Goudsche Courant, zondag 25 maart 1877

M lil Oil Zondag 25 Maart 1877 tPaasch Artikelen bij W N Raaijmaakebs Havenl7 Een Jongmensch taik eta P ö £ 5 jaar oud bekend met Eantoprwerkzaapiheden Boekhouden en Adminiitvatie zoekt tea spoedigste een of andere BEtfiSKEING Adres met franco brieven onder letten M M aan het Advertentie Burean van A BBINKMAN te Gouda n KOOP OF TE HDIIR te OUDEWATER een HUIS met TUIN en daarbg te HUUR een STAL met KOETSHUIS Te beTragen aan ket PoitkantooT aldaw ondw lett X Y DHt franco brieven DIT DE HAND TE KOOP een HUIS waarin sedert jarw een KRUIDE NIERSAFFAIRE is uitgeoefnid Men geUeve Beh ta adresieeren met innco brieven onderde initialen B K bg den BoeklundelMr B A VERZIJL albiei STOOMVËRVËRU r Chemische Wasscbei U YftB Gebr PALTHË Almelo Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt de Cteedaren iedereu ZATERDAG aaax Almelo of Ifarti W VAK BE PAL8 Openbare Verkoopingf op DONDERDAG 29 MAART 1877 voorm tan Elf nre in het KofBjhnis cHuuioinb aan de ÜHrkt te Gouda van UffiOO eerste kwaliteit paike zachte Dordteche UJNKOEKEN ib koopen van 1040 stnks w 3000 k 5000 KUo pnik beet LIJNMEEL l by koopfin van 1000 Kilo HoBriin wn 13 KOEKEN n van SO Kilo LU1 MEEL te veriaögeB van af MAANDAG 26 MAART e k aan het schip liggende als4u ia de IJswd te Gouda NaJer inlichtingen in het voorn Koffijhois HiXMOiaB en ten Kantore van Notaris Ma nSr te Gouda AFSLAG th B0DWMANSW0NIN6 en LANDXRDEN in dea Znid Iaqwlder onder Matrdnilt m ITaiMMnwffi ep DONDERDAG n MAAKT ISn in het hagmoAttmZuM to $ tmé ter 4a Notariaaeii NIER8TRASZ ft VOinHOETX midamide te RMerdam fOmOJD odkB op DONDEBDAG 29 BIaart Wn ém mwiuiililnn ten 11 ma tenelfler italH MOm ATOKLAOKM O OHBOXBERDX GOJEDXBEN ataan in Bai te mtai IbL L Da WCHONO b LANDERIJEN méK MtordnM vf 53 000 Sau a Da LANDESUXN onder WUUMmm op 37 W0 W N BÜAUmEESS BanketbakkM en Kok Haven 17 beveelt zich bg voortduring aan tot t leveren van Dejeuners Diners en Soupers per Schotel of per Couvert voor TROUWPARTUEN of andere FEESTEN Commanditaire Vennootschap en uuiiiuuiiiu L DROOCLEEM FORTUIJN ROTTERDAM Zuidblaak n 48 CoMMMsie VAK Toezicht de Heiren Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven rfi 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkrygbaar Baglemeni Oe ondergeiwkende heeft de eer te berichten dat hg op aanzoek van verschillende zgden het voornemen heeft BLT GENOEGZAME DEELNEMING met 1 April een Lees lnrichting teopenen van H0LLAND8CHB en FRAN8CHB TIJDSCHRIFTEN eiiDUITSCHE en ENGELSCHE ILLUSTBATIËN De Prospectus is gratu verkrggbaar Lees Bibliotheek De voorloopige CATALOGUS is k 15 Cent verkrggbaar spoedig volgt het Ie Supplement PROSPECTUS Leee Inrichting en CATALOGUS Lees Bibliotheek worden bg toezending van 17 Cent Postzegels franco per port naar bniten gezonden GOUDA P C HOOG Gouwe hoek Turfmarkt C 67 BU BorstpUn en Heeschheld G Donselaar Schipper te Neder Langbroek terklaart volgaarne door het gebruik van één fleidije DroivenBorsthonig van een hevige heeachheid en borstpgn genezen te zgn Dmiven Bonthonig geneest asthma DniireaB fBtkoai r geneest kinkhoest Drolven BorsUioirif schenkt direct verlichting bg keelziekten en hevig hoesten DraiveB BorsthoBif