Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1877

1877 N 1960 hrir i mm ijjp teiM j iP f ilfti iiilii iiüfiwy Kar it umim Mmmemmmmtm vm i memmMtmim f f Wocosdag 21 Maart GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverlentieWad voor Uwh en Oraslreken t V j5 Y i r A Si ibmêtiat i Il s 1 i I I n 1 J IJl a 1 i BUITENLAND Bultenlandsoli Uverzlckt De kansen ran den Trede atijgen De mogendheden zjjn het omtrent het teeken tran het lot protocul o alleen ontbreekt de oflieieele machtiging nog TU den Ooaterijkacheu gezant om het stuk te terkenin De politieke toratand iii l Mukrijk ia laug zoo kalm niet al hij zich vertoont of ala ue republikeiiisohe party wenscht Er hangt iet iu de lucht dat onrast baart Er loopeu wear allerlei geruchten rop d betreffende wijzigingen in het miiiiaterie Men spreekt ran het aftreden ran den minster van openbare werken leggende dat deze niet tegen zijn taak i opgewaaaeii en wijst reed als zyn opvolger de heeren Krauti of Freyoinet aan Maar ook wordt rerteld dat Jales Simon om redenen van gezondheid heengaan cal Waarsofaqnlljk is dit gerucht niet veel meer dan een proefballon Doch opmerking verdient in elk geval dat het orgaan van Gainbetta uiteenzet hoe onzinnig bet zou wezen indien Siinou niet iu de Kamer der Afgevaardigden tgn atennpont zocht maar bn een onzekere meerderheid m den Senaat Men scaqnt bet gerucht niet te onzinnig te achten om er ge n woord aan te verspillen In den Doitechen rijksdag is Zaterdag na langdurige diacoMie het vroeger vrnnelde wets outwerp aangenomen waarby wordt bepaald dat wetten voor het Hgkaland voortaan kunnen worden vastgesteld door den bondsraad met instemming vao het comité voor SlxaaLotiuringen De autonomiaten d w z die Elzasser afgevaar Kgtka dia Buil van d allea negaereude protestpnrtq hebben afgescheiden ouderstennden het wetsontwerp en gaven onder luide tcekenen van bgval der vergndering te kennen dat zij zonder regeeringsparty te zijn de regeering zonden steuniu by alle maatregelen die ten doel badden a n het Rijkslnnd die zelfstandigheid te verzekeren die de andere Dnitaehe landen genieten Het maakte een zonderlingen iudrak dat de afgevaardigden van de protest party het ontwerp bestreden en de beweringen van hun Elzasser med afgeraardigden wierlegden De Fransche Kamer van afgevaardigden moest Vrydag uitspraak doen over het verzoek van den pro cnreurgeneraal te Parys om machtiging tot vervolging van den heer Paul de Cassagnao Het rapport der Commissie strekte om de machtiging te verleenen D beschuldigde kreeg in de eerste plaats het woord om zich te verdedigen en de oonclnsie te bestryden Hy stelde zich daarbg ten doel aan te toonen dat de beginselen der liberale party in stryd tyn met hare honding aan de regeering Sedert HO jaren lost het programma der repnblikeinsohe party zich op in vrijheid In naam der vryheid heeft zy alle mouar hicen omvergeworpen Maar wat is er van dit programma geworden sedert zy aan de regeering isP Hg wil de vryheid van drokpers niet beoordeelen naar zyne beginselen maar naar die van de regeering zelve n wenscht dat ook deze dit zal doen Ter loops bracht hij hulde aan de afgeroardigden der uiterste linkerzyde die zeide hy wel slagen toebrengen maar ook bneid zgn slagen te ontvangen terwijl hy het eene parodie noemde de republiek te zien voorttrekken door de paarden der monarchie en van het keizerryk Ten slotte protesteerde hy tegen de beschuldiging dat hiy de Kamer zon hebben aangevallen en beweerde hg alleen de aftonderlgke afgevaardigden en groepen te hebben aangerand Met zgn gewone welsprekendheid werden de Bonapartistische theorien van den heer de Éassagnac bestreden door den mioister ran binnenlandsohe zaken Jnles Simon die ten slotte betoogde dat hi r geen spmke kan wezen ran verschil