Goudsche Courant, zondag 18 maart 1877

Sociëteit OiVS ENOEGËfV Za4 KoRmnf t aootfA Zeide Vwintdling in bot Abonnesnent SOO DS icuttie Sottcrttitm itlic Sf houurbur jccrer niniitfl onder Directie van de Heeren IE GRAS VANZDMN HASPELS Woensdag 21 Maart 1877 Tooneelspel in 4 Bedrnren pit het Fraasch Vai InHmet van VICTOKIEN SAfiDOÜ Aanvang ten 7 ure PRUZBN DBR PLAATSBN Voor Hfl Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaandery 0 49 per per Ds Loting der te bespr en plaatwni tooi HH Inteekenaren zal plaats hebben op DINSDAG 20 Maart 1877 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats 90 AlteM H Uinn der Soeiotelt kiuinea loten voor die HH loteekenaren welke penoonlUk verUmlenl xUn H HH Inteekenaieq wqrdt herinnerd dat y aUetm des Dmsdags Avonds nog Dameskaarten tegen den inteekenprgs te Tfrkrflgen zja Het Bureau tot het bespreken der olaatsen is geopend Woensdag 21 Maart van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Namens de Directie der Sociëteit Ons GSMOEGIH Mr P J maiL Prandttit H JAGER Secretaris I van af Zondpgr 18 Alaart De Restaurateur va s KÜIKBN 7EBSCHEU1ENEEI1 van PAASCH RTIKSLEN vindt men bg W N RAAIJMAAK1 RS Banketbakker Haren B N 17 SCfkAn ronder reuk en weinig schuim A CC reinigt gemakkelijk is het beste om de haid sacht en blank te doen worden VRAAGT T MAAK AAN UW GENEESHEER Een stuk i 50 Cents is voor 8 maanden voldoende 3 e bekomen tegen franco toezending van IW poetwgels bg THEOPHILB Haarknndige Amsterdam m DE SMB TE EOOF TWEE BURGER 5V0NINGEN voor den Kooppras fim f 4000 Te aanTaarden 1 Mei 1877 Wwwi frtatoo pndfir het motto Buis aan 4 Spp 4 Wt4e iwn J TAN BËNTdjyi J500N te Gotula No 822 der beroemde WekeHlksche Zamensprakeft Üiteave J J H KEMMBR i ütfmkt ts heden voorhanden by den Boekhandelaar Lange Tieqde w eg te Gtudf lIülveriSfiélTZoJverlnsszoot Het echte alflemeen osiistiff bakende ÜNI¥fiaSEBL ZülVERIN6lzOUf eeTaeker middel tegen maaghwkn tuur Mmg hartteater enz is thras echt verktögbaar in 1 4 pakies i 15 Cent 1 3 pakjes b 2 C t én lie pakies b 50 Cent te Go ida bH J H lEj rApofh er o oTcrbodig Dr J F Heqe ia de dichter en Wilhs Smits Joh M Coeuen en Jos Beltjena zijn de oompouiateu Wederom luUen deze geheel Nederlandache liederen op aizonderl k blaadjes gedrnkt zoo goedkoop mogelijk rerkrljgbaar orden gesteld en bet de pr s der eerste blaadjes nog te wenaehen orer de commissie doet haar uiterste best voOT eena goedkoopalc uitgaTC De beer Chandtlon een jong Belgisch ingenieur beeft eeue stemmsefaiue vervaardigd waarrap de inrichting op het Tolgendc nreérkomt £ lk kiezer ontnngt Tan den president ran het stembureau zsorsel beUen als er personen gekozen moeten worden Hy gaat daarmctle naar de machine en werpt ze in de gaten die bestemd z jn voor de personen welke hq wil liezen Die gaten kunnen niet meer dan ééa bal bergen en eerst de kiiezer zelf doet hem wegvallen door het openen en sluiten van de deur door welke fa bet bureau verlaat Zoodra dan de ballen verder loopen gaan zij door een telmachine dat zij door buane zwaarte in beweging brengen geven evenals b j gaamcters het getal stemmen aan en loopen vervolgens