Goudsche Courant, zondag 25 maart 1877

er voonl niet beter 1 i gevwwl zij A i b de Ksd rlandsohe Dwa op die wijz de eer ran onslana in hooge mate in den vreemde zdu knnnen worden benadeeld lul dau ook van het htpport dat te Utrecht wordt opgestdd o e n exemplaar worden toege oudeu aan den Minister v n buitenlaudsche zaken In weerwil echter van alle voorzorgsmaatregelen en van eveutueele officieele waarsohnwiiigeu is het niet ondiogelijk dat vele bitlteuland ht inzenders met dett aard der onderneiniiig onbekend blijvéta Zon niet door het openbaar gezag een middel te vinden zqn om het houden dezer tentoonstelling te beletten zoolang althans geene behoorlijke rekeuschup Is afgelegd omtrent hetgeen te Utrecht is gebeurd Middelerwql zal het zaak z n dat de pers hare waarschuwende stem dttet hooreu 1877 nerens de heM n J D Fransen van de Putte M H Jansen O baton van Wasaeuaar van Catw ok J K de Joiifie en L B Koolemans Beqnen met toevoeging der presidculeu vuu de op te richten plaatselqkir oaniiw t tei w l mr J Beulaerts va Blokland licK met de betrekking van trorelaria heeft belast N 1963 Onze lezers herinneren zich ongetwijfeld de zaak der chool te Kwiualheiil Den 27n Maart van het vorige jaar werd bij Kon besluit df oprichting van eD a GöoI te Kwiustheul gein Uonater bevolen doch tot heden bleef dnt besluit uimitgevomi hetzy doOr het beweren dat vruchteloos u mr grond was otngeiien heitij omdat de raad vooriif een subsidie Toor den achoolboaw cii voor de gewone kosten wilde erlangen Nadat eindelijk terrein was gevonièa en reeds voor de buitengewone kosten van den aehoolbouilr een subsidie van ongeveer ƒ HOOO wus toegelegd beslisten de proviiiciiilc staten in hun laatste najaarsvergadering dat de aauvr iag om doorloopende subsidie moest worden aangebonden tot de chool iu gebruik was gesttld De raad bleef weige I ran hst Kon besluit uit te voeren Ia de laatste vergailering der gemeente Monster bracht de voorzitter na een brirf ter tafel vaif den commissaris des Koninga waarin deze in krachtige bewoordingen t a Teronlwaardiging te kennen gaf over het verïet van den tt ii de naliitighri4 van het oullegie van burg eu weth ent Hueieer de voorzitter de leden wee Q nn eed op h n plicht tot opvolging van eeii Kfp bevel op de financiëeie schade voor vertier Hfttj hoewel hil aantoonde AAl de JnanoiBele bj jvar n later wel zouden worden overwounen en n persóo iljjke ii komsten zelfs aanbood voor de noodige reutbetaliug ook nu bleef de raad met 8 tegen 2 stemmen die van den voorzitter en van den keer J D van Leeuwei i bq ziju besluit om de school niet op te richten aan den commissaris des Konings overlatende te doen wat hij noodig mocht htui Met belangstelling zien wij nu den verderen loopder taak tegemoet nfl Het jongste nommer van het Ninmilad voor Ntd Utrloo trwm ent bevat de concept statuten voor het M Natuéaal Uitr induttrU Bond dat volgens dit coacepf ten doel heeft de bevordering van de hellingen der Ieder industrie in t algemeen volgens de beginselen van recht goede trouw en welbegrepen handelsvr eid en gevestigd lat zijn te Breda De statuten komen iu een Zondag a s aldaar te houden algemeene vergadering in behandeling Oe uitgave deüser Courant geschiedt ZONDAG WOINSDAQ en VRUDAG In de Stad geactiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgt per drie mamden ia f 1 75 franco per post 2 Volgens bet Fransehe blad la Patrie heeft Z M de Koning der Nederlanden aan den ooinmissaris geuiraal der tentoonstelling van 1878 het aanbod gedaan om een verz imeliiig van 40 000 tulpen te z u leu eu een tqd lang te onderhouden Het blad ocgt er bq dat aanbod dankbaar is aangenomen Te s Huge zqn uit Zoid Afrika berichten van ÏO Febr 11 ontvangen De vrede tussohen de ZnidAfrikuaiische republiek en het opperhoofd 