiet ïk heer Lolleman beantwoordt deu rorigen m en zegt de moeilgkheid voor B eit W en voor den raad om oiiderwgtera te benoemen zonder examen waarop de heer Mesaenuiker wees te erkennen maar Wanneer men uu eenmaal bnh eeater of wethouder of lid van deta raad is dsu moet men tioh de moeite willen getroosten van e ondenoeken en te iuformeeren naar de antecedenten en de meer of mindere geschiktheid der soUioitaaten Het is wellioht moeilijk maar niet oomogelgk Die informatiên zijn zeer goed te nemen Ieder aollimtant heeft een bepaalden werkkring en men ondAsotke nu sleekta hoe hg tich daariq gedraagt Miol behoeft dit niet te doeii voor atU sollitauten maar men maakt voor zlchteir b v ren achttal eu omtrent die ioformeere men imnwkeuri Het vergelgkend examen geeft trouwens er waarborg van geSobiktheid men maakt d iar een som of wat een opstel over t een of t midrr moet voorts eenige vragen beantwoorden en houdt een kwartiertje school en wat geeft dat alles P Zeer weinig De sollieilantea komen daar voor een vreemde kbsae in een vreemd lokaal te midden van menachen van wien men weet dat s j o wikken eu wegen eu dan nog tg die tot oordeelen geroepen tgn tgn ze daartoe tteeda bevoegd Nog eens tegt spr doe alle mogelgke waarboi gen geven bg de acte examens van theoretische en praotisehe keanit maar schaf de vergelgkende examens f tooals t nu is moet msn om vooruit te komen na bet verkrggen der hoofdonderwgzers acte slechts éia doel hebben het bewaren en vermeerderen van theoretisehe kundigheden waarbg de praetische uit het oog worden verloren daar men ander de kaua verliest op een andere een betere standplaat De heer Messemaker replie rt dat er wel soma ook mtt examen sen ongeluktvoge tal tgn die om de een of andere reden onveraiend niet slaagt maar zondrr examen tal hg die b v iga nitsrlgk tegen eu gebrek aan protectie heeft zelden een onder wjjzersbetRkking kunnen krggen en na vraagt apr soa het niet ongelnkkig zgn dat oen overigens kasp peieoon alleen daardoor uit gebrek aan goed niterlgk en protectie buiten betrekking tal moeten Ugven f De heer H J W Hüber merkt op dat de heer Lalleman wel daidelgk heeft aangetoond dat de vergelijkende examens niet goed worden afgenomen naar niet dat een vergelgkend examen over t algemeen niet goed is Volgens apr is hft exsmen nuttig jniat daardoor tal men in den regel de knapste mannen tien benoemd doch alleen dan als t beter wordt ingericht dan t au is Do heer Foathnmos meent dat ds anaettis van t not ia vergdgkende examsDS geheel afhangt van de wgz waarop het achooltostiaht is ingetic t Blgft dat toezicht tooals t on is dan koniien volgens spr de vergelijkende tmens onmogelijk sfgesohsfl Ware het toezicht hier sooala t in Indië ia dan In lodie tgn over een 80 scholen een Stal inspeotenta gesteld ieder inspecteur beeft zgn eigen achohsn en dan inspecteert hg êen school gednrend drie achtereenvolgend dagen Hg krijet een verslag a den toestand tgaer scholen es lenonderwijser g swsts t lijnde gaat hg sdf op de sebool die dagen les gem Nadat de voorzitter gevraagd heeft of men over deze qnaestie daar de opinie van den heer talleman strgdt met die van den Bode een oordeel wil doen uitspreken door de vergadering maar de heer Lallemaa dit ouuoodig vindt daar de a evaardigde tooh geen imperatief mandaat hebben vraagt de heer M van Dautzig het woord die tegt wel een leek te zgn in ouderwijs quaestien maar toch den heer Lalleman te willen doen opmerken dat juist d in wanneer de onderwgzer weet geen betere betrekking te zullen kunnen I krggen dan door bet afleggen van een vergelgkend examen hij de