is van uitstekende werking bg borstaandoeningen Onriven Bontkoillf is alleen echt verkrggbaar uit de fabriek van W H ZICKENHEIMER te MAINZ in V flacons fl 2 in V flacons k fl 1 in kwart flacons a 65 cents voorzien van een tinnen eapraie waarop nevenstaand fa briékatempel gedrukt is te OMufa tq y H i WlIK Mfkn tli X ï VuroHim fc Zmq AMb Btdt0rmnm Vmloot ttêic a i lu TwMt Iklfl I Lanw OrmtiM 1 L r C SmUIU liotb Hu n M m ii W Hnfra Ht4ulrteU l D In Bi liUn E Noeraïk OudewaUr F JoDker Idealmn tatUrdMM C 1 W SmW li Apoth lifm t C J taa Oiakil AioMiMm J W M fe Zoaa a Bttf$mti wA it recrivf i na Vm WtUmnm C iti leawea Wtniim W B na Diggelia De Heer van MIEgOP Turiknaikt verUngi tegen Mei a s um en Oppasser beide van goede getuigen voorzien GEURIG en WATERHOUDEND is de THEE van 1 00 per Mogr verkrggbaar in de Haagsche Winkel 1 J MELKERT N B Van alle soorten van Theeën wordes Monsters grati afgegeven Delicieuse GROENTEN in blikken FÜDDINGEN SOEPEN PASTIJEN enz enz GEVRAAGD in een Klein Gezin zonder Kinderen tegen 1 MEI aanstaande Adiw Uitgever dezer Courant MevrouK SCHOUTEN einde West Haven verlangt gedurende de maand APRIL eene flinke Schoonmaakster TAILLEUR Lange Groenendaal heeft ONTVANGEN de Nieuwste Franscheen Engelsche STOFFEN immi 1 mm Zich ni m aanbevelende tol het leveren va n alle KLEBDING8TÜKKEN Overtollig Haar op het aangezicht van Dames is sdadeljk voor hare schoonheid Men kan zich door mja oDschadelgk middel eigenhuidig en voor altgd bevrgden van dien wezenlgkea lart THEOPHILIE Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Een flacon 5 is voldoendt No 923 der beroemde Weketyksche Zamensprakéi Uitgave J J H KBMMER te ütrtdu is heden voorhanden bg den Boekhandelair Lange Tiendeweg te Ooudai Depot van ROKSlUA s oedkoope MBS ÜIMi VOORHANDEN Piano EtNST Maroeaa de Salon lett B 0 6 Stasnu Kutichke Polka 0 0 Clbkbnti 6 Sonatinen NM H D O M Katia Roaenknospen Volks lied Frent ench des Lebeas D it Kmo Die Letzte Rose D O M OunaHTi 6 Sonatinen Na2 E D 0 3t Qnatre MainS 682 Kntwihe Polka C 0 8i OJO Zang en IHano 681 KfiouN Ave Ifaria Aa Brinkman Boek en gantoorhandel Tiendeweg qjjuda ÏW A Brinkman GOUDA 24 Maart 1877 Op bet zoogenaamde domme tbritfje aangerende ds Tenofaillende preekbeurten van margen en Ooeden Vrijdag ia abusievelijk niet melding genuiakt ran de preekbieart die Vrijdag a s in de Ilemoustrantacbe kerk zal worden gehouden Wg worden reraocb mede te deelrn dat er op Ooeden Vrijdag in de Bemonstrautsehe kerk dt avoudt m eijf uur kerk zal worden gehouden en dat dan ala Toorgaoger zal optreden de heer Joiiasen predikant te Rotterdam Woensdag 28 Maart e zal eene vergadering plaaii hebben van de Debating cM Daarin zal aU spreker optreden de heer Mr J Fortngn Droogleerer en wel orer PUuUtelijke dtnelt èeltaiUg De volgende ttellingen zoUeo door hem worden verdedigd 1 De inkomitenbelasting ia sis plaataeiyke directe belasting de meest verkieslyke S Zjj moet behoudens oontrdle worden geheven naar de opgaven door de bebutiagaohaldigeD omtrent hon inkomen gedaan en welke desgeroraerd zonden moeten worden bededigd 3 Zq moet progressief zijn t De opoedten op het personeel zonden dan twhooren te vervallen tenzij tevens een