Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1877

Het is voortaan verboden kosteloos onderwas te dop gwtn en tieen voor l e pliintw geoorlocfd wtar nodi opofnten op de grvi bekstiog en t penoneti noch ioofdelijke omslag noch ver 18 N 1969 GOUDSCHË URAWT leuws CD Advertentieblad voor Oeuda en Omslrckcn bniilnbelkiti gehevea Worden dus in a w waar ipreekt pr de verplichting tot heffing van chijolgdd vto H Algemeen reeds pogingen gedaan tót invoering c ii i 3ris Èifeo M S M icoT ji TOsboo 6f 1 os ib IscfiH jti n j Ml y4 Imj ba beu JaliiD ewaagt ten slotte naai aanleiding van t 4 rdeB ie J Ulonait geiegde die weea n de be SMCTaiug t t leeraar bjj t Middelbaar Ondérrtij so ider lijkead ekvneu van het toozioht op t Muldelliaur Onderwijs Daar ia iiiderdaiid het toe ioht datde he r Posthamus eeide in de Oost te bestaan Ook by t Middelbixur Onderwys komen de inspecteurs descliolea geregeld boioeken peraoouljjfc E jn zij bekend tot iu le fijiistê ondéVdeclen met t gegeven onderwijsCU deresoltaten daarin waardoor zij in staat zijn tjt een juist oordeel Als het toeaioht bij t Lager Onderwijs meer xim geschoeid op de leest van t Mi delbaio Onderwijs zou t beter ziju en de vergelijkende e auiejr p konden lu dat jcval i uljjeus ajit wel fee3 hatt w iijl j Daarop was aan de orde Se Itzoldigiiuj der underwijzers Ot heer Messemftka Boeist wat de miiikter op dit punt voorstelt kortaf een dicaailmd Nu is l mi nimumtractement voor de hoofdonderwijzers ƒ 400 voor de hulponderwijzers ƒ 200 volgens het ontwerp wordt dit ƒ GOO en ƒ 400 wel i waar met de bepilUng dat het minimum nooit minder dan de genoemde som natuurlijk gewijzigd kan worden naar de plaatselijke omstandigdigheden maar toch in allen gevallen wordt door de regeering berekend dat het gemiddeld inkomen zal bedragen voor e n hoofdoiiderw zer ƒ 700 vooreen hulponderwijzer ƒ 60T Dit vindt spr te weinig en spr is het eens met den Bode dat de sommen van t ontwei p Moens genoemd meer de voorkeur ver dienen nl dat Öe gemeenten met betrekking tot de bezoldiging der onderwijzers in drie klassen gebracht worden en dat de jaarwedden dan bedragen zouden ƒ 800 ƒ 1000 en ƒ 1200 Voor de hulponderwyzersis ƒ BOO ook te weinig zegt spr d w z die som is goed voor jongens die pas examen deden maar voor iemand die jaren bij t vak is is die som belachelijk en het doel Tiet getal der onderwijzers te zientoenemen lal daardoor nooit bereikt worden Voorhen die pas examen deden is f 500 goed voor de overige moet het kunnen opklimmen volgens spr tot ƒ lODO d i ƒ 100 meer dan de Bode voorstelt De heer Posthumus betreurt het dat de wet op dit punt niet geschoeid is op Indische leest Daar z jn de tractementouniet alleen veel grooter want dat inoet natsurlijk zoo zijn maar daar heeft ieder hoofdouderwyzer de kans dat zijn traoteraent verhoogd wordt Diaar tevens ook de kans om zoo er geen goede rapporten omtrent hem inkomen te worden verlaagd in bezoldiging Spr iiou niet ouwenschelijk achten een verhooging in bezoldiging b v na iedere 10 jaar voor hen die gunstig bekend staan en de heer Kramers zegt daarop sterk voor groote traotementen te zijn vooral voor den hoofdonderwijzer hilariteitï niet zoozeer uit egoïsme als wel omdat het streven moet zijn jongelui uit den burgerstand te bewegen onderwijs te worden daarvoor moet de betrekking een goed bestaan opieveren de toekomst moet dus verbeterd het vooruitzicht verhelderd en spr zou daarom een hoofdonderwijzer minstens ƒ 