Goudsche Courant, zondag 25 maart 1877

MEUW SUSTEEM ZÉKBXSTTA M k fiOl DVllLIlEN Plirkmyp C s I enttste 5 Aïekanderstraat B ÖravénS ge D glslgjw te oonsnltaeren van 10 tpt 4 nur ATTENTIE Ui óp ssi limmiAr eibé de M beklante en 0 bfekteri Stinfl gfelègén zBak Zg die beKpnd rfn met het KRÜÏDENÏEBSeh GRöTTEltöVAK en de GRAANHANDEL Viftden hié éeA boét lnMcfel ïlaft bestaan Brieven franco let L Bu vaïc dit ad BUITENLAND Bulteiilaadsch Uverdi lit De atutknndi te gciichteindrr is ilaiiter eworden Het hoofdbezwaar bestaat iio steeds in de quaestie der OQtiMpeuiug Rusland weigert daartoe orer te gaan zoolang de Porte geen vrede met Montenegro heeft gesloten en Turkije lelf zijn leger niet op voet van TredQ brengt Na r meu tegt maakt de Susaiaehe regesfing de ontwapt ning zelfs afhankel k van den voortgang der Tnrksohe hervormingen Het Britsohe Kabinet daarentegen wil het protocol niet onderteekeneo vóórdat Busland zich formeel tot ontwapeaing verbindt en zoo staan de onderhandelingen oorloopig stil Zelfs de Timet is van SHHining dat Bosland met gedeeltelqke opoSering zijner eigeRC waardigheid het eerst tot ontwapening moet evergaan d wr de Porte daartoe nimmer het eerst zal besluiten O er voor Europa reden zou kunnen bestaan om te vnewn dat de eene of andere gebeurtenis in Turkije het Russische li rr tot eene krijgszuchtige handeling lou verlakken JDe MorniHf Pott Standard en Dattf T Ugraph zijn nog veel bepaalder in hunne besehou wingen zy verklaren dat de onderhandelingen over het protocol moeten gestaakt worden zoolang Rusland liofa niet onvoorwaardelijk tot de onmiddellijke ont wapenening verbindt De genoemde bladeren opperen opniesw argwaan over de eerhjdheid van Rnslauds bedoelingen De Daily Ttltgrapk vat den toestand in de volgtnde bewoordingen sameu Oeen ontwtpeoiug geen urotaeol Dit iualate ohynt ook bft healnit te nin geweest van den lutat gdi aden kabinelMMd Aafti de polit Carrttp wordt uit St Petersburg guudd 6 tX de te Londen gevoerde onderhandelingen over het protokol zoo goed li mislukt te achten z n De Busaisehe Begeering zal nooit met bepalingen in l et piotöool tot demoboliseeren der Russische armee genoegen nemen De daarop betrekking hebbende toespeling van Engeland s zijde werd kortweg verworpen Blijft Kngéland bq zijne vordering dienaanMande volharden dan worden Verdere onderhani Ungen doelloos Ignatieff komt heden te Parijs en feiit vervolgens oaar Weenen De bonding van Engeland doet opnieuw het verbond tnssehen de drie £ iien op den voorgrond treden en men mag verwachten binnenkort daaromtrent oaderhandelisgen te ie i aanknoopen De Fransolie commiaaie voor den miUtairen diensttijd heeft zich met 9 tegen 6 stemmen stemmen verklaard voor het behoud van den éénjarigen diensttijd er vrijwilligers Thiers was zooals men weet hier tegen omdat hij hierin een vermomde plaatsvervannsg ziet als specialiteit beveelt hij aan terug te kaeren tot de wet van t In den Dnit chen rijksdag had Woensdag de tweede leting jriaata van bet wetaeotwerp betreffende den etcl VBB het Kijkegereehtshof door Qneist Lowe e a werd ala aaiendenMnt voorgesteld Leipzig te vervaogen door Berlijo verder een amendement van LaslÉer bepalende dat in bet land waar het Rqksgereektshof zou utelen