Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1877

n Aan lipriohten per mail uit Oost Indie loSpeiide tot Batavia dd 10 Februari is het volgende ontleend Op Iava baart de oogst zorg De weinige regens tot heden gevallen zijn daarvan de oorzaak Telegrafische berichten van Atchin onder dagteekcuing vaii 29 Januari en 1 Februari te Batavia ontvangen spreken van een met goeden uitslag bekroonde onderneming onzer troepen aan den zeekant waardoor wy meester zijn geworden van de kustlyo van Krocng Kaija Kwaia Loeh tot Gighen Lauinga werd geheel verlaten gevonden en bezet Lambaja de hoofdverslerking van ïoekoe Pnijn waar vroeger het achtste bataillon het hoofd stootte werd na hevigen tegenstand genomen en bezet Vier minderen sneuvelden terwijl de eerste luitenant Vink en negen minderen gewond werden Twaalf stukken geschut werden veroverd Volgens het telegram van den opperbevelhebber van 1 Februari zouden bij Lambada g esneuveld zijn een mindere gewond kapitein Lockhart en tlf militairen Buit gemaakt drie schoeners tweecn twintig stukken geschut veertien vaten patronen eenige zakken kruid en verschillende wapenen llublaud laat zich bijzonder Veel gelegen liggen aan den ongelukkigen toestand der christenen in ïurkye Het wil een oorlog ten hunnen behoeve ondernemen een oorlog die zeer zeker vele milioonen kasten zal Terwijl met dit vooruitzicht dag aan dag het publiek zich bezig houdt verschynt eene statistiek omtrent den toestand van het onderwijs in Rusland en hieruit blijkt dat van de 12 kinderen die in de termen vullen om school te gaan slechts óón onderwijs geniet Het getal scholieren bedraagt in het geheele Kijk d it 80 millioen inwoners telt nog geen miUioen Wij willen niet wijzer zijn dan de keizer vanBusland maar als hij de leer toepaste dat wel be1 grepen liefdadigheid met zich zelven begint en dat I bij in plaats van voor de verdrukte ch istenen in I Turkije zorgde voor de van onderwgs verstoken kinderen in zijn eigen land zon de algemeene beschavinger niet onder lijden Arnh Ct Van een landgenoot te New Jersey Amerika deelt men het volgend bericht aangaande den Coloradokever mede Onlangs heeft professor Biley in de Academy of Science te St Louis Ver St van Noord Amerika over dit insect een voordracht gehouden die hy inleidde met de woorden Een vaarwel aan den oardappelkever Hy toonde o a aan dat de kever vervolgd wordt door hevige vyonden die hem geen langen levensduur gunnen Hij toonde een kever wiens lichuam met parasiten zóó geheel bedekt was dat hy met de spits eener naald geen punt van aanraking kon vinden waar geen parasiten zaten hy schatte het Bovendien heeft hij een aantal andere vijanden alspadden kraaijen een roodborstige vogel crossbead geheeten alle huisvogels en meer dan 20 verschillende soorten kleinere insecten die bij hem huizen willen Iets over Dag bladen De dagbladen zijn onder dan men veeltijds denkt Beeds de Romeinen hadden iets op wat onze tegenwoordige couranten lijkt geschrevene berichten acta diuma genaamd waarin het nieuws van den dag zooals branden ongelukken terechtstellingen weerverschgnselen enz werden medegedeeld In 14B7 een dertigtal jaren na de uitvinding der boekdrukkunst werd te Nenrenberg het eerste nieuwsblad gedrukt Van dezen eersteling is weinig bekend In 1459 drukte XJlrich Zeil te Keulen een Croniek welke eene navolging was der acta diuma In het Britsche museum vindt men een nommer van eene Neue Zeitung ana Uiipmim und Italieit gedrukt te Keurenberg in de maand Februari 1534 Onder de nieuwstijdingen leest men daarin het bericht der ontdekking van Peru door Pizarro Het luidt als volgt De regeering