Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1877

de of laatste ontwerp der rechterlijke wekten houdende 0Ter aug9bcpaliiigeu o ntrent het personeel der ontbonden arrondissements rechtbankeueu kantongerechten eu verder personeel Dit ontwerp is aangenomen met S9 tegen 26 steuimeii De procureurs b j de ontbonden rechtbanken worden geacht te u aangesteld bij de rechtbank of de rechtbanken waartoe het gebied behoort van de ontbonden rechtbank bg welke zg hunne bediening uitoefenden Gclgke bepaling is vastgesteld voor de deorwaarders bg de ontbonden rechtbanken en kantongerechten Se notarissen aangesteld vóór het in werking treden deter wet zgu onverminderd hunne bevoegdheid in den gehreleu omtrek van het nieuwe arrondissement tevens bevoegd hunne bediening uit te oefeuFii in den geheelen omtrek van het vourumlig arrondisaement waarin huune standplaats gevestigd is Is de iittitt £ van gisteren zgn aangenomen verschillende wets ontwerpen tot ruiling of verkoop van grond en voorts dat tot vervanging van de koperen door brouien pasmunt dat houdende nadere bepalingen omtrent het Indisch muntwezen eu dat tot wijxiging der spoorwegbegrooting Onze vrees is bewaarheid Toen voor eeiiige dusceii ten derden male Sardou s FrieKJen van Om weri ge iunaticecrd als te zullen warden opgevoerd door t Rotterdamsche tooneelgezelsohap van de hecreu Le Gras v iu Zuyien en Haspels vonden we dit een stoute tarting van het noodlot en wij bichtten de eeu of andere verhindering Hetia aldus geschie I De goden willen uu eenmaal nietdat Frienden van Om in G oud ten tooneele komten wg behooren te bukken voor dien wil Helaas wel hebbeu zg ons gestraft voor de brutaliteit waarmede men eigen zin wilde doordrgveu zg hebben ons Sardou s geestig stuk onthouden en ons iu de handgestopt een prul uDertig jam of het leven van een Dobbelaar was het kunstwerk getiteld dat de bh Le Gras van Zuyhsn n Haspels gekozen hadden om de abouneroenta voor tellingen te sluiten en dat ona op onze reis door bet omerseizoen tot herinnering moest dienen aan t kunstgenot dezen winter gesmaakt Wilt gg den inhoud keuoen In een paar regels is n die mede te deelen Het stuk vertoont ons een jongmensch aan t spel rer Uafd iteeds vergezeld van een slecht vriend die hem voortdurend van bet goede pad afhoudt Dit jonge menscb huwt in het eerste tafereel wordt vervloekt iu het tweede bedriegt zgn vrouw in t derde doet een moord in t vierde is verarmd en veignjsd iu t vijfde en geniet de resultaten van een nieuwe en wordt medeplichtig aan een derde moord in t zesde Natnur jk is bü men lette op den titel gedurende alle zen tafereeleo aan t spel verslaafd hg ziet geen goud of hg wensoht t te vertiendubbelcn Het behoeft geen betoog dat zich om de boofdgeschiedenis nog eenige ndere gcschiedenisaen groepeereu als van de nachtelijke inklimming van den zoon die met het gewoon tooneel millioen in zijn portefeuille t huis komt eu enz Wjj gebruikten hierboven bet woord vertooneu met opzet deden wq dit want bet opgevoerde was nieti dan een reeks van vertoouingen aaneenge ehakeld niet door een intrigue maar alleen in verband met elkander staande doordat dezelfde personen in de reeks voorkwamen en welke personen ter loops gelegd niets bebagelgks over zich kadden Het itnk telt drie afdeelingen die ons doen sien een bardnekkigen speler een valsohen vriend een ongelukkige vrouw en een dwazen oom die blgven wat e zgn en ons slechts verbazen door de kluchtige en tegelgk vermoeiende wgze waarop zg het haele ttnk door dreigen schreeuwen zuchten de vuiat ballen en bgna nooit een geregeld geaprek voeren Yan karakterontwikkeling geen sprake van een boeiende geestige dialoog geen scbgu van kernachtig geadiettte tooneeltjes geen