het landshocggerechtshof zou wolden opgeheven JUskcr gaf ia een uitvoerige rede fo overwicht van hetgeen voor e tegen de beide steden kpn worden bggebraoht terwql bij de voorkeur gaf aan Berlijn De Beiersche gevolmachtigde sprak leer kalm over de zaak en zeide dat schoon Beieren In den Bondsraad zich voor Leipzig had ver Uafrd politieke overwej ngen toch daaraan geheel vreemd geUeven watvn De Proisiaehe Minister Leanbardt brak opniraw een lans voor Bert o Het baatte eehter oieti tl stemmen verklaarden rieh voor Leipag slaeMa US voor Beitgn een aitslag die niet algemeen sverd vsrwaoht Het ameadement iLeaker aiein aaiqfeiitnnen Het gsbeoHifeeet dei Dujteehen keiiera ia iqe leeatelijk gevierd als büna nimmer vzoeger t geval wae Dp neaeta DaiMws vorsten met hunne familiel ie tr e k t Bg ea wana tesenwoordjg Ooatenrök Bus I d Xpü l od in kri k hadden büzondere geHBtfB afgevMrdigd De stad ia tot in de vent verWfidefd voorsteden rijk versierd en met vlaggen getooid De straten bq bet keizerlijk paleis waren reeds VTp in de ochtend gevuld met eene tairgke menigte liet root m fi Wag i waa in de meeste bAen gocts i i t liliifrt il iig te da loonseb katkolieke Te Otarn Of tet e t ue uni iÉ l ea weidea geawakt voor d ver I liAllM an IwAwaatad Da mmét jtiumfKr neldt dit bq bet ovamiken t ktt daer db Saitttke TtrtM aa de vr e stedea Wmi iwniliiirn ehiUenttk v ieteUeBde de l Marimati 4 Kapen te TersfOles de Koniiig vaa flfkaw mnn wlanMiiac bield waarin hg o a leide dat ket éA een der gewiohtigi momentes nit de Dcütehe etchiedeiiit ea ook qit het aan grootaohe nkentMiiaeia 100 rake leven dea Keinra vooiatelt tt oo enUik aaaul waarop de Keizer volgene den naek dar voietan der vr steden en van het DuH tehe volk de tgdeaa de Franaoke heenefcappy vtriorea keizerakroan eder Apn en op die v le een uiterlijke wijding gaf aan bet succes dat de Duitsche stammen in een gemeenaohappelqken strqd tegen den vijand behaalden In de telegrammen is dezerdagen meermalen gewag gemaakt van de jongste pauselijke allocutie tegen Italië Wat de reden is dat nu eensklaps weder door het ultramontaniame zulke heftige taal gevoerd wordt is niet duidelijk De zaak sehijnt lang in de pen geweest te zijn Uit Rome althans wordt gemtld dat meer dan vijf maanden aan dit stuk is gearbeid en eerst aan alle paaselqke nuatiin bq vree nide hoven advies gevraagd werd over de opportuniteit Men beweert verder dat san het buitenlandach departement op het Vaticaan Iwitengewoon druk wordt gearbeid De Paus zon eigenKandige brieven hebben geschreven aan den keizer van Oostenrijk aan de keizerin nsoeder Marie Anne tante van den koning van Italië aau de koningin moeder van Beieren aan koning Leopald van België de ex koningin van Spanje en den pre sidentmiiurschslk Mac Mahon Wat in die brieven staat wordt echter niet gemeld De geheele orde der Jezuïeten zoo verhaalt men verder is druk in de weer en zy beloven wonderen niets meer of minder dan spoedig herstel van het wereldlijk gezag Kortom gausch het ultramontanisme is volgens dize berichten weder op de been en op het Vaticaan sehijnt men zelfs zich te vleien met het denkbeeld dat Frankrijk en EngeUnd niets liever zonden zien dan dat het vraagstuk van Rome weder op het tapijt wietd