kapitaalsbelasting heft D D ot D d M 62 jaren oud bleekertkneobt wonende alhier stond gisteren voor het Hof te sUage tereoht beaohuUligd van lo valschheid iu iw e onderhandaehe gesohriften door bet vmiemi verzinnen van ovetvenkomsten n het namaken van faandteekenin eu en het desbewnst maken van die valsohe stukken 2o bedriegelgke oplichting door roet gebruikmaking van een valschen naam en qualiteit zich roerende goederen te hebben doen afgeven en icb langs dien weg van een deel van eens anders bezittingen te hebben meester gemaakt 3o diefstal van een looubedinide ten nadeete zijns meesters en zulks na vroegere veroordeeling tot oeilnlaire g6vaiij eaisatraf van langer dan zes maanden Wat de eerste feiten betreft had besch in Sept a p alhier een valash brieQe geschreven en onderteekend met den naam van zijn zwager waarin deze de afgifte verlaagde van een karpet Het kleed werd afgegeven en door besoh voor ƒ 3 76 verkooht Deze goedgelukte valschheid en oplichting werd r dig in Dot door een tweede gevolgd met dezelfde manoenvres werd uitgevoerd en hetzelfde voordeel opleverde Vervolgens had besch tydens hü tegens kost en loon bij een bleeker in dienst was eenige kleedingBtukken toebehoorende aau een der klanten ontvreemd en deze eVenals de meeste andere wederrechtelijk verkregen goederen verkocht by den opkooper van Stavel te Gouda De besch legde een volledige bekentenis af van zijn misdrijven die door de verklaringen van getuigen werd gestaafd Adv gen mr van Maanen eischte schuldig verklaring en veroordeeliog tot tuohthuisstraf van minstens 6 en hoogstens 13 jaar en 4 maanden en tot betaling van geldboeten van ƒ 60 en een van 26 Adv mr A J K van Royen ambtshalve als verdediger toegevoegd kon zich hoewel beseffende dat hij zijn cliënt niet zou kunnen vrijpleiten echter niet nederleggen bij de acte van beschuldiging en bet genomen requisitoir Was toch het volledig wettelijk bewijs geleverd dat besoh de quastieuse briefes geschreven had P Ën mocht de vroegere veroordeeling tot Vs j oelstaf als verzwarende omstandigheid van veroordeeling tot cellulaire gevangenisstraf van langer dan tea maanden worden aangemerkt P Het Hof beantwoordde die vragen bevestigend in zijn arrest waarby besch tot 4 jaren correctionele gevangenisstraf werd veroordeeld De nader door den pi aangevoerde verzachtende omstandigheden werden door het Hof overgenomen Donderdag had te Schiedam de aangekondigde tentoonstelling pUats van vee en pluimgedierle uitgeschreven door de afdeeliug Rotterdam Schiedam en omatreken van de Hollandache Maatschappij van Landbouw Deze tentoonstelUiig was bijzonder rijk aau fraai vee en pluimgedierte en had een zoo groot aantal belangstellenden elokt dat men op het betrekkelijk zeer beperkte tentoonstellingsterrein aanhoudend raotilc had vnjj te eireoleereu Onder de bekroonden komen voor D P van Capellen te 0 pelle a l IJsel en Jan de Bruijn Hz Jan de Bruijn Sr en Jan de Bruijn Jr te jooderak Te Berg Awbaoht werd op Donderdag 22 Maart van wege de afdeeliug Schoonhoven en omstreken der Holl Maatec bappij vau I aiidbouw eene voordracht gehouden door den beer W Sluis uit Beemster Op het gebied van veeteelt en huofdzakelijk znivelbereiding deelde spreker