8eco coeni via gesleten Dat Kafferhoofd heeft zich geh eel aan dien staat onderworpen Hq betaalt 20UÜ etbks vee oorlogssehatting De commandant Fereiro ia met een sterke politiemacht gestationeerd in Soooooeni s stad als residentoommissaris Aan de Zoeloegrens was alles rustig De kaffers te Zoutpansberg waren onwillig De vrqwUUgers uit de TransTaal hebben de Matook s sterkte aangevallen en hebben die jdaats vernield waarbq zq een gevoelig verlies aan den vijand toebrachten Een 400tal boereu hebben een demonstratie gedaan tegen de Unie met Engeland waarbij het ordelqk is toegegaan Men wacht een nog grooter demonstratie bij de samenkomst van den volksraad in half Februari De I nieuwe grondwet zid aan dien raad onderworpen I worden Veel Portngeesche ingenieurs zijn aangekomen voor den spoorwegaanleg aan de Oostkust j Een later bericht uit Madeira aan de Dmlji Nem geseind meldt dat verzoekschriften voor eu tegen confentie in den volksraad te Pretoria worden behandeld 1 Een eigenaardigheid van het journalisme iu t uiterste westen van Noord Amerika was n is nog heden the fighting editoir De ruwe aard van de bevolking aldaar drqft er haar toe geschillen I met buitengewone haast te beslechten ïerwql wanneer elders eene vergissing in een dagblad is ingeslopen de benadeelde bedaard zqne grieven voordraagt eu in de meeste gevallen rekenen kan op de welwillendheid der redactie om aan zijn bezwaren tegemoet te komen pleegt de beleedigde daar met de wapenen iu de hand te komen en Van de meeniug De inaending top adyertentiën kan geacMeden tot éto uur des namiddags Tan den dag der uitgave BUITENLAND Bultenlaidsch Overzicht De mislukking van de onderhandelingen tusschen BusUnd en Etigeland is een feit Op de tjnaestie ier ontwapening heeft de overeenstemming schipbreuk geleden EugeUnd weigerde het protocol te teekenen tenzq Kusland oumiddellqke ontwapening beloofde Rusland weigerde dit op zijn benrt en na de voornaamste ia betrokken partijen zich terugtrok verviel van zelf de toestemming der andere mogendheden Deze qu iestie der ontwapening is uiterst moeilijk Oeeft Rusland op dit punt toe djn lont het de Chrislelqke Slavische bevolking van Turkqe voor wie het den handschoen heeft opgenomen aan haar lot over want niete wettigt het vermoeden dat Tnrkqe op zqn benrt lot ontwapening zal overgaan En al beloofde de Porte dit de ondervinding heeft bewezen dat Tnrksche belofi niet eens het papier waard zqn woarop zij worden geschreven Turkije zegt insgelijks dat het niet het eerst tot ontwapening kan avergaac want dan zon het land weerloos staan tegenover den dreigenden Bus En selfs indien de mogendheden Turkije eu Rusland konden bewegen gelqktijdig hnn troepenmaoht op den voet van vrede terng te brengen wie waarborgt ét nakoming dezer verplichting van de zijde van dr Parte die zich aan de mogendheden niet stoort P D houding van Engeland in deze is onverklaarbaar Rusland weigert de ontwapenin g welke eisch irelijk staat met eene volkomen miskenning van den toestand doch wil zich schriftelijk verbinden onmid dellqk tot ontwapening over te gaan als Tnrkqe het voorbeeld geeft Engeland wordt nu weder wantrouwend blqft van Rusland waarborgen eiechen terwql het er volstrekt geen van Turkije vordert Nog is het mogelqk dat Turkqe zelf den oorlog ensdht Dit is juist de zwakke zqde van het vraagstuk dat men nooit weet wat men aan de Porte heeft Alles is daar mogelqk TurkqVs liandelwqze hangt geheel af zegt de Engelsche Seatomiti van de willekeur van een zeer onwetend man wien het ontbreekt aan ondervinding en van de dweepzucht van het Turksch gemeen Geen sterveling kan een dag een uur vooruit voorspellen wat in Konstontinopel zal geschieden Indien de toestand in Tnrkqe is zoosls de Eeonomüt dien schetst en t blad it zeer