Goudsche Courant, zondag 18 maart 1877

BROEEHAN Amsterdai Zondag 18 Maart 1877 der exploitatie bekostigt Ia dit too dan blijkt dat het predikersambt in de Nieuwe Wereld betere althans meer geldelijke vruchten opleVert dan de Oude voornaamste levensbehoeften en het onveranderd blijven eener in een vroeger tijdperk bepaalde jaarwedde is menig hoofdonderwgzer met zijn talrijk gezin aan kommer en ontberiiip ten prooi Ten slotte vereenigden zich velen met het gevoelen om he minimum te bepalen voor den hoofdonderwijzer op 800 voor een hulponderwijzer met boofdonderwijiersacte op 700 en voor den hulponderwijzer tonder die acte op ƒ 500 Woensdag werd voor het kantongeregt teZierikzee behandeld een zaak contra den heer dr P 8 leeraar aan de U B school aldaar beklaagd van het mishandelen van zijn hondje door dat dier op het erf achter zijn woning met een touw om den hals op te hangen en het in dien toestand ongeveer drie uren te hebben gelaten Bekl ontkende het feit zoo als hem dit bij de dagvaarding wasten last lgelegd tehebbeB gepleegd Drie getuigen werden gehoord Het O M requireerde op grond van art 7 der wet van 6 Juni 1875 tot vaststelling van bepalingen bg het voorkomen van hondsdolheid en art l der wet vaa 22 April 1664 dat de bekl zal worden veroordeeld tot een geldboete van ƒ 25 bij wanbetaling door gevangenisstraf van rijf dagen Uitspraak 21 Maart e k Te Wsgeningep arresteerde de politie DonderdHgmorgen een persoon uit Tcenendaal die de vorige week aan een kruidenier te Wag ningen boter had verkocht welke van binnen niets anders bleek te bevatten dan een onbmikbaar smeeisel Het in de slgemeene vergadering der sedert ontbonden Maatschappij Tot nut van den Javaan benoemd permanent comitiS voor een fonds opgericht tot bevordering van het InUndsch onderwijs in Ned Indiê heeft zich tentond na afloop der vergadering geconstitueerd en in overleg met dea heer Nenrdeuberg directeur van het Zendelinghuis te Rotterdam beslaten de renten van de haar toevertrouwde kapitalen voor het eerste jaar toe te kennen aan de kweekschool voor iiilandsche onderwijzers te Taiiawangke de Miuahassa Het ooraite stelt er den hoogsten prga op door ruime bijdragen bg voortduriog in staat te worden gesteld aan haar opgedragen mandaat de meest onbekrompen uitvoering te geven en heeft daarom tot de leden der ontbonden Maatschappij Tot Nut van den Javaan het verzoek gericht om de contributie die zij als lid der Maaischappij betaaldea ten behoeve van het fonds te blgven bijdragen en daarvan aan den penningmeester den heer J P Bredins bericht te zenden Ëen ieder weet welk een heerlijk geneesmiddel de teer is in geval van BroncUtu leenng CaUarrén terkoudhede en in t algemeen tegen alle aandoeningen van broHcke en longen Vele zieken helaas voor wie dit geneesmiddel uitstekend zou wezen gebruiken de teer niet hetzij uit tegenzin tegen den smaak hctzg dat het hun verveelt om het teerwater klaar te maken Dank zij het geniale denkbeeld van den Heer Ouyot Pharmacien te Parijs hebben al die min of meer rechtvaardige grieven van de zieken opgehonden te bestaan Het is den heer Guyot gelukt de teer te omgeven met een licht bedeksel van doorschijnende gelatine en er ronde kapsales van te maken ter grootte van een pil Deze kapsules kan men zeer gemakkelijk innemen op t oogeublik dat men gaat eten ze hebben volstrekt geen smaak Zoodra ze in de maag komen smelt de gelatine en wordt de teer opgenomen Deze knpsules zijn zeer doarzaam zóó zelfs dat de kapsules van een aangebroken flacon nog na jaren te gebruiken zijn De teerkapsules van Guyot zijn een zeer rationeel gene middel dat niet meer kost dan zes of acht centen daags en tevens ontslaat van het gebruik van alle borstkruiden De heer Guyot kan slechts instaan voor die flacons waarop zich zijne handteekenicg bevindt gedrukt in drie