Goudsche Courant, zondag 25 maart 1877

SbHag 25 Maart 1877 N 1962 MARKT Wijk A Nr 61 heeft de eer aan zjjne geachte Stadgenoten te berichten dat hy ruim voorzien is van de Nieuwste Dessins van TAPIJTEN LOOPERS EN KARPETTEN GANG en KAMERMATTEN eene groote sortering nieuw en goedkoop BEHANG8EU PAPIER RANDEN SCHOORSTEENSTUKKEN TRANSPARANT en GOBDIJNPAPBEE gestreepte LINNENS WATERTWIST FRANJES TAFEL en VLOERDOEK enz enz N B Wegens plaatsgebrek worden de restante TAPLITEN en BEHAN8ELPAPIEBEN van het vorige jaar beneden Fabrieksprijs tot en met ZATÜRDAG 31 MAART OPGERUIMD Een ieder doe zijn voordeel GOUDSCHE COURANT Nieöws en Advertentieblad voor Gouda en Oiiislréken TEHSOHEIDEmC van PAASCH ARTIKELEN viiidt men bij W N RAAIJMAAKEBS Banketbakker Haven B N 17 Kost Inwoning Een Jongmensch vraagt bg iatsoenlijke lieden kost inwoning Spoedig antwoord wordt ingewacht lett J J Bareao dezes Brieven franco TE HUUR om DADELIJK te aanvaarden een GROOT Winkeihuis met Pakhuis vwi alle GEMAKKEN voorzien op een der beste Standen T hevragen aan het Burean dezer Courant Men VRAAGT met 1 Mei bfl jonge Kinderen kunnende Naaijen Strgken n met de droge wasoh omgaan tevens genegen eenig ligt huiswerk te verrichten P G Goed Loon en veel verval Adres by A KOK Comp Boekhandel te Gouda WORDEN GEVRAAGD TWEE TMEmEEEN n een Krullenjongen bg Wed L A van dee BEN ER WORDEN GEVRAAGD Bekwame timmermanskncclits Adres N KONINGS Wz Timmerman Lange Tiendeweg Gouda GEVRAAGD in een Hotel te Rotterdam ah ONDEB KBUKENMBID goed kunnende CHÜREN n WEBKEN Ixton f 120 Adte Spaansche Kade N 3 DlÊmSÊlBEËÓm TE GOUDA op WOENSDAG 4 APRIL 1877 des voor ddags ten elf nre in het j offiehuis Har ScBAAKtiOKD nim 46n Kleiweg aldaar van en kapitaal WINKELHUIS n BBF aui d Gouwe te Oouda wgk C m 96 waarin de KRUIDENIERSZAAK met goed gevolg wordt uitgeoefend doch hetwelk om tgae gnnatige ging geachikt ia tot uitoefening van alle Winkelden In het huis jp fiHa ruim Voorhnjis met Kantoor en zgn vier Xiupeif W I i p W 8 80 e Keojten Zolders n Itetgeen verder tot een oed Winlfell W behoo Te m ta t 1 1877 En to DtóÉ il t876 nipuw gebouwde HUIZEN n SBVEÏi aan het water der Só ade ie üoudcl ilog ongenommerd bg de week verhnurd elk voor l SO Kadere iaUehtmgen z n te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTÜLJN Dfi00ei£KVS8 t 0f i Ontvangen WESTMSC2E HM B L van VEE Blauw traat EEiïIGE FABRIÜKAIVTEN LONDEN Deze medicinale bonbons zijn in 15 soorten te verkrijgen te G o u d a bij J H BOERS Wijdfltraat GUIMAUVE WITTB DEOP CHioRODKË imm Prys per doos 70 cents V 35 Voor zenuwen en cholera is ühorod n aan te bevelen De overige Soorten Frgs per doos 60 cents 30 Voor Sprekers en Zangers worden VOICE JUJUBES zeer aanbevolen Mpenbare Verkoopinp op DONDERDAG 29 MAART 1877 v rm ten Elf re in het KofBühnis Haemonib aan de Markt te Gouia van 50 000 eerste kwaliteit pnike zachte Dordtsche LIJNKOEKEN bfl coopen van 1040 ïtnks en JKMO i 5000 Kik poik best L IJ N M E B L bg kpopnn fSfi IjO jKilo Mjfijat i T ft 1 KOEKEN e v n 60 Kilo LIJNMEEL te verkrggen van af MAANDAG 26 t4AliT e k aan het hip gende al in 4en IJgael te Oouda Nadere inlichtingen in het voorn KofBjhnis iHARMoNUic en ten Kantore van Notaris Ma KIST te Gotida JSm rr prtk Jm A akiaa Openbare Verko öpin op DINQSDAG 27 MAART 1877 vm 10 ure b het Stoomgemaal m den Driemanspolder onder mpwijk om kontant geld vaTeenè belangrgke party AFBRAAK van 2 WINDWATERMOLENS bestaande in Houten As Voeghouten Windpeuluw Envelr ï S Kuip Vloer staande Spil LeBer p m 300 000 gebikte en ongebifcte STEEN Informatiën bjj Notaris taK oev BBOEK