waarsdiqnlqk zeer juist ingelicht dan wordt veel zeer begrijpelqk Rusland zou wetende dat Turkqe niet hooren wil van schikkingen en zeker zelf den oorlog zal verklaren tot in het uiterst toegeven aan den drang der mogendheden Het heeft de mooie rol dan van gedwee en vredelievend te zqn geweest en slechte tot den eorlog te zqn gedwongen In het Engelsohe parlement heeft deze eeuwige Oostersche qnaestie naar aanleiding eener motie van Fawoett weder het onderwerp eener zeer verwarde en onstnime discussie uitgemaakt die tot geen resultaat geleid heeft In DnitsohUnd waar men met zeer gioot verlangen naar beter tqden uitziet hoopt het volk teer dat de zware wolk in het Oosten moge voorb drqven Het ziet er niet zeer aangenaam in Daitsohlaod nit zokeo foan er sleokt en zoo gedmkt zijn n verW en handd dat de bargen en de boeren zelfs Üa gedwongen minder bier te drinken dan vooflieeB Betreffende de te Rotterdam te houden tentoonstelling van het zoogenaamd Technologisch Bureau sohriift men van daar aan de UiUéliurgKheCU Van weite het zoogenaamd Technologisch Bureaii te Amsterdam een bureau dat identiek is met n persoon den heer C A Ösesiak ij i TeTa m dVde r Sao teu7TuVo a f genoeg lverspreid het plan betr ffende om n J tf J o de rectificatie op te schrijven voordat de hemta Rotterdam in de maanden Juli Aug en Sept t r j i toegedachte pistoolschoten gelast zijn Origineel zqn soms de benohten die omtrent deze standjes in de bladen voorkomen Zoo schrqft een Dlod iniVeMkia Gisteruamiddag toen de uitgever van dit blad bedaard aan t werk was kwam een zekere Buokner binnen en vroeg Zqt q de redacteur van deze eeae tentoonstelling te houden van kunsten eu wetenschappen toegepast op handel en industrie Men weet wat gebeurd is met de tentoorstelliug die door denzelfden ondernemer in het vorige jaar te Utreeht werd gehouden in het Gebouw voor K en W Van de zijde der inzenders uit binnen en buitenland Van de zijde der inwnders uit binnen en toenland a t H rdde J Daarop trok hq een Itwomen over de wiJM waarop deze tentoonsleUmg r p y Kwamen uïct uo nij j geëxploiteerd was zoo ernstige en zoovele klachten dat de UtreohtMhe afdeeling der vereeniging voor fsbriekSen kaudw rks nqverheid besloot een onderidek in te stellen Dit onderzoek heeft zoodanige feiten aan het licht gebiaoht dat toen zq in eene ▼ e idering der afd ter tafel kwamen het denkbeeld geopperd werd oM maar eenvoudig den geheelen trandel overtuigingsstnkken in handen van de justitie te stellen Eerstdaags heeft men een uitvoerig verslag over de uitkomsten van het ingestelde onderzoek te waehien en naar men er van hoort zal dit dingen aan het licht brengen waarvan men verbaasd zal staan Hangende dat onderzoek nu werd een begin van uitvoering gegeven aan het plan om wat in T7treehf gebeurd is te Rotterdam nog eens te herbalen Ëenige heeren van geachten naam aldaar irdbnaAtig hadden zich niets kwaads vermoedende lÉlen overhalen om als eommissarissen der tenteon revolver spande den haan en mikte op ons Wq sloegen het wapen onmiddellijk ter zijde waarbij de kerd iu zwqm viel Toen bukten wq ons en trachtten den vloer met zijn nietswaardig lichaam schoon te vegen zonder verder op het pistool te letten dat hq nog in de hand hield Een zetter kwam binnen en nam het wapen af waarna wij hem vergunden op te staan en dringend verzochten weg te gaan Hij pakte echter een 20 Va duim lange ijzeren stang beet en poogde ons daarmee te magnetiseeren maar werd door een onzochten grei p aau zijn keel daarin gestoord Wij drongen hem naar de glazen deur eu door deze heen zonder haar te openen waarbq alle ruiten gebroken werden en een glasseherf mq een kleine schram aan het hoofd veroorzaakte Het artikel d t woarschqnlqk tot de komst van den klant aanleiding gaf besprak een authentieke