van Panumyra Panama heeft aan zijne majesteit Karel V geschreven dat er een schip uit Peru aangekomen is mot een brief van den regent Francisco Piscarn Pizarro waarin deze mededeelt dat hij zich van het land heeft meester gemaakt Met 200 Spanjaarden voetvolk en ruiterij heeft hij een der groote heeren aangetast die den naam droeg van Caasiko Cadpa De Spanjaarden hebben overwonnen en hem 6000 cattUUm goudstukken en 20 000 marken zilver afgenomen Bovendien heeft men denzelfden Caasiko gedwongen om 2 millioen in goud te betalen Het eerste dagblad in Italië versoheen in 1670 het heette Ia Orauda een naam dien men in het Fransche Oaatte bewaard vindt en afkomstig is volgens sommigen van een klein muntstuk grazetta dat men voor een exemplaar van het blad te betalen had volgens anderen van hat woord gratta praatjes Satodag j n S6 rnndercB Tan den veehouder J Ktrreman te ZeTenhnizen die als Terdacht Tan longdekte op last T8U den Minister van BinnenlandscheZaken uqn onteigend en geslacht publiek verkocht Door eeue Commissie uit de aldaar bestaande sociëteit Jk Eendracht zyu drie dezer runderen aangekocht en overgegeven aan de aldaar beslaande armbesturen waardoor deze gelegenheid hadden een flinke uitdeeling vanTletsch zoo aan de bedeelden als aan andere onvermogenden te doen Gemelde Commissie was hiertoe in ttaat gesteld zoowel door de gezamenlijke leden der ocieteit als door andere goedgezinde inwoners der gemeente De laatste trein van Groningen is Zondagavond bij Beilen Drenthe wegens het ontsporen van den tender bliJTeu steken De reizigers zijn naar men meldt am een groot gevaar ontkomen daar het is gebleken dat de voorwielen van den tender reeds een groot eind wegs door het ïuikI waren getrokken en de tender op de achterwielen o a een lange brug was gepnsseerd Hr moeeten uit Groningen een hulplocomotief ontboden worden en deze bracht gisteren ochtend omstreeks half tiree den trein te Zwolle aan do passagiers cqn met schrik vrijgekomen De rechtbank te Maastricht heeft rechtsingang Terleeud tegen den uitgever van het te Sittani verwhjjnead weekblad Limburg en wel ter zake van eene iki dat blad geplaatste advertentie waarin een veearts rermeent hoon en laster jegens zyu persoon te zien Hen ichryft uit Apeldoorn De van 23 25 Juci e k op het Loo te houden nat tttinbouw teatooustelling belooft niet slechts volkomen te tullen slagen maar zelfs zeer luisterrijk te zulleii worAn waartoe ook voorzeker het fraaie emplacement en de sehoone omstreken niet weinig zullen bijdragen Door de schenking van gouden zilveren en bronzen medailles door verschillende genootschappen op hun eigen stempel geslagen is het mogelijk geworden tm de tentoonstelling nog die uitbreiding te geven dat behalve aan de in het programma gevraagde inieudingen ook bekrooningen zullen kunnen worden toegekend aati inzenders van tuinbouwvoortbrengselen van anderen aard of in andere hoeveelheden Ook in de gemeente Katwijk zyn twee proces verbalen opgemaakt tegen de tegenwoordig in zwang zijnde 5centlotery bet eene geldt eene firma uit den Haag het andere ieiQand uit Rotterdam De voorwaarden zijn dat Ik deelnemer wekelijks 5 cent betaalt die opgehaald worden op het einde van het jaar krijgt men dan een sieraad minstens die som waard Nu had zich te Katwijk a Zee als elders het geval voor gedaan dat het meerendeel der deelnemers niet tevreden waren met den hun ten deel gevallen pry de woning van den aldaar gevestigden bode werd door enige vischvrouwen belegerd en daardoor kwam de politie ep het spoor van het geval Op de adressen uit Brielle is door de Synodale Commissie geantwoord dat zij