gebracht Dit en nog meer wordt nit Bome gcMbreveu aan ernstig Eugelseh blad Dai2 r JVevs Omtrent de aanleiding tot deae beroering en bare verwachtingen meldt de sohryver niets De regeering van den nieuwen president der Unie blijft gelukkig volharden op den goeden weg De heer Stanley Matthews repuUikein uit Ohio die generaal Sherman opvolgde als minister van oorlog heeft eene circulaire verzonden v l kns welke voortaan ambtenaren alleen znllen worden ontslagen om goede redenen en bevorderd wegens verdiensten niet wegens invloed van buiten of staatkundige meeningen Al wat van hen in dit opzicht verlangd wordt is trouw aan de aonsti tntie en eerbied voor de rediten van andere bnigers Dergelijke oiroulaiiet znllen ook door de hoofden van andere departementen worden verzonden ADVERTENTltSN Ondertrouwd NICOLAAS VISSEB ran Sbta SN HENRIETTA CAROLINA SDAUW GotJDA 23 Maart 1877 NB Wegena iamilieomataudigliaden gaan Getrouwd 8 7 TEELma I if A M VÜDRENS die ook nameu weden daehe familie htmntn dank betoigen voor de vele Uükenr beUagateUing bg hnn Baw k on wronjen Qmdii 32 Maart 1877 Voorapoedigbevallea vaneen 0ochter H P BÜRGERSDIJKJ NiooLAl Gouda 22 Maart 1877 AlgtmttM iênnifftmng Heden overlted mgn geliefde Tader de Heer W J 708 in den oaderdoL va 62 jarati Stmda 21 Mawt 1677 Dea 2Ón Mwwt U ovarlaad te JOrnitêtiitht in den onderdom van 87 jafen d WelSdeleB Beer UMBEBTUS JOHANNES StOELENDBAJSB galiefa Eobtganqot van A ALBLA8 Wm L J StomUmBaiBB Voor da vak bewgxen van belan talling gednrwkie de ieltte bg het overindan van i a geliefde Eohlgenewt eatvaiiaeB Wtnig ik mnen bartelskeM en ofHreehten £ uiL R P M van ALDBRWEiBELT OmeiM ÏMt k iL Leger OeoM 84 UmH f7 Voor de vele bewgaen vaa daebMniiag zoo van hier als van elders ooderToiid i bjj het overladen van hannen Vader en Behuwdvader WILLEM FREDERIE tam ESSE betuigt de Familie van ESSEN hiermede bannen oprechten dank Gotida 24 Maart 1877 De ondeigeteekende brengt bgdezeign Jank aan allen die bewgten tran deelneming hebben betoond bg zgn Tgfjange ziekte daar hg in die bewuste voor vgf jaren veel werk heeft moeten bedanken aangezien hg maar acht en vgftig weken daarvan ha kunnen wecken beveelt hg aiofa nu hersteld sgade op nieow lA B TAK HAM HuIsichiMer hg de St Janskeik A 26 TE HUUR om DADELIJK te aanvaarden een GROOT Winkelhuis met Pakhuis van alle GEMAKKEN voorzien op een der beste Standen Te bevragen aan het Borean dezer Oonmt De ondergeteekende bericht aan Egne medeburgers dat hg zich HEEFT GEVESTIGD ali Ua Dv Dimiaar W BOKHOVEN attenrfngel Q 76 Mevrouw DRAIJER te s Hage VRAAGT met 1 MEI EENE voor MEID ALLEEN Adres Mevrouw P D JONG Gouwe C 26 Er wordt eene ZINDELUEE WEEKSTEE GEVRAAGD voor vast anderhalve dag in de we Adraa bg deii Uitgever dezer Coariot Het 1 MEI WORDT GEVRAAGD EBN FATSOENLUKB MQEE mstbobe goed kunnende werken Uefht ran de P 0 Adraa t j den Uitgever dezpr Courant De ondergeteekende zich alhier GEVI8TlfiD hebbeada als bevtclt sidi ii zoodanig bg sgne Stadgenoot minzaam aan alsmede tot het leveren hooimaken en repareeren van VLOBREIiBliDXNi aORDUNBN en JALOÜZIEN G F vAi BOVENR Bleakerasidgel 120 C CBR12STËLU E BOEïCHANDEL Laoge Groaiendaal 1 De ondergeteekende beveMt ziëh ballwH H iat het Wenm van alle