schaduw van gezonde men io de verste verte niets te bespenren Kortom alle eiaahen die men aan een goed tooneelstuk gewoon is te stellen waren verre te zoeken en in de fbat daarvan weid ons geschonken sen collectie adielmatnkken een massa klanken zonder beteekenis en wagsnvol galmen en uitroepen benevens een onopkoadd k keni n eer geloop van ben die de kooM iM r iin U B nrrvldta mo dit het ons giMB pA voor d oogaa wait en indien onze fMt ocf aiét k l ledwóBfn te bUraa wuen wq i K liM l t ep t Ustite MiiiBbUk oe getuigen g wa va i w loo akdiga t Het apel erenaardde bet Stuk Slsehts in enkele tooneeltjes herkende men de kunstenaars van het Botterdamscbï gezelschap Mevr de Trie had in bet 6e en 6e tafreel goede oogenblikken en io het algemeen deed men niet de minste moeite om van de onhebbelgke tooneeltjes nog te maken wat er vso te maken was Venicheidene personen waarondfr de hoofdp rvion de heer Van Zuglen met na nB moet enneld worden keudea hunne rollen zeer slecht vou bmtcn de hulp van den souffleur was voortdurend hoog noodig en bet geheel leverde het treurige bewijs hoe slecht ook bekwame acteurs kunnen spelen als zij hun aandacht er niet aan wgdeu De jongejufvrouw Henr Boedels alleen deed wat zij kou en gaarne hadden wg gisteren eeu miniatuurbouquetje in onzen zak gehad om haar dat te vereeren Het doet ons oprecht leed dat wg over deze laatste voorstelling een zoo ongunstig oordeel moeten vellen maar woarlgk t was te erg Nobleue oblige I roepen wg toe aan de Directeuren van de Nieuwe Rott Schouwburg vereeuigiug Gij Mgiie Heeren die aanspraak maakt en terecht op den titel van kunstenaars aarzelt niet om te doen opvoeren een stuk dat den goeden smaak zoo in t aangezicht slaat gg weigert niet up te treden iu eeu verzameling tooueelen die uit geen enkel oogpunt den toets der critiek kunnen doorstaan Hoe I Gij die a eeu reputatie veioverde zoodat men iii geheel ons land u kent als mannen van talent u wiiiiriieert als tooueelspelers die de viuiu der kunst omhoog houden u begroet als voorstanders van eeu goed nationaal tooneel tot wier bloei gg reeds zoo krachtig medewerkte gg doet hier opvoeren een stuk dat unmogeIgk kan voldoen aan uw eigen goed gevormden smaak dat in uw eigeu oogen niets kan beteeke n Hoe Gij die een zoo juist oordeel op tooiieelgeoied bezit die door de vertolking van zoo menig juweeltje toonde te begrijpen wat men op het tooueel mag verlangen die ervaring kunstzin en kennis tot uw dienst hebt om u te raden eu te leiden bij de keuze der stukken vestigde uw keus op een wanproduct als gisteren werd opgevoerd t is ons oubegrgpelijk Was dat t edelste van uw répertoire Was dat t schoonste van uw collectie Wij weten beter eu al mocht het zijn dat de onmogelgkheid om op te treden van deu heer D Haspels u in uwe keuze beperkte dan nog ware er wel iets anders te vinden geweest en zoo niet dan had de voorstelling moeten worden uitgesteld want mannen van uwe reputatie zgu vóór aUea verplicht om waar zg ook optreden iets te leveren dat met die reputatie niet ten eenenmale strgdt Wg kunnen niet eindigen zander opnietiw ons compliment te maken aan t Goudsche publiek dat iudrrdaad voldoende toonde stuk nog spel mooi te vinden Zelfs na t laatste bedrgf toen het scherm viel werd er geen poging gedaan om de apelers terug te roepen wat anders vooral met t oog op het feit dat t een afsoheidsvoorstelling was al heel licht t geval zon ziju geweest Alleen aaéén tafereel wij gelooven t vierde waarin de grootste nonsens werd te berde gebracht en dat eindigde met de groote tour ie force dat de heer van Zuglen Mevr de Vries in zijne armen nam eu van t tooneel afdroeg werd als belooning voor dat blijk van spierkracht die heer teruggeroepen Verder niet en