langs eene gemeenschappelijke goot terug naar den president die dexelfde ballen aan een volgenden kiezer kan geven Natuurlek z n de telmachines gedarende dË stemming afgesloten doch zij geven oomiddell k na den afloop der stemming het getal atemmeu aan op eiken kandidaat uitgebracht VergtiAeiting van den Gemeenteraad VRIJOAO IS MAARr Tegenwoordig de beeren van Bergen IJxendoorn voorz Virnlg Beay Kiat Noothovan van Goor MeBeemaker Fortuuo l roofsteeTer van Straaten Poet Broat Samiom btraver Goe dawaagen n Snel De voorzitter deelt mede dat de beeren Lakten Mnlleren ds Seeretaiis bebben kenoii gegeven du vergadering uiet Ce kaanaa bywoDeo do twee laatete door ongeateldbeid De notulen der vorige vergadering worden gelezen en ge rraataard Ingekomen sgui eane aiHive van bh Gedeputeerde Staten dezer Proviocie foedkenrende bet raidzbeslolt tot W tiging der begrooting ver WI Notiflcalle acne miuive van da Kamer van Koophandel inzendende de ffakening vaa ontvaogeten eu uitgaven ovor 1876 deze is door B ea W nagezien eu accoord bevonden Ter viiie aau adrea van B Meweeen verzoeLeade als brugwaehter au da Gouwe bg de Turfmarkt aaogaiteld te worden Ter viiia am adree van mej J Belonje wed Weerman dia in verban Slat bet daor dei pi Sebooloofflmiaaie gewenaekte in ban ingediend veralag dooKde overbevolking der gewone icbaleu bet tydatlp varkiaa gk joorkwam om in plaats van 6jarigen ioeftgd die op 7 jaren te ateUlen en dan eene voorbereidende lo bet leven ta roepen van 6 7 jaren zoo biedt zg aan hare bijzondere Sn aene openbare te veranderen tegen genot eeoer subsidie eu ia taveus bereid hot door haar m eigendom tot d t doel ge brutkte pand aan de gemeente over te doen lu handen vaa B en yi ter Sne van bericht au raad De Voorzitter deelt mede dat door den Gemeeote Arcbileat versoebt is hem machtiging te verleeoco tot het opzicht bonden van eeaiga werkzaamheden aan d Zeepziederg au HttkuCabriek dit wordt algemeen goedgekeoVd aau adrea vau deu beer U W G Koning kenaiSgevcnda dat aan hem door Bgnlaud permissie u zegavan am da aluot naaat Zfju eigendom te dempen waarom hg aan den raad verSoekt da brug ook te doeu wegnemen eu bft i ater daaronder zUede ta doeu dempen in bandan van B en W Aan de orde is Hat rapport van B en Vf betrekkelgk da apruihtiig aaser baden zwemiurichting lu den Usael varscbUlande Icdau verklaren zich tegen de oprichting daar ter plaatae daarna wordt het m stemming gebracht eu algemeen afgewezen bet tweada punt van bet rapport lokt eenige diKussie uit oen de baataande sweaen badiuriehting dagelgka eauige IMa beaabikhaar te alellau voor nietbeulendes aenige Men willau dadau erkatariag brengen anderea zgn tot aanhouding gaaaigd ecu vooratcl van den beer Furtugu Drooglcevcr om zoo doealgk verbetrnng aan de bestaande te brengen of wellicht nog een ander plan kou geopperd worden komt lu atemaifig en wordt aangcBomeo met i tegen 6 stammeD die van da bh Nootboveu van Goor Snel kist Viroli Remg eu den Voorzitter Mder data diaeiuaia kwam da heer Kranenbtirg ter rargadermg Bat verzoek vaa Pb Varbruggen la Waddluivaen oea hg bet koawas van huizen lu de Cnbelbstraat te laogen