te Zoetermeer Openbare Verkoopiuir j om Contant Geld LEVE DE OAVE um ummmmm en andere BOBBENDE GOEDEREN op WOENSDAG den 11 APRIL 1877 des Voormiddags ten 10 nre aan de Bouwmanswoning genaamd ZELDENRUST vroeger bewoond geweest door wjjlen den heer C LlEVAABT nabj het Dorp d binnen de Gemeente BÜitmjk Daags te vorw te zien Breeder bjj biljetten en informatiün ten kan tore van den Noiari A N MOLENAAR tt Waddinxveen De JOH HOFFsohe EOfiST UAIS EONSONS worden als de ZEKERSTE HULP bj Hoesl Ileeschheid Verkoudheid door de HH GENEESKUNDIGEN met hit volste vertrouwen aanbevelen Verkrijgbaar in blaamtee mak ei 30 ceui r JOH HOPP che Centraald Öt Amsterdam Snialle Bloempiarltt bij de Paleisstraat FM USanüsPilieii bereid jolgma het ftlpnde en echte recept m de Wed KEUNEN ZOON Chemiaten J ff aarschuwinQ P ÜBBANÜS PlLLBN ïfln door on to doosjes 37 Cent en in dubbele doowm té GQUD4 alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteW bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van namaakselt welke men traeht ia mloop te lu mm BQ deze Counnt behoort een BUvoeptel KSNNlSO£VINQ Nationale Militie TWÏEDE ïltTING van den MILITIKBAAD BUEGEMEESTEE en WETHOÜDEHS vao Ooada brrojteu ter alKenieene kenióa dut de TWEEDE ZITTING van den Militiernad bedoeld by rt 86 dar wet vaa den 19dea AngustU 1861 BlaaUiM no 72 lal plaats hebben op het Raadhuia te Leiden D wel 1 Op MAANDAG den Bn April 18t7 de voormiddagt ten 11 niï voor de Lotelirifcen omtrent wirr laak in de eerste littinf geeae uitspraak koa wolden gedaan en voor hen die wi gens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebhiken uof fiqnaoulijk moeten worden owtertockt V Op WOENSDAG den 18n April daaraanvolgende des Toormiddagi ten 11 tire o Voor de Loteliagrn dU een Fiaatirervanger of NanimervenriMdaar v rlaB i voor te itellen i Voor hen die als Flaatavervaaget of NnUmer eMistelaar verlangen op te truien 3 Op MAANDAG den 2Sn dier maand dn voot middags ten 10 nre voor de behandeling van alle Bog onafgedanc eakeu D Loleliugen die voor bovengrnoemden Militie dlad moesten rersohgnen doch niet venefaenen l n worden gahoaden gaene redenen tot VrijsteUiag t hebben en voor den dienst aangeweieo het niet aot vipm eaMr l adere kenakceriag f fa ee n opfeepilil blyei uuluen geéhsMiw em lle MfpHgttng tot bet verschyoen voor den Militieiaad of tot bet indienen van de tot staving der redenen Van vrjsteliicg gevorderde bewtjsstukken De lot g omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitttftg reeds oitipraak heeft gedaan behoeft nirt in de Tweede Zitting te versahiJBeB ten ware hij daarin een Plaatavenranger of NttaimerVerwiiselaar mogt willen voontellen Gouda den 23n Maart 187 r Bnigemeeeter en Wethoaden vvomoemd De Secietaria De Burgemeester VON STElm ACH 1 S TAN BKBOKN IJZE f DOORN HëT VOOIILOOPIO VËRiSLAG Mtk net minder beUngatelling dan het wetsontwerp der regeering is het voorloopig verslag der vertegenwoordiging op het wets ontwerp tot regeling mn ons lager onderwas te gemoet gecian Berichtte het wets ontwerp ons wat de reseering noodig en nuttig oordeelde otti zoowel de gemoedsbezwaren op te heffen als om MM lagiï otider rg te vefbeteren het voorloopig Tcnlag BMMt ont hoe die wëzigingen door de vertegenwoordiging zjn ontvangen wat de regeering in dit opzicht te vneae en te hopen Mmt dit rowloopig verslag seeft nog meer Het treedt niet alechta in dorre beschouwingen het bepaalt zich niet tot een beoordeeling der vanclu lendeartikelen het geeft in breede trekken op welke regeling door de groote meerderheid wenscheljik wordt geoordedd Heeft de regeering