in theorie omtrent de toepassing van de beginselen van vryheid maar alleen van handhaving der wet in d n in van geigk reoht TQor allen Ka een langdurige discussie werd eindelyk deQWhtiging tot vervolging verleend met 296 tegenl l stemmen De uiterste linkcrzyde stemde met i poepen der reohterzyde tegen de vervolging j lioor de oommissie van npporteurs over het voor 1 W van den heer IjAiaauat tut waiuJeci jg van oen actieven dienstiyd m het leger is eergisteren beslaten den diensttijd van vyf jaren te handhaven ZWITSERLAND De fabriekwet zooals zg in éta Stendenraad was vastgesteld is laatstleden Maandag bij den nationaleu Raad in behandeling genomep De voornaamste bepalingen waaromtrent iu het debat eene overeenstemming tu ischeu ae beide Boden is verkregen zyn de volgende Öe werkdag duurt niet langsr dan elf des Zaterdags en da igs voor een feestdag ni t langer den tien uren De werktijd valt tnsschea des morgens ten 6 Juni Juli eu Augustus ten 5 en savouds ten 8 nre Iu fabrieken alwaar wegens dan astrd vau het werk een werktgd van elf urrn voor de gezondheid gevaarlgk wordt geacht kan da Bondsregeenug het aantal uren verminderen Votr eene tydelijke verlenging van den werkdag nit lelkeomale hoogstens voor een termijn van twee weke kan de kafitoniiale of plnaiselyke autoriteit verg Juning verleenen Voor het middageten moet minstens ecu nur worden vrygegeveu Voor werklieden die huu middagmaal medebrengen of laten brengen moet de fabrikant buiten de werkplaats een geschikt lokaal beschikbaar stellen en des winters behoorhjk doen verwarmen De Steiuleuraad had bepaald dat het aantal feestdagen met verplichten stilstand van werk niet meer dan 6 per jaar mocht bedragen De Nationale Haad heeft dit nu op 8 bepaald en overigen dit en eeiiige volgende artikelen vastgesteld it volgt Arbeid op Zondag is behonjens in geval van nood verboden Van dit verbod zgn Uitgezonderd die itaUissemeuten alwaar de aard vaa het werk een onafgebroken arbeid vereiscfat en die ten dezen opziefate de noodige vergunning van de Bondaregeenug hebben verkregen Echter zal ook by die établissementen ieder werkman om den andereu Zondag vry zijn De kantonnale Regeering zid kannen bepalen op wolke feestdagen buiten den Zondag het werk moet stüstanu Het aantal dezer dogen mag niet meer bedragen dan acht sjaars Het verbod van werk is dan alleen verbindend voor de werklieden behoorende tot het Kerkgenootschap hetwelk den feestdag viert Wie op andere kerkelgke feestdagen met wil werkenf mag niet wegens eigering van arbeid worden beboet Vrouwen en meisjes mogen in geen geval des Zondags of des nachts werken IngeVid 7y met werkI inihedeu voor de huishouding zyu bel ist moeten iij minstens een half uur vóór den middagtyd worden vrygelaten Vrouwen mogen op zyn vroegst de zesde week na hare bevalling weder in de fabriek worden toegelaten De Bondsregeenug bepaalt in welke fabrieken geen zwangere vrouwen mogen werken Kinderen beneden de veertien jaar mogen in geen fabrieken werken Jongelieden van veertien tot aohttienjarigen de Stendenraad had vastgesteld tot zestienjarigen leeftijd mogen aan fiibriekwerk schoollu godsdienstoiiderwgs alles te samen niet meer dan elf uren daags besteden Vóór hun achttiende jaar mogen zy des Zondags of des nachts niet werken In sommige gevallen zal met toestemming van de hiertoe bevoegde autoriteit van deze bepaling kunnen worden afgeweken voor zoover het nachtwerk betreft mits alsdsn het aantal werkuren van den dag en nacht te zamen niet meer dan elf bedraagt en er voor eene voldoende afwisseling vsn werk en rnsttyd wordt gezorgd De Bondsraad bepaalt in welke fabrieken geen kinderen mogen werken Ten slotte werd het ontwerp m zyn geheel met 77 tegen 11 stemmen aangenomen Daarna is het aldus gewyzigd in den Stendenraad