afwgkaa van da daarvoor gestelde voorwaarden B au W zien hierin geen bezwaar daarna wordt bet algemaeo goedgekeard De verzoeken van de beeren Faaij de Bruin en öparnaa om alttaud van grond met bat daartoe betrekkelgk lappwt van B aa W do kar KmenhUrg wil in bat algaaaan gaaa grond aMaan aa dan ook niet voor f 8 per caatwra ander laden varUaiaa zuh u tegasovergcataldaii gaoat daarna wordt ket lo atemmiog gebrscht eu aangeBaman met iS tegen 1 atan di vaa den b ar Kranenburg Wordt banoaad tot lid van bet Buig Araihaatnr da kber J KaaltMaver Kt aabtigifg aan da anitaan baalailaa uitvOMitg t gtvas isiidar raanmptia eindigt da vergadanug BargerlUke S tan 4 eiBORBN 1 Maart Am Bbsabeth ö dar U M D Tkaaugb au D J da Bruin Gearirui oadfia H C Kwakernaat an C vaa Kleef U Willem Bendiik KicoIhas tisne oadera N H A Camp eu A C ll C da Ram Wilkelaiaa oadtra W U Hoorreea ca C 8 M Klaeasan Picter aadera A UoUvdd an H M van Tok 1 Nealtje sdcra C van dar Zgde en M Stolk OVEKU N U Maart U H Kaptgn 3 b IS SncllcBBs 1 j S m O van Uast 1 j 10 6 M fiikbM V j m ADVEHTÉNTIfiN Voorspoedig beviUleii Tan een Meisje Vrouwe W J C MOORBBÉS KLAASaiEK Gouda 15 Maart 1877 fflfilll MliGl Bü brieven van meerderjarig Verklarini verleend door den Hooi en Raad der Nederlanden den 23 February 1877 goedgekeurd bi KoninkIflk Besluit van den 5 Maart 1877 N 13 Bfln aan MARIA ANNA HOOGENDLIK gedomicilieerd te Gouda gegeven al de regten hg de wet aan meerderjarigen tiiegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Bargerlük Wetboek C J FRANCOIS Procureur by den Hoogen Raad Met MEI a s wordt in een kl jin gezin gevraagd EENE FATSOENLIJKE tusschen de 30 40 jaar goed kunnende koeken en zindeiyk werken van goede getuigschriften Toonien Adres Tnrfinartit 108 f150 tot f 200 loon Dienstbode vour Londen Wordt geTraa d Toor April of Mei in eMia HoUandsche fanulia by Londen eme DIENSTBODE niet beneden de 25 jaar oud P O goed kunnende werken en genegen een borgerpot te kooken 150 loon Toor het eerste jaar met 25 jaariyks opslag tot 200 toe na Terblyf van een jaar Trge orertocht Adres franco onder letter U Orange House College Park Lawishaven bg Londen Door ziekte de Meid vertrokken zgnde vraagt de ondergeteekeude met Mei of eerder eene ANDERE van goed cedelgk gedrag Mejafvronw LANOERAAR Zengstraat Tegen HOOG loon worden gevraagd tegen Mei of Augustus a a in h BESTEDEL1NGHUI8 alhier een Werkmeid en EEN KEUKENMEID Z idt te v e rvoegen aan het G esticht In het Boi l DE ZALM kunnen met Mei TWEE FLINKE I g eplaatst worden eene tot assistentie in de ieèken en eene in de Hnishouding Onnoodig zich aau te melden zonder goede getu en vaAzedeen eerlgkheid NIEUW BDSTEBM ZlilGHTTAlËN GODDVULLINGEN JNKMOF Ch DeMUte 5 Alexanderstraat s Oravenhage Dagolgks te coninlteeren Tan 10 tot 4 nnr STOOIVfiRVGRM Cbenüsebe WiiisseherU van Gebr PALTHË Almelo Ondergeteebende AQ8NT vaa bovengenoemde op groobs schaal inaeriehte Fabriek zendt de OoMlmn iëdeiea ZAXSKDAG wuAImetoo Uwkt W VAN DBS PALS JLfl Mode Artikelens ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van Damesen Kinder Négligemutsen Kragen Doopminaen Dames Garnituren Tulies