daarvoor brengen wg hulde aan den goeden sriaak van het Goudsche publieic Het verslag over de Arasterdamsche Ambachtsscbool in de eergisteren gehoude vergadering uitgebracht getuigde van voorspoed en vooruitgang Het getal leerlingen is thans 137 en men verwacht dat dit getal dit jaar tot 200 zal stijgen De nieuwe lokalen waarmede de school vergroot wordt zullen in Juli e k gereed zgn De kosten dier vergrooting warden bestreden uit eene reutelooze leening van ƒ 26 000 iu aandeelen van f 250 die zonder inspanning weid geplaatst Sedert het openen der school iu 1861 werd zg door 932 leerlingen bezocht Het onderwijzend personeel verdient den boogsten lof evenals de hooggewaarde directeur de beer Jb Olie De bekende P P H A Th ieraan die herhaaldelijk ter zake van oplichting is veroordeeld was juist weder uit de gevangenis ontslagen toen hg zich andermaal aau hetzelfde misbruik sobuldig maakte Ditmaal gaf hg zich bij het maken van verteringen en bet koopen van voorwerpen niet alleen uit voor dezen of genen aanzienlgken persoon maar hij teekende valschelgk een acceptatie met den naam van jhr mr Berg van Dussen Het gerechtshof te Amsterdam veroordeelde hem gisteren overeenkomstig den eisch van het Openbaar ministerie ter zake van valachheid en van eenige oplichtingen tot een correetioneele gevangeniastraf van vier juren tot betaling van 2 geldiwetea ied r groot ƒ 50 n vso dito ieder groot ƒ 26 Het vereenigde dok niet met de eonelusie vau den verdediger mr FO lenaar om een geneeskundig onderzoek te doen inBtellen omtrent s mans zielstoestand in verband met de vraag of hg zou lijden aan een soort van groot beidsmanie Het was Maandag honderd jaar geleden dat een Nederlander weid geboren die wegens onverdeelde toewgding aan en diepgevoelde liefde voor bet Vaderland een eerste plaats bekleedt onder de edeUte zonen van Nederland Dat zgu onvermoeide werkkracht zgn groote talenten die bg voor zgn vader land geheel en al ten dienste stelde aanspraaL maken op een dankbare hulde van het nageslacht wasgoed door eenige heeren begrepen die naar aanleiding van den honderdsten gedenkdag van Anton Beiuhard Falck s geboorte gemeend hebhen de gedachtenis van den uitstekenden staatsman te moeten verlevendigen of bestendigen Hiertoe hadden zg een feest georganiseerd iu den vorm van een concert waarbij de hoogleeraar dr Theod Jorissen als teestredenaar optrad De feestviering werd geopend met e0i feeatouverture van den concert directeur den heer O A Heinze gevolgd door een gemengd koor muziek van Mendelssobn Hierna kwam de feestredenaar aan het woord In een uitvoerige rede deed hij op heldere en duidelijke wijze uitkomen wie Palck was geweest als jongeling en inan en wat bij iu tijden toeu het land in nbod verkeerde voor het vaderland had gedaan De Natie zeideapr zal nimmermeer 1813 zonder den naam van Fslck noemen Zgn groote verdiensten in de dagen van revolutie en contra revolutie werden hierbg met heldere kleuren in herinnering gebracht eu aangetoond welk werkzaam aandeel hg heeft gehad in de uitbreiding van grondgebied door de vereeniging van België met Nederland zgn lievelings denkbeeliT Als Minister van Onderwgs en Nationale Ngverheid werden zgn groote verdiensten door bet stichten van drie hoogescholeo athaenaeu en aeminaria in België door den spreker hoog geroemd en dat zijn tqdgenooten hem hierom hoogachtten en prezen bewees spr door een citaat vau een groot Belgiscii staatsman die gezegd heeft Was er éiSn hand bekuaaiu de deeleu die uauwclgks vereeiiigd reeds dreigden vaneen le gaan bgeen te houden dan was het die Faick De profetie bg de scheiding in 1830 door Falek gedunu dat Noord eu Zuid Nederland eenmaal weder vereeuigd zouden worden is niet vervuld eu de