weinig ot geen gebruil gemaakt van de gegevens haar door verachillende vereenigingen ongevraagd verschaft heeft zg zelfs niet zelden de adviejen der inspeotenr in den wind geslagen uit het verslag bigkt dat de vertegenwooidigerg des volks die boawatoffien niet ver araaad nebben waardoor zy dikwjjls tot geheel andere resultaten kwamen dan de regeering Veel is reeds over het wetèontwerp geechreven waa men blgkbaor wehtig ingenomen mat verschillende bepalingen ook hek oordeel der vertegenwoordigers ishlgkens het voorloopig verslag Er ongunstig zelfs is beweerd dat heteenige de van het ontwerp de indiening was omdat daardoor aan de va tegenwoording de gelegenbeid is gegeven de geheele regehng van ons lager onderwas te bespreken Vrg algemeen was men het dan ook niet eens met die weinige leden die beweerden dat de wet van 1857 oog geen herziening noodig had en althans de drang tot een spoedige behandeling niet gemotiveerd was Had de regeenng by haar optreden de verplichting op zich genomen middelen te beramen om den str d tegen ons openbaar onderwjjs te doen ophouden om zoo mogelyk voldoeniugte ven aan ben die daartegen gemoedsbezwaren tadden en moest dit ontwerp daarboe het middel zjn de vertegenwoordiging onderzocht daarom eerst de verhotïding tnswhen openbaar en bgzonder onderwgs De slotsong van dit onderzoek waarin zoowel Voorais tegenstanders van bet openbaar onderwijs hun gevoelen uicvoerigblootlegden was dat de meerderheid in de meette afdeelingen verklaarden dat het openbaar onderwgs wilde het geheel aau het fgipd der grondwet voldoen zoo goed mogelgk eat worden mgericht zonder op het bgzouder onderwgs te letten dat geen bydnigeu uit de openbare ka mogen worden verstrekt tot ondersteuning der school wier bestemming is met enkel godsdienstig onderwgs maar onderwijs in den godsdienst te geven en dat dit laatste geheel aan de kerkgenootschappen ot particolieren moest worden overselaten Waa er 1 de besjifelnng Van het eerste I unt een hemelsbreed verschil vrg eenparig keurde men de middelen af door de regeering Voorgesteld om aan dèn strgd een einde te maken Achtten de Voorstanders van het opnbaar onderwgs verschillende bepalingen van net ontwerp in trgd met de grondvret en daarom alleen reeds onaannemelgk de tegenstanders konden geen woorden uitdenken sterk genoeg Om aan hnn telennrtellinK lucht te geven ever het ontvangen van een dergelgk ontwerp Zoo onaannemelijk werd vuu de zigde dezer leden de voordracht geacht dat verscheidene hunner reeds nu verklaarden als het tot een openbare lieraadslaging kwam het eerste artikel van het etsootwerp te zullen vèrwefpen op hoop van daardoor verdere behandeling af te sugden en noodeloos tgdverües te besparen Voöfteker geen aangenaam vooruitzicht voor den minister diegetracht heeft allen te voldoen en daardoor zich slechts mag verheugen in den ateun van enkele leden die hoopten dat door amendementen het ontwerp oannemelgk kon gemaakt worden een schrale troost na den bitteren aanval vim rechter en linkerzgde Achtereenvolgens is daarop besproken I Staatszorg voor onderwgzend personeel en wel de opleiding der onderwgzers de aanmoediging der onderwgzers de bezoldiging de bevordering en de examens Omtrent die punten verschilde men aeer dikwgla met deu Minister Is de Minister niet voor goedkoope kostaobolao alias kweekscholen de meerderheid aohtte uitbreiding van het getal kweekscholen dringend noodig wilde de Minister de kweekelingen ala leerkracht behouden in het verslag wordt dit misbruik terecht veroordeeld de minimumcijfers der bezoldigingen van het ontwerp werdeh