zaken beter bij tal honden de prikkel tot studie doet tich dan meer gevoelen en nü zal nit den aard der zaak meer zgn best doen op de hoogte te blgren Spr is voor t behond van t vergelgkend examen weet een geval dat de wenschelgkheid van t vergelijkend examen zeer in t oog doet springen Spr kent nl een knap joogimenaeh die solliciteerde naar een betrekking van hoofdonderwijzer en die had hg uiet uitstekende blgken gegeven van be kwaamheid bg t examen in dat geval zeker niet en wellioht nooit in Nederland een onderwgtenbetrekking ron gekregen hebben daar vele hem om tekere redenen tegenwerkten en dit tal den heer Lalleman teker lelf erkennen Het vergelgkend examen moet dos behonden ook omdat de Bode opgesteld door mannen die in t rak doorkneed tgn die de taak van t volksonderwijs zoo ter harte namen het in bet beUng van t onderwgs goed achten Werden de examens afgeschaft zeide spr er Zon daardoor niet n deur maar zelfs een porte brisé worden geopend voor de ergste willekeur De heer 1 M Noothoven van Qoor merkt op dat d heer Posthnmns z i het ware ttandpant heeft aangewezen dat we in deze qoaestie moeten innemen Indien het schooltoezicht bigfl wat bet is zoodat de toestand der school slecht te hooi en te gns eena wordt waargenomen dan blgven de vergelgkende examens teker noodig maar indien er ontstaat een telfstandig sohooltoezioht en er ambtenaren worden benoemd die tich geheel aan de school knnnen wgden wier geheele betrekking het is en niet slechts een bgtatk dan Jtunnea de vergelgkende examens vol gens spr vervallen Wat het door den heer van Dantzig gesprokene betreft die een geval aanhaalde waar het vergelgkend examen goed werkte het ton meent apr den heer Lalleman zeker niet moeielgk vidleu andere gevallen aan te halen die t tegenovergestelde bewezen en voorbeelden te noemen van personen die b j uitstekend practische geschiktheid op een examen niet slaagden dus dat lag weinig wicht in de schaal Spr ia dna vóór de examens tooala t toedekt na ia maar bg verbeterde schooltoezicht wil ook hg te tien afgeschaft Nadat nog de heer Lalleman het practisch onoitvoerbare had Aangetoond van een vergelijkend examen waarbg de tollicitanter b v een 8 dagen school tonden moeten houden en hij had beweerd dat ook nu j mtt de examens aoms geiutrignserd wordt hg benoemingen eb de heer Mesaemaker had geantwoord dat er na niet tooveel wordt geioirign erd als tonder examens t geval ton tgn daar vele raadsleden n op den nitalag van t examen afgaan en steeda No 1 Uoen merkt de heer Kramers op dat al komen er sohoolop i tienera die geheel van en voor di betrekkbg even het toch moeielgk Kal iga voor hen om de geseUktate U kiesen b v sla er 100 aollioitanten tgn wdk ge tal dikwgla voorkomt o a na voorde hier vaetnts betrekking van hoofdonderwgaer welke 1100 geeft tullen er volgens spr teker wel 100 komen want inik een scboolopiiener kent toch alleen de onderwg ters uit zgn provincie niet nit anderen en voorts tallen dan de raadsleden geheel moeten afgaan op de school opzieners terwgl tg nn ten minste nog gedeeltsl ik nit eigen oogen kannen tien Oedeeltelgk tal bstknii wagenatclael steeds bl jven bestaan De beer Noothoven van Goor wgsf er voorts nog op dat als art ii van t ontwerp onveranderd wi nlt vastgesteld t voortasn zal gaan bg de benpemin van hoofdonderwijzert als t nn gsat bg die des bnlpo erwliiers en nn vraagt apr u t Ait voorgekomen dat een hnlponderWgter alleen o g een goedfeaoiit werd btnnenidr Voprnit leggen tg eenproef af van hum fHdSiékl geaehiktkeid en dst oo ook bg de hooUr w dsfw g wi voortaan teker moeten gescbisdeit en de