OHRISTÏSiïES WBBKBN m lUDSCBBIFTEN BUBELS SEREBOEKBN eh r rèer d wM den BOEKHANDEL behooÜ Jiiï VAN j VR BtntGtH glHAGAZUIV VAr Sur De ondergete ekend e bericht de ontvangst van eene gro©te en tjne Sorteering der 2 üïllWiTl ¥ 4filWlif P BRUSmSCI WISTIlY SOHOTSCBE WOIXEX TOUWE COKES EEl E GROOTE COLLECTIE LOOPERS als Engelsche Veneziaansche Wollen Haren Cokes Tomven en Manilla s Eene buitengewone gïoote Voon aad r iry MKARPETTEN in aU grootten en quaUteiten gél DEUR KANAPEE en HAARD KLE DEN j in alle afmetingen 2 Ml1 BtJOT JAWMN IN iLLÏ Simi 55 Een rlJkc keuze BEHANGSELPAPIEREN RADDEN SCHOORSTEElVSTÜKREV la Garnituren RIpsen öaniasten TranspaTanJen Gordijn en BehangsellInnenS W 1 MI il MG II iim t Bovenstaande Goeder ign allen in it n Magdigh vooftaiiden en door de voorteeKgste inkoopen zal ifc tegen de HEeerste huzen concnrreeren i V Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen waardig te beto n wat hem 200 vejè puten i geschonken en met een dmk bezoek vereerd te woidM i i ma ie noe t eh It e eer te zgn UEd Dw DieMan LU m QZ l t I J lU i immimmM gevraagd bg J P KAASSCHÜTEB te Sehóenlutvfn t ef MEI of eerder Loon 125 s jaars be halveKÖST en INWONING Brieven jianco doch liefst in persoon en van de P G nde Goederm aiin allen in miin Miurdzüh vMiMnkAm nn Annr a k i i Kleeding MCagazyne MARKT ONTVANGEN de NIEUWSTE Openbare f rifwilllge Vcrkooplng om Gontaiit Geld h VlK j WmU HAVE BOUWGEREEDSCHAPPEN op W0BN8DA0 4 APML 1877 des voormiddags fan 10 drft aali de zoogenaamde Hoook WoNiNO bewoond door L TAM BREÜGBL in den Znidplaspolder onder de gemeente Moordne a ten overstaan vaa Notaris Ma KIST reskleiq de te 6aud t als 8 VaUI ENPAABDEN aft 11 t R NPAARDBN dito 1 RUIK Sjrb tite 1 MBRBÏE UtO drier jaai i RUIN DÏTO twee jaar 3 HKNÖSTVEüLÖj Jaar m mw mnM J ÉOOGENBOOM 1 brl iÉrkr De mot r iem bekende ir iliry s Specialiteiten alt Sar bparillisn nifuUtn MiW ib let taoÊasU middel liij ohromsflhejiiejtten wrfke uit bederf in liet bloed en Se sappen ontstawi Fain Ëxpeller onorerWiur èij Itlmma tt J itiU 8ii D iis r Aiï Piiyttft4 i M rte verstopping ni t eeda wMthti iw rj r afrewcnd zqa vaorhaadea te Gond bn J C zeldensiJk Vib itt 1 èèSBkir teder Hb ioohi vsit Üe JAij tiixitii mriioamhtid deier Geneesmiddelen W ottrWPn kjn in boTfcfrmpemd èifhkf graüt eeninet vele antiiietle altenten voorzien uitUeltsel hekomen Ui Dr Aify é ïïatuürgen0eéw Alk artikelen no il inet boten atigedrMt CmieilkMrk V ÖKuen i n De ondergeteekenden bevelen zich beleofdelgk Wtó toi hfet öfaklén va C JS PffMBS en MAÜTÜLél m vetAsr tmi at het vak behoort o6b vUiende door eek nette en civielér bediening mei ÜEds gunst vereerd te wordin Gez van Ï AM i iM bandeli PBAiAUE OOLLSOTIE i AMO WSI 4 MBL ÜISÏÏ VAARJSIn 10 OSSEN twei jaar 1 KüISPItÏK 1 OTlEKPlNfe onfréveer 80 ÖHAPËN mé LAMMEEEN vangelruist Engelsch ras enz enz Een TREEDMOLEN 8TB008NUDER BIfiTBNSNIJDBB BIBTENRAIJMAOTINE en verder BODWoiBEEbSefiffiP EN Eanehannenl ktipartggoed g wonnen HOOI Oligeièer TW OdO litüfcs goede STEEETÜBF Alles vóór de verkooping te zien ÏSiSE ® MS0AILL0N8 BOEK Mt Zi VfftWf an rmonteird OJtUijrAli ook een er nette keuze Juweelen IKstiy BRQCBa94nMiil flU 6TJi KRDISJIeI en KNOOPJES enz enz ens J VAN DB MVlÖÖttÖÏ UnbbéJ Bonft Wttda I