en algemeen bekende gebeurtenis maar noemde geen namen Wq zullen voortgaan lÉlso overhalen om als commissarissen d J ke berichten te geven ronder aanzien de penoons telling werkzaam te zqn Doch Mu t n ds Voorbereid zqn i ler die kwaad kwamen de kw e geruchten uit UtrecH en V j ntéfi vertw nt hebben toen d 7 1 i t terugf tUökken en voor bet Xar h de genadige behandeling die de heer In de ulaires K r V tele n m Buckner van on ondervonden heeft bureau venpreid komt dan ook geen enkele naam voor buiten dien van Geesink De tentoonsteUings I Te Antwerpen wordt tegenwoordig door de loUtie jooht gemaakt op dé melk en Inoodvervalsehen ia u Ben groot aantal melkverkoppetenz n reeds veroor Undsehe inzendingen worden toegelaten Zoo was deeld Ben jonge deern gaf bij d vervolging nanhet ook te Utrecht en nit het ingertelde onderzoek leiding tot een vroolqk tooneel Toen zij bemetkte moet gebleken zqn dat de buiteolandsohe iazenden dat ook bare waof het ondenoek niet oatloopeo loa oommi ne heet het daarin zal later worden benoeind De zaak U van te ernstiger aard omdat ook het boitenUd daarin betrokken wordt Ook bniten nam zji md haar uietksmiuer d vlocht Joch de politieHigent Wv ólgd haar Geen uitkomst meer ziende wierp z j den emmer en zijn inhoud voor de voeten van den geut 4ie daarover struikelde eu een mijkbad kreeg zooda al zqn kleederen wit waren H gejuish der bekeul e melkverkoopers was natuurIqk gróót maar de heldin van t gebeurde die meende er nu zonder boete af te tallen komen vergiste zich TCen paar andere agenten vingen ha op en nu werd proces verbaal legen haar opgemaakt wegens verontreiniging van de straat Ëen gezelschap zangeressen dat in Dieaden eeni aantal concerten had gegeven wilde verleden Zaterdag de stad verlaten om elders haar fortuin te beproeven Er was geen geld genoeg in kas om de rekening van den hotelhouder te betalen Wat deed nu de waard P Hq hield de beate zangeres van den gsZelsohapsknug om zekerheid te hebbeu dat hem het bedrug zquer rekening sou wonleu nagezonden terwql bij de overige leden ongehinderd liet vertrekkeni Een der postillons van van Gend k Loos wad dezer dagen gevankelijk naar het huis van arrest te Arnhem gebracht dewijl hq ioh schuldig gemaakt aan het stelen van eenige kistjes sigaren uit eene gesloten kist Deze man kon wel eeus tot voorbeeld un anderen moeten strekken daar bq genoemde inna herhaaldelqk goederen van waarde en geld werden ontvreemd en meestal de dailers onbekend bleven In 1461 leest men in het N e i D waren de eieren omsueeks Faschen veel goedkooper dan i waiirscbqnlqk dit jaar zullüu zqn Een nuuul tob 100 eieren kostte destijds n duit Het ws in dieiizelfdeu goeden tijd dat de heeren bnrgemeesteren van Hoorn op het stadhuis een gastmaal gafen als de heer van Carlois daar was en daartoe een sonwié van ten volle 3 stuivers hadden verteerd Kortdaema werd dienselfden heer op het stemeld stadhu door heeren burgemeesteren nog een gastmaal aangebodea dat iets minder luisterrqk was eu dan ook ï i iliu ver kostte Ook is in de Hoornsobe stadsrekeningen van hetzelfde jaar gevonden dat bnrgemeesteren san een maaltijd het bier daaronder gerekend vettetid hadden 16 braspeuningen en 10 stuiven au Franschen wqn op Paasoh Dinsdag als er kerkmeesteren aardqns en andere overheden onthaald werden Dit was in heizelfde voordeelige jaar dat men in Amstelland koopen kon Een mndde tarwe een madde gerst een mndde rogge een mndde haver een ton appelen een vette kalkoen en een ku wqns voor 31 stuiven te zamen Twee of drie teerkapsdles genomen bq den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zqn mseattl voldoende om de hardnekkigste verkoudheid eu bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reed eenigmbM gevorderde tering geneest in dat geval belet