1000 willen geven Dit gevoelen wordt gedeeld door den heer Noothoven van Gooi die opmerkte dat de tegenwoordige wet bepaalt ƒ 400 voor hoofdonderwijzer en ƒ 200 voor hulponderwijzer In het ontwerp stelt de minister voor t minimum voor de hulponderwijzers te verdubbelen en voor de hoofdonderwijzers wordt er slechts de helft opgelegd Dit is niet goed te keuren en het doet denken aan de premie voor Atchin die mensohen lokt door een hoogesom in dert aanvang maar geen blijvende voordeelen aanbiedt Ook spr vindt t jammer dat f de heer Heemskerk de bezoldiging van hoofdonderwijzer niet op 1000 bepaalde Wil men meer onderwijzers trekken dan moet nttodzakel jk de toekomst verbeterd worden Spr heeft den heer Messemaker meermalen hooren zeggen dat men den hulponderwijzer in de gelegenheid moet stellen te kunnen trouwen daar toch niet alle hulponderwijzers een hoofdondetwyzersbetrekking kunnen krijgen spr meent met hetzelfde recht te kunnen beweren dat men den hoofdonderwijzer in de gelegenheid moet stellen niet alleen te trouwen maar ook kinderen te hebbei d w z ze te kunnen on derhonden en dat kan hij niet volgens de in t ontwerp voorgestelde som Aan de orde was daarna De koife van Ut openlaar onderviji Hierby merkte de heer Messemaker op dat wat de heer Heemskerk in deze vooMelt eigenlgk is een bespotting van de natie De gemeenten die niet kunnen voorzien in de uitgaven van het onderwijs kunnen aobsidie krijgen die nu door fijli en provincie leder voor de helft maar volgens t ontwerp door het l k voor a door de provincie voor l j gedragen wordt Daarbij is t echter den provincies verboden om behalve genoemde subsidie de gemeenten nog afJEonderlijk tegemoet te komen in de kosten van het nderw s wat nu wel mag Da4rdoor gaan de gemeenten dus achteruit Deze achteruitgang ia zeer af te keuren Na reeds gasn sommige gemeenten gebakt onder de kosten van het onderwijs en dit zal door deze bepaling nog erger worden Voorts be eige jk ei belast eoo jgoed nts voor ziiB 2 1 gcnie tci strekt wórdt èn i n Ht dus de bepaling eldig i iakt Thans F r rt fiii v en bijna zal dat dan moeten ophouden Stelt u nu even degedachtptigang voor zeide spr lie hidfigeyolf l ffaoFwaar gecjti oèlasting gehetea wordt IH kostjoos onderuijs ma eUjk Hebben zij uu lil zulk een g meeute iets noodig dan z il men geen opc teu kuuueu ketLca op grondbelasting of personeel of het kosteloos onderwijs u veibodcu Aan de orde was Het totztcit en liJn teerUring Hierbij dringt de heer Posthumus aan op t geen liij daar straks beeft gezegd omtrent het toezicht in Indiê maar terw l h j dit niet wil herhalen moet hij toch dit vragen waarom iet ondenoijê blijft gevoegd onder het departement van Binnenlandsche taken Spr wil een fzouderlyk departement van onderwjja De voorzitter zeide daarop zich daarmede wel te knnncB verernigen maar dat is iets dat moet uitgaan van de kroon de Koning is de eenige die dat ia t leven kan roepen doch spr wil nog iets in t midden brengen De Bode betreurt het dat de sahoolcomiiiissien bij t antwerp blijven gehandhaafd de Bode acht de afschaffing daarvan wenschelyk spr is dat gevoelen niet toegedaan Spr is voor t handhaven der schoolcommisscn die werkelyk naar zijn gevoelen nuttig iuanen zijn Hg wil echter geen onderscheid maken in de commissiën naarmate de gemeenten van boven en beneden de 3000 zielen zoonis t ontwerp voorstelt want spr heeft geen begrip van een commissie die uit één persoon bestaat zooals t ontwerp in