Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1877

Vrijdag 2a Maait N 196i 1877 Tailleur Turfmarkt heeft ontvangen de nieuwste Fransche en Engelsche STOFFEN en beveelt zich aan tot het leveren van diverse ELEEBMTÜEEEN GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Adveilenüelilad voor Uoöda en Onislreken all SALON ALEPPO WILSON ALIZARIN COPIEERen ROODE INKT alsmede beste ZWARTE INKT in fleschjes van 6 en 10 ei verkrijgbaar in den Kantoor Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg EIND ËXAIIIEIM BDBGERATONDSGHOOL De Commissie belast met het a emen van liet EINDEXAMEN AAN DE BÜBGERAVONDSCHOÜL brengt ter kennis van het Publiek dat genoemd Examen zal worden afgenomen op MAANDAG den 26 MAAKT en Tolgende dagen s avonds te 7 nren in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht Hun die aan dit Examen wenschen deel te nemen woidt verzocht daiurran vóór den 23n Maart schrifleiyk kennis te geven aan den Directeur der school Namens de Examen Commissie Dn H USSEL DB SCHEPPER vooazirrEK Mode Artikelen ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van Négligémutsen Doopmutsei TuUes Blondes Oase Orepe Turquoise ZljdeFluweel PatentFluweel Gtaren Handsotaoen Olaoé id Damesen Einder Corsetten Bavetten b Hoedjes 3 Kapers S Jurken M Doeken Dunes en Kinder Kra en Dames Gtarnltaren I Boorden Manohetten Fronts Halfbemden Strikken Stiik Cols Franjes Knoopen Blovinan Linten Veeren Hoeden Garnituren Yeterband Hoeden VwlKinderhoeden Stroo id Msolitmatsen Alsmede vele Noureauté s voor bet aan t i Saison Zwarte Dames Veterband Hoeden van atj 016 Verlakte Kinderhoeden van af 0 60 Hoewel de prezen van alle Artikelen reeds zeer laag gesteld zgn genieten Modistenen weêrTerloopers IU BAT Tegen JICHT Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Bosman M DE VLETTER Luig Groenendaal MIHIB102EtP25CT tp Vasossiad Zn fV Bodegraven P Vbmloot taNpriBSiarap Boikoop J Goobkade ffarmtUn W O Evkvxbs SaurivoHde J Gaarkeuken MoiUfoori J A Jacobi Montfoori Vfai BinmcBBM kdaeaUT J LunAMP Si AoonAoom Wed Woi n tz jUuiiniAnscK Waarder BootHookn Wotrdm Gebr Ppurawo Op Toordeeligs voorirauden worden Déjpóts plMtft MBTTUg wm lietHoofd DépötbnH C J HAM UtatrecM Zegwaard L SKf Ovdkn VOOE HET LEVEREN VAN Dlii lli SL bij TROUWPARTIJEN ofjandere FEESTEN per Convert of per Schotel Beveelt zich bg voortduring beleefd aan W H RaaiJiBaahers Banketbakker en Kok Oostfaaven B 17 Belaogryk vour Lijders Aan zieken van welken aard ook kan met de volste overtniging de in Dr Airy S NatUUrgeneeswize behandelde en zeer beproefde geneeswijze zeer dringend worden aanbevolen De Nederduitsche nitgave van dit in het I uitsch in 68 oplagen verschenen werk van 496 bladzijden kost slechts 1 en kan door alle Boekhandelaren of door Biobter s Boekhandel te Nymegen wordt ontboden Op franco aanvrage verzendt genoemde Boekhandel gntu en franco een uittreksel van over 100 blz uit bovengenoemd werk ter beoordeeling DE GROOTE MAGAZIJNEN VERKOOPEN HET GOEDKOOPST UIT GEHEEL PARIJS 8 Rue ISontesauieu F A fi IJ S Rue des Bons Enfants 18 20 en 88 OFENINQ TAN HET ZOmSEISOEN stalen Catalogussen van tgeen voorhanden is en Geïllustreerde Catidogusaen word kosteloos gezonden Alle zendingen van goederen sgn franco aan huis rrg van inkomende rechten van af 25 £ r en hooger terihg longzieetem verkoudheid hoest TEER m GÜYOT Geconcentreerde Likeur nu SiPSÏÏLEI TAN GDTOT EENE GEBRUIKSAANWUKING IS BIJ IEDERE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GuYOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handtoekening GUYOT IN SRIE KLEUREK op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bi J C Zeldeorijk droogist en In de meeste Apotheken te bekomen 4 De vergelijkende analyn heelt bewezen