vervulling is niet te verwachten maar dat mag geeu schaduw werpen op den man die zulk een ideaal koesterde niet uit eigenbelang maar alleen uit liefde voor zgn vaderland Het eerste deel van des sprekers rede wss hiermede geëindigd Alsnu volgde een duo voor twee sopranen met koor en daarna een koraal uit het i Labgesang Belde stukken vau Mendelssohn werden verdieustelijk uitgevoerd Na d6 pauze werd door het orchest een ooncirtstuk vau R Hol voorgedragen en duama een trio uit het 145n Psalm voor Bopr ian tenor en bas van Verhulst waarop de feestredenaar iu het tweede deal zijoer rede een uitvoerige karakterschets aan Pulck gaf Falk s geheele persoonlijkheid was beminnelijk Hjj was Verdraagzaam in den godsdienst Hg was een man des vredes Hg was het toonbeeld van innerlgke beschaving hg was een vsor man Tusschen zgn verstand en zgu wil hceraehte geen strgd maar de volkomale harmonie Hij was natuurlgk en hoe meer hij dit was dea te dieper indruk maakte hg Zijn 60jurig leven door beeft bg genoten Zgn leven was leeren zgn leeren was spelen Hg waa eenvoudig Toen Willem I hem bg zgn hnwelgk in den sdelatand tot baron wilde verheffen bedankte hg voor die eer iu de volgende bewoordingen Sire er zgn reeds drie baronnen iu den raad betzg mg vergund dit heilige getal niet te verbreken Kennis zonder morele beginselen was hem onbegrgpelgk Dat bij een trouw en hartelgk vriend woa zoo als maar weinigen zgn getuigen de brieven aau en van Jacob van Lennep Jeronimo de Vries en anderen Zgn groote werkzaamheid bleef hem tot aan zgn dood toe bg en blgmoedig en kalm zag hg het soheidingsuur te gemoet Zulke mannen blgven in herinnering aldus besloot spr zoolang de natie zal bestaan Nadat nu nog twee liederen Ou Vaitrlami van Hol en LentAiei van Heinze door mejufvrouw van V W op verdieuatelgke wgze waren voorgedragen dankte de beer mr J A Levy namens de commiaaie die deze feestviering georganiaeeld had den feestredenaar voor zgn bezielende rede eu allen die tot het welslagen van den feestavond badden medegewerkt Het Hiüleligab koar van Handel was het slatlied Onder den titel Slechte tgdrn leest men in de Folittriend weekblad van Roermond bet volgende Naar aanleiding van een dezer dagen in de Soln Zeil geplaatst artikel over slechte t deu en de daarin opgenomen vermaning om te iparen en de tering naar de nering te zetten wordt thans in genoemd blad door een eerzaam huisvader de vraa behandeld waar men met sparen beginnen moet Ala galante heeren der schepping zegt hg moeten wg voor dezen keer aan de dames den voorrang laten en dat met veel meer recht dan in veel andere gevallen Ik weet wel zegt hg dat men even goed het vat der Danaïden zou knnnen vullen als de spilzieke mode overwinneni dat men zijne vingers in een wespennest steekt als men dit nimmer vsnadigden monater te heftig aan t t niettemin wordt de strijd thans lichter gemaakt r den algemeenen nood en den achteruitgang van feler inkomsten Hoe menige familie heeft eeu goed inkomen zij leeft niet op te grooteu voet houdt een eenvoudige tafel veroorlooft zich geene buitensporigkedeu eu toch zit de pater familial aan het eind van Iken jaarkring met de handen in het haar want het deieit komt even zeker als de nieuwjaarsmorgen Maar waar is bier de baas van de hazepeper £ ukel en alleen io de omstandigheid dat de toiletten van vrouw en doohters ongeveer het drie of viervoudige gekost hebben vso hetgeen zg in verhouding tot de middelen van het gezin kasten mogen Ëo is het te verwondereu Men vergelgke de prgzen der damesklejren van thans met die van voor acht of tien jaren n men zal zien dat zg drie tot viermaal duurder zgn Zgn zg daarom fraaier smaakvoller De crinoline was ook iets afzichtelijke maar daarom zal niemand