gemeenten beneden de 3000 zielen wil daar nl de Burgemeester die commissie zou uitmaken Wel is waar js daar de bepaling bygeroegd dat de raad hem twee ingezetenen ian bijvoegen maar dat beboelt niet en is t dus mogeiyk dat de burgemeester alleen de oommissie uitmaakt S r wil dds overal seboolcommissiea meer oT minder talrgk naarmate den omvang der gemeente Wellicht zou er in de wgze van samenstelling verandering wenschelgk zyn Er wordt voorts wel eens gezegd dat de schoolcommissien te weinig invloed hebbeu spr zou ze niet veel meer invloed willen geven en ze meer willen inrichten als de comnlissien van toezicht over t M O Volgens art 27 van t ontwerp zouden b v schooloommissién te oordeelen hebben over d schoolboeken en dat moet niet De leer Messemaker schaart zich aan de zgde van den voorzitter dezer dagen heeft hg het verslag Oiitvangen van den toestand van het onderwijs iu deze gemeente door de schoolcommissie aan den raad ingediend en dat is een keurig verslag waaraan meuwat heeft ieder zegt spr die dat leest en de vele wenken nagaat daarin gegeven zal overtuigd zgn dat er tchooleommissién ziju die hun taak goed opvatten D heer M H Diepeveen merkt Oji dat het weinig helpt of de schoolcommissie al goede adviezen uitbrengt als de gemeenteraad daaraan geen gehoor geeft t geen de heer Messemaker doet zeggen dat de schuld daarvan dan b t publiek legt als er raadsleden zgn die geen onen oor hebhen voor t geen de schoolcommissie adviseert welnu laten de kiezers ze dan niet meer stemmen waarop de heer Diepeveen nog in t kort betoogt dat hg zou wenschen schoolcommissiën met meer macht dan na t geval is Aan de orJe is De Luerplteit De heer Noothoven van ioor herinnert hierbjj met een woord aan de geichiedenU van den leerplicht hier te lande Op aandrang der Qoudsche afdeeling van t Sohoolverbond naar pr meent op voorstel van den heer Messemaker is die zaak op de algemeene vergadering ter sprake gebracht Dat geschiedde met succes Er werd te dier zake een oommissfe benoemd waarin meende spr ook o a de heer Bujjter zitting had en de wenschelijkhnd trad nu duidelijk aan t licht Spr betreurt het dat op dit punt nu in t ontwerp geen verandering wordt voorgesteld De wet van Hoaten heeft in zooverre veel verbetering aangebracht dat kinderen beneden de 12 jaren niet meer in fabrieken mogen werken en in deze stad o a is duidelijk gebleken hoe nnttig die Wet werkt daar t getal leerlingen op de scholen na de invoering dier wet is toegenomen mhar t is jammer dat ook niet de hnisarbeid voor kinderen geweerd wordt Wtarom toch ian het fabriekskind wel arbeid verboden dn biet b v eVBnzoo aan den billardjongenP De regeering heeft bij monde van den minister van jnstitie dezer dagen aan de kamera van koophandel doen vragen hoe zQ over een uitbreiding der wet van den heer v Houten denken die uitbreiding acht spr ondoelmatig veel meer zou spr er de voorkeur aan geven om in de nieuwe wet op t lager onderwg ook de leerplicht op te nemen De heer D Enijter Vraagt t Woord zegt dat men ten aanzien van de leerplioht z i te voorzichtig te werk gaat In 1863 heeft de Maatschappij tot Nut va itci pliclil daarr n 7ijn ri raecrdire pogij gcn geschied doolt alleib met zoo weinig nist et btginsel van letrphchi is zoo weinig gevorderd d t s gelooft dat t wi iuig zal helpen al tent we Iji deze inochlen doen Uet zou d tarom wellicht zaak zgn de bijl maar Vij den boom neer te legften De tr i s emaker komt Ui ei de huittte woorden vnni p