geen vryheid vindt tot bgeenroeping der algemeene Synode voor de behandeling van een verzoek tot welks inwilliging de htoge kerkvergadering zelve naar de bestaande kerkorde bniten machte zou zijn IkgvTaorlqke liefhebberg om bij feestelijke gelegenheden met geweren of pistolen te schieten heeft aaa een bmilofiagast te Haarlemmermeer dezer dagen ea hand gekost hetgeen vermoedelijk niet zal beletten dat erdoor die slechte gewoonte nog menig ongclak tal laatahebben In Pmiaen is onlangs eene belangngke wijziging ii l opleiding der militaire cadetten totstandgebracht De wetenschappelgke vorming namelyk zal voortaan op een geheel andere leest geschoeid worden in dier Tsege dat de jonge meuschen met behoud der nitmnnteade militaire opvoeding die zy tot duiverre ontvingen tevens wetensohappelyk zoodanig worden ontwiueld dat ly lich op het tijdstip waarop zij in het leger moeten overgaan nog een ander beroep kannen loeien Het in de cadettenschool nf te leggen eindexamen zal namelijk gelijkgesteld worden aan het gymnasiaal eind examen Abituriënten examen Daartoe moet de duur van den wetensohappelgkeo oarane die tot dusverre 6 jaren bedroeg n de Uanen sexta tot prima omvatte met 3 jaren Ttnneerded en moeten daaraan de klassen septima oborprinw en electa toegevoegd worden een selecta n obaiprims voor militair vakonderwijs bestond reeds de aieiiw op te jiebten klassen zullen intnssohen een mirer witenMbanxlöken oorsas hebben De cadetten kmaaa do in het vervolg in stede van zooals thine op 1 tot ISjarig B leeftijd eerst van het li tot het late jaar j het leger overgaan De tWeiding v n den Iceitmnns schynt hoofdzakelyk MB graadige studie der klassieken in de Latijnsche twl womede de opneming van het Qrieksch ab ainnr leonk ten doel te hebben gekeuvel Van dien Italiaansohen eerateling worden te Ixinden eenige nommers bewaard In 1616 verscheen te Frankfort de Frankfurter Oberpoitamti Zeitung het eerste bekende blad dat dagelijks verscheen welke nog tegenwoordig bestaat ïlent in 1622 volgden Engeland met een WeeUy Veme een weekblad en negen jaren later Parys met de Oaiettt d France In Zweden werd de dagbladpers geboren in 1844 in onze republiek der Vereenigde Nederlanden ontstond zij in 1663 en drie jaren later zag de eerste Sohotsche courant het licht Gelijk in alles zoo is ook wat de dagbladen betreft Amerika later begonnen dan de meeste Eoropeesche staten en heeft het ze allen in korten tyd geheel overvleugeld Benjamin Harris begon den 25sten September 1690 het eerst met een maaudbhtd PMick Occurrence genaamd Vierentwintig aren na de geboorte van het blad was het reeds weder gestorven Het koloniaal bestuur kou zulk eene gevaarlijke nieuwigheid niet toelaten Harris van zijn middel van bestaan beroofd vertrok naar Londen en stichtte daar de Poet een blad dat nog in leren ia Veertien jaren later beproefde men het nog eens met een Boilm Neme Zetter die niets bevatte dan eenige opgaven van huizen die te huur of te kcop waren schepen die tot vertrek gereed lagen dienstboden die hun meesters in den steek gelaten hadden dat scheen toen ook al voor te komen enz Later kwam er een weinig nieuws by uit de Lou leniohe bladen overgenomen De overheden schenen hier nog geen kwaad in te zien Maar oen in 1719 een mededinger de Boiton Qaielte en twee jaren later de Bostoncourant hier ontmoeten wg het eerst de later Hollandsoh geworden benaming courant onder James Franklin broeder van den beroemden Benjamin Franklin verscheen werd het anders James Franklin verstoutte zich in 1722 te zeggen dat de overheid wet wut vlugger zyn kon in het vervolgen der zeeroovers door welke de