op boeiende eu bevattelijkr wijze een schat van opmerkingen en leering mede zoo uit cigr ii ervaring geput als iu den vreerade opgedaan Gaarne hoopt men te Berg Ainbacht nog meerniulrii den herr Slais te zien optreden Moge bet aantal leden aldaar ook zoo belangrijk toenemen als lie opkomst bij deze eerste landbonwvoordracht bedroeg De laatste der vemtderingeo van de vereeniging Winterlezingen te Berg Ambacht werd uur étitfi witUr gehouden op Vrijdag 23 Maart De heer J van dep Berg hoafdoaderwijzer te Beusidiem trad ala spreker op Door hem werden voorgedragen Ie Eene oorspronkelijke novelle van den spreker getiteld Strding en zijne vroaw S eenige Leekerijmpjes en 3e een oorsproukelijk drama De Amsterdamsche kraijer ook beide door spreker vervaardigd Het zeer talrijk publiek waarbij zeer veel vroowelijk personeel toonde door een daverend applaus zijne ingenomenheid met bet gehoorda Da heer van dea Bwg heeft dan ook aan de vereeniging een zeldaaam feestgenot verschaft en algemeen des Wenaoh doen niten hem nog vele malen te zien optreden Gisteren zijn de ttrtti kievita eijeren aan Z M den Koning aangeboden Staten Oeneraal Eeeste Kamk Zitting van 23 Maart 1877 In deze zitting zijn vele adressen ingekomen tegen de rechterlijke wetten Tegen aanstaanden iVUandng ten een nre zijn eenige ontwerpen van minder aanbelang aan de orde gesteld Staten Genoraal Twbide Kakïk Zitting ïun 22 Maart In deze zitting zijn aangenomen met 43 tegen 14 stemmen de ontwerpen tot wijziging der onteigeuiogs en inkwartieringswetten en omti nt de verstrekking van rijkspaarden aan officieren De ontwerpen betreffende hypotheek en kadaster zijn tot na het Paasch reces uitgesteld De kamer is tot naders bijeenroeping uiteengegaan In de talrijke steen en pannenfabrieken te Woerden beersoht een ongewone drukte vier vergunningen tot plaataing van stoommachines zyn uitgereikt zoodat dezen zomer van de achttien fabrieken welke daarlangs den Eijn liggen reeds acht door stoom zullen worden gedreven Het is te bejammeren dat bü zulk krachtig streven naar vooruitgang de pogingen tot verbetering van het scheepvaart kanaal de oude Hg n voorblurend schipbreuk lydeu te meer daar met betrekkelijk weinig kosten de fabrieken door de groote binnenlandsohe schepen konden worden bereikt hetgeen thans tengevolge der te smuUe bruggen onmogelijk is Het mi meldt dat op de a Haagsobe kermis een cirkelvormige sohaatsenbaan tktimglat zal versohijneij De biian zal uit werkelijk ijs bestaan terwijl de schaatsen van nieuwe constructie zijn De minister van financiën heeft op een van wege den koning aan zijn departement ter beschikking gerenvoyeerd request van directeuren der Ned maatschappij ter bevordering van nijverheid te Haarlem daarbij verzoekende dat de registratierechten verschuldigd iu enkele door hen genoemde gevallen tot op een vierde mogen worden verminderd aan de adres santen te kennen gegeven dat bij de rooigenomen herziening der registratiewetten die eerlang zal gereed komen op de besohouwingen en wensohen der adressanten zooveel mogelijk zal worden gelet Naar men verneemt is wegens het slechte schoeisel der militairen die met de bewaking der grenzen tegen den invoer van vee enz uit