he r i ijter op De b ® ma t jijden boom neergelegen we moeten volhouden Zes jaar gebeden was r afgevaardigde in de vergadering van t schoolverbad te Arnhem en daar stelde hij namens o in afd vooHian te dringen op invoering v leerplicht Tocb was er slechts één der aanwezigen de heer X ekelbaring iUe apr ondcg teand H i aadares l al ïiih t et mee Nu is t bgna algemeen erkend dat leerplicht wenwhclijk Is We móeten altijd op hetzelfde aanliteald blgxw slaaa en volhardeutot hét doel bereikt ia De heer Noothoven van Goor is het geheel eens met den heer Messemaker ÏB 1873 zegt spr zeide oen liberaal minister de heer Qeertsema tegen den leerpliobt sprekende deze woorden Het is een eigenschap van den Nededander dat hg niet gedwongen wil worden ten goede Spr laat nu daar dat dit een oratorische wending was die niet waar is dau ook 4e Nederlander zich laat dwingen belasting te bet len schutter en militie rfi dit vervult enz maar t verdient opmerking dat nu in 77 ean anti revolationtir minister zitting beeft die in begiuael v ir leerplicht is Spr wijlt op dit merkwaardig teekea des tijds es meent dat er niet de minste roden is om na de hgl bij den boom neer te leggen Daarmede was de besptvkiog van t wstsoBtwnp ten einde Vervolgens werden do afgevaardigde tar alg vergad benoemd de namen waarvan wg raeds iu ons rong nr mededeelden ea ten slotte werd door dea voorzitter herinnerd dat eerstdaags de outributie lou worden geind Deze coatributie was vroiger ƒ L iS nu ƒ 1 bg welk bopaliag de leden van f idktondertvi individueel voordeet hadden insar tevens was eea bepaling ingevoerd tlat de afdeding niet zooals tat heden maar l der coatribatie taa bet Hoofdbestaar zoude inoetea overiaakec De afdeilingikas leed daardoor dus schade tenzij de leden zoa roiaal wilden zgn de 60 et die zij door de verminderde contributie winnen vrijwillig af te staan a a de afdealingskns De voorzitter verklaarde dat de ku t koog Boodig heeft en drukte daarom de Ikoop tit dat vela leden lie roialiteit zallen willen bebbea ïwes iaitantien zullen den leden worden aangeboden eea van 1 en een van f 0 50 De ecnte moH mea betalen de tweede mag men betalen I nat ons hopea dat de penningmeester geeuenkele oitantie temgkt gt Er zijn weinig zSettcn welke de daarsleWiug v i zoovele geneesmiddelen heeft bevorderd ah de asthms De meeste dezer middelen min of meer onvoldoendr ziJB in cene welverdiende vergeteldbeid geraakt De bewonderens waardige werking der teer op de longen en de slijmdeelen in het algemeen heeft talrijlg froefnenringcn uitgelokt waamit thans blijkt dat eeae der beste behandeKngen tegen asthma bestaat in de aanwending der teercapiullei van Ouyot In de meeste gevallen geven twee of drie capsules bij elke maallgd iagenomen ene snelle verlichting wg voegen er echter bij dat wanneer de kwaal reeds verpuderd ii men gedurende cenigen iyd niet deze bAandelinf aioet voortgaan overigens na de spoedige verliAting die zg daarvan ondervinden zijn de zieV l lelden geneigd het gebruik der teer capsules af té chaffen alvorens zij geheel zijn hersteld Deze wijze van behandeling komt op zeer gériüge kosten te staan ongeveer 8 8 cent per Jag Om er zeker van te ï jn dat men de echter teer apsales van Gnyot bekomt moet men de drie Heure gedrukte handteekening van Quyot eisohen die Zid op elke flacon moet vinden Dep3t te Fail s in Jé Apotheek Quyot 31 Kae de Seina en in de menis Apotheken HABKTBKBICHTBII Gouda li Maart Bij kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike 10 76 i ƒ ll BO Minde ƒ 10 ik 10 0 Rogge puike Ter kaasmarkt v n gisteren vrerden aangevoerd H partijen kaas dea handel vlug prijzen varieerden v f il if il De Veemarkt met goeden aanvoer de handel tt g hoewel de prijzen enorm hoog warett Vatlen biggen tot booge prijzen verkooht Boter ƒ l BO 4 ƒ 1 65 I oaoit jlwi c Ji th iii W T T Gottda s K itV t i M T t rt li rak van A inkmu Bij deze Coarant behoort een Bijvoegsel VACCINE BUBOE VlEB8TEEenWETH0üDEBS vanGooda trengen trr algemeene kennis dat met aanvaur van DINGSDAG 27 MAART a s eiken DingwiaK de voormiddag ten 8 i nr ia het gasthuis gelegenheid zal bcataaa om zich kostdooi te dooi iaeaten cn herinentea oiuia den 16b Hurt 1877 Bniveineester eil Wethooden voornoemd De Secretaris De Burgemeeater DioooLUTSK FoKtmnt tak Bno Uzssdoobk békëadmaking BVKOEHEBSTJBKenWETHOUDEBS vanOooda doen te weten dat het primitief Kohier voor de pUataalgke dtreete belaatiug dezer Gemeente voor aet dienstjaar 1877 door hen voorioopig vastgesteld gcdofeade vtirtit i gen van des voormiddags teii tim tat des namiddags tn M en van drie tot vgf m ter Secretarie der GeiMante voor eea iedtt ter lezing is nedergelegd binnen welken tgd elk aangeslagem tegen E aea amitlag bjj dn Baad bezwaren kan inbrengen bq vemoekachrifk op ongoageld papier geschreven üondft den 16n Maart 1877 Bartfemeester en Wethonden voemoemd De Secretaii De Btirgemèetter DaooctEEvsR FoBimnt vak Bemih I Jundookh BUITENLAND Baltenludstli sveralcht Uit Londen komen berichten die op eene Unslaad bedoeling hiermede is blgkbaar Turkse gelegenheid te geven den oorlog overbodig te maken neemt bet dezr kans niet waar dan kan Rusland altgd later nptredea als gemnohtigde van Europa en de mogendheden overtuigd van de onbaatzuchtige bedoelingeh van den Czaar in deze kannen dan aan den uitvoerder hunner besluiten geen moeilgkheden in den weg liggen Intnsscben kan Rusland in afwachting van hetgeen Turkse doet zgn leger op den voet van vrede terugbrengen i er is dus tevens een uitweg voor de bestaande moeilgke verboading tegenover de Forte Dat de onderhandelingen op den goeden weg zyn blgkt uit txfi later telegram volgens hetwelk Ignntieff naar Londen zal gaan Men schgnt het dus in hoofdzaak eens te zijn De Fransohe Kampr houdt zich bezig met de behandeUag van de spoorweg ontwerpen die waarschünIflk den val van den Minister Christophle na Zich zullen slepen de ifonitetir nog al een officieus blad noemt feeds Krants als zfjn opvolger Christophle is vodr de vorming van groote spoorwegmaatachapptjen en heeft zich te sterk daarvoor in de bres gesteld het hipt nn dat de meerderheid der Kamer aan een gemengd stelsel de voorkeur geeft De commiatie tot nderzoek van het voorstel betreB end den driqarigen dianittgd vergaderde bg Thiers en hoorde daar den Minister van Oorlog het voorstel bestrgden Gisteren was de aanvrage van de regeering om de Caiaagnao te vervolgen tn de Kamer aan de ordei De Kamer der Afgevaardigden in Italië heeft in hare zitting van 10 dezer het wetsontwerp betreffende het verplicht onderwijs aangenomen hg geheime stemming met £ 80 tegen 30 stemmen In de laatste ertftelei bevattende de tsepassing van het hoofdbelioael c n o a de boeten vastgesteld fo4t oilwjIUge huisvader voogden en De laagste dier bectan is 50 centimes de hoogste 10 lire Uit de Vereenigde Staten worden voldoende benohten ontvangen De ministers v n buiteakndscheen van binnenlandsche zaken bewerken