dat de umukMis vao da eohta T p cbillen door hunne ziraenstelling en de hoeveelheid teer die zij bevatten De beer Guyot kan llecfaU de bereiding waarborgen der vaa lijne budteekeDing voanieM producten Gouda Dmlc na A Brinkman KENNI8GBVING BURGEMEESTER en WEl HOUDERS dfr gemeente Gouda brengen ter kenni iü alle PateBifliftige ingezetenen wier namen voorkomen op de uppleloire register voor het dieuatj iar l 76 77 dnt de PATENTBLAÜEN in gereedheid en de Staelarie deiwr Gemeente vertro gbaar 7ijn wanneer zy iich daartoe pereoonlyk aaunitlden v in den 26n Maart 1877 tot en met deii 7n April iliiaraanvolgende des vootmiddags van 10 tot dis namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zolIenHe ovencukomstig Z M besluit van 17 October 1820 de biuneu dien XM door de belanghebbenden niet afgeh lalde PATZNÏEN door den Deiywaarder dir Directe belantiiyjcn aan hunne hnizeu tegen bit iliiig van lUn eente worden uitgereikt terwgl de nalati en rerrallen in eene boete van mjflim gulden bijaldien zu aangevraagd wordende hun PATENT of een e van hetzelve niet kunnen vertoonen Gouda den 20n Maart 1877 De SeciotMM De B rgemeester Dbooow v rFo town van Bïboisj Uzindoosn JBUITENLAiro Buiteniaudscii Overzicht Het veelbesproken tuk ten vervolge op de protooolleu der Konrtadtinopolilaanwhe oouferentie is nog niet geterkend Men onderhandelt nog over eenige door Ruslaud aan Engeland voorgestelde redactit wijzigliigen Alle berichten doen evenwel verwachten dat de mogendheden tot eene overeenstemming zullcu komen il Tempt die op een goeden voet staat met het Runiwfae gezantschap te Parijs deelt hel volgende mede voor welks juistheid het blad inslaat Het protocol bevindt zich in den vorm waartoe het door de opmerkingen van Engeland is teruggebracht thmi iD handen Jer belanghebbende diplomaten Het brengt den aard der door de oontereatie opgenoemde hei vormingen m herinnering en handhaaft de noodzakelijkheid daarvan het maakt volstrekt geen meldihg van een termijii aan de Porte toe te staan of op tef leggen voor het ten uitvoer brengen dier hervormingen l e ttiogendheden löudeu alleen zgn overeengetonipA om van nu aan diploraatieken druk zonder eeuige bedreiging van welken aard ook nit te oefenen op de besluiten der Porte Het protocol zal geteekend worden door de s raogendheden die op de oouferentie waren vertegenwoordigd met uitzondering van d Porte aan wie het tuk alleen beteekend orden zal maar men rekent er op dat Turkqe de gematigdheid van dit doeument zal erkennen en lettend op de eenparigheid der mogendheden niet aarzelen zal daaraan zün toeslemming te geven In het protocol is geen spraak van een tijdsbepaling binnen welke dè ontw penhig plaat vinden moet Dit punt moet door een ifzonderlyke overeenkomst tusschi n de kabinetten der zes mogendheden geregeld worden evenzeer als de tyd wSar binnen de mogendheden beraadslAgen moeten ovrt de wijze van uitvoeruig der hlOTormin n Indien de niet door de Porte zijn tot stand gebracht De Tmpt voegt hieraan toe dat Bnsland aanspraak heeft op de dankbaarheid van ilhriijfa eb v4d Prankriflt in ÏM bijzonder voor de l Ungrii e w zlgingeil die het in de oorspronkelpc v iitellpn Van I natieff gebncht heeft Sit Turksehe Patltjm nt is Maandag door den Suttab geopend met een troonrede die werd voor lèUa door Z Mt aeorètariè tegenwoordig waren btjl alve de Minister en de af jevaardigdeii de vreemde Ükgelastigden met uitzondering van deu Dultschen eh den Russisohen die echter vertegenwoordigd Waren door de tolken van het gezantschap In dé trodnride wordt een historisch ov ertfcht gegeven van de eerste hervormingen eji die welki later tengevolge van den KriiBootlog mislukten Verplicht éen aènzionlijke legermacht te onderhouden tengevolge