beweren dat de tegenwoordige mode die aan de dames het fatsoen van een slecht gestopte worst geeft ook maar een jota smaakvoller ia Zg kost alteen meer Vroeger kon een spaarzame hniamoeder uit kleeren die uit de mode waren nog zeer goed wat nieuwe raakeu voor het jongere volkje maar nu lieve hemel zulk een ding dat men een klee l noemt is zoodanig geknipt gelapt met kuoopcn en knoapsgalen bezaaid eu ontsierd dat het als de mode nog wat dwazere uitvindt voor niets meer deugt dau voor de voddeumand Ka toch heeft het ding wellicht dubbel zooveel gekost als een volledig heertupak van goede stof Als er van sparen zal inkomeo moet hier eeu begin gemaakt worden Geeu verandering io de leef gze zal zoo afdoende werken ten naiaieo van de mode ula de terugkeer tot eenvoudige verstandige kleeding Want afgezien hiervan dat de bovenmatige weelde in kleeding de hoogere klasse zeifa plundert verleidt zij ook den middenstand en de lagere klasse door zijn ongelukkig voorbeeld tot een voor deze althana eer verderfelgke gewoonte £ en ooggetuige een Rua deelt het volgende mede Bg bet aerviadi Ibar leger was het gebrek aan officieren loe groot dat die van den generaleo staf gedurig in het v ur dienst moesten doen eu generaal Nowoaselon dikwgis geheel alleen bleef In een der beetste gevechten was dit weder het geval en zoo had de generaal niemand anders bü zich overgehouden dan een zoater van barmhartigbeid Fri Sadowskaja die gewonden hieip verplegen In een bealissend oogenblik kwam het er op aan een bevel te zenden op een punt dat door de Turken beschoten werd De generaal had geen adjudant tot zgu beschikking Moedtg nam de zusier van barmhartigheid de taak op zich steeg te paard reed in vliegenden galop door een dichten kogeltegen naar het bedreigde punt n keerde gelukkig behouden tot den generaal terug met de tgdiug dat het bevel overgebracht en reeds uitgevoerd werd De zaster van barmhartigbeid heeft de medaille voor uitstekende krggadaden ontvangen Ten gevolge van herhaalde klaehten over iiet gemis van daaetinriebtingen op de spoortreiuen heeft de dnitsche regeering de spoorwegtlireotiiin uilgenoodigd binnen zes weken baar opgave te doen bij welke treinen dusdanige inrichtingen aanwezig en boe zg aangebracht zqn Tevens is verzocht opgave te doen op welke meeat doelmatige wijze zulke inriohlingeo zouden zgn aan te brengen voornamelgk op door verren afstand djarioopende snel en expres treinen loomede vau de kosten vermoedelgk daarvoor gevorderd Niet alleen tot de staatabaoen maar ook tot die van bgzondere maataohapLgen is de aanvrage betrekkelgk Zeker il bet eene Dehoefte die dringend voorziening ciiekt De pUataelgke achoohiommiasie te Rotterdam beeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend naar auleiding van het ontwerp van wet op bet lager onderwijs in bet bijeonder wat de bepalingen betreft omtrent de achoolcommiasién Die idioaleommiasiên worden naar baar oordeel terecht gehandhaafd en zeer zon zg het betreuren zoo de Tweede Kamer meende tot kaar opheffing te moeten medewerked Wel moge bet oorspronkelijk doel wasnnede de oommissiën onder een vroegere vretgeving verdsn in bet leven geroepeo tegtowooidig 1 de al emeene bekngatelling in het onderwga van sgo gewicht hebben verloren nog altgd hebben zg reden van bestaan Juist om haar bekendheid met den pla t e ken toesUnd kan de aehooloommiaiie het toezicht op ket onderwijs brengen tot een volkomenheid die aUdere onmogelgk zon zijn te bereiken Om dezelfde reden kunnen baar adviezen gegeven bniten te sterken invloed van andere bij voorbeeld finantieele overwegingen van uitnemend nut zgn voor een degelgke regeling van bet onderwas door de gemeentehwtnien Maar zal zg met vrucht optreden waar bet paa tteft