kleurea en die te verkrggen zijn te Gouda bg Zeldenrijk droogist en in de meeste apotheken L aats te Berichten tea buitenlandseh fabrikant van vertaalwerk heeft weder eens vermoedelijk in zijn onkunde een bijdrage geleverd tot de verzameling onzin die onze natie bgden vreemdeling in discrediet brengt Zekere heerStrohmer te Berljjn heeft zich nl ofschoon hij blgkbaar het Kederlandsch uiet verstaat opgeworpen als mentor van het leealustig deel zijns volks en een afschuwelijke vertaling van Mai Havelaar geleverd Onder de dwaasheden die hg liet drukken releveert delad Letttrboie o a dat neus snuiten in nengierig sein werd vertaald terwijl de geletrde vertaler de uitdrukking dat bij ons de Heer gediend wordt voor zijnpubliek zeer begrijpelijk maakte met de mededeeling daas der Herr bei uni spcisen kann I Van het verhaal van Saidjah begreep de boekenfabriekant niets hg Het t dus maar wtg misschien wel t beate van zgn geheelen arbeid Het Qerechtshof te Arnhem heeft bij breedvoerig gemotiveerd arrest H J Peter wegens den op ii November II gepleegden doodslag op Elisabeth Oerritsen vrouw van J Wilbrink tot een tuchthuisstraf van twintig jaren veroordeeld Door den proonreur generaal bij Iii t Hof te Arnhem is in de zaak van den gewezen huisknecht van den heer Hallo valsohe getuigenis geeischt eenzame opsluiting gedntende twee jaren Londen 16 Maart In het Lagerhuis heeft sir Stafford Nortbcote medegedeeld dat Engeland eenige wijzigingen in de bewoordigingen van het Russisch protocol heeft voorgesteld Graaf Schnwaloff heeft die wgzigiiigen in ontvangst genomen en verwacht alsnu instruotien van zijn Gouvernement Versailles l fi Ma rt De Commissie tot onderzoek van het voorstel Laisant heeft dit voorstel verworpen en den tg d van actieven militairen dienst 6 jaren gehandhaafd Londen l S Maart Ignatieff is hier heden namiddag ten S ure aangekomen Morgen begeeft hg zich naar Halfield in Herfortshire de woonplaats van markies Salisbury Versailles is Maart lu de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Jules Simon verklaard dotheorie van de Chassagnac die vrijheid eisobte lu naam van beginselen welke hij zelf niet belijdt onaannemelijk te achten De heer Madier Montj iu bestreed het voorstel tot het instellen eener vervolging tegen de Cassagnac Na langdurige discussie werdhet voorstel met 296 tegen 197 stemmen aangenomen De intrnnsigenten stemden met de rechterzijde tegen Eonstantinopel 16 Maart De Montenegrgnen verwachten antwoord te Cettinje Zij achten de aanneming v n de tegenvoorstellen der Porte onmogelgk en beschouwen de door haar afgewezen concessie als no odzakelijk Druk van A Brinkman üen paar jongens uit Wijk bij Duorstede die uit baldadigheid een hondje hadden dood gegooid zgn door den kantonrechter tot boete en gevangenisstraf veroordeeld Door den raad der gemeente nraveland is een verordening tegen bat vangen en dooden van vogels die nuttig zg n voor den landbouw ingevoerd Er worden iu de schouwbnigen raak hooge sommen betaald voor goede plaatsen maar de kerken althans de Amerikaansohe sohgneu daarmede na te willen oonourreeren In de kerk van Henry Ward Beecher Stowe te Nieuw York zijn big keus de laatste van daar ontvangen dagbladen de voorste banken verhaard voor 720 dollars d i ƒ 1800 terwijl nog eene premie van ƒ 1500 er bij werd gevoegd Een ander betaalde 1800 en 1600 premie een derde ƒ 1260 De geheele som voer Éitplaatsen betaald bedroeg 121 000 terwg l de predikant se maar op ƒ 100 000 had geraamd Uit de inkieeding van het bericht maken wg op dat dit geld voor den predikant is en deze daarvan de kosten Gouda Tapijten Karpetten Heubelstoffen Neteldoek enz deze heb ik de eet bet geacbte Publiek van OOODA en omstreken kennis te geven dat ik den Heer O van der L A A R Jr Korte Tiendeweg D n 4 te Gouda heb aangesteld als REPRÉSENTANT