Amerikaansche kusten destyds verpest werden Onmiddelyk werd de uitgever Apt Courant gevangen gezet en hg bij bevel van den gouverneur in rade gelast om Z ch voortaan te onthouden van in zyn blad over iets te spreken dat van verre of nabij de koninklgke regeeriug bet koloniaal bestuur de geeslelgkheid of eenige gestelde nwcht betreffen kon In Amerika zoowel als elders ni i at de pers eerst door martelaarschap tot iry heid komen Wat de Amerikaansche pers onder het stelsel der Amerikaansche vrijheid geworden is weten wy allen James Gordon Bennett die in 1832 meteen kapitaal van ƒ 1200 de Nev Tork Serald stichtte in 1866 het beheer van zijn blad aan zyn zoon overgaf en zich uit de zaken terugtrok met een persoonlijk vermogen van 1 milüoen gulden zou het ons anders kunnen leeren Zyn stelsel was zijn blad volkomen vry te maken van eenige politieke partij alleen nieuws en advertcntiebhid te wezen en dat zoo volmaakt mogelyk Geen offers waren hem te groot om ten allen tgde en by alle gelegenheden het eerste en het beste nieuws te hebben Tgdens den oorlog met de Zuidelyke staten werd hij beschuldigd van verstandhouding met den vyand omdat hü beter en eerder op de hoogte was dan het Amerikaansche ministerie van oorlog In 1868 hield zgn vershiggever Stanley hem uit de legerplaats van generaal Napier in Abyssinie op de hoogte van den loop der Engelsche expeditie en Bennet seinde zyne berichten weder naar het ministerie van oorlog te Londen dat nog ongeduldig op nieuws zat te wachten In 1866 na den Pruisisoh Oostenrykschen oorlog kwam de correspondent van de Kew York Herald op het telegraafkantoor ts Berlyn om de openingsrede die koning Wilhelm in den rijksdag uitgesproken had over te seinen Naai NewYork riep de telegrafist uit Maar iki oet evst uitrekenen wat dat kost want dat zal een verbazel e som wezen I Telegrapheer maar eerst was het antwoord ziehier 25 000 als waarborg w zullen later wel afrekenen Het telegram kostte 18 000 maar men las te New York de Pruisische troonrede op hetzelfde oogeublik als te Berlgn Als blijk en gevolg tevens dezer niets ontziende nooit vermoeide werkzaamheid telt ieder nommer der bjj tienduizenden exemplaren dagelgks verspreide Ne York Herald tegenwoordig vier rellen met 8 kolommen kortere en kleinere opstellen 38 kolommen telegrafische en andere nieuwsberichten en 60 meer dos de helft Idus kolommen advertentiëu Het bevst 849 559 letters In geheel Amerika vindt men tegenwoordig 6 871 dagof weekbladen gezamenlijk met 20 842 476 geabonneerden De gehieelc wereld buiten Amerika telt er naar schatting niet meer dan 7700 Sedert a Bottoncourant in 1722 is er dns wel eenige Toonutgang op te merken Vele menachen beklagen zich dat ze des moigWH by t wakker worden eene groote belemmering getodrt in de bronges een zeker gevoel van benauwdheid in het aohterste gedeelte van de keel veroorzaakt door min of meer dikke siymdeeltjes Men wendt dan dikwyls heftige pogingen aan om ze kwijt te geraken waarvan hoesten en soms misselijkheid dan dikwijls het gevolg is terwijl men er menigmaal eerst na veel liberté en ttmfe wen van onpasselijkheid in sUiagt Mn de stores te verwyderen die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze onaangename kwaal lijden bewijst men een waarachtigen dienst door hun t middel aan te wijzen om er van verlost te worden Dit middel na is de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aandoeningen van de broiiohes Het is voldoende om bü eiken maaltijd twee of drie kapsules te nemen om spoedig een gevoel van verlichting te krygen dat men dikwyls te vergeefs zocht in eene menigte zeer samengestelde en