ook tegenover het gemeentebestuur dan moet lOk aan baar wenschen en wenken een meer dan Wrbggaande aandacht verzekerd zgn Ket haar adviezen en vertoogen gevraagd en vooral ook ongevraagd zal rekening gehouden moeten wor den De zittingen der schoolcommissie behooren dus openbaar te ziju behoudens het recht om waar ditdoor haar noodig wordt geoordeeld in besloten vergadering over te gaan Volgena de Scientific America heeft profeesor Wm Robinson te Boston reeds verleden jaar op den Boa touLowell en Nashua apoorweg de rails io ongeveer 8 K M Ungë van elkaar geïsoleerde gedeelten gebruikt tot het geven van sigualen Hij bracht daartoe bet eene paar uiteinden der rails in verbinding met de pooldnülen van een enkel Callaud sch element bet andere paar Werd echter daarmede verbanden door middel van een draad waar een signaal tusschen gevoegd was In normalen staat gaf dit signaal aan lijn vrij Bewoog zich echter eeu wagen over een sugpunt van lijnen zoo bracht elke as daarvan een korte afsluiting tusschen 3 spoorstaaf verbindingen teweeg en bet signaal gaf gevaar aau Hetzelfde geschiedde wanneer er interruptie pLuits vond Van afstroomen der eleetrieiteit io den grond onder de raila achijnt nieta bemerkt te zgn terwijl ook de weeragesteldheid geen stoornis teweeg bracht Het eene CalUud sche element deed 158 dagen dienst De werkzaamheden voor de ioteroationale tuinbonwtentoonstelling op het Frrderiksplein te Amsterdam zijn in vollen gang Iu het midden staat reeds de geraamte van het groote urre die tot eersten prijs zal strekken in de loterg die san de tentooustelling is verbonden De twee bruggen die het l ruderiksplcin met de oost en westzijde de twee bijz ilen van het Paleis voor Volksvlgt zullen verbindeu zgn nagenoeg gereed Trams omnibussen en voetgangers vinden hun weg onder de bruggen de bezoekers van de tentoonstelling die door den boofdiugaug van het plein vóór de Ütreehtschestraat binnenkomen zullen over de bruggen gaan om in het Paleis te geraken Behalve de buitendeureu der bgzalen zullen ook twee der gzeren muurvakken wordeo weggenomen zoodat het verkeer gemakkelgk zal kunnen geschieden vooral als een brug voor de komenden een wdere voor de gaaoden wordt bestemd Onderscheidene groote tenten worden op het plein opgeshigen waaronder eenige der tentooastellingatenten van de Hollandache Maalsehappij van Landbouw en reeds is een inzender uit Dedemsvaart bezig in een aardhenvel de wapens van Nederland en van andere mogendheden met planten te vormen Een aantal feesten wordt voorbereid en men mag verwaohten dat het den velen vreemdelingen die in de volgende maand te fuAtUstiim zalleo vertoeven zoo aangenaam mogelijk za l worden gemaakt Iedereen weet hoeveel bontdranken patés en siroopen men gewoonlgk gebruiken moet ter genezing van eene vertoudietd Catharre of Bronckitie De nieuwe behandeling dezer ziekten door de teerkapsules van Ovyoi koit slechts zes a acht centen daags Men behoeft slechts twee kapsulea bij eiken maaltijd te nemen en dikwijls doet de weldadige uitwerkiog ziob reeds terstond gevoelen Ten einde zieb voor de talrgke namaaksels te vrgwaren moet men de bandteekening van den Heer Guyot in drie kleuren gedrukt op eiken flacon eisohen Te verkrijgen te Gonda bij ZeUenrgi droogist en io de meeste apotheken Men leest in de Geneeeiundife CouraiU van t Februarij dezes jaars De hh Jllen k Haiihuryt van Londen hebben kortelings in Holland eenige gezondbeidsbonbous ingevoerd bekend onder den naam van Havker t Jigmbei Zg hebben een zeer aangenaam voorkomen en zgn beerlgk van smaak In Engeland warden zg meest aangewend tegen hoest verkondheid bronchitis asthma en al de oogesteldbedeo der keel enz Aan de speciale bereiding dezer bonbons is het toe