aangenomen met 26 tegen 14 stemmen BINNENLAND GOUDA 20 Maart 1877 Z M de Koning heeft bcscherr heenohop ran de Virceniging Het Nederlmdaji RuaJvn hlamUck vaard De te Utrecht genomen maitrepl n e = i ei io gdiid te hebbes dat men de Nur tteet éod epidemische oogziekte aaniaukelgk meester is gewordn Evenwel hiat t zich volgens het gevoelen van deskundigen nu reeds voorzien dat met Mei a s de ziekte nog met geheel z l zyu bedwongen Het voornemen bestaat daarom de miliciens voor de ichting van 1877 die alsdan aan het bataljon mineun en sappenn zuUeu worden toegewezen tot mcenkra vnjwaring voor besmetting te kazerneeren in hetf nabg Utreaht gelegen fort Rynauweu tot tgd en wyle de epidemie geheel zal zyn geweken Genoemd fort een der grootste van de Nieuwe Hollandscl e waterlinie lott in elk opzicht de daartoe noodige ruimte aanbieden Bij kon besluit zyn ds jaarwedden van de rgksveldwachters nader vastgesteld als volgt voor die der 1ste klaae op 730 voor die der 2de klota op ƒ 650 voor die der 3de klasse op ƒ 560 voor diewelke byzonder belast zyu met het toeiioht op dejacht en viascherij a der 2de klasae op ƒ 620 i der 3de klasse op ƒ 625 een eu onder te rekwen van 1 Jan 1877 Blijkens bekendmaking van de Dnitaehe Bykslanselary dd 16 Maart zyn sedert die van 8 Maart in het koninkryk Pruisen geêne nieuwe geTolleavf veepest voorgekomen j In bet koninkryk Saksen is de aanwezigheid te veepest geconstateerd den Uden Maart te Klotsche bij Dmdea den 12den Maart opnieuw te Lugan ea zijn de besmette beslagen respectievelyk 12 eu 5 atoka vio onverwyld afgemaakt De Eerste Kamer heeft gisteren arond hare w r laamheden hervat Al de van de Tweede Xvtim ontvangen ontwerpt n behalve die der reehterlgke organisatie zijn naar de afdeelingen venonden jj Tot het afle gt a i h vooij i rs eiamen terT f r knjgmg eener acte i der itken van het ll Br onderwys hebben zich 506 caiidid iten aangemeld waarvan 221 rumntlgkr en 285 maunelykf candidaten Voor de hufj derwyzcrsaote hebben zich I opgegeven 66 cjii uineji n r de bulpouderwijzerfI acte 72 Voor dt ac i a hjofdouderivyzerea 12 5 huponderwgzerts 49 In de te s H i i Honden by eenkomst met kltii doel om middelei u j nt iti einde een gedenk teeken voor Hetii k ik tu Bareudsz in de Noordpoülstieken op te ichjen is b sloten zoo mogel in dezen zomer edeuks eeuen op te nohten op JanMayen Beercneilund Spitsbergen de Oraiye Eüanden en Nova Zembla indien althans de natie beicidt bly kt te zijl om hare syiupMhie aan de zaak te schenken Daartot zal het comité eeu beroep ap o volk doen eI Staten Qeasrdal Twuoi Kamu HjiiügrT van 19 Maart Q In deze zitting had de interpellatie plaats van ité heer Halfmaus over de opheffing der Fanselgke oon sulaten De interpellont vroeg welk feit zioh in delf liuilsten tgd heeft voorgedaan dat de opheffing nood zakelyk maakte en de bestendiging van het statns quo sedert 1971 niet gedoogde Hy liet vooral door blinken hoe bitter de katholieken riojr deze hande lingen van een Latholitk minister tel urgesteld waren De minister van baiteiilandsohe zaken antwoordde i dat hy in de Kamer met sioui als katholiek of als protector der Jtatholieken De intreklliny valT het exequatur was een noodzakelylc gevolg vai den oiihoudbaren toestand d ciii cousdl generad van den kerkelyken staat te Amsterdam bestond nevens den consul van Italië waarvan de kerkel staat eene proi iuoie is De Kamer aelve had dsartol deu eersten wenk gegeven en de ItaliwiMhe gewaf had er op aangedrongen Eerst na ttiet voldoeoind door den consul generaal aan het verjoek em iêjk terag te Irekki had de Rgeering ot intrekking vS f Ct exequatur ci 3loten N cenige disotiesic waarbtf til it Haffmaiia en van Nispen ioh onv d I n Vejï lia iikn lieo de afe elLi n af H 1 rt rt iSp lii L i iuB der reotit bji i foi caa