een ontwerp tot reorganisatie van hunne departementen terwijl de democratische wetgeving van Louisiana heeft besloten politiek door den heer H yes fn zijn inangnreeleboodschap ontwikkeld te ondentcnnen zoodat algeBseen pogingen worden aangewend om de goede orde te herstellen De krachtige houding die Hayea aoagenomen heeft in de qaaestie der benoBmiiKf van zgn Kabinet heeft de oOToeitle in den Senaat a iBmerkelijk doen afnemen van daar dan ook dat de Cemmissie aan welke de benoemingen waren geretoeerd over alle gunstig rapporteerde Zooals dan trouwens ook reeds per telegraaf bekend was heeft de Senaat aUe benoemingen bekraehtigd slechts 2 leden stemden tegen enkele de voorgestelde peraonen Haye heeft aan alle peateafagera bekend genaakt dat hg volstrekt niet van plaq is wgzigingen te brengen in het pertoneel der mildere ambtenaren voor aoovertij hanne betrekking eerl k vvrvollen Waahington wordt dan ook veel minder door die klasse van menachen bezocht dan b j vroegere piesidentaviaaeliqgen t geval Was De President beeft hel plan gevormd om spoedig een onderzoek in te stellen naar de ttisbruiken die aan h et bureau voor Indisctie ïaken hebben plaats gehad Ook bg andere de iartemeBt ai zal een dergelqk onderzoek worden iagestrld Ben vetklydend bericht wordt uit Londen geeeind nl dat tnsschen de Traiisvaalsohe repnUiek en het Eatfarhoofd SaMooni niet alieea vrede ia geshHiin maar dat zelfe het oppeihorfd de soaverriniteit der repnUiek heeft erkend en een ooriogsvergoeding zal betalen tan 2000 stuks vee Indien dit resultaat te danken ia aan de werkzaamheid van president Borger zou het wellicht van gunstigen invloed kunnen wezen op diens herkieziae BINNENLAMU GOUDA 17 Maart 1877 Het eerste concert van de Gondache Orchest vereeniging mocht zich niet in een talrgk bezoek verheugen Til was in vele p2id en jammer wg hadden verwacht l it dit eetste levenstSeken der jeugdige vereehiging met meer bclaagstelliug zou zgn begroet Da geringe opkomst is wellicht daaraan te wijten dat het programma niet vroeger werd bekend gemaakt doch dit kan zgn reden gehad hebben Het kleine auditorium was echter bijzonder tevreden de solonummers liepen goed van stapel Vooral was ons de kennismaking aangenaam met het vioolspel van den heer Vreeswgk wiens veatigisg alhier een roote aanwinst siA jnt Het oreheat toonde wat zei zwakke kraohtea vermogen In het vooruitzicht eener definitieve vestiging tegen een volgend seizoen wenschen wg den Directeur en den leden moed en volharding bg hunne studie toe l anneer de uitvoeringen zonder dat zgvolmaakt behoeven te zgn blijk geven van emstigengver dan zal het by Goada s mnziekaal publiek nietaan belangstelling ontbreken Exeeltior zij ook hierde tensl D J Middel alhier heeft een beroep ontvangea naar Katwgk Van uit deze gemeente wordt aan de Tijd geschreven dat de geheele vereeniging der Beüigt familie het vaoratal der Piuo holde De eerdiautm vm éé daf met to aia ing heeft aangenomeo Vool da afdeelings vergadering der HqlUndsohe Maatsohappy van Landbouw te Rwnwijk trad Zaterdag jl MS spreker op de heer A G van WiUigen onderwijzer teAmmerstoI sprekende over de Voedering der landhuiahondelgke dieren Woensdag gaf de redergkerskamer te Waddinxvfeen hvelaatste uitvoering voor dit winter seizoen Voor e tt talrijk publiek leden en introd e ni l rrfleii ten tooneele gebracht Een geschandvlekte naate en de Schat Beide stukken Uepen flink Van stapel enkele rollen waaronder in de eerste