m ner Artikelen en bjj wiea m ne Stalen voorhanden ign bestaande in alle soorten van TAPUTEN KARPETTEN GANGen TRAPLOOPERS MEÜBELSTOFFKN en hetgeen tot het TAPUTVAK behoort Genoemden Heer in dë gunst en het vertrouwen van het geëerde Publiek aanbevelende heb ik de eer te z n v ÜM Dw DUnaar MAR J BROEKMAN Mg réfereerende aan bovenstaande annonce ben ik zoo vrg mg in het mg zoovele jaren geschonken v itrouw n sp nieaw aan te beveiso nlleada door mg niets onbeproefd worden gelaten aan de eischen des tgds zoo mogelgk te voldoen en daar alle bovengeMRBde Artïkaltn van prima kwaliteit en tegtii eoncurreerende prgzen genoteerd zgn gelieve men daar vooral s v p wel nota van te wilka nemen Tevens beveel ik mgn Magazgn in BEHANGERS ARTIKELEN iJsmede mgn JA LÜDSIËF ABRIEK minuMa aMi en laat ik liier eenigi Pqjwqpgaven volge n GEELE BINNEN JALOÜSIËN af 2 75 per vierkante Meter WITTE 3 00 JEXTRA FIJN GELAKT 3 50 ji i i Schoon en Opmaken per stuk 60 Cents rer f GENAAID JALOUSIEBAND van 22 en 25 Cents per Meter Xi riiUjli BEHANGSELPAPIEREN 12 El lang van af 15 Cents per Rol nm BEHANGSELUNNEN U breed per stuk circa 80 Ellen van 69 Centimeter lang 6 00 Hopende met een drnk beioek vereerd te worden noem ik mg Ü£d Pie DUnaar d an der LAAR 3t mnmm als SALON ALEPPO WILSON ALIZARIN X PIEERen ROODE INKT alsmede beste ZWARTE INKT in fleschjes van 6 en 10 et verkrggbaar in den Kantoor Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg Tailleur Turfmarkt heoft ontvangen de nienwste Fransche en Engelsche STOFFEN en beveelt zich aan tot het Mveren van diverse Rijnlandsche Dmiven Borst Honig van W H ZICKENHEIMËR te MAINZ het edekte aller Huis Hulpen Heüniddelrn Beste Geneesmiddel voor Hoesten Keelen Borstpijnen Asthma Kinkhoest en Kortademigheid De Rijnlandsche H ZloKKNHMliïa In Mainr is heteenigete echte voort DniivenRorsf HnniD K ▼ rgnlandsche wgndruif hetwelk iedere Jjruiven Borst Womg persten mqst door een slechts den ft brikwit bekent middel gewonnen wordt en bevat hetzelve na afscheiding van alle onreine stoffen de werkzame bestanddeelen der wgndmif De Rijnlandsche ▼ n W H ZickbHBEiuer in Mainz is bn vericpodhedi zoo TïniïvPTiIftnvQf TTnTiiV hoesten heeschheid vcrslgming borst long én keelJJlTllven JSOrsx nomg r rsbe en aangenaamste middel bij W N RAAIJMAAKERS Voorhanden eene FRAAIJË COLLECTIE T o Tïi nlnnrloAli H ZioKENimMBii in Maïnz doet als geneesmiddel voor Ue Kimlanascne j gevaarigke kink en stikhoest der kinderen nitetekend DruivenJtSorst Jlonig diensten Ontelbaar is het getal der Ouders die aan de DmitwBorsthoipg het opkomen en groeien hunner lievelingen te danken hebben VBSTKETTINGEN MEDAILLONS BOEKKNIPPBN FLACONS Heeren en Dame RINGEN ZILVEBWERK en gemontwird CRISTAL ook een eer nette kenze Jnweelen Bellen BB0C BS8 RIN0SN SLOOTJES KRUISJES m KNOOPJES ei enz enz J YAisr BB PAVOORDT D dM B wrV iiMia Alleen echt verkrggbaar in flacons k 66 Cent mat witte f 1 ei roode en fl 2 mat geala c wnles welke nevenstaand fabridcstampel dragen te p Gouda hg F H A WoMf Alphen a d Rgn L Varossian Zooi Apoih Bodegraven P Versloot Boskoop A J van Twont Delft L van Leenwen s Gravenhage J L F C Snabili Apoth BaserswOnde W Hendriks Haartrecht J D dan Hartoff Hinegershng Wad Biiadl Leiden E Noordw jk Ondewater F Jonker Idenburg Éotterdam C J W Snabilié Apotih Rgswgk C J van GinkeL Sohoonhoven J Wolff Zoon Drog Voorburg A van Veen Waddinxveen C van Eeuwen Woerden W H van Gouda Drok van A SrinkfiiMi QOÜÖA 17 Miurt 1877 JDe Mkaade F Thiemann te Amsterdam die leeds vroeger venneU en reroordeeld werd wegens zqn ürfhêbbtsf om lish den naam van adelqke penonen aan te matifcen eo met behulp daarvan oplichterqen te plegen stond Doodetdag weder voor zyn oudivak terecht Den n Deo met 4V 80 uit de oellalaire gevangenis ontliageB koebt bQ lioh dadelijk glacé handachoenen en