Blondes Gage Crepe Turquoise Zijdê Fluweel Ij itent Fluweel Qaren Handschoen Ulacé id Dames en Klnder Boezelaars Corsetten Bave tea Boorden e Manchetten S Fronts § Half hemden n f Strikken 1 Strik Ools PraojM Knoopen Bloemen Linten Veeren Hoeden Oarnituren Vetei band Hoeden g i Hbedjes Verl Kinderhoeden ö i Kapers Stroo id 10 i Jurken Naohtmutsen M Doeken Alsmede vele Nouveautö voor het aanstaande Saisoen Zwarte Dames Veterband Hoeden van af O 75 Verlakte Kinderhoedenvanaf O eo Hoewel de prgzen van alle Artikelen leeds leerlaag gesteld zgn gemeten Modisten en weêrrerkoopers RABAT M DB VLETTEa Lange Groenend gevraagd voor een fatsoenlgk JONGMENSCH Aanbiedingen met ram brieTen bü deu UiV gever dezer Courant onder motto cKosthai i Sociëteit Vredebest Markt Gouda Een BILLARDJO GEK gCTraagd alleen voor avonds Vasl werk Aan de Fabriek van M H BALüMONSQN Krahnqtehe V er knnnen flinke werklieden ouiniddelgk vast werk krggen Men gelieve zich in persoou aan de Fabriekaan te melden Aan den heer dr J dr POPP k k Hof Tandmeester te Weenen Boffnergasse Nr 2 in bet belang oier menschheidachtikhetnoodig n opmerkzaam te maken op de heilziune genezmg van het Anathenn Moaawater Verscheidene Heelmeesters heb ik over mgo mond geraadpleegd Terscheidene geneesmi AWm zgn mg door hen to ediend doch alles vnichtelooa tot dat ik op zekeren dag een certificaat in eeu der dagbladen las over uw mondwatm twee flacons mc ik daarvan gebruiken en net m ns nu ndbloe£ngen bielden op en de losse t d kr en weder hunne natnuriyke vastheidKortom ik durf uw mondwater ongetwSMd aanbevelen én het belang van uwe mtvinoi in in het belang van het iugemeen waarom n dan van dexe naar goedvinden kunt gebruik ssaken Met verschuldigde hoogacbtiQg b b ik ee te agn UEd Dw IJHanaaTi Amsterdam H L tak SWAENtNOBB Te verkrijgen te Ghjoda bg L Bohsak ink Usr of ds Hoogstraat A 123 te Botttrdam bij F £ maSaöteaKolff poth en A SchippeTtqu fc Co blsawe poneleinrinbl te Hage bij i L V C SasbiU apotk i te Ddfi bij A J van Kqn en J B KaBweahafsn tt Sohiedam bg C Malta Oz te Leideo bij £ NoaRbJlc e Utrecht bg F Alteaa en Kraiiai te Aniiterdani h T Wiadheim k Co en U U Uloth fcQa ifotbsk te Ovdevater bij T J van Nrewniaaen te OcheosduNWa A Wol AHaeliiig OjKid en Omstreken 1 met OameH in ket Itfcaal Not VEBRjuAto on 4e Q gt haveu alhiei op DINSDAG 20 MAART 1877 des avonds te Vj ure precies Bpreler Ds F DoMELA NiKUWENHUIS Evang Lutersch Predikant te Den Baag Onderwerp Godsdienst en Godsroorstelling Vrge Toegang voor de Leden met TweeHnisgenooten Hntrée voor Niet Leden 0 50 per perioon Namens het Bestuur O THIH Seeretari voor Geretouoheerde Photograflen en Oefimailleerde Kooldmk Portretten Donderdags en Zondags geopend alwaar 7 net afgewerkte Portretten voor eén gulden worden vervaardigd door L H SERRE Het Atelier staat op de Bleekerssingel tegenover de Kazerne te Gouda ff Craijon Portretten worden levensgroot van oude verbleekte Port etten geleverd Aan bieè Atelier iNöJnmodeUeftter beiicbttginK Openbare Verkoopintf te GOUDA op piNGSDAG 20 MAART 1877 des Voormiddags ten 9 ure ter woonplaats ran den Heer A P F0E8IK W D Nr 33 aan den