te achrgven dat dezelve gemimen tijd hunne ganache zachtheid behouden en wat nog beter ia zg kleven nimmer aan elkander Deze voordeelen zgn van eene groote waarde vooral voor warme lucbtatreken Pal de jtyniei is hierdoor geheel en al geschikt om door of naar de tropische gewesten ie worden venonden Java en onze andere koloniën kannen alzoo dit net reebt alom bekende artikel io de beste orde voorzien van al sgne vericheidenbeid van smaak en geneeskracht bekomen Gevonden voorwerpen aan het Bnrean van Politie alhier gedeponeerd Een witte ZAKDOEK gei met S letten een houten MEDAILLON met portret j een KRUIWAGEN die een paar weken geleden op Donderdag op de Ifarkt is blgven staan en een ZWEEP zeer kort UARKTBBBICHTBJ Qouda 22 Maart I Bg kleinen omzet waa de stemming flauw Poldertarwa puike 10 71 i ƒ U M Uiodec i ƒ 10 25 i ƒ 10 80 Rogge pnike ƒ 7 76 a f SM Aliudere ƒ 7 25 a 77 60 Voer ƒ 6 80 i ƒ 7 20 Gerst puike ƒ 7 26 a ƒ 7 76 Mindere ƒ 6 76 i ƒ 7 20 Haver zware ƒ 6 ü ƒ 6 40 Ligte ƒ 4 è ƒ 4 75 De Veemarkt iiu t gewonen aanvoer alles ging traag vou de h uid ofschoon de prijzen hoog waren varkens voor Londen vun 18 a 23 cents per half kilo varkens en biggen tot enorme hooge prijzen ving verkocht Boter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Burgerlijke Stand Gouda OEBORÜN 20 Murt Uaria WiUemiu ouden W de Joug es B Uueltlgu Slmon ondcri k de Hua ea H Viuer Covert Heodrik ouden J A de Peer ca W Koerts 21 I ucU Ahda ouden O H kroederi ca P J M Sips SuKauos AUtti ouden O J bliiinaD en A J van Rijswijk ii2 Kredrica ouders C Kalmtljer sa J vao Loou OVEIILEDEV 18 Maart C de Jong 1 d 19 N C n Eijk 3 m M J fao Waas hnisvr van E de Jong 40 j P m 20 J Verkoet huisvr fio 1 Rietveld 6e j 11 m M F van Wilgen 1 i 5 m G van der Wolf 3m 21 W 1 Vos Mj GKHUHD 21 iluirt J da Oranw ea O Snikkaoburg Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 15 tot 22 Maart 1877 Moordrecht REBORKNs Hnibert ouders H vaa Kooü en J Wakkier Mannui ouden M burggraaf en U Frederika OVERILDEN J Kruit 1 m 0NUEI IKOUV D Qeeue GEHUWD Geene J Gtouderak 1 GEBOREN 16 Maart Di id onden W Biaderiottian W Kuselbos 19 Gerrigje onder A Ouran en J VerfaoOB 21 Gijibcrt ondera J Keiler en C Stnyt OVER EDEN Geene GEHUWD 16 Maart 1 Bulk tan Haaalreebt ond 23 j en J van den Heovel ond 20 j A Kok ood 85 j eo W PotDil ond S6j ONDEKTROLWO 17 Maart T Liogen fan Onderkerk a d IJssel oud 31 j en M Verboom oad 24 j Stolwijk GEBOREN 20 Maart KornelU oidera C Baaa en G Koolwyk OVERLEDEN 1 Maart W vaa Daai 76 j 20 S de Joni 1 m ONDERTROUWD Geeoe GEHUÏiU Geene Haastrecht t GEBOREN ld Maart Lonrena Adriaans oadna M vaa Znijlen en E de Wet OVERLEUEN IS Maart A Bek 11 n 17 C Honiveling echtg van F van der Baa 37 j 20 h 1 Sloeleodrejer echtg van A Alblas 87 J ONDER tROUWU Gcana GEHUWD Geeue Beeuwijk GEBOREN 15 Maart Klaas onden K Hoogegboeiam ea A de firoot 20 Aotboniua ouders A Hoogeubooin en 6 van Dyk 21 logrljc ouden L Molk en C ötoothart OVERI F UEN 21 Murt Jan Verheul oud 13 j ONÜKrROüWD Geene GEHUWD Geane ADVERTENTIËN V Heden overleed mflii geliefde Vader de Heer W J VOS in den oadeidom van 52 jaren A M C VOS Gouda 21 Maart 1877 Hoügheemraadscbap Rijnland De verkiezingen van Hoofdingelanden m Hoofdingeland Plaatsvervangers zullen plaats hebben op den 5 APRIL aanstaande mmmwMm De ondergeteekende maakt het geachte publiek bekend dat hg zich met zgn ATELIER HEEFT GEVESTIGD Achter de Vischmarkt 121 r en dat hg dagelgks nl werkzaam vga ter VERVAARDIGING van HOTOGRAFISCHI PORTRETTEN zooals in Brochen of Medaillons Familiegroepen of 6ebqi wen ALBüM PÓRTRETTÊN 6 Stuks f 1 K i J U Men kan derrerkieMBde ook aan BÜIIB WERKZAAM zgn Hopende met een druk bezoek vereerd te zullen worden Met achting J M K0SCH3IAK