mrigke Ueedsn paseeerde een dag bij zqn ondelui Mrvolgen dsa avoad in een ca f cMmlanl en eindelijk veortdarand in gnelachap van een meiaje de vier of TÜf volgende d gsn in koffijhuizen restauraties en logeBanten Beeds ém eerstfn aroud echter kon hij met Büu dame bae teak en champagne in de irOesterpnt gebruikt hebbeade deze vertering niet betalen maar ook uu hielp kam ea adellgke naam oit den nood aan jhr Berg van Dll n Muilkerk Leidach student tijdelijk louder oontaaten wegens groote uitgaven gaf men op en uhaldbekeoteuis gaarne crediet Zoo ook een winkelier waar de jonker een prachtige binocle voor tgn dame kocht zonder dien te betalen En evenzoo een ander waar Z H W Geb een pendule kocht om o t de Keizersgraobt Ie doen bezorgen en een sigarenkoker en een horlogie kattiug die hij natuurlijk zander beialeo medeusm Dezer dngen is een man woonachtig in de Foeliestraat te Amsterdam na bet genieten van acht maatjes jenever aan een jeneverberoerte gestikt Hij laat eeni vrouw met kinderen na Toor een en ander stond de uiet hoogwelgeboren heer B Thiemann nu terecht en moest hjj vernemen dat het O M hem voor ztjn air galant zijn fraaie manieren en zgn vindingrijk vernuft wilde btluond zien met 4 jaren correct geraagenigstraf 6 koeten van 25 en 4 van 60 Aan het voorloopig vof ag der Tweede Kamer omtrent de hcralenig der wet van 13 Augustus 1857 SlaaMlad no 103 tot regeling van het lager onderwijs waaruit wg reeds in ons vorig ur een en ander mededeelden ontleenen wij thans nog het volgende OpUidmg der onderwijlen Naar veler oordeel is dergelijke opleiding het best too niet bij uitsluiting te verkrijgen op eene goed ingerichte kweekschool met daaraan verbonden leerschool Van die zgde keurde men het dan ook zeer af dat dit beginsel noch in het wetsontwerp noch in de Memorie vim Toelichting op den voorgrond trad zoodat dnnruu zelfs zekere onverschilligheid jegens dit leven iljeI lang van het onderwijs ware af te leiden Enkelen wilden gezindheidskweekscholea hebben gevestigd zoodat er althans éëne bestond voor Boomsch Katholieken ééiiu voor aan hunne geloofsbelijdenis gehechte Protestanten ééae voor Modernen en ééne voor Israéliten In de afdeeling waar dit denkbeeld werd geopperd voerde men daartegen aan dat zoo het al uitvoerbaar ware de kweekscholen voortaan uitslnitend zouden strekken om in de behoeften der bijzondere school te voorzien Kweeielinge Dit punt gaf tot uiteenloop iide beschduwingen aanleiding Terwijl van eene zgde op geheele afschaffing der kweekelingen als onderwijskracht werd aangedrongen met overgangsbepalingen welke enkel verkregen rechten eerbiedigden werd door verscheiden leden de vraag gedaan of het priictiich wel goed gezien ware de kweekelingen geheel mt de school te doen verdwijnen Wat de bezoldiging der mderwyeeri betreft werd de stelling dat bet meest afdoend middel om geschikt en genoegzaam personeel voor den onderwgzersstaiid te verkrijgen in het verleenen eener behoorlijke bezoldiging gelegen was door niemand weerproken Sommige waarschuwden echter ook hier tegen schadelgke overdrijving en herinnerden het gezegde van den Minister Thorbecke it vermeenleriiig van het traotement der onderwgstrs nirt altgd verbetering van het onderwijs medebrengt Vrü algemeen was men het eens dat met opzicht tot de bezoldiging der onderwijzers eece sohadelgk onevenredigheid heerscht Juist wegens de sohaarsohte van personeel genieten vele zeer jeugdige hulponderwijzers traoteraenten te groot voor hunne behoefte Daardoor betrekkelijk ruim van zakgeld voorzien gewennen zjj zich aan uitgaven die met oogop hnnne toekomst liever vermeden moesten worden Daartegenover liet veelal de bezoldiging der hoofdonderwijzers inzonderheid in sommige gedeelten dea lands en in minder bevolkte gemeenten te wensehen over Tengevolge van den toegenomen prgs der