Duitschland zijn belast aan de manschappen in het Weaterwolsohe Oróningen toegestaan op klompen te loopen Het gerechtshof te Arnhem heeft Willemsen den gewezen huisknecht van den heer Hallo wegens het afleggen van valsche getuigenis veroordeeld tot maanden cellulaire gevangenisstrafi Te s Oravenhage is een bericht uit Atdiin van IV Maart ontvangen luidende De gouverneur generaal is den I4n alhier aangekomen om persoonlijk den staat van zaken te onderzoeken Hij vond den toestand ook wat de gezondheid betreft bevredigend Radjab Bigas Tenom Telokbroet en Sabi hebben zich onderworpen Aan het verslag omtrent den toestand der Rqksaoademie van beeldende knnsten t Amsterdam over 1876 is het volgende ontleend Bjj hst toenemend aantal leerlingen en bij de ioiIéhtiDg van afzonderlijke ateliers vooj manndlijke n v oDwrlijke dèves begint zich echter no reeds de behoefte aan Ineer onderwijskrachten te doen gevoelen Niet alleen voor het teekenonderwija maarook voor de htlaefening der verschillende schildergenres zon de aanstelling van meer boogleeraren iaieder opzicht hoogst weuschelijk zyn Een vrijeren veelzijdiper ontwikkeling en eene meer zelfstandige opvatting zouden daarvan onder anderen betgevolg kunnen zijn Er werden in het jaar 1876 zeven toelatingsexamens gehouden waarvan 4 in den cursus van 1876 1876 waarbq 6 leerlingen en 3 in den cursus van 1876 1877 waarbij 16 leerlingen werden toegelaten terwyl nog 1 voor anatomie en proportieleer 1 voor ornament en i voor an etiea werden ingeschreven De academie telde in Januari 1876 43 leerlingen en bij het einde van den cursus i Augustus 48 leerlingen Bü het begin van den nieuwen cursus in October keerden van de oude leerlingen 83 tÉrng en tengevolge der later pUai gehad hebbende examens ondervond dat aantal eene voortdurende vermeerdering zoodat het op 31 December 63 bedroeg zijnde dus 10 meer dan op 31 December 1875 De raad der gemeente Katwijk heeft besloten de noodige stappen te doen opdat van regeeringswege daags na eventueelr stormen oorlogschepen worden uitgezonden ter inspectie langs de knst of ter pbiatse waarheen dr pinken ter visscherü zqn uitgevaren opdat zoo noodig aan schipbreukelingen hulp worde verleend Awut Cl De gewone vergadering van de Vereeniging voor Statistiek in Nederland zal worden gebonden op Zaterdag 7 April e k in het lokaal iet Fotje te Amsterdam Onder de punten van behandeling komen voor lo Op welke wijze behoort bier te lande de statistiek van het schoolbezoek en van het schoolvenoim te worden ingericht In te leiden door Jhr mr G de Bosch Kemper 2o Over de taak en de inrichting van stedelijke bureaux va statistiek In te leiden door dr F 1 0 de Leeuw 3o Over de wijze van openbaarmaking van de offioièele regeeringsverslagen aan de Staten Oeneraal over onderwijs armwezen koloniën enz In te leiden door mr 8 Vissering 4o Mededeeling en voorstel omtrent de schoolcijfers der statistiek v n het gevangeniswezen In te leiden door deu heer 3 van Dam Thz Z K H prins Hendrik der Nederlanden heeft het beschermheerschap over de voorgenomen uitzending naar de Ponlstn k op zich genomen Tot leden van het hoofd comit zyn benoemd Z K H prins Alexander der Nederl uuiea tot voorsittei be