teer de decompositie ven de tuberkebi en met rneiéwerking der natuur is de genezing dikw ls sneller dan men had durven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel nüt genoeg aanbevelen zoo wel van wege z n uitstekende uitwerking als om zqn gotikóofen prij Ieder flacon toch der teerkapsnles bevat 60 kapsules De geheele behandeling kost dus slecht lÜ il acht centen per dag en ontslaat van het gebndk van afkooksels patés en siropen Om zeker te zijn dat men de teUe iafnit heeft moet men op de driekleurige handteekening van dea heer Qvyot op het étiquette letten Te ventrijgeb Ie Oouif bij Zeldatrijk droogist en in de taieeste apotheken l I I i IJ l i L I B Bgg gMg Burgerlijke Stand I Gouda GBBOEEN ii Murt Agsths ouJer h Barieniijk s B y NieolSr Iiask ooders J de Josfi n UuvoMbsri 8 Gqibertot oaden A Rietveld eo B QneaesdsSl Hsodriks onden i GiUiB ea A B SüjderiBk 24 Balnrtii osder R vsa der Kteü es A 8 JSBSia OVEBIJIDÉNi 21 Mssrt P ds Brei 1 j m il Boo e 8 w M C F vsa dsr Vetdéa i ONBEKTItOÜWD 28 Maart N Visisr ts Slaii II i ts H C ËdsDw 25 OEBUWBi 22 Mssrt S ï TesUag sa k M Vaalrsn Waddinxreen GKiK ltEKi Csot Fredsrik oadsrs F 8tei vo rt sa S Vermser Bsrbtrs odders J Bulk ea K OnmimsU KlsM oadsn i van Dfjk en A vsn B a Trüal sl B Vtiiloot ea D G vsa BoUso Cornelii oadanP AAlphnaar sa If Bskker OVÏELBDEN i C Nsdarhof 6 m I den BoSK J Molcasrr m ONpBBTEOO dssos GJSHCM D Gasat OouoA VKVK TAN A Bjunkxan Woensdag 28 iWiurt GOUDSCHE COURANT Nieows en AdverteDlieWad voor Oouda en Onislreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels s 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aftonderlgke Nonuners VUF CENTEN Eene stellige waarheid is dat deze soiuitkist obligatiëu moeten warden ingelost alvorens de Hongaarsche geldmiddelen op gotten voet knnnen worden gebracht Zulk een vlottende schuld afloopende op vasten termqn is eene voortdurende bedreiging Het debat zal wel levendig zijn want er is nog al bezwaar zulk een algemeene machtiging te geven zander dat de voorwaiirden der leening bekend zqn De minister echter wensoht dat de zaak nog voor het paaschreces worde afgedaan Een édert ontvangen telegram bericht dat het bovengenoemde regeerings voorstel reeds met 166 tegen 74 stemmen door de Kamer is goedgekeurd BINNENLAND GOUDA 27 Maart 1877 Zondagai ond had een algemeene vergadering plaats van de R C Leesvereenigiog alhier waarop de benoeming plaats hsd van een voorzitter daar de heer P P Kwant als zoodanig had bedankt Met 50 van de 89 uitgebrachte stemmen werd tot vooiiitter benoemd deheerW vauDUlen De behisting op het bier heeft minder opgebracht dan t vorig jaar en de bebwting op brandewijn zelfs 3 raillioeu mark minder V h nog bedenkelqker zijn de cqfers die de vermindering in t vervoer aantoonea op de spoorwegen In Pruisen is de toestand naar het wshijnt bet ongunstigst De Hegeering doet wat zij vermag om arbeid te verschaffen en heeft pas een verslag publiek gemaakt waarin zij er op wqst dat zij alleen aan sjiioorwe werken 70 millioea mark in het afgeloopen jaar besteed heeft In enkele deelen van DoilieUand worden nn r ds de gevolgen ondervonden van den onvoldoendtm hooioogst ran ierleden jaar en daarom heeft het goijveruement tof estoau dot in bet vooijaar bet gros gemsaid mag worden in a de wonden van bet rqk en dat dit openlijk verkocht zal warden Door den Duitscfaen Rijksdag is het wetsontwerp betreffende de wetgevende maoh in Elzas Lotharingen in derde ledng aangraonun ooob het in tweede lezing was vastgesteld Het wetsontwerp betreffende den zetel van het Duitsche Rqksgereofatehof is met verwerping van het voorstel Óoeist om in plaats van Leipzig rlqn daartoe aan te wqzen met groote meerderheid onveranderd aangenomen De Rqksdog is daarop tot 10 April niteengegaan Men