plaats Fan 0 ezel in net voors tuk we rden zelfs met verdienste ge d In den verloopen week was het juist een jaar geleden dat de vreeselgk hooge stand der Lek opgezweept door hevige stormen de ingezetenen van den krimpenerwaard met vree vervulde voor het behoud van de dgken Aangenaam is het ons dus te kunnen melden dat in deze week aan den heer DirkOoras gksopziohter te Ammeratol door onbekende gevers èene prachtige pendule is toegezonden strekkende dit gMchenk blijkens de bggaande raisaive als blgk van erkentelgkheid voof de gewichtige diensten door den heer D Ooms ten vorigen jare tot behoud van den dgk bewezen Z M den Koning zal van Dinsdag 10 tot Maandag 16 April e k Zijn gewoon jaarlijksch bezoek aan de hoofdstad brengen Staten GeneraaL Twmdb Kamkk Zittingen van 15 en 16 Maart 1877 In de zitting van Donderdag zgn de beraadslagin gen over de rechtelgke wetten voortgezet en n 8 klaasen en tractementen der rechter aangenomen met 66 tegen ï stemmen met deze wijzigingen dat de tractementen der subetituut gritBers 3e kl verhoogd zga met ƒ 100 dat de tractementen van alle griSeta der kantongerechten zgn verhoogd met ƒ SOO dat de kantons 4e kl zijn gevoegd bij die def 3e kl dat de kantons Eindhoven Gorincbem Brielle Hoorn Sneek en Appingadam zgn gevoegd bg die der Se klaaee en Leiden bg die der Ie Uasae In de zitting van gisteren werd gedebatteerd over het amendement Lenting tot ontbinding van aUe rechtbanken De minister van jusütie liet de besluBing aan de Kamer over Hij achtte den korten tgd om de benoemingen te doen geen bezwaar te meer daar hg zou voorstellen de eerste benoemingen zonder aanbevelingen te doen Het amendementLenting werd daarop aangenomen met 33 tegen 30 stemmen Een gelgk amendement tot ontbinding vanalle kantongerechten is mede aangenommi met 35 tegen 29 stemmen Ten gevolge van verschillende wijzigingen door den minister in de verdere artikelen van het ontwerp no 9 gebracht is de voortzetting der discussie verdaagd tot Maandag na afloop der interpellatie HalTmans Vervolgens zijn verschiUende kleinere ontwerpen aangenomen Bg gelegenheid der tentoonstelling van de Hollandsohe Maatschappij van Landbouw te houden op 22 dezer te Schiedam zal door de Postduivensociëteit De Telegraaf een wedvincht worden gehouden De Commiasie Van de afdeeling Amsterdam van het Nederlandsche Onderwgzersgenootschap die de eeidwid in de keuze der schoolgezangen zoekt te bevorderen deed in October 1876 een beroep op de welwiUendheid der Nederlandsche onderwijzers Meer dan 150 briefkaarten zoo van autoriteiten aan het onderwijs verwant als van onderwgzers en onderwgzera vereenigingen bewezen hoe gunstig het streven der Commisaie wordt opgenomen De Gebrs Belinfante te Hage zorgden voor eene nette nitsrave van twee der gekozen liedjes zoodat de Commissie zich vleien ma met de gedachte dat een goed deel van het jonge Nederland het BmU iip vm f r eU op vam üitl en het ferme JoH eni iloere knmen doet weerklinken Na staat de Oommisrie voor een nieuw halfjaar en voor een nieuw programma De samenstelling daarvan ging gepaard met een nauwgezet raadplegen van veler wenschen op de briefkaarten uitgedrukt Vandaar dat het programma is vastgesteld als volgt lo Bet Vlaggelied no 4 uit den eersten bundel van de Nederlandsche liederen van de Maatschappij van Toonkunst 2o SUvaet no 46 uit den tweeden bundel dier verzameiingi 8a De Kkintte no 28 nit dien tweeden bundel Iets tot aanprijzing dezer liederen fe zeggen ia