dure geneesmiddelen Tienmaal van de twaalf gevallen zal dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen wanneer men geregeld gedurende eenigen tyd de teerkapsules gebruikt Het is genoeg om te herinneren dat elke llaeao zestig ti erkapeules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te bewijzen Deze behandeling kost den geringen prijs van zes aan aclit centen daags Heeft dit geneesmiddel door zyn verbazend succes n debiet talrijke naroaaksels in t leren geroepen de heer Guyot kan echter alleen instaan voor de Ifbcde werking der kapsules in die flucoas op wier tiiinclte zijne handtet kening in drie kleuren gedrukt ia welke fldons te verkrijgen ziju te Gouda bij Zeldennjk droogist cu in Ie meeste apotheken Laatste Berichten KoMtantioopel 18 Maart De Muutenegnjnen wachten nog steeds op antwoord De vrrstandhuuding tasseben Rusbind en Engeland zal de schikkmg met Montenegro iu de hand werken Dertig leden van den Senaat ziJn benoemd waaronder sommigen niet Muzelmaunen Server Pacha is benoemd tot President van den Senaat De opening van het Parlement zal morgen plaata hebben Londen 1 9 Maart In het Iloogerhuis heeft graaf Derby gezegd dat graaf Schuwaloff het antwoord van Rostand heeft ingediend en dat danrin eenige wijzigingen zijn voorgesteld die nog niet in overweging zyn genomen Voorts heeft graaf Derby medegedeeld dat de Begeering verlangde dat sir H Elliot onmiddellijk naar Konstantinoprl zou terugkeeren Daar deze echter nog eenigen tijd mst wenschte te houden zal hy voMalsnog niet verlof bier blijven en zal de Begeering tijdelijk in zyn fuiratiën doen voorzien tl het Ijagcrhuis heeft de hter Boorke in antwoord op Mne vraag van den heer Simon medegedeeld dat tengevolge van Ëngelands vertoogen iMnde utt Sntneuë verdreven Israèlieten vergnimfllg I verleendaldanr terug te komen Bagusa 19 Maart Prins Nikitt heeft de Moate negrijnsche gedelegeerden machtig jg verleend om by de Porte aUi n de vaart op de Boyana te eiseben en af te zien vm Nln eiteh betnilende Spezzia Kantonprecbt te Gouda Op de Tercshtxitting van I Maart 1877 zyn de o V Hgende personen veroordeeld K V ü Tot drie geldboeten elk von ƒ 10 of snbs gevangenisstraf van drie dagen voor elke b ete verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer met bevel tot denelver wett keuring of betaling der geschatte waarde ad ƒ 16 en met bepaliag dat bü gebreken van hieraan te voldoen DiUMB twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervingen door gevangenisstraf van twee dagen wagens lo het jagen op eens anders jachtveld op Zondag tonder voorzien te zyn van een schrittelyk bewys vso vergunning van den eigenaar of reohthebbeude op dat jachtveld en lo het rangen van kiewitten M T huisvrouw van H H tot eene geldboete van 1 of een dag subs gerangenisslraf wegens het leggen ran brandstoffen binnen zeven decimeter van de stookplasts B r d L tot eene geldboete ran 10 of twM dagen snbs gevangenisstraf wegens het te ReMtwijk zich bevinden in kennelgk beschonken toeatwd op den openbaren weg a r O tot twee geUboetan elk ran ƒ IC of subs gevangenisstraf ran twee dagen roor elke boete wegens het te Reenw k tich bevinden op twee rerscUllende tijdstippen op den openbaren weg in kennelijk beschonken toestand purgerlUke Stand ffMIOBEK 17 Hiart Cornelis oadtn 6 de Joeg en A Mfkai Bsriiv4 iscf o onien i Nieüwenlmyini en K Stn r Hinncni Msrtioui mien 3 H K DemmeM ia M vsn Rompaey Wilhelmina Maria oodera W F Bl k n N Kramer Marigje onder W Blok en C Janmaat Eliaalieth Adriana ouders B H Maaakant en A den Baars 18 Johsnnes Martinos ondera W R Koot ei F Boek Pieter ouders H C Snikkeabnrg