schrijft ons uit Oudewater Met welwillende medewerking van een tiental dames werd 11 Vrijdagavond io de St Joris Doelen alhier door de Bederqkerskamer Borger ojigevoerd Botr en ÜMsMM Toonedspel iu vqf bedrqven van J J Creiner De uitvoering was zoools we sedert geruimen tqd van Borger gewoon zijn alleszins verdienstelqk j hier en daar zoo iu de hoofd als nevenrollen we nlqk voortreffelqk t Doet ons genoegen hierbq te kunnen vermelden dat eene tweede opvoering van hetzelfde stnk dezer dagen tegemoet gezien kan warden waarvan naar wq vertrouwen dan ook wel door velen geprofiteerd zal worden Na langdurige debatten heeft de Itoliaansche Kamer van Afgevaardigden aan de regeering een belaugrqk blgk van vertrouwen gegeven door met 17 tegen 66 stemmen een bniteugewoon crsdiet van 1 m llioen toe te staan hetwelk door de heeren Sella en Ricatti heftig werd beatredeu m Met eenparigheid van steSmen heeft de Zwitserscbe Nationale Baad een orediet van 380 000 franken in plaste van S75 0OO aan de bondsregeering toegestaan tot dekking der kasten van deelneming aan de Porqsohe tentoonstelling van 1378 B De Regeering heeft bq een wetsontwerp tot ver hooging der loopende b rooting voor het departement van Justitie voorloopi eene som van ƒ 100 000 aangevraagd ter uitvoering van de maatregelen tegen verspreiding van de veeziekte De buitengewone uitgaven bestaan hoofdzakelqk iu eene geringe verhop f de soldij der gedetacheerde onderofficier i t p raals en manschappen in hetgeen voor hui riipk y ïtoediEg van militairen en hunne paarden imSif mli warden betaald dan in de gamizoensplaatseé tpfb reis en verblijf kosten van officieren allen dienstdoende als hnlp mareohau8S bq de bewaking der oostelqke grenzen des Rqks De verhooging wordt gedejct door de meerdere opbrengst der midilelen vqor 1877 vastgesteld ilqküns eene bekendmaking van de Duitsche Bqkskanselarq dd 83 Maart waren sedert die van den 15dcn geene nieuwe gevallen i an veepest binnen het rijksgebied geconstateerd St Ct Op de Maandag te Utrecht gehouden polmpoaidenmarkt waren 1242 paarden aangevoerd waaronder een groot aantal luxe paarden Dq banjel was levendig Naar fokpaarden was veel vraag Vele buitenlandwhe kooplieden waren aanwezig Het finaie weder bracht een groot aantal menaohen bqeen Gisteren zouden denkelqk in de Hongaarsche Kamer de debatten beginnen over het wetsontwerp van wet waarbq het ministerie wordt giemaohtigd een nieuwe leening te sluiten De minister van Oorlog is belast geweest met de voorloopige onderhandelingen die te Weenen werden gevoerd met baron V Rotschild van Porqs De machtiging strekt tot ditgifte van 6 pCt Hongaarsche obligatiën rentende iu goud tot een bedrag voldoende om de eerste helft af te lossen van de sohatkist obligatién van 1873 90 milÜoen versofaqnendc op 1 December 1878 In 1875 reeds toen tot een leening van 96 millioen werd besloten was een bedrag van 24 millioen bestemd voor de intrekking dezer schatkist obligatièn maar de omstendighedeu maakten dat aan dit plan geen gevolg kon worden gegeven Een vereeniging van bankiers bestaande nit de Botschilds van Parqs Prsnkfort en Weenen de CreditAnstalt en eenige Barlqnsche bankiers nam 48 millioen de helft tot een vasten koers en behield zich voor ook de wederhelft te nemen Niet all en eehter maakt ze geen gebruik van dit recht maar ook de genomen obligatiën werden wegens de tqdsomstandigheden niet aan de markt gebrkcht Denkelqk docht men dat het nu betw zon gaan In de verwjohting dat de ouderhandelingen over het Oosteisehe vraagstuk tot een goeden uitslag zullen laiden heeft bet ministerie althans maar machtiging gevraagd tot conversie van bovenbedoelde eerste helft der 180 millioen schatkist obligatièn ten einde daarvan bij de eente oede getegenheid gebruik te knnnen maken