waarvan de ohatkiit erd nitgepttt werd deHeJeerinl dóór den opstand in Her7 egowina geiloodzaakt een ernstigen maatregel te iitmen en de rente der schuld te verminderen De Sultan stelde eerst het land in staat van verdediging en kondigde danrn een reeks van hervormingen af stelde een parlement in waardoor aan alle onderdanen vrijheid en rechtvaardigheid wordt verzekerd Verder worden in de troonrede de wetten opgeiwen d die aan het oudenoek van het Parlement zullen worden onderworpen en wordt gezegd dat er m iatregelcn zijn genomen ora aan de scholdeisoher van Turkije in overleg met hun vertegenwoordigers degelijke waarborgen aan te bieden voor de naleving van de vroeger aangegane verbintenissen zonder dat daardoor aan de dringende behoeften van de schatkist wordt tekort gegaan Er zal een school orden opgericht ter opleiding van geschikte burgi rlijke ainbleuoreii Ten opzichte vau Mooteuegro wordt de hoop geuit dat de oi derhaadelingen met een goiistigen uitslag zullen worden bekroond Indien de conferentie tot geen resultaat heeft geleld luidt het blijft de R geering bereid aan de wenschen der Mogeudhedtn te voldoen voor zoover deze zijn overeen te brengen met de bestaande traktaten en de eischeu van den werkeljjken toestand Ten slotte wordt in de Troonrede op gematigdheid aangedrongen en de wensch geuit dat de banden die de gtoote Enropeesche volkenfamilie verbinden nauwer tullen worden to baald De Fransche Kamers zullen Zaterdag a s vncantie nemen voor den tijd van vijf weken niet omdat zij zoo druk gewerkt hebben maar omdat omstreeks 250 afgevaardigden leden zijn van Algcmeejie Raden welke corporaties den eersten Maandag na Paschen moeten bijeenkomen Den In Mei oodeD dah eindelijk de debatten over e begrootlng minen beginnen Door den heer de Chesnelong werd Zaterdag aan den minister van binnenlamlsche zaken rekenschap gevraagd omtrent de onbepaalde en ongemotiveerde schorsing van den maire en den adjunctraaire van Orthez Uit de ophelderingen van den minister die merkwaardig zijn om de onpartijdigheid en den eerbied voor den godsdienst van verschillende richting blijkt dat de schorsing een gevolg was van de willekeurige handeling van den niaire om een kruis met Christusbeeld te doen plaatsen op de gemeentebegraafplaal waartegen de protestanten die daar sterk vertegenwoordigd zijn zich hadden verzet en in weerwil V in hel verbod niet alleen van den prefect maar zelfs ia d ii bisschop van Bayonne die de gcestelgkheid van Oiibcz had gelast de wetten te eerbiedigen Daar geen moliu werd voorgesteld had het incident geen gevolgen De kamer van afgevaardigden nam intusschen het wetsontwerp aan tot afschaffing van de zeepbelasting en zette verder de disousaien voort over dat tot aankoop van spoorwegen voor rekening van den staat lu de kamer heeft de minister Waddingtou Maandag bi de spöorweg beraadilaging in een uitvoerige rede zich vettwnigd mei het t gen ontwerp van AUain Tnrgé dat op zijn verzoek tevens vereonden werd naar de commissie De zitting werd daarop verdaagd Pascal Duprat bracht rapport uit over het voorstel tot vervolging van de deelhebbers aan den staatsgreep van i December de conclusie luidde het voorstel niet in overweging te nemen Hat Engelsche Parlement gaat Vrijdag ter Paaschvacantia iteen tot lï April Heden wordt de tachtigste verjaardag van den Dnittohen Keizer loo pleebtig magelijfe gevierd d reoepfie begonnen reed om tien um In de Dai ohen Bgksdag werd Maandag een langdurige n bpgewekte dieflnssie gevoerd over den zetel het rijfcsgereohtshofi van den kant van vertegenwootdigertr der versohillemio Regeeringen werden leoht zakelijke argnmenten aangevoerd Ibdmk maakte vooral de redevoering van den Pmiaischen Minister van Justitie vooi