geheel onvoldoende geoordeeld de groote scholen van 400 en meer leerhngen werden afgekeurd De weglating titii het programnm der acte examens mt de voorgestie wet gaf tel ewi aanmarkelgk aantal feden groeten aanstoot evenzeer als de benoeming der eiarafen oommissiën door den Minister IE Staatszorg voor goed onderwga aan de leerlingen brêcht art 16 op nieuw ter sprake dat zelfs door voorrtwderl v het bözoudjr onderwgs werd ekeurd die zich door mik een scbgnconcessie niet wilden laten blind doeken Omtrent de leervakken verschilde men ook in vele opzichten met den Minister onderwijs in het zingen dat allergewichtigst element van volksbeschaving wilde men op de lagere school niet mi isen Teekenen en gymnastiek als Verplichte leervakken vonden vele voorstanders minder was dit het geval met de nuttige vrou welgke handwerken die meer op dehenialingschool dan op de lagere school te huis behooren De bepaling in het ontwerp tot regeling van den tgd voor het onderwjjs in den godsdienst voldeed slechte weinige leden de meerderheid vreesde van het onderling overleg tusscha ge meentebestnren en go£dienstleeraren groote verwarring Hetzelfde ongunstig oordeel is uitgesproken over de bepidingen omtrent de inrichting en verdeelittg der school die men aan den hoofdonderwgzer wilde overlaten nattrarlgk onder goedkeuring der authoriteiten Achtte de meerderheid één onderwgzer Voor hoogstens 40 kinderen noodzakelgk men drong aan op het aanstellen van meer vrouwelgk per soneel zelfs in scholen die allem door jongens bezocht werden Het voorbereidend onderwgs vond geen gnnstige ontvangst niet slechte keurde men de voorgestelde halfslachtige regeling af velen gingen verder en betwistten den staat het recht om zich met de bewaarscholen te bemoeien Het werd weoschel k geacht dat iedere lagers school een schoolbibliotheek zou bezitten Als een der grootste leemten van het wetsontwerp achtte men dat het voortgezet onderwgs niet geregeld was Voor leerplicht achtte men den tgd nog niet gekomen IIL De bepalingen omtrent het schooltoezicht voldeden evenmin Vermeerdering van het aantal inspecteurs achtte men minder noodig behoorlgke bezoldiging der schoolopzieners daarentegen zeer wenacbelgk IV Kon men het goedkeuren dat de provinciën geen subsidiën ten behoeve van het onderwgs meer zullen geven vrg algemeen was men overtuigd dat de gemeenten te veel gedrukt werden en het rgk een aantienlgk deel der kosten moet dragen van een zaak waarbg het zooveel belang heeft De meerderheid was bepaald voor het behoud der vergelgkende examens bg de vervulling eener hoofdonderwgaers betrekkiqg bg de benoeming van hulpuuüerwgaers wilde men den hoofdonderwgzer meer invloed geven Omtrent de schoolgeldheffing verklaarde de meerderheid zich voor het benond der t nwoordige bepalingen Algemeen was men emdelgk weinig ingenomen met de voorstellen des Ministers omtrent het uitgebreid lager onderwgs men wilde den tegenwoordigen toestand behouden tot na de herziening der wet tot regeling van het middelbaar onderwgs Vergelgkt men een en ander met het ontwerp dan ontdekt men meer punten vanversohildiui van overeenstemming en komt eens dit ontwerp in behandeling dan mJ de Misister neh vrg wat w z ingett moties getroosten Missehiaa dat evenwel reeds vroeger aan vder verlangen zal voldaan worden en het z geering ntwoord van een ewjrigd ontwerp zalvergezeld zgn Dit zon net beste middel zgrt om de aanstaande disonssiën tot een goodeindete brengen voöial als de Minister mocht kunnen p dvinden zgn ontwerp te ontdoen van een lu igte halfaltichtige bepalingen die niom d luidoen L