en W Holamaa OVBRIBDEN 17 Maart A Breewel 1 j 1 m 18 W van MulDkoB 78 j 1 Slrtvor l j J m S loemuit 8 d APVERTENTIËIff Voorspoedig bevallen ran een Maisje VroBwe W J C MOOBBEES Kl AA SSBK Goyda 15 Maart 1877 gevraagd voor fatsoenlöke WERKLIEDEN Schriftelijke opgaven onder motko Ko tliuis bjj den Uitgever dezer Courant TE HUUR om DADELIJK te aanvaarden een GROOT Winkelhuis met Pakhuis Tan alle GEMAKKEN voorzien op een der beate Standen Te bevragen aan bet Bnrean dezer Courant Sociëteit 0 ¥Wl OËGËS Commissarissen der Sociëteit Ont Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 6de Abonneraents Tooneelvoorstelling op WOENSDAG den 21n MAART 1877 fle HOVIETEIT van af d es avondg ZES ULR zal GESLOTES zijn Namens Commissarissen Mr P SNEL President E JAGER Secretarie Gouda 2 0 Maart 1 877 Mevrouw UOSIJN op de Markt VRAAGT met primo Mei eene tevens GOED knnnende KOKEN Met primo MEI verlangt men te Lkiden in een stil gezin een bekwame en f tsoenlgke m voor MEID ALLEEN Loon 80 benevens 20 Waiobgeld Van goede getuigschriften vooraien adregseere men zich met fraluo Brieven of in persoon aan het Hulp Postkantoor te Haastrecht b Gouda Mevrou v IJLE VB LD Cbibethstraat VERLANGT met 1 MEI eene als MBID alleen Mei MEI a i wordt in een Uein gezin gevraagd EENE FATSOENLIJK if tusschen de 30 40 jaar goed kunnende kooken en zindelgk werken van goede getuigschriften voorzien Adres Turfmarkt 108 Er wordt in een klein gezin VERLANGD primo Mei eene f WEEM llli NAAlJEN en MAZEN strekken tot aanbeveling Adres met franco brieven onder letter H S aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boekhandel te Gouda HARTING Frères Gouda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins SpéciaUté d Agraudissements et de Portraits emaiUés van PAASCH ABTIKELEN vindt men bg W N BAAIJMAAKERS Banketbakker Haven B N 17 fl50totf2001ooiiI DJpuslbodK voor Londen Wof it gevraagd voor April of Mei in eene I Hollaiiusche familie bij Londen eene DIENSTBODE niet beneden de 25 jaar oud F G goed kunnende werken en genegen een burgi rpot te kooken 150 loon voOT het eerste jaar m 25 jaarlijks opslag tot 200 toe na rerblgf van j een jaar vrije overtocht Adres franco onder letter ü Orange House College Park Lewit faaven bg Ijonden aïej S J Hogendoorn v d Akke beveelt zich beleefdelgk aan t t het maken van Japonnen Mantels en verder wat tot het MODEVAK behoort Westhaven B No 148 ï Mejufvrouw van db WEG STOLWUKEESLÜIS J VRAAGT TEGEN MEI a A EBit UMilUEISII niet bene den de 15 jaar De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg zich alhier HEEFT GEVESTIGD ala ÏÜINIEE EN BLOEM waartoe hij zich tot de waarneming beleeiUelilraanbeveelt G C VAK LEEUWEJÏA Kamemelksloot 4e Kade Ji 22T Gotmi 20 Maart 1877 voorhanden voor alle Geloofsbelijdenissen in VERSCHILLENDE BANDEN b o j J P C Maas Jr Depöthonder van het Nederl Bijbe nootso M GoHda Maart 1877 Door bjjzondej e omatané hed B wordt te KOOP AANGEBODEN BEN op een der beste Standen alhier Zeer schikt tot VVoning eS Wiukelzaak Franco brieveriionder letters P R bg den Boekhandelaar B 1 A VEB2L1 L te Gouda J Het Avegens zyne g e nezende en voedende eigenschappöö meer dan gunstig bekende Malz Mout Elxtract fiEZONDHEIIlSBIER nit de Brouwerg van JOH HOFF Koninklgk Hofleverancier te Beeuw is alleftnlgk in onderstaande Depots teht en vertek rerkrggbaar Priizen 1 fltseh 4S eeint 6 fieaschen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden a 5 cents here kend en tegen dienprgs steeds terugge veo JOH HOFP scbe Centraaldépót Amsterdam v Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraatt f 2S 0 Te Qouda bg J O va VBEUMINGEN