IMIgeit Tiendeweg aldaar van eenen INBOEDEL bestaande in staande Henbelen waaronder een Kabiuat Huisraad Bedden en Beddegoed enz eene partjj aren een Kerfbank Winkelopstaild eu rSonbanken V inkelgHeedschappen enz Daags te rorea te üta Nadere inlicbtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOOLBBVEE ta Gouda OPENBABE mmm op MAANDAG 9 APRIL 1877 roorm Elf ure in het Koffijhaie HAaiioMis te Gouda van NO 1 Een gMiit voor weinig jaren nieuw gebouwd WOONHUIS bestaande mt BENEDEN en BOVENWONING met TülN aan Ée Kuntmelksloot Wflk R 15Öa en 1506 te Gouda bevattende onderscheidene Kamers Ksnkens Zolder Kelder Pomp ent Verhuurd tot 30 April 1878 beneden voor 180 en boven roor 325 per jaar N 2 Een sterk goed onderhouden WOONHUIS met wie Beneden en twee BÓven kamera PLAATS en BLBBKVELD of BOLWGROND voor twee Huiaen met afzonderlijken uitgang alles aan den GfiijenewMf L 109 te Gouda Te aanvaarden f Mei e k N 3 Ben WOCmfltnSen F indelange Dwarsstraat H n 148 te Gouda met o en GR Jti naMt napster Verhuurd XT Ti N 4 Een roöaal i ifc gebmvfd KOPTSHüISaaijd J ieuwe Haven N n 73 te Gouda met STAL vpor vier paardqn n BW iltnk Ql o i geaoluht als BOUWGROND 4wM ter Te awT rden 1 Mei e k ajojl M Gouda m K Door degrooteTooraadyanreleOOEDEREir wordt de GEHEELE WEEK O RÜimiJVG jehouden tot SPOTPRIJZEN hg t S KEISEB KORTE TIBWDBWf Q CIGAREW JACKSON lAINB 6 roqr JO Cta TAMf 5 10 VAn1 UCK 4 ÏO RIOHDA 4 10 i n OOLONDRINA 3 10 AZÜGENA 3 Cents per stuk Gr Overeijnder Jr GAS COKES ASOCt p H L m van ruim 46 Küo s bij 100 of meer H L te gelijk nemende tot minder prijs aan de OASfABBIBK alhier J D VRIES BOBBÉ directeur Hoogstraat GounA VOLHARDING Aauvangder Zqnda rdiewt35 Maart Van LBIDEN ePODi r rm 6 45 uur nam 5 15 Van 60UDA LBIDEN roorm 7 nam 5 Dl DIRECTIB SIÜBi ei Ma Ulen Dese PILLEN die und r le jaren met bet bMte gevolg tegen de eUJm n ai maagvar Bterkend gebnukt wpnlen dpor hara Miiw Je WUavertering zeer bevorderen iwwqder goed t gBo de fal en teer acut laxerand ga lyn tegen 38 cent het doo je et Sngt sn ket g br ik reüu jgbsar bg de navolgende Heeren te Aauterdam M Clébani C Droog Heiligt weg D 321 Bleiiirnk S r d KfaatL Delft k Witaotat w Bo eli Zsit 1 V d Vtgte WW Delfabaves i B li fcirhoff Derenter Gebroed Tiaun Dordreebt H i Oiltiy i 6 uda L Schenk op de Hoegrtrast Oorinohem B J B Boaob trua I t Laaooder Giaïethage J Vueer k Zoou in de Swietrakt Haestrecht K Oaiterling 9tui nn Leudeii J T Terbargh Haadoaipnitfcast Lekkerkerk A den Oudsten Linwksten B Kruithof Rotterdaai r Santen Koiff katte Ueoaiie Stolwgk Wed A Cgderltan T Scbiedsm Wed A U Bomboats Tiel A J fuusen f ütreoht Alteea k Kroon SiMBweg over de Don ieretr Sli Vlaardingen M S IfofEnuno IJadtn ZcTenhaUei A IMa De 8LIJM en MfSbPILLKN bereid voIgcoB het eohte r9Q pt ign door i j te Qpuda dtUeu PyMW 9P de Hoo jrtMiit Ga elk dooaie der ecM en aints onheugelijke jarfa ebriikte SLIJM ra MAAÖKLUW ie een biljet roorzSen et d hsadfeekeriing t a l J a i mmn patheker wolko kfnd ook berindl op ftet sogeUsk waariM4f veraewld i Men gfliete daar wel atient op iga eb dik tt waot ten root tietgebmik tan een namaak fcJtó IJWi VW i pop brengen