Berlijn hij toonde aan dat het rijksgereohtshqf alleen zijn zetel kan hebben in de hoofdstad des Ryks en t met de onafhankelpheid der leden van dat hof wel treurig zou zijn gesteld wanneer die in de verwijdering uit Berlyn moest worden gezocht Merkwaardig was dat en de Saksische en de Pruisische gevolinaehtigde verklaarden dat iü het laidshoogg reohtéhof móesten behouden indien de beslissing anders uitviel dan ZIJ wenscliten Het warmst werd Berlijn verdedigd door den afgevaardigde Gneist die aan het slot van zijn uitvoerige rede er op aandrong dat de zaak niet zou word n opgevat nU een kwestie tnssohen den Rijkskanselier en een bepaalde Hegeering Het resultaat der beraadslaging was dat het voorstd om het wetsontwerp te verzenden naar de commissie wsii verworpen en het ontwerp tot de tweede lezing toegelaten Opnieuw zijn twee Hongaarsohe ministers de heeren Tiza en Szell naar Weenen vertrokken oiB met hnn Oostenrijksche coUegas over het Juugleiih te onderhandelen waarvoor de grondslagen door de kabinetten van beide partijen zijn vastgesteld Het Oosteiinjksche ministerie heeft reeds een eerste wetsontwerp betreffende de quae tie by den rijksraad ingediend nl ter benoeming van eene parlementaire commissie om met een gelijke commissie uit de Hongaarsche vertegenwoordiging te onderhandelen De Amerikaansohe president heeft een deputatie van democraten en republikeinen uit de zuidelijke Staten ten gehoore ontvangen Hij heeft aan de leden dier depntatie medegedeeld dat het Kabinet zich onverwijld zal bezig honden met bet ondqnsoeken van den toestand in Zoid Carolina en Louisiana Intusschen zal het statu qno worden gehandhaafd mnnenlandT GOUDA Ï8 Maart 1877 Naar men verneemt heeft de Raad van State hef nieuwe ontwerpkiestabel berustende op het stelsel van enkele kiesdistricten aan de Regeering teri gezonden doch heeft deze besloten het ontwerp niet naar de Tweede Kamer te zenden Dinsdagavond had eene vergadering plaats va de afdediiig Omia en OmttrekeH van het Ned£r landsch Protestantenbond Daarin trad als spreker op de heer P Domela Nieuwenhuis pred te s Gravenhage die een voordracht hield over Goititeiut en GodttoortUUing Deze rcile boeiend van vorm en degelp van inhoud viel ongetwijfeld zeer in den smaak van de toehoorders en allen waren t zeker een met t woord ïan den voorzitter die hem dank zeide voor hetgeleverde Door de politie alhier is aangebonden i M di i bij den Heer Overeijnder in de Peperstraat een lak met ï s l lo stijfaal had ontvreemd Volgens het verslag van de Noord en Zuidhallandsche reddingroaata kiappij over 1876 zf n in lS7ft 88 personen gered die in levensgevaar verkeerden zoodat het totaal geredden sedert de oprichting derf maatschappij 2367 bedraagt In den losp van hel jaar werd een nieuw station in gebruik gwteld te IJmuiden aan de N Z van het kanaal In de vergadenug van den gemeenteraad te Nijmegen op morgen zal een voonttl gedaan wani i tut het verzetten der kermis ea een ander om de kermis dit jaar voor bet laatst t doen honden De heer P J Andriessen de vtoohlbai sohrijvtr ea vertaler van zoovele kinderwerkjes te eeigtatenn te Aouterdam overW n Andrieasenwerd aplt JJeeeiabei UI 6 teYs r venhag g fa r q tu a van 184 tot 1878 te AmstetdaiftiliwfelQndefWüaer jln d laaiate jaren ya rtin JeM wi j ye h i zi h fcij jgek efc B lettierkwidigeB arbeid i iJad Staten Oeneraal Bewtb IJaiieb Zitting van 21 Maart 1877 In deze zitting is thans ook het 9 of laatste ontwerp der reohteflyke wetten ingekomen Dientengevolge is besloten deze in de afde lingen e ndqizoeken Ingekomen zyn verschillende adressen kpadende bedenkingen tegen bedoelde pniWerpen Staten Genoraat Tweide Kajom Zittingen van 20 en 1 Maart in de yttin Van Dinsdag is behandeld het negen